fbpx Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł. 

Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 września 2016 r.:

  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 

Poniżej zestawienie zakwalifikowanych do finansowania projektów, w których kierownik projektu podał jako nazwę podmiotu Uniwersytet Gdański: 

Konkurs

Panel

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Nazwa podmiotu

Przyznane środki (PLN)

OPUS

HS5

Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje

dr hab. Marek Rewizorski

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

253 500

OPUS

HS5

Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce

dr Kamila Bielawska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

395 070

OPUS

NZ6

Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnych

dr Piotr Zdzisław Golec

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

1 385 050

OPUS

NZ7

Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym: badania in vitro i in vivo

dr hab. Mariusz Stanisław Grinholc

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

671 600

OPUS

NZ9

Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska

dr Anna Marta Aksmann

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

1 076 200

OPUS

ST3

Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców

prof. dr hab. Marek Grinberg

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

1 339 600

OPUS

ST8

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

1 544 100

PRELUDIUM

HS3

Badania średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińskiej

mgr Wacław Kulczykowski

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

50 000

PRELUDIUM

NZ2

Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek

mgr Joanna Maria Morcinek-Orłowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

96 000

PRELUDIUM

NZ6

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B

mgr Anna Zofia Czarnota

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

99 600

PRELUDIUM

NZ8

Demografia historyczna Salpa thompsoni jako reakcja na zachodzące zmiany klimatu

mgr Angelika Wanda Słomska

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

149 688

PRELUDIUM

ST2

Kwantowa kontekstualność w przetwarzaniu informacji

mgr Debashis Saha

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

99 600

PRELUDIUM

ST4

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

mgr Marcin Krzysztof Czapla

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

60 000

PRELUDIUM

ST4

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

mgr Małgorzata Maria Biedulska

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

99 360

PRELUDIUM

ST10

Połączenie metod immunoenzymatycznych, chromatograficznych oraz wieloczynnikowych technik modelowania receptorów w identyfikacji źródeł pochodzenia polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów (PCDD/F) oraz ich prekursorów w osadach dennych Arktyki i Antarktyki

mgr Marta Ewelina Kobusińska

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

98 272

SONATA

HS4

Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnych

dr Elżbieta Babula

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

188 565

SONATA

HS4

Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce

dr Marcin Połom

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

258 705

SONATA

HS4

Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych

dr Anna Maria Blajer-Gołębiewska

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

132 720

SONATA

HS5

Neokelsenowska teoria prawa międzynarodowego

dr Tomasz Widłak

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

98 551

SONATA

HS5

System prawny bezpieczeństwa morskiego

dr Justyna Magdalena Nawrot

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

113 970

SONATA

NZ1

Molekularne mechanizmy wzajemnej korelacji procesów odpowiedzi stresowych, replikacji DNA i metabolizmu u Escherichia coli

dr Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

678 200

SONATA

NZ7

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Katarzyna Gajewicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

253 874

SONATA

ST2

Korelacje kwantowe w wielociałowych układach fermionowych i ich zastosowania w obliczeniach kwantowych i interferometrii kwantowej

dr inż. Piotr Maciej Ćwikliński

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

437 900

SONATA

ST4

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż. Krzysztof Michał Żamojć

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

633 085

SONATA

ST8

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

718 300

 

 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 maja 2017 roku, 12:04