Nowe projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Uniwersytetu Gdańskiego | Serwis główny UG

Nowe projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Uniwersytetu Gdańskiego

Dwa projekty z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe (edycja 2017)".

  • Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie nowatorskiego urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania strumieni powietrza emitowanych w obiektach gospodarki ściekowej (takie jak przepompownie ścieków czy punkty zlewne nieczystości) służącego do ograniczania oddziaływania obiektów gospodarki ściekowej na środowisko. Budżet projektu to 400 000 zł. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Adriana Zaleska–Medynska z Wydziału Chemii.
  • Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich. Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz przetestowanie wieży fotokatalitycznej służącej do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich. Proponowane wieże fotokatalityczne pozwolą na jednoczesne usuwanie lotnych związków organicznych (VOCs), związków nieorganicznych (takich jak NOx oraz SO2), pyłów oraz mikroorganizmów, a tym samym na polepszenie jakości powietrza w aglomeracjach miejskich. Instalacja zostanie zlokalizowana na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, co z jednej strony umożliwi degradacje zanieczyszczeń emitowanych przez samochody przy pobliskiej arterii miejskiej (Aleja Grunwaldzka), a z drugiej strony będzie wykorzystana do celów edukacyjnych. Budżet projektu to 400 000 zł. Kierownikiem projektu jest dr Mirosław Czapiewski, kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Gdansku otrzymał również projekt Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Pomiar koncentracji ozonu w przyziemnej warstwie troposfery. Projekt zakłada uzupełnienie sieci pomiarowej, zakup analizatora ozonu Horiba APOA 370 oraz włączenie pomiarów z zakupionego instrumentu do istniejącego w Borucinie systemu monitoringu. Instalacja analizatora zapewni monitoring stężenia jednego z najważniejszych gazów atmosferycznych, którego zmienność istotnie rzutuje na przebieg zjawiska globalnego ocieplenia klimatu. W efekcie pracy analizatora uzyskany zostanie materiał badawczy, którego analiza i jej wyniki pozwolą na określenie lokalnych aspektów zmiany klimatu oraz określenie potencjalnych ich skutków. Ponadto instalacja analizatora zapewni porównywalny z innymi stacjami pomiarowymi ciągły monitoring koncentracji ozonu w przyziemnej warstwie troposfery, poprawi ilościowe wyznaczenie aerozolowej grubości optycznej w paśmie absorpcji promieniowania słonecznego przez ozon oraz pozwoli określić stopień zanieczyszczenia powietrza związkami umożliwiającymi powstawanie w wyniku reakcji fotochemicznych ozonu troposferycznego. W połączeniu z pomiarami natężenia promieniowania UVA i UVB możliwe będzie podniesienie stopnia bezpieczeństwa zdrowia ludzi w turystycznie atrakcyjnym regionie, narażonych zarówno na szkodliwy wpływ ozonu, jak i promieniowania UVB. Przyznane dofinansowanie wynosi 40 000 zł. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Mirosław Miętus z Wydziału Oceanografii i Geografii. Jest to kolejny projekt ukierunkowany na rozbudowę potencjału badawczego stacji Instytutu Geografii w Borucinie nad Jeziorem Raduńskim Górnym i dofinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku. Łączna wartość dofinansowania to około 300 000 zł.  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lipca 2017 roku, 8:36