Ponad 18,5 mln zł dla UG na realizację projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) w ramach Programu POWER | Serwis główny UG

Ponad 18,5 mln zł dla UG na realizację projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) w ramach Programu POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poinformowało o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III. Projekt Uniwersytetu Gdańskiego został oceniony pozytywnie i tym samym uzyska dofinansowanie.

Celem Projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) jest podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:

  1. Wdrożenie nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I st. objętych Projektem, polegającego na:
    • opracowaniu zunifikowanego programu obejmującego przedmioty: ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości., ABC IT, Academic English i Odpowiedzialność społeczna;
    • opracowaniu na Wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych (I gr.), społecznych (II gr.) i humanistycznych (III gr.), zunifikowanego programu uniwersalnej jakości z przedmiotami wspólnymi dla każdej z dziedzin.
  2. Tworzenie nowych kierunków (w tym w j. ang.) i modyfikacja już istniejących.
  3. Udział studentów w zindywidualizowanym programie warsztatów i szkoleń oraz staży.
  4. Wsparcie studentów przez Biuro Karier, którego pracownicy również podniosą swoje kompetencje.
  5. Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu dydaktycznego (wysokospecjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej.
  6. Usprawnienie procesów informatycznych zarządzania uczelnią.

W realizację projektu zaangażowanych jest osiem Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania oraz jednostki takie jak: Biuro Karier, Biuro Jakości Kształcenia, Dział Kształcenia, Sekcja ds. Szkoleń.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Projektu: 1 października 2018 r. – 30 września 2022 r.

Budżet projektu:  19 202 754,60 PLN

Więcej informacji na stronach:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 grudnia 2017 roku, 10:01