Umowa pomiędzy UG i Szpitalem Copernicus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Umowa pomiędzy UG i Szpitalem Copernicus

Współpraca w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz i opinii, organizacji wspólnych konferencji naukowych i sympozjów oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczych i rozwojowych – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Szpitala Copernicus (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.) w ramach podpisanej umowy ramowej o współpracy.

Umowa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Szpitalem Copernicus została podpisana 8 marca 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Szpitala Copernicus – Prezes Zarządu Dariusz Jan Kostrzewa. 

Strony zgodnie postanawiają nawiązać współpracę, której celem będzie współdziałanie Uniwersytetu Gdańskiego i Szpitala Copernicus m.in. w następującym zakresie:

  1. opracowywanie analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Szpitala Copernicus, w tym wydawanie odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych prac;
  2. szkolenia w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego oraz zainteresowania Szpitala Copernicus, a także w innych dziedzinach nauk w zależności od potrzeb współpracy;
  3. współpraca przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla rozwoju biznesu badań naukowych, w tym transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych;
  4. możliwość organizacji praktyk dla wyróżniających się studentów przez Szpital Copernicus w ramach swojej działalności;
  5. wspólne projekty badawcze i rozwojowe.

Jest to kolejne porozumienie o współpracy, jakie Uniwersytet Gdański zawiera z instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu wzmacniania wspólnych naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych obszarów działań, wpisując się w strategię bliższej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Fot. Arch. UG
Opracowanie: Biura Rzecznika Prasowego UG

 

UG v. Copernicus 1UG v. Copernicus 2UG v. Copernicus 3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 marca 2018 roku, 15:07