Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Gdańsku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Gdańsku

Wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za granicą to jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoją dziś polskie uczelnie. Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Gdańsku, który odbył się na Uniwersytecie Gdańskim, był okazją do prezentacji programów i wsparcia, jakie oferuje uczelniom NAWA, a także dyskusji o umiędzynarodowieniu trójmiejskich uczelni.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła działalność 1 października 2017 roku, a jej  główne cele to wspieranie doskonałości naukowej, umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych, promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz promocja języka polskiego i kultury za granicą.

Organizatorami Dnia z NAWA w Gdańsku były trzy trójmiejskie uczelnie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny, ale uczestniczyli w nim przedstawiciele niemal wszystkich pomorskich szkół wyższych – naukowcy i studenci zainteresowani wymianą zagraniczną i programami mobilności, pracownicy zajmujący się zagadnieniami internacjonalizacji, działaniami promocyjnymi, rekrutacyjnymi oraz obsługą międzynarodowych projektów.

Spotkanie otworzył  prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił znaczenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i konieczność współpracy wielu partnerów: – Umiędzynarodowienie jest dzisiaj strategicznym celem uczelni w Polsce, w tym także Uniwersytetu Gdańskiego. Na Uniwersytecie Gdańskim studiuje obecnie ponad 700 studentów i 55 doktorantów z zagranicy, gościliśmy w tym roku 14 profesorów wizytujących, a 60 pracowników naukowo-dydaktycznych UG wyjechało za granicę, aby prowadzić zajęcia. Mamy także podpisanych ponad 700 umów z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie współpracy międzynarodowej. Chcemy jednak poprawiać te wskaźniki poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej w wielu obszarach – między innymi poprzez mobilność naukowców, wymianę zagraniczną studentów i doktorantów, publikacje o międzynarodowym znaczeniu i wysokiej cytowalności, staże, a także programy i projekty  naukowe, jak na przykład Międzynarodowe Agendy Badawcze, w których zatrudniamy doktorantów i naukowców z zagranicy –  zaznaczył.

Prof. Piotr Stepnowski pokreślił także znaczenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w realizacji strategicznych celów związanych z umiędzynarodowieniem i współpracę trzech największych trójmiejskich uczelni w tym zakresie – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Łukasz Wojdyga, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przedstawił cele, misję i programy NAWA, a prorektorzy trójmiejskich uczelni – prof. Piotr Dominiak Prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej oraz prof. Tomasz Bączek Prorektor ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprezentowali działania i osiągnięcia swoich uczelni w zakresie umiędzynarodowienia.  Są one znaczące. Studenci z zagranicy stanowią ponad 17 procent wszystkich studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, co sprawia, że GUMed jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza, Politechnika Gdańska zaś oferuje studia w języku angielskim na 19 programach studiów I i II stopnia, a łącznie na PG studiuje obecnie 771 studentów zagranicznych.

Gościem spotkania był także Ludwik Szakiel, zastępca Dyrektora ds. Promocji Gospodarczej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednocześnie koordynator programu Study in Pomorskie. Zaprezentował działania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wspierania umiędzynarodowienia pomorskich uczelni, w tym współpracę z biznesem oraz pokreślił wyraźnie, że studenci z zagranicy wzmacniają potencjał rozwojowy Województwa Pomorskiego. 

Dla uczestników Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim przygotowano prezentacje na temat działalności i programów NAWA, między innymi takich jak „Polskie Powroty”, wymiana osobowa w ramach współpracy bilateralnej czy średniookresowe wyjazdy doktorantów. Anna Chylak, Kierownik Pionu Komunikacji i Promocji NAWA, zaprezentowała możliwości i wsparcie NAWA w zakresie promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą (targi międzynarodowe, kampanię Ready, Study, Go! Poland). Anna Balcerzak z Pionu Programów dla Instytucji NAWA przedstawiła takie programy, jak Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, Program PROM – wymiana stypendialna dla doktorantów i naukowców, Zagraniczni Alumni czy program STER – realizacja międzynarodowych studiów III stopnia. O uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów mówiła Marta Klimaszewska z NAWA.

W przerwie odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli trójmiejskich uczelni – prof. Piotra Stepnowskiego, Prorektora ds.  Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotra Dominiaka Prorektora ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki Gdańskiej, prof. Tomasza Bączka, Prorektora ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W briefingu uczestniczyli także Pan Łukasz Wojdyga, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Pan Ludwik Szakiel zastępca Dyrektora ds. Promocji Gospodarczej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Dzień z NAWA w Gdańsku odbył się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Informacje o NAWA: https://nawa.gov.pl/

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Uczelnie organizujące Dzień z NAWA:

logo UG

UNIWERSYTET GDAŃSKI jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce i  uniwersyteckich liderów. Wysoką naukową pozycję Uniwersytetu Gdańskiego umacniają osiągnięcia kadry akademickiej UG – międzynarodowe i krajowe projekty naukowe, znacząca cytowalność i rozpoznawalność w  międzynarodowych bazach naukowych, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, wysoka ocena parametryczna. Uniwersytet Gdański jako jedna z dwóch uczelni w Polsce aż dwukrotnie znalazł się w gronie  laureatów jednego z najbardziej prestiżowych programów – Międzynarodowe Agendy Badawcze i uzyskał finansowanie na utworzenie dwóch ośrodków Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.  Według rankingu Narodowego Centrum Nauki UG pozostaje w czołówce polskich uczelni pozyskujących najwięcej środków na krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i badawczo-rozwojowe, a w 2017 roku zajął trzecie miejsce w Polsce wśród ośrodków badawczych zgłaszających najwięcej wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego. Jednocześnie Uniwersytet Gdański jako jedna z 14 polskich szkół wyższych i jedyna uczelnia z Pomorza  znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w opublikowanym na początku czerwca br. międzynarodowym rankingu QS World University Ranking 2019, notując jednocześnie wśród krajowych uniwersytetów klasycznych piąty wynik.

Umiędzynarodowienie uczelni jest jednym z priorytetów Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi z niemal całego świata, m.in. w ramach ponad 700 podpisanych bilateralnych umów dotyczących wymiany zagranicznej naukowców, studentów i doktorantów. Kształcenie wielojęzykowe i międzykulturowe studentów Uniwersytetu jest jednym z najważniejszych zadań, wynikającym z  uczestnictwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz potrzeby umożliwienia absolwentom zatrudnienia na europejskim rynku pracy.  

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim studiuje łącznie niemal 700 studentów oraz 55 doktorantów z zagranicy. Ponad 400 studentów studiuje w ramach pełnego cyklu studiów na zasadach odpłatnych, a także bezpłatnie z Kartą Polaka, obywatelstwem UE, jako stypendyści polskiego rządu i innych programów stypendialnych, takich jak Stypendia dla Polonii, Stypendium im. Stanisława Banacha, Stypendia im. Ignacego Łukasiewicza czy Program „Młodzi Naukowcy”.  Ponad 200 studentów z  zagranicy,  przebywa na UG w ramach programu ERASMUS+. Na Uniwersytet Gdański przyjechali niemal z całego świata. Największą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Hiszpanii i Niemiec, Włoch i Turcji.  W tym roku w ramach programu  Erasmus+ wyjechało ponad 60 wykładowców UG, aby prowadzić zajęcia dydaktyczne w uczelniach partnerskich, UG gości natomiast 14  profesorów wizytujących.

Oferowane przez UG kierunki studiów w języku angielskim to m.in. International Business, European Business Administration, European and International Business Law, Financial analyst, a od nowego roku akdemickiego będzie można studiować także Cultural Communication i Intercultural and Business Relations in Europe.

logo GUMed

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (GUMed) jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie. Wysoka pozycja GUMed w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej (mierzonej liczbą cytowań i publikacji), skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz znacząca pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie to kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badawczej Uczelni. Potwierdzeniem tej wiodącej roli jest m.in. utworzenie w GUMed nowego ośrodka naukowego specjalizującego się w badaniach nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Uppsali.

Według najnowszego Rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy jest Gdański Uniwersytet Medyczny jest najlepszą polską uczelnią medyczną, ex aequo z Collegium Medicum UJ i 7 spośród wszystkich uczelni wyższych w kraju. O wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych świadczą oceny parametrycznej jednostek, plasujące 2 Wydziały GUMed (Farmaceutyczny; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) w prestiżowej kategorii A+, a 2 kolejne (Lekarski; Nauk o Zdrowiu) w wysokiej kategorii A.

Ogromną wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest umiędzynarodowienie. Studenci z zagranicy stanowią ponad 17 procent ogółu, co sprawia, że GUMed jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza. Dzięki dobrze rozwiniętej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi i administracyjni mogą korzystać z bogatej oferty wymiany międzynarodowej. Do GUMed przyjeżdżają studenci z całego świata, by podjąć naukę w ramach programu ERASMUS+, jak również prowadzonym przez Uczelnię kierunkom w języku angielskim (lekarskim, pielęgniarstwie i dietetyce), kursom przygotowawczym oraz innym programom wymiany studenckiej. Najwięcej studentów pochodzi ze Szwecji, z Arabii Saudyjskiej, Kanady, Norwegii, Indii oraz Stanów Zjednoczonych. Również wielu pracowników naukowo-dydaktycznych GUMed corocznie wykłada na uczelniach zagranicznych oraz odbywa zagraniczne staże naukowe i szkolenia zawodowe.

logo PG

POLITECHNIKA GDAŃSKA jest wiodącą uczelnią techniczną Polski Północnej. Pracownicy naukowi oraz absolwenci PG od wielu lat uczestniczą w życiu i rozwoju regionu. Z ich udziałem realizowane były i są flagowe  inwestycje, interdyscyplinarne projekty, mające wpływ na rozwój nowoczesnych technologii i poprawiające jakość życia społeczeństwa. W ostatnich latach szczególny nacisk kładziony jest na badania stosowane i rozwojowe, a wiele z nich realizowanych jest w międzynarodowych konsorcjach.

Uczelnia została wysoko oceniona podczas parametryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres 2013–2016. Spośród dziewięciu wydziałów PG dwa zostały wyróżnione najwyższą kategorią A+ (Wydział Chemiczny oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Kategorię A otrzymało siedem wydziałów (Wydział Architektury, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii).

PG od kilku lat stale awansuje i obecnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach MNiSW i Perspektyw jako uczelnia najczęściej wybierana przez kandydatów na studia (listopad 2017) oraz na dziewiątym miejscu w najnowszym „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018”, zajmując jednocześnie czwartą pozycję w Polsce wśród uczelni technicznych. W trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, PG otrzymała największą w Polsce liczbę wyróżnień a jej absolwenci są w czołówce najlepiej zarabiających.

W 2017 roku Komisja Europejska przyznała PG prawo do posługiwania się logo HR Excellence in Research, przyznawanego instytucjom stwarzającym najlepsze warunki pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

Portal Times Higher Education uznał zabytkowy kampus Politechniki Gdańskiej, którego historia sięga 1904 roku, za jeden z dziesięciu najpiękniejszych w Europie.

Realizując cele strategiczne w obszarze internacjonalizacji Uczelnia aktywnie rozwija ofertę programową i współpracę w ramach sieci i konsorcjów międzynarodowych. Stale też podnosi poziom obsługi studentów i gości zagranicznych. PG oferuje studia w języku angielskim na 19 programach studiów I i II stopnia. Łącznie w chwili obecnej na PG studiuje 771 studentów zagranicznych, w tym 220 na programach wymiany międzynarodowej a pozostali na pełnym cyklu studiów. Studenci zagraniczni pochodzą z całego świata i reprezentują ponad 60 różnych narodowości.

 

NAWA 1NAWA 2NAWA 3NAWA 4NAWA 5NAWA 6NAWA 7NAWA 8NAWA 10NAWA 11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 czerwca 2018 roku, 10:59