Rekrutacja na Uniwersytet Gdański – rok akademicki 2018/2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański – rok akademicki 2018/2019

20 czerwca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet Gdański. Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/19 to 77 kierunków studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/2019 znajdują się cztery nowe kierunkidwa w języku polskim i dwa w języku angielskim: Ochrona zasobów przyrodniczych oraz Genetyka i biologia eksperymentalna, Intercultural and Business Relations in oraz Cultural Communication. Są to studia stacjonarne I stopnia.

Nowe kierunki studiów na UG odpowiadają na potrzeby rynku pracy oraz współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność – zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w różnych dziedzinach podnosi szanse absolwentów na rynku pracy.  Nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.  Studiowanie w jednym z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce – Bałtyckim Kampusie UG w Gdańsku Oliwie – stanowi nieodłączny atut.

Na rok akademicki 2018/2019 Uniwersytet Gdański zaplanował przyjęcie 13 652 osób:

  • 9 274 osób – studia stacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie
  • 4 378 osób – studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Rekrutacja odbywa się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). 

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG:  http://ug.edu.pl/rekrutacja

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0) 58 52 32 326, 52 32 328, 52 32 332, 52 32 531, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Krótko o Uniwersytecie Gdańskim

UNIWERSYTET GDAŃSKI jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce i  uniwersyteckich liderów, a jednocześnie  największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie dwadzieścia osiem tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowych. Takie dziedziny nauki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Uniwersytet Gdański jako jedna z 14 polskich szkół wyższych i jedyna uczelnia z Pomorza  znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w opublikowanym na początku czerwca br. międzynarodowym rankingu QS World University Ranking 2019, notując jednocześnie wśród krajowych uniwersytetów klasycznych piąty wynik.

Wysoką pozycję uczelni umacniają osiągnięcia kadry akademickiej UG – międzynarodowe i krajowe projekty naukowe, wysoka cytowalność i rozpoznawalność naukowców w świecie, prestiżowe nagrody i wyróżnienia.  Uniwersytet Gdański jako jedna z dwóch uczelni w Polsce aż dwukrotnie znalazł się w gronie  laureatów jednego z najbardziej prestiżowych programów – Międzynarodowe Agendy Badawcze i uzyskał finansowanie na utworzenie dwóch ośrodków Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.  Według rankingu Narodowego Centrum Nauki UG pozostaje w czołówce polskich uczelni pozyskujących najwięcej środków na krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i badawczo-rozwojowe, a w 2017 roku zajął trzecie miejsce w Polsce wśród ośrodków badawczych zgłaszających najwięcej wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Jeden z najnowocześniejszych uniwersyteckich kampusów w Polsce – Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego, stwarza znakomite warunki studiowania. Nowoczesne inwestycje otwierają nowe możliwości kształcenia, prowadzenia badań naukowych na miarę XXI wieku i współpracy nauki z gospodarką.

Jednym z istotnych elementów kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami, co  poszerza możliwości studentów Uniwersytetu Gdańskiego na rynku pracy i wpisuje się w ideę stałego podnoszenia jakości kształcenia. Studenci UG korzystają z nowoczesnych pracowni i laboratoriów, prowadząc badania wspólnie ze swoimi mentorami, wyjeżdżają na atrakcyjne, również zagraniczne, staże i praktyki, a nowe kierunki studiów powstają we współpracy i przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracodawców.

Nowe kierunki w nowym roku akademickim 2018/2019: 

  1. Ochrona zasobów przyrodniczychstudia stacjonarne I stopnia na Wydziale Biologii, o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do oceny zasobów przyrodniczych, a także dostarczą wiedzy na temat prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej.
  2. Genetyka i biologia eksperymentalna – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Biologii o charakterze interdyscyplinarnym, kształcące w zakresie wykorzystywania i stosowania technik inżynierii genetycznej i biologii syntetycznej, a także metod biochemicznych, biologii molekularnej i biologii komórki w rozwiązywaniu problemów dotyczących chorób cywilizacyjnych, chorób zakaźnych i pozyskiwania nowych leków, biotechnologii roślin, ochrony zasobów przyrody oraz modyfikacji organizmów w celu uzyskania cech istotnych dla gospodarki i społeczeństwa.
  3. Intercultural and Business Relations in Europemiędzywydziałowe studia stacjonarne I stopnia (studia w języku angielskim) prowadzone przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych, które przygotują do analizowania zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Unii Europejskiej.
  4. Cultural Communication – studia stacjonarne I stopnia (studia w języku angielskim) na Wydziale Filologicznym będą kształcić w zakresie analizowania zjawisk z dziedziny komunikacji w kulturze, w anglojęzycznym obszarze językowym oraz prowadzenia działalności w zakresie komunikacji i organizacji działań w obszarze mediów i instytucji kultury.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Nowa Matura - konkurs świadectw maturalnych (liczy się wyłącznie matura pisemna). Wynik egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym mnoży się przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. Na kierunku logopedia kandydaci będą musieli odbyć dodatkowo sprawdzian z wymowy, a na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi na specjalności sceniczno-menedżerskiej – sprawdzian z przydatności do zawodu aktora.

Stara Matura – konkurs świadectw dojrzałości (liczy się matura pisemna lub ustna, system wybiera najkorzystniejszą ocenę). Jeśli kandydat nie zdawał jakiegoś przedmiotu na maturze, a jest on wymagany przy rekrutacji, pod uwagę brana jest ocena końcoworoczna. W przypadku studiów niestacjonarnych ocena końcoworoczna jest mnożona przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku, na studiach  stacjonarnych, przez mnożnik przedmiotu i dodatkowy współczynnik 0,6. 

Rejestracja kandydatów
 

Na wszystkie kierunki na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje rekrutacja poprzez Internet (System IRK, czyli Internetowa Rejestracja Kandydatów). Na stronie internetowej UG znajdują się dokładne wyjaśnienia jak wyglądają etapy rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20182019/niezbednik_kandydata/etapy_rekrutacji

Terminy

Internetowa Rejestracja Kandydatów na UG zostanie uruchomiona od 20 czerwca 2018 roku, dokładne terminy aplikacji na poszczególne kierunki znajdują się na stronie:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20182019/terminy/terminy_rekrutacji_i_adresy_komisji

W ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu listy kandydatów, osoby znajdujące się na tej liście mają  obowiązek złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Adresy komisji rekrutacyjnych podane są na stronie z terminami rekrutacji.

Dokumenty

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na UG muszą w pierwszej kolejności uzupełnić dane w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zapisać się na wybrany kierunek i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty składa się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów.

Stypendia i domy studenckie

Uniwersytet Gdański dysponuje 9 domami studenckimi, w których jest 1645 miejsc. W roku akademickim 2018/2019 remontowany będzie DS. nr 9 i na okres remontu i rozbudowy zostanie wyłączony z eksploatacji, do dyspozycji studentów będzie zatem 8 akademików – 1466 miejsc.

W akademikach UG kwaterowani są  zamiejscowi studenci UG, doktoranci (w tym także obcokrajowcy studiujący na UG), studenci biorący udział w programach: Erasmus, AIESEC, MOST oraz studenci spoza Unii Europejskiej. Akademiki UG znajdują się w Sopocie (3) i Gdańsku (6).

W ramach Funduszu Pomocy Materialnej  dla Studentów i Doktorantów studenci Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują:

  • stypendia rektora dla najlepszych studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

oraz

  • zapomogi. 

Informacje na temat przyznawania miejsc w domach Studenckich UG, stypendiów i innych świadczeń socjalnych dla studentów UG znajdują się na stronie internetowej UG: http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 10:40