Wyniki konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wyniki konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom niemal 400 mln zł.

Z 78 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 12 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 4 878 435,00 zł. 

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „mikroRNA w regulacji rozwoju bakteriofagów”, kwota finansowania 1 901 000,00 zł;
 2. Dr Karol Szawaryn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”, kwota finansowania dla UG 489 140,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Narodowy Instytut Leków);
 3. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, kwota finansowania dla UG 450 800,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk);
 4. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną”, kwota finansowania dla UG 461 460,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Politechnika Wrocławska);
 5. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Uniwersalizująca redakcja biblijnej historii początków Izraela. Aspekty literackie, uwarunkowania historyczne, przesłanie”, kwota finansowania 98 285,00 zł;
 6. Dr hab. Michał Gałędek z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Spór o wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego”, kwota finansowania 412 529,00 zł.

W ramach konkursu PRELUDIUM 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Mgr Lidia Gaffke z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Stymulacja różnych szlaków indukcji autofagii w aspekcie efektywności degradacji glikozoaminoglikanów w neuronopatycznych typach mukopolisacharydoz’, kwota finansowania 210 000,00 zł;
 2. Mgr Magdalena Miodyńska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej”, kwota finansowania 206 214,00 zł;
 3. Mgr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny”, kwota finansowania 179 184,00 zł;
 4. Mgr inż. Magda Kozak z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego”, kwota finansowania 69 934,00 zł;
 5. Mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG”, kwota finansowania 189 889,00 zł;
 6. Mgr Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ewolucyjnej biologii rozwoju”, kwota finansowana 210 000,00 zł.

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie otrzymał również prof. dr hab. Michał Piotr Obuchowski, który projekt pt.: „Społecznie interakcje Bacillus subtilis oraz Dickeya solani” składał w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W rozstrzygniętych konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%.

OPUS to konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie OPUS 15 można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat, zaś jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej 3 opublikowanych prac naukowych. Do NCN złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów.

W konkursie OPUS 15 najwięcej, bo aż 693 wnioski, nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe w łącznej wysokości prawie 137 mln zł przyznano 135 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 596 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 115 projektów o wartości ponad 170 mln zł . W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN nadesłano 549 wniosków, z czego finansowanie w wysokości ponad 51 mln zł otrzymało 109 projektów.

W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.

Najwięcej środków zostało przekazanych w grupie nauk o życiu: 96 projektom przyznano ponad 16 mln zł. Spośród 374 nadesłanych wniosków w obszarze nauk ścisłych i technicznych do finansowania o łącznej kwocie prawie 14 mln zł zostało zakwalifikowanych 96 projektów. Natomiast w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano ponad 8,7 mln zł dla 69 wniosków.

W ramach konkursu PRELUDIUM 15 dla osób nieposiadających stopnia doktora mgr Aleksandra Urban – Zakład Biologii Komórki z projektem pt. „Mutant typu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza jako suplement terapii anty-CD20 w mysim modelu chłoniaka dostała dofinansowanie w wysokości 210 000 zł. 

Listy rankingowe dostępne są na stronie NCN.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-16-wyniki-opus15-preludium15

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, 12:17