fbpx Projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza” z 25 mln dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza” z 25 mln dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza” z 25 mln dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

W dniu 13 września 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Do dofinansowania wybrano projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, przygotowany przez konsorcjum złożone z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku – Lidera.

Głównym celem strategicznym realizacji projektu jest: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich.

Projekt obejmuje swoim zakresem digitalizację:

  1. Herbarium Universitatis Gedanensis

Zielnik roślin i grzybów posiada ponad 300 000 okazów materiałów zielnikowych roślin naczyniowych, mszaków i porostów, preparaty mokre (zakonserwowane kwiaty), próby izolatów DNA oraz żywe okazy łącznie.

  1. Herbarium Slupensis

Kolekcja stanowi zbiór 68 000 arkuszy zielnikowych, w tym 11 000 okazów porostów, 2 950 okazów grzybów.

  1. Herbarium Stetinensis

Składowe: zielnik roślin naczyniowych, zielnik porostów, zielnik grzybów, zielnik mszaków, zbiory niemieckie historyczne (1937-1939). W sumie ok. 65 000. okazów, w tym ok. 6 000 okazów grzybów i 8 000 okazów porostów.

  1. Szczecin Diatom Culture Collection (kolekcja hodowli okrzemek)

Na zielnik składa się: hodowla ponad 1 700 szczepów morskich okrzemek pochodzących ze strefy litoralnej i pelagicznej oceanów, a także kolekcja diatomologiczna złożona z ok. 26 000 prób pobranych z siedlisk słodkowodnych i morskich z całego świata. Obok preparatów wykonanych w celu przeprowadzenia rutynowych badań diatomologicznych, w kolekcji znajduje się kilkaset preparatów o randze holotypów i izotypów, na podstawie których opisano nowe dla nauki rodzaje oraz gatunki.

Wartość przyznanego dofinansowania dla całego konsorcjum wynosi ponad 25 mln PLN, w tym budżet UG opiewa na ponad 8 mln PLN.

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Dariusz Szlachetko z Wydziału Biologii.

https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1599-zakonczenie-oceny-merytorycznej-wniosku-z-poddzialania-2-3-1-11-nabor-i-runda

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Szpajer
Treść wprowadzona przez: Piotr Szpajer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 września 2019 roku, 9:17