Rekrutacja trwa do 30 listopada | Serwis główny UG

Rekrutacja trwa do 30 listopada

Bezpieczeństwo medyczne

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Medyczne

Bezpieczeństwo jako jedna z dyscyplin nauk społecznych stało się niezwykle aktualnym kierunkiem.

Interdyscyplinarny charakter Bezpieczeństwa Medycznego obejmuje zarówno zagadnienia nauk medycznych jak i społecznych w tym przede wszystkim Bezpieczeństwa.

Kierunek medyczny nadaje temu pionierskiemu przedsięwzięciu wymiar swoistej specyfikacji w dziedzinie tak szerokiej jaką jest bezpieczeństwo. Odpowiada na potrzeby rynku i oczekiwania sektora publicznego poszukujących wysoko wykwalifikowanej kadry koordynatorów medycznych.

Zamiarem kadry naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego jest również określenie poziomu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo medyczne, aby absolwenci tego kierunku byli poszukiwanymi specjalistami a ich kwalifikacje w pełni odpowiadały na oczekiwania coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Ważnym aspektem staje się tu również potrzeba zasilenia przez przyszłych absolwentów kadr zarządzających i współtworzących system bezpieczeństwa medycznego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Podyplomowych Studiów z zakresu Bezpieczeństwa Medycznego kształtowany jest na bazie najnowszych europejskich i polskich narzędzi w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego co znajduje odzwierciedlenie w uszczegółowieniu w efektach kształcenia, odzwierciedla jednocześnie sposób realizacji studiów.

Studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo medyczne – dotyczą zabezpieczenia medycznego sytuacji kryzysowych i w swoim założeniu mają charakter służący poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy pracowników sfery publicznej jak i prywatnej oraz absolwentów uczelni wyższych. Ma zatem uzyskać silniejszą podbudowę teoretyczną i metodologiczną, służącą pozyskaniu umiejętności i kompetencji dających mu możliwość formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań w zakresie powierzonych obowiązków oraz pracy w wyspecjalizowanych zespołach i kierowania nimi.

Rekrutacja na studia oraz więcej informacji: bezpieczenstwomedyczne.gumed.edu.pl

Warunkiem koniecznym jest uzyskany dyplom magisterski lub licencjacki, czyli ukończone studia I i/lub II stopnia.

Adresaci

Na studia podyplomowe Bezpieczeństwo medyczne zapraszamy:

• absolwentów studiów I stopnia z tytułem licencjata, absolwentów studiów II stopnia z tytułem magistra lub równorzędnym kierunku medycznego i około medycznego , politologicznego i ekonomiczno-socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo/położnictwo, zdrowie publiczne, zarządzanie

• osoby przygotowujące się do pracy lub pracujące w instytucjach państwowych, służbach mundurowych i w różnych ogniwach samorządowych, w których wymagane są umiejętności zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym ludności i państwa oraz kreowania rzeczywistości zmniejszającej ryzyko zdrowotne

 

Cel

Celem kształcenia jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców, ekspertów) w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego.

Absolwenci podyplomowych studiów bezpieczeństwa medycznego mają m.in. możliwość zatrudnienia:

– w administracji publicznej: rządowej i samorządowej

– w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW

– w organach i agendach Unii Europejskiej

– w organizacjach międzynarodowych

– w firmach prywatnych

– w firmach zajmujących się ochroną jako zabezpieczający obiekty mienia i ludzi

- przy zabezpieczeniu imprez masowych

 

Zakres tematyczny studiów

 • Podstawy teorii bezpieczeństwa 10h
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa publicznego 15h
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w aspekcie zabezpieczenia medycznego 15h
 • Socjologiczne psychologiczne, ekonomiczne aspekty polityki bezpieczeństwa medycznego 5h
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zagrożeniach niekonwencjonalnych – CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne) 15h
 • Bezpieczeństwo medyczne imprez masowych 15h
 • Zabezpieczenie medyczne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa 15h
 • Strategia bezpieczeństwa medycznego państwa i system organizacji ratownictwa medycznego 25h
 • Współczesne zagadnienia terroryzmu 15h
 • Ekonomika i finansowanie systemu zabezpieczenia medycznego 8h
 • Medycyna ratunkowa w systemie bezpieczeństwa medycznego 10h
 • Reagowanie na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych 10h
 • Zdrowie publiczne 10h
 • Podstawy toksykologii 10h
 • Medycyna katastrof 12h
 • Bezpieczeństwo działań medycznych w sytuacjach ekstremalnych (gra terenowa) 10h
 • Organizacja zabezpieczenia medycznego w sytuacjach kryzysowych (case) 5h
 • Seminarium dyplomowe (częściowo gra terenowa i case) 15h

 

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne na Studiach podyplomowych z zakresu BEZPIECZEŃSTWA MEDYCZNEGO realizować będą zarówno  pracownicy naukowo-dydaktyczni jak i pragmatycy operujący w sektorze bezpieczeństwa publicznego.

 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

- prof dr hab. Tadeusz Dmochowski

- prof dr hab. Jarosław Nocoń

- prof. dr hab. Piotr Niwiński

- dr Marek Ilnicki

- mgr Piotr Robakowski

Ergo Arena

- mgr Krzysztof Kopeć

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW

- mgr Paweł Domański

Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

- prof. dr hab. Andrzej Basiński

- dr Marlena Robakowska

- dr Daniel Ślęzak

- dr Marzena Zarzeczna-Baran

- mgr Piotr Holajn

- mgr Kamil Krzyżanowski

- mgr Przemysław Żuratyński

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

- mgr Klaudiusz Nadolny

 

TERMINY ZJAZDÓW

UWAGA! TERMINY ZJAZDÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

12.01.2018-14.01.2018

09.02.2018-11.02.2018

09.03.2018-11.03.2018

13.04.2018-15.04.2018

11.05.2018-13.05.2018

08.06.2018-10.06.2018

05.10.2018-07.10.2018

16.11.2018-18.11.2018

07.12.2018-09.12.2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 listopada 2017 roku, 14:52