Cele i zadania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cele i zadania

Logo NAWA

1 października 2017 r. rozpoczęła działalność  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), która ma m.in. wspierać umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i ułatwić powrót z zagranicy do kraju młodym polskim naukowcom.

Celami NAWA są:

 1. Wzmocnienie doskonałości naukowej, realizowane poprzez:
  • Programy międzynarodowej mobilności kadry naukowej i dydaktycznej;
  • Programy powrotowe dla polskich naukowców.
 2. Umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych, realizowane poprzez:
  • Programy mobilności krótkookresowej;
  • Programy wspierające umiędzynarodowienie kształcenia;
  • Wzmocnienie potencjału organizacyjnego oraz promocja.
 3. Promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych, realizowana poprzez:
  • Programy międzynarodowej mobilności studenckiej;
  • Program stypendialny dla młodzieży polonijnej;
  • Promocję nauki i szkolnictwa wyższego.
 4. Promocja języka polskiego i kultury polskiej, realizowana poprzez:
  • Promocję języka polskiego;
  • Promocję polskiej historii i kultury.

W ramach programów agencja może przyznawać środki finansowe:

 • studentom i doktorantom;
 • uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;
 • pracownikom uczelni lub pracownikom jednostek naukowych;
 • osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora sztuki albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;
 • osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego;
 • uczelniom i jednostkom naukowym;
 • organizacjom pozarządowym podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki;
 • jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Spośród obecnie otwartych konkursów, wnioski można składać poprzez:

W pozostałych programach wnioskodawcami są naukowcy i składają wnioski indywidulanie bezpośrednio do NAWA.

Więcej informacji na stronie agencji.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 maja 2018 roku, 10:45