Przepisy prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przepisy dotyczące dotacji na działalność statutową

Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

poniedziałek, 3 września 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia szczegółowe informacje w sprawie terminów naborów wniosków do strumieni finansowania nauki, ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – zgodnie z dotychczasowymi przepisami wniosek był składany w terminie od 1 do 31 października. W nowej ustawie nie przewiduje się wymogu składania wniosku o przyznanie ww. środków – jej wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. spowoduje, że nabór wniosków o przyznanie ww. środków nie zostanie uruchomiony;
 2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 3. Wniosek o przyznanie dotacji na zapewnienie dostępu do informacji naukowej – postępowania wszczęte wnioskami złożonymi do 15 września 2018 r. i nierozpatrzonymi do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 4. Wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2018 r. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 5. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 6. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 7. Wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – do dnia 31 grudnia 2018 r. wnioski będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone, dlatego też – z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosku przez zespół specjalistyczny - wniosek powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej;
 8. Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 9. Wniosek „Granty na granty: promocja jakości II” - wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 10. Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 r. zostaną umorzone;
 11. Wnioski o finansowanie projektu w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – rozpatrywane na zasadach dotychczasowych;
 12. Wnioski na inwestycję budowlaną lub inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 13. Wnioski na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo – badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 14. Wnioski na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 15. Wniosek do konkursu w ramach programu pod nazwą „DIALOG” - wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
 16. Wniosek o przyznanie środków  finansowych  za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020 lub programie „Euratom” – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 r. zostaną umorzone.
 
Przepisy dotychczasowe
 
UPB (utrzymanie potencjału badawczego) i MNiD (młodzi naukowcy i doktoranci)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443 - baza ISAP - Sejm RP)

* zmiana (data wejścia w życie: 19 sierpnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2017 poz. 1495 - baza ISAP - Sejm RP)

Wnioski o przyznanie dotacji na UPB i MNiD:  składamy w wersji elektronicznej od 01 października do 31 października roku poprzedzającego rok, na  który ma być przyznana dotacja  w systemie OSF, część A wniosku składamy w wersji elektronicznej lub papierowej w MNiSW od 01 października do 31  października  - kopia każdego wniosku przeznaczonego dla UG musi byc podpisana przez Kwestora UG

Raporty składamy do 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe  w systemie OSF, część A raportu składamy w wersji        elektronicznej lub papierowej w MNiSW.

Kopie dokumentów należy złożyć w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą, w Sekcji Rozwoju Kadr i i Badań Naukowych (p.402).

 

SPUB (specjalne urządzenie badawcze), restrukturyzacja

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. 2015 poz. 1462 - baza ISAP - Sejm RP)

Wnioski o przyznanie dotacji na SPUB:  składamy w wersji elektronicznej do 15 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana   dotacja  w systemie OSF, część A wniosku składamy w wersji elektronicznej lub papierowej w MNiSW do 15 września

Raporty składamy do 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe  w systemie OSF, część A raportu składamy w wersji elektronicznej lub papierowej w MNiSW.

Kopie dokumentów należy złożyć w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą, w Sekcji Rozwoju Kadr i i Badań Naukowych (p.402).

 

ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 2154 - baza ISAP - Sejm RP)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 września 2018 roku, 8:21