Przepisy prawne | Serwis główny UG

Przepisy dotyczące dotacji na działalność statutową

nowe przepisy:
 
UPB (utrzymanie potencjału badawczego) i MNiD (młodzi naukowcy i doktoranci)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443 - baza ISAP - Sejm RP)

* zmiana (data wejścia w życie: 19 sierpnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2017 poz. 1495 - baza ISAP - Sejm RP)

Wnioski o przyznanie dotacji na UPB i MNiD:  składamy w wersji elektronicznej od 01 października do 31 października roku poprzedzającego rok, na  który ma być przyznana dotacja  w systemie OSF, część A wniosku składamy w wersji elektronicznej lub papierowej w MNiSW od 01 października do 31  października  - kopia każdego wniosku przeznaczonego dla UG musi byc podpisana przez Kwestora UG

Raporty składamy do 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe  w systemie OSF, część A raportu składamy w wersji        elektronicznej lub papierowej w MNiSW.

Kopie dokumentów należy złożyć w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą, w Sekcji Rozwoju Kadr i i Badań Naukowych (p.402).

 

SPUB (specjalne urządzenie badawcze), restrukturyzacja

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. 2015 poz. 1462 - baza ISAP - Sejm RP)

Wnioski o przyznanie dotacji na SPUB:  składamy w wersji elektronicznej do 15 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana   dotacja  w systemie OSF, część A wniosku składamy w wersji elektronicznej lub papierowej w MNiSW do 15 września

Raporty składamy do 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe  w systemie OSF, część A raportu składamy w wersji elektronicznej lub papierowej w MNiSW.

Kopie dokumentów należy złożyć w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą, w Sekcji Rozwoju Kadr i i Badań Naukowych (p.402).

 

ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 2154 - baza ISAP - Sejm RP)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 września 2017 roku, 9:34