Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Serwis główny UG

Aktualności

Laureaci konkursu NPRH Uniwersalia 2.1

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułu Uniwersalia 2.1 znalazło się dwoje pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:
 

 • dr Agata Lubowicka z Wydziału Filologicznego, projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena”, finansowanie w kwocie 77 130 zł;
 • prof. dr hab. Beata Możejko z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Tłumaczenie na język angielski i publikacja w wydawnictwie brill monografii, "Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475 wydanie polskie Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011”, finansowanie w kwocie 47 340 zł.

 

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji

 


Laureaci konkursu NCN MINIATURA 1 - konkurs w trybie ciągłym

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Natalia Gruba z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika", finansowanie w wysokości 45 485 zł;
 2. dr Joanna Różycka-Tran z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata", finansowanie w wysokości 20 350 zł;
 3. dr Justyna Siemionow z Wydziału Nauk Społecznych  projekt pt.:  "Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności", finansowanie w wysokości 9 861 zł;
 4. dr Katarzyna Węgrzyn z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt.: "Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne", finansowanie w wysokości 33 000 zł;
 5. dr Klaudia Nowicka z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanych", finansowanie w wysokości 6 600 zł;
 6. dr Wioletta Żmudzińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii  - projekt pt.: "Mini fluorescencyjne białko (MFP)", finansowanie w wysokości 25 740 zł;
 7. dr Natalia Miękus-Purwin z Wydziału Biologii  - projekt pt.: "Usprawnienie analizy śladowych ilości neuroprzekaźników w materiałach biologicznych z wykorzystaniem sprzężenia mikroekstrakcji wspomaganej cieczami jonowymi i elektroforezy kapilarnej z laserowo wzbudzaną fluorescencją”, finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 8. dr Hanna Furmańczyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  - projekt pt.: "Modelowanie problemów za pomocą chromatycznej teorii grafów - r-sprawiedliwe oraz pokrewne modele kolorowania grafów", finansowanie w wysokości 22 682 zł;
 9. dr Magdalena Oset z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Efektywność i znaczenie metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w wykrywaniu wtórnych metabolitów porostowych na przykładzie kwasu lobarowego", finansowanie w wysokości 34 705 zł;
 10. dr Anna Marlena Synak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - projekt pt.: "Stężeniowa charakterystyka leku antynowotworowego - Walrubiciny", finansownaie w wysokości 40 700 zł;
 11. dr Łukasz Haliński z Wydziału Chemii - projekt pt.: " Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu", finansowanie w wysokości 24 365 zł;
 12. dr Agnieszka Maria Kaczmarczyk z Wydziału Biologii - projekt pt.: " Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera)", finansowanie w wysokości 49 995 zł;
 13. dr Aleksandra Wierucka z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Wpływ mobilności zawodowej i edukacyjnej młodzieży tubylczej na kształtowanie tożsamości oraz planowanie przyszłości na przykładzie grupy Huaorani ze wschodniego Ekwadoru", finansowanie w wysokości 31 586 zł;
 14. dr Anna Wcisło z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowych", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 15. dr Małgorzata Rymarzak z Wydziału Zarządzania - projekt pt.: "Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce", finansowanie w wysokości 35 467 zł;
 16. dr Katarzyna Szalewska z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: ”Latencja w twórczości Tadeusza Kantora", finansowanie w wysokości 21 208 zł;
 17. dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń z Wydziału Chemii – projekt pt.: „Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym”, finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 18. dr Anna Aleksandra Panasiuk z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Funkcjonowanie oraz zmienność naturalna i antropogeniczna kluczowych elementów antarktycznej sieci troficznej", finansowanie w wysokości 34 100 zł;
 19. dr Marcin Boryczko z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Governementality w systemie pomocy społecznej. Studium empiryczne technologii władzy w ośrodkach Ośrodkach Pomocy Społecznej", finansowanie w wysokości 9 900 zł;
 20. dr Aneta Maria Lewkowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - projekt pt.: "Synteza in situ matrycy sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluoren-9-onu w postaci cienkiego filmu ditlenku tytanu", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 21. dr Beata Maria Walter w Wydziału Biologii - projekt pt.: "Udział enzymów metabolizmu glikogenu oraz deoksyrybonukleotydów w kontroli procesu replikacji DNA u bakterii", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 22. dr Aleksandra Naczk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Ocena przydatności metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w poznaniu ewolucji kompleksu poliploidalnego Dactylorhiza incarnata/maculata", finansowanie w wysokości 32 945 zł.

 

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych - SONATA 13, SONATA BIS 7 i MAESTRO 9

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7 i MAESTRO 9. Rozmowy obędą się w siedzibie NCN w Krakowie.

SONATA 13

 •          nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 29-31 stycznia 2018 r.
 •          nauki ścisłe i techniczne: 31 stycznia – 2 lutego 2018 r.
 •          nauki o życiu: 29-31 stycznia 2018 r.

SONATA BIS 7

 •          nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 25-26 stycznia 2018 r.
 •          nauki ścisłe i techniczne: 22-24 stycznia 2018 r.
 •          nauki o życiu: 22-23 stycznia 2018 r.

MAESTRO 9

 •          nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 22-23 stycznia 2018 r.
 •          nauki ścisłe i techniczne: 29-30 stycznia 2018 r.
 •          nauki o życiu: 31 stycznia – 1 lutego 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim (SONATA, SONATA BIS) oraz w języku angielskim (MAESTRO). W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Koordynatorów Dyscyplin bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

NCN


Informacja dot. składania wniosków do NCN w UG

Przypominamy wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO lub SONATA finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

zgodnie z Regulaminem zarządzania projektami naukowymi, ostateczną wersję wniosku należy złożyć w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursu.

W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy i wymaga uzgodnienia z Opiekunem Projektu w formie elektronicznej.

 


Umowy cywilnoprawne

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi od 1 stycznia 2017 r. prowadzi rejestr umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) realizowanych z środków krajowych projektów naukowych (NCN, MNiSW, FNP).

Każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce wzory dokumentów) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 131/R/16 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 stycznia 2018 roku, 13:54