Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Serwis główny UG

Aktualności

Laureaci konkursu NCN MINIATURA 1 - konkurs w trybie ciągłym

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Natalia Gruba z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika", finansowanie w wysokości 45 485 zł;
 2. dr Joanna Różycka-Tran z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata", finansowanie w wysokości 20 350 zł;
 3. dr Justyna Siemionow z Wydziału Nauk Społecznych  projekt pt.:  "Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności", finansowanie w wysokości 9 861 zł;
 4. dr Katarzyna Węgrzyn z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt.: "Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne", finansowanie w wysokości 33 000 zł;
 5. dr Klaudia Nowicka z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanych", finansowanie w wysokości 6 600 zł;
 6. dr Wioletta Żmudzińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii  - projekt pt.: "Mini fluorescencyjne białko (MFP)", finansowanie w wysokości 25 740 zł;
 7. dr Natalia Miękus-Purwin z Wydziału Biologii  - projekt pt.: "Usprawnienie analizy śladowych ilości neuroprzekaźników w materiałach biologicznych z wykorzystaniem sprzężenia mikroekstrakcji wspomaganej cieczami jonowymi i elektroforezy kapilarnej z laserowo wzbudzaną fluorescencją”, finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 8. dr Hanna Furmańczyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  - projekt pt.: "Modelowanie problemów za pomocą chromatycznej teorii grafów - r-sprawiedliwe oraz pokrewne modele kolorowania grafów", finansowanie w wysokości 22 682 zł;
 9. dr Magdalena Oset z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Efektywność i znaczenie metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w wykrywaniu wtórnych metabolitów porostowych na przykładzie kwasu lobarowego", finansowanie w wysokości 34 705 zł;
 10. dr Anna Marlena Synak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - projekt pt.: "Stężeniowa charakterystyka leku antynowotworowego - Walrubiciny", finansownaie w wysokości 40 700 zł.

 

Serdecznie gratulujemy.

 

Więcej informacji

 


Laureaci konkursu NCN SONATINA 1

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATINA 1 ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

 • mgr Grzegorz Marek Cech z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Poza granicami ryboregulacji: rola białka Hfg w regulacji replikacji DNA replikonów lambdoidalnych", finansowanie w wysokości 706 958 zł;
 • dr Michał Eckstein z Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej  projekt pt.:  "Koncepcja informacji w kwantowych czasoprzestrzeniach", finansowanie w wysokości 650 059 zł

 

 

Serdecznie gratulujemy.

 

Więcej informacji

 


Laureaci konkursu NCN ETIUDA 5

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA 5 ogłoszoneg przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

 • mgr inż Paweł Mazierski z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie", finansowanie w wysokości 82 676 zł;
 • mgr Dominika Czaplińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed -  projekt pt.:  "Znaczenie biologiczne i kliniczne kinazy RSK2 w progresji raka piersi", finansowanie w wysokości 121 962 zł. 

 

Serdecznie gratulujemy.

 

Więcej informacji 

 


Laureaci konkursu NPRH Uniwersali 2.1

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu edycji I/2016 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułu Uniwersalia 2.1 znalazła się Pani dr Agnieszka Friedrich z Wydziału Filologicznego. Projekt pt.: „Publikacja przekładu pracy Agnieszki Friedrich "Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej" (Gdańsk 2008, s. 288) w serii Wyznania i Narody na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytety Gdańskiego i Officina Ferberiana” uzyskał finasowanie w wysokości 78 750 zł.

Serdecznie gratulujemy.

 

Więcej informacji

 


Informacja dot. składania wniosków do NCN w UG

Przypominamy wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO lub SONATA finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

zgodnie z Regulaminem zarządzania projektami naukowymi, ostateczną wersję wniosku należy złożyć w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursu.

W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy i wymaga uzgodnienia z Opiekunem Projektu w formie elektronicznej.

 

 


Laureaci konkursów OPUS12, SONATA 12, PRELUDIUM 12

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2016 roku:

         OPUS 12 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

         PRELUDIUM 12 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające  karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

         SONATA 12 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;

na 121 złożonych wniosków, w których Uniwersytet Gdański występuje jako podmiot realizujący projekt, 28 otrzymało dofinansowanie:

 

Konkurs

Panel

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Wydział
UG

Przyznane środki

OPUS 12

HS5

Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje.

dr hab. Marek Rewizorski

WNS

253 500 zł

OPUS 12

HS5

Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce.

dr Kamila Bielawska

WZ

395 070 zł

OPUS 12

NZ7

Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo - płciowym: badania in vitro i in vivo.

dr hab. Mariusz Stanisław Grinholc

MWB

671 600 zł

OPUS 12

NZ6

Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnych.

dr Piotr Zdzisław Golec

WB

1 385 050 zł

OPUS 12

NZ9

Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska.

dr Anna Marta Aksmann

WB

1 076 200 zł

OPUS 12

ST8

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych.

prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska - Medynska

WCH

1 544 100 zł

OPUS 12

ST3

Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców.

prof. dr hab. Marek Grinberg

WMFiI

1 339 600 zł

PRELUDIUM 12

NZ8

Demografia historyczna Salpa thompsoni jako reakcja na zachodzące zmiany klimatu.

mgr Angelika Wanda Słomska

WOiG

149 688 zł

PRELUDIUM 12

NZ6

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B.

mgr Anna Zofia Czarnota

MWB

99 600 zł

PRELUDIUM 12

ST2

Kwantowa kontekstualność w przetwarzaniu informacji.

mgr Debashis Saha

WMFiI

99 600 zł

PRELUDIUM 12

NZ2

Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek.

mgr Joanna Maria Morcinek-Orłowska

WB

96 600 zł

PRELUDIUM 12

ST4

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna.

mgr Małgorzata Biedulska

WCH

99 360 zł

PRELUDIUM 12

ST5

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności.

mgr Małgorzata Giżyńska

WCH

99 900 zł

PRELUDIUM 12

ST4

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania.

mgr Marcin Krzysztof Czapla

WCH

60 000 zł

PRELUDIUM 12

ST10

Połączenie metod immunoenzymatycznych, chromatograficznych oraz wieloczynnikowych technik modelowania receptorów w identyfikacji źródeł pochodzenia polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów (PCDD/F) oraz ich prekursorów w osadach dennych Arktyki i Antarktyki.

mgr Marta Ewelina Kobusińska

WOiG

98 272 zł

PRELUDIUM 12

HS3

Badania średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińskiej.

mgr Wacław Kulczykowski

WH

50 000 zł

SONATA 12

HS4

Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnych.

dr Elżbieta Babula

WE

188 565 zł

SONATA 12

HS4

Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce.

dr Marcin Połom

WOiG

258 705 zł

SONATA 12

HS4

Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych.

dr Anna Maria Blajer-Gołębiewska

WE

132 720 zł

SONATA 12

ST2

Korelacje kwantowe w wielociałowych układach fermionowych i ich zastosowania w obliczeniach kwantowych i interferometrii kwantowej.

dr inż. Piotr Maciej Ćwikliński

WMFiI

437 900 zł

SONATA 12

ST1

Całkowicie dodatnia ewolucja kwantowych układów otwartych z periodyczną modulacją.

dr Krzysztof Roman Szczygielski

WMFiI

70 200 zł

SONATA 12

ST5

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu.

dr inż. Paulina Kosikowska

WCH

673 880 zł

SONATA 12

HS5

Neokelsenowska teoria prawa międzynarodowego.

dr Tomasz Widłak

WPiA

98 551 zł

SONATA 12

HS5

System prawny bezpieczeństwa morskiego.

dr Justyna Magdalena Nawrot

WPiA

113 970 zł

SONATA 12

NZ7

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego.

dr Agnieszka Katarzyna Gajewicz

WCH

253 874 zł

SONATA 12

NZ1

Molekularne mechanizmy wzajemnej korelacji procesów odpowiedzi stresowych, replikacji DNA i metabolizmu u Escherichia coli.

dr Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska

WB

678 200 zł

SONATA 12

ST8

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

WCH

718 300 zł

SONATA 12

ST4

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcją adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż Krzysztof Żamojć

WCH

633 085 zł

 

RAZEM

11 655 290 zł

 

Źródło: www.ncn.gov.pl 

 


Umowy cywilnoprawne

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi od 1 stycznia 2017 r. prowadzi rejestr umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) realizowanych z środków krajowych projektów naukowych (NCN, MNiSW, FNP).

Każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce wzory dokumentów) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 131/R/16 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 9:38