fbpx Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Biologii

Projekty realizowane

 

Lp. Kierownik projektu Tytuł Program, instytucja finansująca Okres realizacji  Finansowanie
1 dr hab. Katarzyna Potrykus              Wpływ analogów ppGpp na polimerazę RNA w aspekcie prokariotycznych i eukariotycznych czynników transkrypcyjnych (The effect of ppGpp analogs on RNA polymerase in the aspect of prokariotic and eukariotic transcriptional factors). SONATA BIS 3, NCN  05.06.2014 - 04.06.2019 1 463 820 zł
2 dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno                          Embriogeneza Crassulaceae z uwzględnieniem ultrastruktury plazmodesm i roli komunikacji symplastowej w tym procesie (Embryogenesis of Crassulaceae - plasmodesmata ultrastructure and role of symplasmic communication in this process).  OPUS 6, NCN 10.07.2014 - 09.01.2019 442 280 zł
3 dr Monika Glinkowska Charakteryzacja sieci oddziaływań białkowych jakie tworzą komponenty kompleksu replikacyjnego Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek - na drodze do pełnego modelu koordynacji replikacji DNA z metabolizmem u bakterii (Characterization of protein-protein network of the Escherichia coli replication complex comonents under different bacterial growth conditions - towards comprehensive model of coordination of DNA replication with cellular metabolism in bacteria).  OPUS 7, NCN 27.01.2015 - 26.01.2019 874 160 zł
4 dr Paweł Olszewski Szczegółowa analiza zjawiska interferencji transkrypcji w wyniku kolizji polimeraz RNA w Escherichia coli (Comprehensive analysis of transcriptional interference caused by RNA polymerase collisions in Escherichia coli).  SONATA  7, NCN 27.01.2015 - 26.11.2018 738 490 zł
5 dr hab. Joanna Skórko Glonek Rola cytoplazmatycznego i pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek w patogenezie i przetrwaniu stresowych warunków bakterii mokrej zgnilizny ziemniaka Dickeya solani (The role of the cytoplasmic and extracytoplasmic protein quality control system in the soft-rot bacterium Dickeya solani pathogenesis and survival under stressful conditions). OPUS 7, NCN  02.03.2015 - 01.03.2019 741 760 zł
6 dr Marcin Pietras Okratek australijski (Clathrus archeri (Berg.) Dring.), maślak daglezjowy (Suillus lakei (Murrill.) A.H. S.M.& Thires oraz borowik wysmukły (Boletellus projectellus (Murrill.) Singer jako orgaznimy modelowe w badaniach nad rozprzestrzenianiem się obcych grzybów niepatogenicznych FUGA 4, NCN 01.10.2015 - 30.09.2018 579 500 zł
7 mgr Joanna Krajewska Funkcja biologiczna białka opiekuńczego ClpB (Hsp100) pochodzącego z bakterii Leptospira interrogans, czynnika etiologicznego leptospirozy PRELUDIUM 9, NCN 20.01.2016 - 19.01.2019 149 800 zł
8 dr hab. Alicja Węgrzyn Funkcjonalna bioróżnorodność bakteriofagów - badania na poziomie molekularnym i potencjalne znaczenie biotechnologiczne OPUS 9, NCN 25.02.2016 - 24.02.2019 1 353 200 zł
9 prof. dr hab. Martin Kukwa Sterylne porosty skorupiaste neotropikalnych ekosystemów leśnych jako źródło ukrytej różnorodności genetycznej - innowacyjne studia na przykładzie Boliwii, kraju o wysokiej różnorodności biologicznej OPUS 9, NCN 25.02.2016 - 24.02.2019 743 960 zł
10 prof. Marc-Andre Selosse ORCHIDOMICS - Zrozumienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku - metody omiczne w badaniach adaptacji i symbiozy u storczyków MAESTRO 7, NCN 21.04.2016 - 20.04.2020 2 637 800 zł
11 dr hab. Dariusz Jakubas Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce OPUS 10, NCN 14.06.2016 - 13.06.2019 562 120 zł
12 dr hab. Iwona Mruk Dynamika kontroli ekspresji genów kodujących bakteryjne systemy restrykcyjno-modyfikacyjne w czasie z zastosowaniem technologii monitorowania pojedynczych komórek OPUS 10, NCN 04.08.2016 - 04.08.2019 767 600 zł
13 dr hab. Monika Agnieszka Słomińska-Wojewódzka Mechanizmy kierowania białek do kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego podczas procesu degradacji polipeptydów związanego z błonami śródkomórkowymi (ERAD) OPUS 10, NCN 05.08.2016 - 04.08.2019 724 360 zł
14 prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz Izotiocyjaniany jako związki bioaktywne w przeciwdziałaniu zakażeniom patogennymi Escherichia coli OPUS 11, NCN 24.01.2017 - 23.01.2020 1 274 800 zł
15 mgr Krzysztof Kubiak Mechanizm regulacji replikacji plazmidów ColE1 przez białko Hfq Escherichia coli PRELUDIUM 11, NCN 13.02.2017 - 12.02.2020 144 000 zł
16 dr hab. Joanna Skórko Glonek Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori OPUS 11, NCN 27.02.2017 - 26.02.2020 851 300 zł
17 dr Tomasz Wenta Fizjologiczna charakterystyka proteazy HtrA4 ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w procesie apoptozy PRELUDIUM 11, NCN 07.03.2017 - 06.03.2019 99 996 zł
18 mgr Sławomir Nowak Monofiletyzm versus parafiletyzm, ponownie? Rewizja taksonomiczna Aa Rchb.f. i Myrosmodes Rchb.f. (Orchidaceae) PRELUDIUM 11, NCN 10.04.2017 - 09.04.2020 146 780 zł
19 dr hab. Anna Marta Aksmann Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska OPUS 12, NCN 05.07.2017 - 04.07.2020 1 076 200 zł
20 dr Monika Maciąg-Dorszyńska Molekularne mechanizmy wzajemnej korelacji procesów odpowiedzi stresowych, replikacji DNA i metabolizmu u Escherichia coli SONATA 12, NCN 13.07.2017 - 12.07.2020 678 200 zł
21 mgr Joanna Maria Morcinek-Orłowska Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek PRELUDIUM 12, NCN 03.08.2017 - 02.08.2019 96 000 zł
22 dr Natalia Miękus-Purwin Usprawnienie analizy śladowych ilości neuroprzekaźników w materiałach biologicznych z wykorzystaniem sprzężenia mikroekstrakcji wspomaganej cieczami jonowymi i elektroforezy kapilarnej z laserowo wzbudzaną fluorescencją MINIATURA 1, NCN 02.09.2017 - 01.09.2018 49 500 zł
23 dr Magdalena Oset Efektywność i znaczenie metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w wykrywaniu wtórnych metabolitów porostowych na przykładzie kwasu lobarowego MINIATURA 1, NCN 04.10.2017 - 03.10.2018 34 705 zł
24 dr Agnieszka Kaczmarczyk Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera) MINIATURA 1, NCN 11.10.2017 - 10.10.2018 49 995 zł
25 dr Grzegorz Cech Poza granicami ryboregulacji: rola białka Hfq w regulacji replikacji DNA replikonów lambdoidalnych SONATINA 1, NCN 16.10.2017 - 15.10.2020 706 958 zł
26 dr Beata Walter Udział enzymów metabolizmu glikogenu oraz deoksyrybonukleotydów w kontroli procesu replikacji DNA u bakterii SONATINA 1, NCN 23.12.2017 - 22.12.2018 49 500 zł
27 dr Magdalena Miklaszewska Deciphering the role of caleosins in lipid droplet turnover in plants/Charakterystyka funkcji kaleozyn w metabolizmie ciał olejowych u roślin MOBILNOŚĆ PLUS 5, MNiSW 01.01.2018 - 31.12.2019 316 000 zł
28 dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas Koordynacja działań rodzicielskich samca i samicy i jej związek z dostosowaniem u alczyka (Alle alle), gatunku ptaka morskiego o długiej historii życia OPUS 13, NCN 09.01.2018 - 08.01.2021 837 327 zł
29 prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Zmiany w procesach komórkowych jako kluczowe defekty w patogenezie dziedzicznych chorób metabolicznych z grupy mukopolisacharydoz OPUS 13, NCN 15.01.2018 - 14.01.2021 2 522 800 zł
30 dr hab. Stefan Tukaj Badanie immunomodulacyjnych właściwości białek szoku termicznego Hsp70 w autoimmunizacyjnych chorobach skóry OPUS 13, NCN 19.01.2018 - 18.01.2021 902 400 zł
31 mgr Karolina Pierzynowska Modulacja poziomu zmutowanej huntingtyny przez genisteinę w mysim modelu choroby Huntingtona oraz jej efekty na rozwój psychomotoryczny zwierząt PRELUDIUM 13, NCN 24.01.2018 - 23.01.2018 180 000 zł
32 dr Aleksandra Naczk Ocena przydatności metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w poznaniu ewolucji kompleksu poliploidalnego Dactylorhiza incarnata/maculata MINIATURA 1, NCN 25.01.2018 - 24.01.2019 32 945 zł
33 mgr Alicja Brysz Eocen - okres rozkwitu pluskwiaków z rodziny Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)? PRELUDIUM 13, NCN 07.02.2018 - 06.02.2021 154 600 zł
34 dr Monika Mioduchowska Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomiczna MINIATURA 1, NCN 10.02.2018 - 09.02.2019 49 907 zł
35 dr Ewa Wons Nowy mechanizm inicjacji programowanej śmierci komórki bakteryjnej MINIATURA 1, NCN 10.02.2018 - 09.02.2019 49 489 zł
36 dr Adrianna Kilikowska W poszukiwaniu kryptyczności MINIATURA 1, NCN 10.02.2018 - 09.02.2019 49 827 zł
37 dr Dorota Kidawa Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle alle SONATA 13, NCN 21.03.2018 - 20.03.2021 568 782 zł
38 dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Nowe pochodne kwasu usninowego jako leki antynowotworowe HARMONIA 9, NCN 12.04.2018 -11.04.2021 1 260 000 zł
39 dr hab. Alicja Węgrzyn Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella OPUS 14, NCN 20.07.2018 - 19.07.2021 2 019 500 zł
40 dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy OPUS 14, NCN 26.07.2018 - 25.07.2021 1 999 400 zł
41 dr Monika Glinkowska Mechanizmy koordynacji cyklu komórkowego bakterii - trop DiaA OPUS 14, NCN 31.07.2018 - 30.07.2021 1 033 400 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 sierpnia 2018 roku, 13:41