Fundusz Innowacji Dydaktycznych | Serwis główny UG

Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych

Dział Jakości Kształcenia ma zaszczyt zaprosić Wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych. Jest to cykl szkoleń prowadzonych w formie warsztatowej przez samych nauczycieli akademickich UG. Szkolenia będą poświęcone nieszablonowym rozwiązaniom dydaktycznym i nowoczesnym metodom kształcenia. Prowadzący będą kładli nacisk na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, co pozwoli Uczestnikom zaadaptować prezentowane dobre praktyki do własnych potrzeb, wynikających z charakterystyki prowadzonych przez nich przedmiotów.

Warsztaty mają być inspiracją do tworzenia własnych projektów dydaktycznych, których realizację ułatwią środki z FIDu, a udział w nich jest dodatkowo premiowany przy rozpatrywaniu wniosków. Warsztaty będą  połączone z instruktażem, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Uczestnicy Laboratorium mają również szanse na zdobycie Nagrody za podejmowanie Inicjatyw Dydaktycznych. NID będzie przyznawana na okres trzech lat. W tym czasie nazwisko wyróżnionego nauczyciela będzie – we wszystkich miejscach, w których się ono pojawia (strona www uczelni, sylabusy, plany zajęć itp.) – opatrzone adnotacją, iż jest on dydaktycznym liderem, aktywnie poszerzającym swój nauczycielski warsztat i podejmującym ambitne inicjatywy związane z kształceniem

 

Materiały do pobrania:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Zieliński
Treść wprowadzona przez: Marcin Zieliński
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 października 2015 roku, 12:35

Fundusz Innowacji Dydaktycznych

 


Czym jest?


Fundusz Innowacji Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 czerwca 2010.
Ma na celu wspieranie realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych w Uniwersytecie Gdańskim.

   Do czego służy?


FID zabezpiecza środki na pokrycie - w całości lub w części - kosztów realizacji innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, takich jak: nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego; zasady udostępniania, aktualizacji i popularyzacji oferty kształcenia UG; zasady dyplomowania (m.in. standardy prac i egzaminów dyplomowych), zasady oceniania i sposoby wykorzystywania ocen do poprawy jakości kształcenia; reguły tworzenia, oceny i rozwoju programów studiów; elastyczne ścieżki kształcenia; zajęcia eksperymentalne, próbne wdrożenia i pilotażowe cykle zastosowań nowych metod, form i jednostek organizacyjnych nauczania-uczenia się w ramach oferty kształcenia UG. 

  Kto może złożyć wniosek?


Wniosek w sprawie przyznania środków z FID, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 56/R/11 z dnia 8 lipca 2011, składać mogą doktoranci oraz kadra naukowo-dydaktyczna UG.

W jakim terminie złożyć wniosek?


 

  • Wnioski, składa się każdego roku do dnia 10 września w sekretariacie prorektora właściwego ds. kształcenia.
  • Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie z FID odbywa się do dnia 15 września każdego roku.

    Do pobrania

          Regulamin funkcjonowania funduszu innowacji dydaktycznych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominik Niklas
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Burda
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 marca 2015 roku, 11:26