Płatne urlopy naukowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady przyznawania płatnych urlopów naukowych

A/ dla nauczycieli akademickich:

określa art. 134 ust 1 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U.2012.572  j. t.: baza ISAP –Sejm RP

  1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.
  2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Urlopów, o których mowa w pkt 1-2, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i Radę Wydziału bądź przez dyrektora jednostki międzywydziałowej lub ogólnouniwersyteckiej.

Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki zobowiązany jest złożyć do Prorektora d.s Nauki sprawozdanie, zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego i Radę Wydziału.

Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w pkt 1-2, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

B/ dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 określa art. 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz. U.2014.1852 j. t.  - baza ISAP – Sejm RP

 Art. 23. 1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze dwudziestu ośmiu dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej.

2. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na którego wniosek zostało wszczęte postępowanieo nadanie stopnia doktora habilitowanego, przysługuje na jego wniosek zwolnienie od pracy na przeprowadzenie rozmowy, o której mowa w art. 18a ust. 10.  (art. 18 a ust 10. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach  i planach naukowych.)

3. Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 marca 2015 roku, 8:20