Płatne urlopy naukowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady przyznawania płatnych urlopów naukowych

A/ dla nauczycieli akademickich:

określa art. 130 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2018 poz.1668  : baza ISAP –Sejm RP

  1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni - płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań.
  2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Urlopów, o których mowa w pkt 1-2, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i Radę Wydziału bądź przez dyrektora jednostki międzywydziałowej lub ogólnouniwersyteckiej.

Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki zobowiązany jest złożyć do Prorektora d.s Nauki i Współpracy z Zagranicą sprawozdanie, zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego i Radę Wydziału.

Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w pkt 1-2, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

B/ dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 określa art. 196 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U.2018 poz. 1668 - baza ISAP – Sejm RP

 Art. 196 ust.1 Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym przysługuje, na jego wniosek:

1) urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym z pracodawcą, w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, oraz

2) zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej.

Art 223 ust.1  Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na którego wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przysługuje na jego wniosek zwolnienie od pracy na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym.

 Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy, o których mowa powyżej, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 marca 2019 roku, 11:03