nagrody ministra dla nauczycieli akademickich | Serwis główny UG

Zasady przyznawania nagród

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich z dnia 6 września 2016 (Dz. U. z 2016r. poz.1462)

nauczycielom akademickim mogą być przyznane następujące nagrody:

 

1/ za osiągnięcia naukowe ( za rok kalendarzowy),

2/ za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze indywidualnym albo zespołowym ( za rok kalendarzowy),

3/ za osiągnięcia organizacyjne ( za rok akademicki ),

4/ za całokształt dorobku

 

Ad.1 / Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za osiągnięcia będące podstawą nadania

w poprzednim roku kalendarzowym:

a/ stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;

b/ stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.

Ad.2/ Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze indywidualnym albo zespołowym uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym przyznaje się za:

a/ innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;

b/ nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;

c/ autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Ad.3/ Nagrody za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w poprzednim roku akademickim przyznaje się za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

a/ jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;

b/ jakości dydaktyki i kształcenia;

c/ współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:

• prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,

• opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności

   niezbędne na rynku pracy;

d/ zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej.

Ad.4/ Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne

i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora

albo tytuł profesora sztuki.

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U.2016 r. poz. 1462)  - baza ISAP-Sejm RP

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 stycznia 2017 roku, 10:14