fbpx Mobilność studentów niepełnosprawnych na studia i praktyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mobilność studentów niepełnosprawnych na studia i praktyki

Mobilność studentów niepełnosprawnych na studia i praktyki

Procedura ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie w związku z kosztami poniesionymi przez uczestnika mobilności z tytułu niepełnosprawności

WARUNEK: STUDENT POSIADA WAŻNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ 2020/2021 składa specjalny wniosek (Wniosek 2020 jeszcze nie jest  dostępny. Będzie udostępniony w załączniku na dole strony niezwłocznie po opublikowaniu go  przez FRSE/PO WER ). Wniosek  kierowany jest do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – adres: Aleje Jerozolimskie 142A; 02-305 Warszawa. Przed wypełnieniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z  "Warunkami przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanychna na  wyjazd w programie Erasmus+" (Warunki przyznania dofinansowania  - załącznik nr 2).

We wniosku wymagane są rekomendacje uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz jednostki ds. osób niepełnosprawnych (Biura ds. Osób  Niepełnosprawnych UG).

W celu uzyskania rekomendacji uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ należy przesłać uzupełniony i podpisany przez siebie wniosek do SOP ERASMUS+ (forma:  1. oryginał przesłany pocztą tradycyjną na adres : Uniwersytet Gdański; SOP Erasmus+; Rektorat (pokój 202); ul. Bażyńskiego 8 ; 80-309 Gdańsk lub 2. zahasłowany dokument pdf. przesłany na adres bwzs@ug.edu.pl).

Procedowane będą wnioski, które wpłynął do SOP ERASMUS+ do dnia

17 lipca 2020 r.
 
Data ta nie dotyczy studentów wyjeżdżających na praktykę, którzy ze względu na rekrutację ciągłą są zobowiązani do złożenia ww. wniosku nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem mobilności. 

Uwaga! Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę, którą będą realizować jako absolwenci, nie mogą otrzymać dofinansowania z programu PO WER.

W celu uzyskania rekomendacji od jednostki ds. osób niepełnosprawnych  należy, z odpowiednim wyprzedzeniem,  skontaktować się z Biurem ds. Osób  Niepełnosprawnych UG (tel.: +48 58 523 24 39; adres e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl). Na prośbę studenta, SOP ERASMUS+  pośredniczy w przekazaniu wcześniej otrzymanego wniosku do 

 

 

We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik w szczegółowy sposób określa potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 4,2779 PLN. Dla naliczenia szacowanych kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EUR należy stosować miesięczny kurs wymiany KE, obowiązujący na dzień podpisania umowy PO WER pomiędzy FRSE a uczelnią, który na życzenie podaje BWM.

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów studentów niepełnosprawnych finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 3”: 

W tabeli poniżej przedstawione są wstępne stawki stypendialne na rok akademicki 2019/2020. Po otrzymaniu z Agencji Narodowej Programu Erasmus+  oficjalnego potwierdzenia wysokości stawek stypendialnych, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na internetowej stronie Biura Współpracy  Międzynarodowej.

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stwka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 2 139

 2 567

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 1 925

 2 353

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 1 711

 2 139

Do przedstawionych powyżej stawek ryczałtowych dolicza się dodatkowe dofinansowanie wynikające z wniosku zaakceptowanego przez FRSE. Całe stypendium (ryczałt + dodatkowa kwota) wypłacane jest w PLN.

FRSE zastrzega sobie prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób.

 1. Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:
  1. Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
  2. Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, tj. na podstawie dowodów finansowych.
   Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy profesjonalnego opiekuna miejscowego.
  3. Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
  4. Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).
  5. Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał zakres specjalnej opieki medycznej.
  6. Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia).
  7. Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza). W przypadku studenta, który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować maksymalnie 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe środki na dofinansowanie wynajmu mieszkania lub pokoju nie będą przyznawane.
    
 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest przez FRSE indywidualnie. W pierwszej kolejności musi on być zaopiniowany przez koordynatora programu Erasmus+ oraz przedstawiciela uczelnianej komórki ds. osób niepełnosprawnych.

Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

 1. Bezzwłocznie po podjęciu decyzji FRSE prześle uczelni informację o maksymalnej kwocie dofinansowania dla konkretnego uczestnika. Uczelnia poinformuje uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą – stawki w tabeli powyżej).

Wypłata dodatkowego dofinansowania z tytułu niepełnosprawności

Dodatkowe dofinansowanie, podobnie jak zasadnicza zryczałtowana kwota stypendium na mobilność, będzie przyznawane w PLN z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 3”, finansowanego z funduszy PO WER. Wyjazd uczestnika programu Erasmus+ 2019/2020 otrzymującego dodatkowe wsparcie będzie traktowany jako wyjazd w programie Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym”. 

Po podpisaniu umowy cywilnoprawnej uczestnikowi mobilności wypłacana jest – jak w przypadku wszystkich innych stypendiów ERASMUS+ i PO WER – pierwsza transza w wysokości 70% całego przyznanego dofinansowania. Płatność pozostałej części stypendium następuje po całkowitym rozliczeniu mobilności.

Rozliczenie uczestników programu Erasmus+ 2019/2020 z orzeczoną niepełnosprawnością

 1. Bezzwłocznie po zakończeniu mobilności uczestnik, który otrzymał dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności, wypełnia „Kartę rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta” (załącznik nr 3) oraz dołącza wszystkie wymagane dowody finansowe. Na tej podstawie uczelnia dokonuje analizy finansowej i rozlicza uczestnika z orzeczoną niepełnosprawnością. Rozliczenie jest możliwe do maksymalnej wysokości dofinansowania przyznanego przez FRSE we wniosku złożonym przed rozpoczęciem mobilności.
 1. Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. 

Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dodatkowego dofinansowania muszą być wystawione na Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP: 584-020-32-39. Do dokumentów potwierdzających poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności należy dołączyć potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy/ potwierdzenie operacji wydrukowane z systemu bankowości elektronicznej).

 1. Poniższa tabela zawiera wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do uznania kosztu za kwalifikowany:

Podróż uczestnika mobilności oraz podróż osoby towarzyszącej

 Imienny bilet z ceną i datą przejazdu.
Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i faktura.
Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością.
W przypadku podróży samochodem – zgodnie z przepisami uczelnianymi oraz przepisami prawa krajowego.
Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie.                                              
Pobyt osoby towarzyszącej Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni):
- zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury, umowy najmu;
- inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167).

Przy pobytach długoterminowych ( 60 dni i więcej):
- zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującego stypendyście niepełnosprawnemu.

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu.
Profesjonalny opiekun miejscowy Faktura lub rachunek.
Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej na ten sam okres pobytu.
Specjalne materiały dydaktyczne - jeżeli nie są zapewnione przez uczelnię/ instytucję przyjmującą Faktura lub rachunek.
Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności,
w tym rehabilitacja, zakup leków
Faktura lub rachunek.
Specjalne ubezpieczenie
dla uczestnika mobilności
Faktura lub rachunek.
Inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności wynikające z posiadanej niepełnosprawności
 
Faktura lub rachunek.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Anna Zaborowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 maja 2020 roku, 17:10