Mobilność studentów niepełnosprawnych na studia i praktyki | Serwis główny UG

Mobilność studentów niepełnosprawnych na studia i praktyki

Procedura ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie w związku z kosztami poniesionymi przez uczestnika mobilności z tytułu niepełnosprawności

WARUNEK: STUDENT POSIADA WAŻNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 1. Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ 2018/2019 składa specjalny wniosek (załącznik nr 1), który za pośrednictwem Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów (SWZS) kierowany jest do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji (NA) Programu ERASMUS+.  

Termin złożenia wniosku w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów, niezależnie od czasu realizacji mobilności, mija

20 lipca 2018 r.
 
Data ta nie dotyczy studentów wyjeżdżających na praktykę, którzy ze względu na rekrutację ciągłą są zobowiązani do złożenia ww. wniosku nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem mobilności.

Uwaga! Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę, którą będą realizować jako absolwenci, nie mogą otrzymać dofinansowania z programu PO WER.

We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik w szczegółowy sposób określa potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 4,3122 PLN. Dla naliczenia szacowanych kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EUR należy stosować miesięczny kurs wymiany KE, obowiązujący na dzień podpisania umowy PO WER pomiędzy FRSE a uczelnią, który na życzenie podaje SWZS.

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów studentów niepełnosprawnych finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.”: 

Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia Miesięczna stwka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2156 2587
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1940 2372
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1725 2156

Do przedstawionych powyżej stawek ryczałtowych dolicza się dodatkowe dofinansowanie wynikające z wniosku zaakceptowanego przez FRSE. Całe stypendium (ryczałt + dodatkowa kwota) wypłacane jest w PLN.

FRSE zastrzega sobie prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób.

 1. Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:
  1. Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
  2. Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, tj. na podstawie dowodów finansowych.
   Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy profesjonalnego opiekuna miejscowego.
  3. Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
  4. Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).
  5. Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał zakres specjalnej opieki medycznej.
  6. Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia).
  7. Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza). W przypadku studenta, który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować maksymalnie 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe środki na dofinansowanie wynajmu mieszkania lub pokoju nie będą przyznawane.
    
 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest przez FRSE indywidualnie. W pierwszej kolejności musi on być zaopiniowany przez koordynatora programu Erasmus+ oraz przedstawiciela uczelnianej komórki ds. osób niepełnosprawnych.

Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

 1. Bezzwłocznie po podjęciu decyzji FRSE prześle uczelni informację o maksymalnej kwocie dofinansowania dla konkretnego uczestnika. Uczelnia poinformuje uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą – stawki w tabeli powyżej).

Wypłata dodatkowego dofinansowania z tytułu niepełnosprawności

Dodatkowe dofinansowanie, podobnie jak zasadnicza zryczałtowana kwota stypendium na mobilność, będzie przyznawane w PLN z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2”, finansowanego z funduszy PO WER. Wyjazd uczestnika programu Erasmus+ 2018/2019 otrzymującego dodatkowe wsparcie będzie traktowany jako wyjazd w programie Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym”. 

Po podpisaniu umowy cywilnoprawnej uczestnikowi mobilności wypłacana jest – jak w przypadku wszystkich innych stypendiów ERASMUS+ i PO WER – pierwsza transza w wysokości 70% całego przyznanego dofinansowania. Płatność pozostałej części stypendium następuje po całkowitym rozliczeniu mobilności.

Rozliczenie uczestników programu Erasmus+ 2018/2019 z orzeczoną niepełnosprawnością

 1. Bezzwłocznie po zakończeniu mobilności uczestnik, który otrzymał dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności, wypełnia „Kartę rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta” (załącznik nr 2) oraz dołącza wszystkie wymagane dowody finansowe. Na tej podstawie uczelnia dokonuje analizy finansowej i rozlicza uczestnika z orzeczoną niepełnosprawnością. Rozliczenie jest możliwe do maksymalnej wysokości dofinansowania przyznanego przez FRSE we wniosku złożonym przed rozpoczęciem mobilności.
 1. Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. 

Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dodatkowego dofinansowania muszą być wystawione na Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP: 584-020-32-39. Do dokumentów potwierdzających poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności należy dołączyć potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy/ potwierdzenie operacji wydrukowane z systemu bankowości elektronicznej).

 1. Poniższa tabela zawiera wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do uznania kosztu za kwalifikowany:
Podróż uczestnika mobilności (specjalny transport) Faktura za specjalny transport osoby niepełnosprawnej
Podróż osoby towarzyszącej Bilet imienny osoby towarzyszącej, z ceną i datą przejazdu. Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością. W przypadku podróży samochodem - zgodnie z przepisami uczelnianymi.
Pobyt osoby towarzyszącej

Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni):

 • zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury, umowy najmu;
 • inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przyszługujących z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)

Przy pobytach długoterminowych (60 dni i więcej):

 • zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującego stypendyście niepełnosprawnemu.

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego.

Profesjonalny opiekun miejscowy

Faktura lub rachunek;

zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

Specjalne materiały dydaktyczne - jeżeli nie są zapewnione przez uczelnię/ instytucję przyjmującą Faktura lub rachunek
Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności, w tym rehabilitacja, zakup leków Faktura lub rachunek
Specjalne ubezpieczenie dla uczestnika mobilności Faktura lub rachunek
Inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności Faktura lub rachunek

 

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Załącznik 1. Wniosek - niepełnosprawność880 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Zaborowska
Treść wprowadzona przez: Anna Zaborowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 0:32