Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej | Serwis główny UG

Wyjazdy STA – Zasady działania i rekrutacja

O programie Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów i pracowników akademickich program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów oraz kadry uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education). 

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus wystąpiło z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), nadawaną przez Komisję Europejską. Starania te zakończyły się sukcesem. W ten sposób stworzono studentom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość korzystania z nowego programu Erasmus+, pozyskując środki finansowe na wyjazdy w jego ramach.   

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - STA

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej, tj. takiej, z którą dany wydział lub instytut ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUSA+ z uwzględnionym modułem Staff Mobility for Teaching („STA”).
Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w Internecie, w sekcji BWZE:
Każdy nauczyciel zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.

 

Czas trwania i termin wyjazdu STA

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 13.11.2017 r. a 15.07.2018 r. i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+.
Założeniem programu ERASMUS+/ STA jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).

 

Potencjalny uczestnik mobilności

O wyjazd może się ubiegać w procesie rekrutacji przeprowadzanej na wydziale każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w UG, którego instytut ma aktualnie obowiązujące umowy ERASMUS+/ STA. Pierwszeństwo przy rekrutacji powinny mieć osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy, osoby prowadzące zajęcia w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG) oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań ERASMUS-owych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi).

 

Rekrutacja do programu ERASMUS+ /STA 

Podstawą kwalifikacji kandydata jest dokument Mobility Agreement for Teaching (akceptuje się skan lub kopię faksową formularza zawierającego podpisy wszystkich wskazanych osób), który stanowi cześć dokumentacji rekrutacyjnej. Proces naboru oraz ocena kandydatów odbywa się wyłącznie na wydziale, a ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu nauczycieli akademickich muszą zostać zawarte w protokole. Warunki i termin rekrutacji określają wydziały.
 
Protokół z podpisami członków komisji rekrutacyjnej wraz z podpisanymi formularzami Mobility Agreement for Teaching oraz Wnioskami o dofinansowanie wyjazdu STA wszystkich kandydatów zakwalifikowanych na listy główne i rezerwowe musi być przekazany do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów (Biuro Erasmusa) najpóźniej

10 listopada 2017 r.

 Przy rekrutacji wydział musi uwzględnić limit miejsc przydzielonych na podstawie danych wynikowych za rok 2016/2017:
 
Wydział Liczba wyjazdów STA 2017/18
na poszczególnych wydziałach
Wydział Biologii 0
Wydział Biotechnologii 1
Wydział Chemii 2
Wydział Ekonomiczny 15
Wydział Filologiczny 5
Wydział Historyczny 2
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 0
Wydział Nauk Społecznych 8
Wydział Oceanografii i Geografii 2
Wydział Prawa i Administracji 3
Wydział Zarządzania 2
Studium Języków Obcych 2
RAZEM 42
 
Na realizację mobilności nauczycieli w budżecie programu Erasmus+ przewidziana jest kwota 36 750 €, która pozwala zaplanować 42 wyjazdy z maksymalnym dofinansowaniem 875 € przyjętym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (czyli Narodową Agencję Programu Erasmus+) na rok akademicki 2017/2018. Jednakże z informacji przedstawionych poniżej i przytoczonych przykładów wynika, że faktyczna kwota stypendium może wyglądać różnie, gdyż jest ona zależna od trzech zmiennych: kraju docelowego, długości wyjazdu oraz odległości do uczelni partnerskiej.

 

Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla pracowników:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium
w euro (ryczałt)

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)

100

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 
Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm .

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:
180 euro   –    przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro   –    przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro   –    przy dystansie 2000 - 2999 km.
W przypadku odległości przekraczającej 2999 km (np. do Univerisidad de la Laguna na Teneryfie) przysługuje stawka 360 euro.

Stypendium STA = liczba dni wykładowych x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż, przy czym kwota dofinansowania całościowego nie może przekroczyć 875 euro (uśrednienie dofinansowania i przyznanie ograniczonego budżetu przez NA).

Przykładowo:

 • Wyjazd na 4 dni robocze do Porto, Portugalia (2486 km)  – stypendium całościowe wynosi 760 €; kwota wynika z następującego obliczenia: 4 x 100 € (dzienna stawka ryczałtu) = 400 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 2000-2999 km wynoszący 360 € = 760 .
 • Wyjazd na 5 dni roboczych do Wilna, Litwa (430 km)  – stypendium całościowe wynosi 580 €; kwota wynika z następującego obliczenia: 5 x 80 € (dzienna stawka ryczałtu) = 400 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 100 - 499 km wynoszący 180 € = 580 €.
 • Wyjazd na 5 dni roboczych do Zwolle, Holandia (855 km)  – stypendium całościowe powinno wynieść 925 €, co wynika z następującego obliczenia: 5 x 130 € (dzienna stawka ryczałtu) = 650 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 500-1999 km wynoszący 275 € = 925 €. Kwota przewyższa maksymalne stypendium o 50 euro, konieczne jest zatem ograniczenie finansowania mobilności do 4 dni (5. dzień mobilności jest dniem z tzw. dofinansowaniem zerowym), wówczas stypendium wyniesie: 4 x 130 € + 275 € = 795 €.
Podobnie jak w latach ubiegłych „resztki” stypendiów wynikające z naliczenia kwot zgodnie z powyższymi zasadami będą przeznaczone na dofinansowanie mobilności osób z list rezerwowych.
 
 
 
ERASMUS+ a podatek
 
Do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób realizujących mobilność w ramach ERASMUS+ i otrzymujących stypendium (przychód) z budżetu programu.
 
 

Wypłata zaliczki

W terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.
Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje zalecana przez Narodową Agencję (NA) zasada operacji bezgotówkowych w programie Erasmus+. Stypendium będzie wypłacane na konto Uczestnika mobilności. Nie ma możliwości odbioru stypednium bezpośrednio w oddziale Bank Pekao SA.
 
 

Organizacja wyjazdu krok po kroku 

Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd w ramach STA jest zobowiązany podpisać w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów (SWZS) umowę cywilno-prawną. W tym celu konieczne jest przygotowanie trzech dokumentów i przedłożenie ich w SWZS, (nowy) Rektorat, II piętro, pok. 202:
 • Mobility Agreement for Teaching z ostatecznie obowiązującymi ustaleniami (jeśli zmiany nastąpiły w stosunku do ustaleń zawartych w pierwotnym dokumencie dołączonym do protokołu rekrutacyjnego), zaakceptowany przez obie uczelnie – dopuszcza się wydruk dokumentu przesłanego faksem lub drogą elektroniczną jako plik pdf.
Formularz jest do pobrania na tej stronie poniżej.

Wnioski osób, które jednocześnie nie przedłożyły Mobility Agreement for Teaching, nie będą rozpatrywane.

 • Dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dofinansowania. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN – 26-cyfrowy numer rachunku oraz – w przypadku rachunków walutowych - kod SWIFT/ BIC niezbędny do dokonania przelewu.

Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto ma wpłynąć kwota stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w euro (przelewy dla stypendystów w programie E+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA).

Podpisanie umowy cywilno-prawnej w SWZS następuje (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu), według zasady:
 • dwa tygodnie przed wyjazdem – w przypadku wyjazdów realizowanych od 13 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 r.;

lub

 • najpóźniej do 28 lutego 2018 r.  –  przy wyjazdach realizowanych po 28 lutego 2018 r.

Nauczyciele akademiccy z listy głównej, którzy do dnia 28 lutego 2018 r. nie podpiszą w SWZS umowy, zostaną automatycznie skreśleni z listy kandydatów na wyjazd. Z miejsc zwolnionych mogą skorzystać w kolejności:

 • nauczyciele z listy rezerwowej tego samego instytutu;
 • nauczyciele z listy rezerwowej tego samego wydziału;
 • nauczyciele z listy rezerwowej z wydziałów o najniższych limitach STA, w kolejności alfabetycznej.

Termin 28 lutego 2018 r., do którego powinno nastąpić podpisanie umowy w SWZS, jest ostateczny i nieprzekraczalny.

 

Rozliczenie wyjazdu STA

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;
 • Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć („Confirmation of Teaching Period”) – dostarczone do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów i podpisane przez uczelnię partnerską. Jego wzór jest do pobrania na tej stronie poniżej.

 

Osoba kontaktowa w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów

mgr Małgorzata Boroń-Wawrzyniak
godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy
kontakt: +48 58 523 31 22, boron@ug.edu.pl
pok. 202, II piętro Rektoratu

Formularze i dokumenty pomocnicze

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Boroń-Wawrzyniak
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 września 2017 roku, 10:48