Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej | Serwis główny UG

Wyjazdy STA – Zasady działania i rekrutacja

O programie Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów i pracowników akademickich program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów oraz kadry uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education). 

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus wystąpiło z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), nadawaną przez Komisję Europejską. Starania te zakończyły się sukcesem. W ten sposób stworzono studentom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość korzystania z nowego programu Erasmus+, pozyskując środki finansowe na wyjazdy w jego ramach.   

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - STA

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej, tj. takiej, z którą dany wydział lub instytut ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUSA+ z uwzględnionym modułem Staff Mobility for Teaching („STA”).
Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w Internecie, w sekcji BWZE:
Każdy nauczyciel zainteresowany wyjazdem samodzielnie ustala termin wizyty w uczelni partnerskiej i program zajęć.

 

Czas trwania i termin wyjazdu STA

Wyjazd musi być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 14 listopada 2016 r.15 lipca 2017 r. Musi on też obejmować minimum 2 dni roboczemaksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+.
Założeniem programu jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w dowolnej formie (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).

 

Potencjalny uczestnik mobilności

O wyjazd może się ubiegać w procesie rekrutacji przeprowadzanej na wydziale każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w UG, którego instytut ma aktualne umowy ERASMUS+/STA. Pierwszeństwo przy rekrutacji powinny mieć osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy, osoby prowadzące zajęcia w językach obcych, zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG, oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań ERASMUS-owych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi). Podstawą kwalifikacji kandydata powinien być dokument Mobility Agreement for Teaching (akceptuje się skan lub kopię faksową dokumentu ).

 

Rekrutacja do programu ERASMUS+ /STA 

Rekrutacja, a tym samym ocena kandydatów, odbywa się na wydziale. Ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu nauczycieli akademickich muszą zostać zawarte w protokole z rekrutacji wydziałowej. Terminy i warunki rekrutacji określają wydziały.
 
Protokół z podpisami członków komisji rekrutacyjnej wraz z formularzami wszystkich kandydatów zakwalifikowanych na listy główne i rezerwowe musi być przekazany do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów (Biuro Erasmusa) najpóźniej
10 listopada 2016 r.,
również protokół „zerowy”, jeśli na wydziale nie zostanie zakwalifikowany żaden kandydat.
 
Przy rekrutacji wydział musi uwzględnić limit miejsc przydzielonych na podstawie danych wynikowych za rok 2015/16:
 
  liczba wyjazdów STA 2016/17
na poszczególnych wydziałach
Wydział Biologii 0
Wydział Biotechnologii 1
Wydział Chemii 3
Wydział Ekonomiczny 15
Wydział Filologiczny 7
Wydział Historyczny 2
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 0
Wydział Nauk Społecznych 8
Wydział Oceanografii i Geografii 3
Wydział Prawa i Administracji 3
Wydział Zarządzania 7
RAZEM 49
 
Ostateczne zapisy w umowie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (czyli Narodową Agencją Programu Erasmus+) na rok akademicki 2016-2017 zapewniają naszej uczelni środki na dofinansowanie 49 wyjazdów nauczycieli akademickich. Maksymalna kwota stypendium indywidualnego wynosi 875 € (przed potrąceniem zaliczki na podatek i składki ZUS). Z informacji przedstawionych poniżej i przytoczonych przykładów wynika jednak, że faktyczna kwota stypendium może wyglądać różnie, gdyż jest ona zależna od trzech zmiennych: kraju docelowego, długości wyjazdu oraz odległości do uczelni partnerskiej.

 

Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień pobytu, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z KE i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

UWAGA! W przypadku wyjazdów kadry uczelni kraje docelowe pogrupowane są inaczej niż w przypadku mobilności studentów.

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium
w euro (ryczałt)

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)

100

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 
Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.
 
Dodatkowo uczelnia będzie wypłacać w ramach przyznanego przez NA budżetu ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej.   
Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm .
Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:
180 euro   –    przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro   –    przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro   –    przy dystansie 2000 - 2999 km.
W przypadku odległości przekraczającej 2999 km (np. do Univerisidad de la Laguna na Teneryfie) przysługuje stawka 360 euro.

Stypendium STA = liczba dni wykładowych x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż, przy czym kwota dofinansowania całościowego nie może przekroczyć 875 euro (uśrednienie dofinansowania i przyznanie ograniczonego budżetu przez NA).

Przykładowo:

 • Wyjazd na 4 dni robocze do Porto/ Portugalia (2486 km)  – stypendium całościowe wynosi 760 €; kwota wynika z następującego obliczenia: 4 x 100 € (dzienna stawka ryczałtu) = 400 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 2000-2999 km wynoszący 360 € = 760 .
 • Wyjazd na 5 dni roboczych do Kłajpedy/ Litwa (219 km)  – stypendium całościowe wynosi 580 €; kwota wynika z następującego obliczenia: 5 x 80 € (dzienna stawka ryczałtu) = 400 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 100 - 499 km wynoszący 180 € = 580 .
 • Wyjazd na 5 dni roboczych do Zwolle, Holandia (855 km)  – stypendium całościowe powinno wynieść 925 €, co wynika z następującego obliczenia: 5 x 130 € (dzienna stawka ryczałtu) = 650 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 500-1999 km wynoszący 275 € = 925 €. Kwota ta przewyższa maksymalne stypendium o 50 euro, konieczne jest zatem ograniczenie finansowania mobilności do 4 dni, wówczas stypendium wyniesie: 4 x 130 € + 275 € = 795 €.
Podobnie jak w latach ubiegłych „resztki” stypendiów wynikające z naliczenia kwot zgodnie z powyższymi zasadami będą przeznaczone na dofinansowanie mobilności osób z list rezerwowych.
 
 
 
ERASMUS+ a podatek
 
Na mocy rozporządzenia ministra finansów RP z dnia 11 sierpnia 2015 roku oraz kolejnego rozporządzenia mnistra rozwoju i finansów z dnia
16 grudnia 2016 r. stypendia wypłacane z budżetu programu ERASMUS+ są nieopodatkowane.
 

 

Organizacja wyjazdu krok po kroku 

Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd w ramach STA jest zobowiązany podpisać w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów (SWZS) umowę cywilno-prawną. W tym celu konieczne jest przygotowanie dwóch dokumentów i przedłożenie ich w SWZS, (nowy) Rektorat, II piętro, pok. 202:
 • Mobility Agreement for Teaching  zaakceptowany przez obie uczelnie – dopuszcza się wydruk dokumentu przesłanego faksem lub drogą elektroniczną jako plik pdf.
Formularz jest do pobrania na tej stronie poniżej.
Po podpisaniu wniosku przez pracownika SWZS jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora.
Wnioski osób, które jednocześnie nie przedłożyły Mobility Agreement for Teaching, nie będą rozpatrywane.
 

Podpisanie umowy cywilno-prawnej w BWZE następuje (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu), według zasady:

 • dwa tygodnie przed wyjazdem – w przypadku wyjazdów realizowanych od 14 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.;

lub

 • najpóźniej do 31 stycznia 2017 r.  –  przy wyjazdach realizowanych po 31 stycznia 2017 r.

Nauczyciele akademiccy z listy głównej, którzy do dnia 31 stycznia 2017 r. nie podpiszą w SWZS umowy, zostaną automatycznie skreśleni z listy kandydatów na wyjazd. Z miejsc zwolnionych mogą skorzystać w kolejności:

 • nauczyciele z listy rezerwowej tego samego instytutu;
 • nauczyciele z listy rezerwowej tego samego wydziału;
 • nauczyciele z listy rezerwowej z wydziałów o najniższych limitach STA, w kolejności alfabetycznej.

Termin 31 stycznia 2017 r., do którego powinno nastąpić podpisanie umowy w SWZS, jest ostateczny i nieprzekraczalny.

 

Rozliczenie wyjazdu STA

Wyjazd STA, podobnie jak każdy zagraniczny wyjazd służbowy z UG, jest finansowo rozliczany przez Sekcję Współpracy Międzynarodowej (nowy Rektorat, V piętro, pok. 511, tel. 58-523 23 04, tel. 58-523 24 60). Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonego w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu - stosowną instrukcję zawiera informacja mailowa wysyłana indywidualnie do każdego Beneficjenta w ostatnim dniu pobytu w uczelni goszczącej.  - UWAGA! Bardzo krótki termin na dopełnienie tej formalności po zakończonym pobycie;
 • Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć („Confirmation of Teaching Period”) – dostarczone do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów i podpisane uprzednio przez uczelnię partnerską – wzór jest do pobrania na tej stronie poniżej;
 • Podpisanie w Sekcji Współpracy Międzynarodowej rozliczenia kosztów.

 

 

Osoba kontaktowa w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów

mgr Małgorzata Boroń-Wawrzyniak
godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy
kontakt: +48 58 523 31 22, boron@ug.edu.pl
pok. 202, II piętro Rektoratu

Formularze i dokumenty pomocnicze

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Boroń-Wawrzyniak
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 stycznia 2017 roku, 10:24