fbpx Wyjazdy kadry technicznej i administracyjnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wyjazdy kadry technicznej i administracyjnej

Wyjazdy STT – Zasady działania i rekrutacja

 

O programie Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education). 

Biuro Współpracy Międzynarodowej wzięło udział z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), nadawaną przez Komisję Europejską. Starania te zakończyły się sukcesem. W ten sposób stworzono studentom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość korzystania z nowego programu Erasmus+, pozyskując środki finansowe na wyjazdy w jego ramach.  

 

Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych  i technicznych – STT

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników administracyjnych i technicznych do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.

Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/ oraz poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2019/2020 kwotę dofinansowania, która pozwoli na zrealizowanie około 70 wyjazdów szkoleniowych z programu Erasmus+. Podana liczba wyjazdów jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy beneficjenci w tej kategorii wyjazdów wyjechaliby do krajów z grupy 2 (tabela poniżej) na  możliwie najdłuższy  finansowany okres trwania szkolenia (5 dni).
KURSY JĘZYKOWE w ramach STT - Aktualizacja!!! W ramach przyznanych środków, w roku akademickim 2019/20 została wyodrębniona kwota na realizację wyjazdów  szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji językowych (kursy językowe). Stanowi ona około 35% ogólnego budżetu, co przekłada się na  25 wyjazdów. Po przyjęciu 25 wniosków, według kolejności zgłoszeń, na tę kategorię wyjazdów, nie będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie  kursów językowych w ramach wyjazdów szkoleniowych Erasmus+.

Czas trwania i termin wyjazdu STT

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy

16 września 2019 r. a 14 sierpnia 2020 r. i obejmował minimum 2 dni robocze maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży).

Niezależnie od liczby dni pobyt w instytucji przyjmującej musi zakładać odbycie pełnego szkolenia/warsztatów, ustalonego z tą instytucją w dokumencie Staff Mobility Agreement for Training.

Pobyt dłuższy niż 5-dniowy nie będzie dofinansowywany ze środków programu ERASMUS+.


Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry administracyjnej i technicznej obowiązują sztywne stawki dofinansowania na każdy dzień pobytu, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z KE i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

 

Poniższa tabela przedstawia stawki dla pracowników:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 €

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

 

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do miejsca siedziby instytucji przyjmującej.
Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator opracowany przez KE, udostępniony na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en .

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:

180 euro     -   przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro     -   przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro     -   przy dystansie 2000 - 2999 km;
530 euro     -   przy dystansie 3000 - 3999 km;
820 euro     -   przy dystansie 4000 - 7999 km;
1500 euro   -   przy dystansie 8000 lub więcej. 

Stypendium STT = liczba dni szkolenia x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż.

 

Ubezpieczenie

Na cały okres pobytu beneficjent programu Erasmus+ / moduł STT musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Erasmus+ a podatek.

Zaniechanie poboru podatku  dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 r.

 

Wypłata zaliczki

W terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje zalecana przez Narodową Agencję (NA) zasada operacji bezgotówkowych w programie Erasmus+. Stypendium będzie wypłacane na konto Uczestnika mobilności. Nie ma możliwości odbioru stypendium bezpośrednio w oddziale Bank Pekao SA. 

 

Rekrutacja do programu ERASMUS+ /STT

Ostateczna kwalifikacja, równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, odbywa się zgodnie z kolejnością  osobistego składania w oryginale WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ STT 2019/2020 (obowiązkowy wydruk dwustronny), zawierającego podpisy osoby wnioskującej oraz jej bezpośredniego przełożonego (druk w załączniku na dole strony).

Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie e-maila.

Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STT 2019/20 lub do dnia 30.04.2020, w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

 

Miejsce składania wniosków:

Uniwersytet Gdański

Rektorat

Biuro Współpracy Międzynarodowej

II piętro, pokój 202

godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy

 

Na realizację mobilności kadry administracyjnej i technicznej w budżecie programu Erasmus+ przewidziana jest kwota 85 215 €, która pozwala zaplanować  średnio 69 wyjazdów. Faktyczna ilość wyjazdów może wyglądać różnie, gdyż jest ona zależna od trzech zmiennych: kraju docelowego, długości wyjazdu oraz odległości do instytucji goszczącej.

 

W przypadku rozdzielenia wszystkich środków przed upływem  30.04.2020 r.  będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

Wnioski będą przyjmowane od dnia  19.08.2019 r.

 

Organizacja wyjazdu

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach STT jest zobowiązany podpisać w Biurze Wymiany Międzynarodowej (BWM) umowę cywilno-prawną. W tym celu konieczne jest przygotowanie trzech dokumentów i przedłożenie ich w BWM, (nowy) Rektorat, II piętro, pok. 202:

  • Mobility Agreement for Training  zaakceptowany przez organizatora szkolenia oraz bezpośredniego przełożonego. Dopuszcza się wydruk dokumentu przesłanego faksem lub drogą elektroniczną jako plik pdf, zawierający wymagane podpisy. (druk w załączniku na dole strony).
  • Oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania na stronie Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG:      http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wzory_dokumentow, zawierającego  podpis kandydata oraz bezpośredniego przełożonego. Po podpisaniu wniosku przez pracownika BWM jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora.
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dofinansowania. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN – 26-cyfrowy numer rachunku oraz – w przypadku rachunków walutowych - kod SWIFT/ BIC niezbędny do dokonania przelewu.

Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto ma wpłynąć kwota stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w euro (przelewy dla stypendystów w programie E+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA).

Warunkiem otrzymania środków jest podpisanie przed wyjazdem umowy cywilno-prawnej w BWM. Na podpisanie umowy zapraszamy  na minimum dwa tygodnie przed wyjazdem, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 523 31 22 ; 523 24 67).

 

Rozliczenie wyjazdu w ramach ERASMUS+ /STT

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w instytucji prowadzącej szkolenie, określonego w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

  • Złożenie sprawozdania on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;
  • Złożenie w BWM Potwierdzenia odbycia programu szkolenia/warsztatów - „Confirmation of Training Period” (druk w załączniku na dole strony) podpisane przez instytucję przyjmującą. 

Kontakt:

Biuro Wymiany Międzynarodowej

godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy

tel.: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67 ;  e-mail: bwzs@ug.edu.pl

pok. 202, II piętro Rektorat

 

 

Formularze

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 13:39