Wyjazdy kadry technicznej i administracyjnej | Serwis główny UG

Wyjazdy STT – Zasady działania i rekrutacja

O programie Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education). 
 
Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus wystąpiło z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), nadawaną przez Komisję Europejską. Starania te zakończyły się sukcesem. W ten sposób stworzono studentom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość korzystania z nowego programu Erasmus+, pozyskując środki finansowe na wyjazdy w jego ramach.  

 

Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych  i technicznych – STT

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników administracyjnych i technicznych do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.
Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.
Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/ oraz poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

 

Czas trwania i termin wyjazdu STT

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 13 listopada 2017 r.15 lipca 2018 r. i obejmował minimum 2 dni roboczemaksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży).
Niezależnie od liczby dni pobyt w instytucji przyjmującej musi zakładać odbycie pełnego szkolenia/warsztatów, ustalonego z tą instytucją w dokumencie Staff Mobility Agreement for Training.
Pobyt dłuższy niż 5-dniowy nie będzie dofinansowywany ze środków programu ERASMUS+.

 

Potencjalny uczestnik mobilności

Każdy pracownik administracyjny i techniczny zatrudniony na umowę o pracę w UG.

 

Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry obowiązują sztywne stawki dofinansowania na każdy dzień pobytu, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z KE i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.
Poniższa tabela przedstawia stawki dla pracowników:
 

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro (ryczałt)

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)

100

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 
Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.
 
W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do miejsca siedziby instytucji przyjmującej.
Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator opracowany przez KE, udostępniony na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm .
Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:
180 euro   –    przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro   –    przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro   –    przy dystansie 2000 - 2999 km.
W przypadku odległości przekraczającej 2999 km przysługuje stawka 360 euro.
 
Stypendium STT = liczba dni szkolenia x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż, przy czym kwota dofinansowania całościowego nie może przekroczyć 875 euro (uśrednienie dofinansowania i przyznanie bardzo ograniczonego budżetu przez NA).

Przykładowo:

 • Wyjazd na 4-dniowe warsztaty w Porto (2486 km) – stypendium całościowe wynosi 760 €, wg następującego obliczenia:
  4 x 100 € (dzienna stawka ryczałtu) = 400 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 2000-2999 km wynoszący 360 € = 760 €.
 • Wyjazd na 3-dniowe szkolenie w Zadarze (1164 km)  – stypendium całościowe wynosi 515 €, wg następującego obliczenia: 3 x 80 € (dzienna stawka ryczałtu) = 240 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 500-1999 km wynoszący 275 € = 515 €.
 • Wyjazd na 5-dniowe warsztaty w Zwolle (855 km) – stypendium całościowe powinno wynieść 925 €, wg następującego obliczenia:
  5 x 130 € (dzienna stawka ryczałtu) = 650 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 500-1999 km wynoszący 275 € = 925 €. Ponieważ kwota ta przewyższa średnie stypendium o 50 euro, konieczne jest ograniczenie finansowania mobilności do 4 dni, wówczas stypendium wyniesie: 4 x 130 € + 275 € = 795 €.

 

Erasmus+ a podatek.
 
Do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób realizujących mobilność w ramach ERASMUS+ i otrzymujących stypendium (przychód) z budżetu programu.
 
 

Wypłata zaliczki

W terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.
W roku akademickim 2017-2018 wprowadza się zasadę operacji bezgotówkowych w programie Erasmus+, zalecaną przez Narodową Agencję (NA). Stypendium będzie wypłacane na konto Uczestnika mobilności. Dotychczasowa zasada odbioru zaliczki w oddziale Banku Pekao SA nie obowiązuje. 

 

Skala mobilności STT w roku akademickim 2017-2018

Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (czyli Narodową Agencją Programu Erasmus+) przewiduje, że Uniwersytet Gdański otrzyma kwotę 1750 euro na realizację dwóch wyjazdów szkoleniowych.

 

Rekrutacja do programu ERASMUS+ /STT 

W związku z niewielką liczbą mobilności STT w roku 2017- 2018 oraz zróżnicowanymi stawkami stypendiów rekrutację dla całego UG przeprowadza Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów (Biuro Erasmusa w UG) w czasie od 30 pażdziernika 2017 r. od godziny 10.00 do momentu wysycenia miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W rekrutacji należy wziąć udział osobiście, ponieważ finalnym działaniem w przypadku pełnej poprawności dokumentów i zakwalifikowania się na wyjazd jest podpisanie w Biurze Erasmusa umowy cywilno-prawnej i tym samym zapewnienie sobie określonego dofinansowania. W związku ze spodziewanym sporym zainteresowaniem wykluczone jest składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie e-maila.
Dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów na listę rezerwową, jeśli zainteresowanych będzie więcej niż dostępnych miejsc. W przypadku rezygnacji spowodowanych zdarzeniami losowymi z wyjazdów będą mogły skorzystać osoby z listy rezerwowej, zakwalifikowane w kolejności zgłoszeń.
 
W celu zakwalifikowania się na wyjazd i podpisania umowy należy przygotować i dostarczyć do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów, Rektorat, II piętro, pok. 202 następujące dokumenty:
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego E+
Wypełniony formularz musi zawierać podpisy osoby wnioskującej oraz jej bezpośredniego przełożonego.
Wzór formularza jest do pobrania na tej stronie poniżej.
 • Staff Mobility Agreement for Training, zaakceptowany przez organizatora szkolenia oraz bezpośredniego przełożonego. Dopuszcza się wydruk dokumentu przesłanego faksem lub drogą elektroniczną jako plik pdf, zawierający wymagane podpisy.
Formularz jest do pobrania na tej stronie poniżej.
 • Oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania na stronie Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/biuro_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy, skierowanego do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zawierającego podpis bezpośredniego przełożonego.
Po podpisaniu wniosku przez pracownika Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora.
Wnioski osób, które jednocześnie nie przedłożyły Staff Mobility Agreement for Training, nie będą rozpatrywane.
 • Dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dofinansowania. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN – 26-cyfrowy numer rachunku oraz – w przypadku rachunków walutowych - kod SWIFT/ BIC niezbędny do dokonania przelewu. Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto zamierza otrzymać stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w euro.

 

Rozliczenie wyjazdu w ramach ERASMUS+ /STT

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w instytucji prowadzącej szkolenie, określonego w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu - link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności.

 • Potwierdzenie odbycia programu szkolenia/ warsztatów  – Confirmation of Training Period – dostarczone do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów i podpisane uprzednio przez instytucję przyjmującą – wzór jest do pobrania na tej stronie poniżej.
 

Osoba kontaktowa w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów

Małgorzata Boroń-Wawrzyniak
godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy
kontakt: +48 58 523 31 22, boron@ug.edu.pl
pok. 202, II piętro Rektoratu

Formularze

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Boroń-Wawrzyniak
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 15:54