fbpx Projekty rozwojowe w UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Projekty rozwojowe w UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Projekty rozwojowe w UG

Program Nazwa projektu Jednostka UG
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
"Studia podyplomowe "Etyka" Wydział Nauk Społecznych
"Analiza trendów rozwojowych firm województwa pomorskiego w zakresie eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych" Wydział Ekonomiczny
Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim" Dział Kształcenia UG
Zajęcia Praktyczno - Badawcze w powiecie elbląskim. Pilotażowy program wdrożenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydział Chemii
"Case Simulator - włączenie symulacji biznesowych i studiów przypadku do nauczania przedsiębiorczości studentów ostatniego roku studiów Wydział Ekonomiczny
Kształcimy profesjonalistów - kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego" Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
"Innowacyjny czujnik do wykrywania wirusa grypy" Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
"Opracowanie podstaw technologii produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg" Wydział Oceanografii i Geografii
"Inkubator Talentów Biotechnologicznych" Wydział Oceanografii i Geografii
"Ekologiczna alternatywa dla nadmiernej chemizacji środowiska - poszukiwanie i scharakteryzowanie naturalnych wrogów szkodników upraw leśnych" Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
"Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego" Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
"Stanowisko archeologiczne live & online" Wydział Historyczny
"Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego" Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
"Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania w Uniwersytecie Gdańskim  (MODEL UG)" Zastępca Kwestor
"PWP: Uniwersytet jutra: umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown/PWP: The University of Tomorrow: internationalization of the educationa lprocess at the University of Gdansk via cooperation with the University of Houston-Downtown" Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany, Wydział Biotechnologii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Historyczny
"Menadżer Jutra - wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość" Wydział Zarządzania
"Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy" Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
"Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOŚ)" Wydział Chemii
"Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)" Dział Kształcenia UG
Zmysłowa chemia - pomóż mi odkryć to samemu Wydział Chemii
Nowoczczesna szczepionka przeciwko chorobie Newcastle Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości Wydział Prawa i Administracji
Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia z woj. Pomorskiego Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiekszanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS) Wydział Chemii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż "Matematyka Ekonomiczna" Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2014-2015 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2015-2016 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2016-2017 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2017-2018 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2018-2019 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego Wydział Ekonomiczny
Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym Wydział Chemii
KROK DALEJ: Kwalifikacje - ROzwój - Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG Wydział Chemii
Interdyscyplinarny Program Stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż' Wydział Oceanografii i Geografii
NoZ na Staż 2.0' - program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi Wydział Oceanografii i Geografii
Festiwal filmowy jako miejsce pracy Wydział Filologiczny
CETA + PLAN = PRACA Wydział Filologiczny
Program staży dla studiów Aplikacje Informatyczne w Biznesie  na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Zarządzania
PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) Projekt ogólnouczelnianiy
Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Chemii
Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne Wydział Biologii
Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców Wydział Filologiczny
Akredytacje zagraniczne dla kier. Biznes chemiczny I Wydział Chemii
Akredytacje zagraniczne dla kier. Chemia I Wydział Chemii
Akredytacje zagraniczne dla kier. Chemia II Wydział Chemii
Akredytacje zagraniczne dla studiów doktoranckich Wydział Chemii
Przystanek MAMA Wydział Nauk Społecznych
Akredytacja Pedagogiki Innowacyjności Wydział Nauk Społecznych
Szkoła orłów Biuro Jakości Kształcenia
Mistrzowie dydaktyki Biuro Jakości Kształcenia
Pozytywne Biuro Karier , Pozytywne Biuro Karier-Facebook Biuro Karier UG
W szkole Sokratesa Wydział Nauk Społecznych
Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim (CHEMFIZ) Wydział Chemii
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Wsparcie restytucji i ochrony ssaków w Polsce (SSAKI BAŁTYKU) Wydział Oceanografii i Geografii
Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Inwestycji i Rozwoju
Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich Wydział Oceanografii i Geografii
Budowa Budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Inwestycji i Rozwoju
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:
Ochrona ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk Wydział Oceanografii i Geografii
Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja Wydział Oceanografii i Geografii
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020
Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk Centrum Inwestycji i Remontów
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni Wydział Biologii
Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach Wydział Prawa i Administracji
Pozytywne Przedszkola Pomorza Wydział Nauk Społecznych
Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Centrum Inwestycji i Remontów
Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym Centrum Inwestycji i Remontów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
Rozbudowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie: Centrum Komputerowe wraz z łącznikiem i windą dla osób niepełnosprawnych Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Centrum Inwestyci i Remontów
„Fizyka dla przyszłości” Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fizyka dla Medycyny - przebudowa pomieszczeń i wyposażenie pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu Kanclerz/ Stacja Morska w Helu
Pomorska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka UG
Centrum zaawansowanych technologii POMORZE Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej Wydział Oceanografii i Geografii
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Wydział Chemii
Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rola białek opiekuńczych w funkcjonowaniu komórki Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Wykorzystanie zmienności naturalnej Arabidopsis thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal storage diseases Wydział Biologii
New Families of Tight Bell Inequalities Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA) Wydział Oceanografii i Geografii
UCZEŃ - NAUKOWIEC! Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rola niekodującego RNA w metylacji chromatyny i inwazyjności raka prostaty - udział w konkursie Undergraduate Student Caucus and Poster Competition i prestiżowej konferencji American Assocation for Cancer Research Annual Meeting Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Znaczenie kliniczne badań gnomicznych i proteomicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne, predykcyjne Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Poszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami Wydział Chemii
Exploring new immune evasion mechanisms of herpesviruses - the search for improvement strategies of anti-herpesviral vaccines and virus-based therapeutics Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru nowotworu - p53 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Zastosowanie kannabidiolu w celu hamowania przyrostu masy ciała, pobierania pokarmu i gromadzenia tkanki tłuszczowej Wydział Biologii
Praktyczne wykorzystanie mutacji w genach relA i spoT Escherichia coli do skonstruowania wysokowydajnego systemu do klonowania Wydział Biologii
Zastosowanie sRNA w terapii kierowanej przeciw zakażeniom enterokrwotocznymi szczepami bakterii Escherichia coli Wydział Biologii
Zastosowanie badań nad procesem replikacji fagów lambdoidalnych, niosących geny toksyn Shiga (stx), w opracowaniu skutecznych metod ich wykrywania, efektywnej terapii lub uniknięciu efektów infekcji Wydział Biologii
Electron-Driven Molecular Transformations in Systems with Intra- and Intermolecular Hydrogen Bonds     Wydział Chemii
Badanie możliwości wykorzystania tkanki łyka do produkcji białek rekombinowanych Wydział Biologii
Quantum Macroscopic Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych (NEW LOKS) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to protein structure-function relationships (MPD) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Physics of future quantum based information technologies Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Literatura i Sztuka Holocaustu w szkole ponadgimnazjalnej Wydział Filologiczny
Satelitarna kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBAŁTYK Wydział Oceanografii i Geografii
Akademickie Centrum Kreatywności Wydział Oceanografii i Geografii
Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Wydział Oceanografii i Geografii
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Kryptografia z samotestującymi urządzeniami kwantowymi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kwantowa informacja z ograniczonymi zasobami: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania do kryptografii i sensingu Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Inkubator innowacyjności + Centrum Transferu Technologii (CTT UG)
Inkubator Innowacyjności 2.0 Centrum Transferu Technologii (CTT UG)
Egzosomy produkowane przez komórki naskórka (keratynocyty) w indukcji alergii i tolerancji na alergeny środowiskowe Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Antiviral activity of interferon induced transmembrane proteins (IFITM) as a novel therapeutic strategy to control viral infections – evaluation in vitro and in vivo Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Badanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze systemu Hsp70/białko-J: mechanizmy molekularne i funkcjonalne konsekwencje Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Badanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
The International Centre for Theory of Quantum Technologies/ Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych Projekt Ogólnouczelniany
Warunkowo zależna aktywacja  proteaz w regulacji replikacji DNA Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Projekt Ogólnouczelniany
Program Life+
Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich (SAMBAH) Wydział Oceanografii i Geografii
CEFIC
Opracowanie metod grupowania dla nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego projektowania Wydział Chemii
BONUS
Nutrient COcktail in COAstal zones of the Baltic Sea (COCOA) Wydział Oceanografii i Geografii
Hypoxia mitigation for Baltic Sea ecosystem restoration (HYPER) Wydział Oceanografii i Geografii
Environmental Risk Governance of the Baltic Sea (RISKGOV) Wydział Oceanografii i Geografii
Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring Wydział Oceanografii i Geografii       

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Climate Change Impact on Ecosystem Health - Marine Sediment Indicators (CLISED) Wydział Oceanografii i Geografii
Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych - NORWET POMCERT Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000 (HABITAT MAPPING) Wydział Oceanografii i Geografii
Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce - związki między fizycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich ptaków - ALLEKONGE Wydział Oceanografii i Geografii
Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure (CO2MARINE)                                               Wydział Oceanografii i Geografii
Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families (WLB_GE) Wydział Nauk Społecznych
Potato pathogen population in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host (POTPAT) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia (GLAERE) Wydział Biologii i Wydział Oceanografii i Geografii
Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment  (PHOTOAIR) Wydział Chemii
Nauczanie języka norweskiego Wydział Filologiczno - Historyczny
Wizyta przygotowawcza na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim Wydział Filologiczny
Wizyta przygotowawcza na Arktycznym Uniwersytecie w Tromso Wydział Filologiczny
Wizyta studyjna w Islandzkiej Filmotece Narodowej Wydział Nauk Społecznych
Wizyta studyjna w Norwegian University of Science and Technology Wydział Nauk Społecznych
Wizyta studyjna na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bergen w Norwegii Wydział Nauk Społecznych
Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Islandii Wydział Filologiczny
Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Katedry Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Norwegii Wydział Filologiczny
Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej Wydział Oceanografii i Geografii
Wizyta Studyjna- National Hearing and Speech Institute of Iceland Wydział Filologiczny
Cross-national  gender  research: What  comparisons  of  different cultural contexts can tell us about gender and gender roles (GENCUL) Wydział Nauk Społecznych
5. Program Ramowy
Structural and functional studiem of hepatitis C wirus glycoproteins: identyfication of targets for antiviral therapy (ENHCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Quantum Properties of Distributed Systems - QUPRODIS Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Center of Excellence for Baltic Development, Education and Research  - BALTDER Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Center of Excellence in Bio-Safety and Molecular Biomedicine (BioMoBiL) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rapid identification of immunoprotective PRV antigens and optimal antigen delivery systems (ELI) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Zastosowanie nowych narzędzi do badań epidemiologicznych, diagnostyki i monitorowania odporności na leki powstających odmian wirusa zapalenia wątroby typu B (HEPVAR) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Biological effects of environmental pollution in marine coastal ecosystems (BEEP) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Stacja Bilogiczna
Costing tde impact of demersal fishing on marine ecosystem processes and biodiversity (COST IMPACT) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Ecophysiological performance of tde dominant bivalve species from the sub-Arctic region (Icelandic coastal waters) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal Areas of Europe (HIPOCAS) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Electric DNA chips for bioprocess control Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Dynamics of forest tree biodiversity: linking genetic, palaeogenetic and plant historical approaches (FOSSILVA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
The Impact of Biodiversity Changes in Costal Marine Bentdic Ecosystems on Coastal Ecosystems (BIOCOMBE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Conservation of genetic diversity in exploited marine fish and shellfish populations in Northern Europe (COGENE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Comparative Research on Endocrine Disrpters-Phylogenetic Approach and Common Principles focusing on Androgenic/Atiandrogenic Compounds (COMPRENDO) Wydział Chemii
Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures (SPECTRUM) Wydział Ekonomiczny
The Baltic Sea Area Studies – Northern Dimension of Europe Wydział Filologiczno - Historczyny
Resources for quantum information (RESQ) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Entanglement in Quantum Information Processing and Communication (EQUIP) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Students as "Journeymen" between communities of higher education and work Wydział Nauk Społecznych
Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage (EUROFAMCARE) Wydział Nauk Społecznych
Coastal Sands as biocatalytical filters (COSA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
6. Program Ramowy
Hamowanie wnikania wirusa do komórek jako forma terapii przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (EI-HCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uczelniany Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim Biuro Zarządzania Projektami
Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C(HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1 - HEPACIVAC Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wniosek o dofinansowanie w 2004 r. Uczelnianego Branżowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim Biuro Zarządzania Projektami
Qubit Applications - QAP Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Alokacja kosztów infrastruktury transportowej (CATRIN) Wydział Ekonomiczny
Science and Policy Integration for Coastal System Assessment (SPICOSA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Rozwój rodzajowej diagnostyki molekularnej w terenie dla Unii Europejskiej w zakresie kwarantanny szkodników i patogenów PORTCHECK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Nietoksyczne powłoki przeciwporostowe dla jachtów (CERTOL) Wydział Chemii
Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizospere QUORUM-QUENCHING Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Quantum information processing and communication in Europe - QUROPE Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Europejski operacyjny system obserwacji i prognoz dla mórz szelfowych – ECOOP Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Marine biodiversity and ecosystem functioning (MARBEF) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Electrical Bio Sensor Arrays for Analyses of Harmful Micro Organisms and Microbial Toxins (eBIOSENSE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
From Sex to Asex: a case study on interactions between sexual and asexual reproduction (SEXASEX) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Scalable Quantum Computing witd Light and Atoms (SCALA) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Regional Innovation Strategy for Pomerania Region (RISP) Biuro Programów Europejskich
Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Poilitical Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation (EUDIMENSIONS) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
European Supersites for Atmospheric Aerosol Research (EUSAAR) Wydział Oceanografii i Geografii
Generalization of research on accounts and cost estimation (GRACE) Wydział Ekonomiczny
7. Program Ramowy
Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure Network - ACTRIS Wydział Oceanografii i Geografii
Quantum Interfaces, Sensors, and Communication based on Entanglement (Q-ESSENCE) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Mechanizm oddziaływań nowoczesnych smarowych cieczy jonowych z powierzchniami funkcjonalnymi w nano-skali (MINILUBES) Wydział Chemii
Industrial Crops producing added value Oils for Novel chemicals (ICON) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
In vitro culturing of lichen-forming fungi and changes in DNA methylation level of the mycobiont (INVITROLICHEN) Wydział Biologii
Exgenome Molecular Enzymes (EXGENOMES) Wydział Biologii
Optimised co-modal passenger transport for reducing carbon emissions (COMPASS) Wydział Ekonomiczny
Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications - (MAREX) Wydział Biologii, Prorektor ds. Nauki
Impact of Transport Infrastructure on Interanational Competitiveness of Europe (I-C-EU) Wydział Ekonomiczny
Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials (Nanobridges) Wydział Chemii
Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces (ORIGAMI) Wydział Ekonomiczny
Interconnection between short and long-distance transport networks (INTERCONNECT) Wydział Ekonomiczny
Modelling properties, interactions, toxicity and environmental behaviour of engineered nanoparticles (NanoPuzzles) Wydział Chemii
Transforming European transport through an Active Actors Forum  (TRANSFORUM) Wydział Ekonomiczny
Dynamic citizens active for sustainable Mobility (Dyn@mo) Wydział Ekonomiczny
Transport Innovation Deployment for Europe (TIDE) Wydział Ekonomiczny
Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life  (MOBI4health) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ 2) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World (EUBORDERSCAPES) Wydział Oceanografii i Geografii
Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems (ECO2) Wydział Oceanografii i Geografii
Quantum resOurces: conceptuaLs and APplicationS (QOLAPS) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies (QCAT) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Randomness and Quantum Entanglement (RAQUEL) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Horyzont 2020
Elektryfikacja transportu publicznego w miastach (ELIPTIC) Wydział Ekonomiczny
Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks — NanoREG II Wydział Chemii
Virus-X: Viral Metagenomics for Innovation Value Wydział Biologii
Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych (STARBIOS 2) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Datowanie skamieniałości przy użyciu danych molekularnych - innowacyjne podejście do określenia wieku bursztynu bałtyckiego - AMBER Wydział Biologii
Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics (NanoInformaTIX) Wydział Chemii
W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy Europą a jej obywatelami poprzez demokrację i praworządność - RECONNECT Wydział Prawa i Administracji
Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Pracujący, ale ciągle biedny Wydział Prawa i Administracji
Stowarzyszenie Europejskich Laboratoriów Biologii Morza Plus (Assemble) Wydział Oceanografii i Geografii
Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013
Planowanie przestrzenne w ramach Regionu Bałtyckiego - ECO REGION Wydział Ekonomiczny
Baltic Forum for Inventive Technologies for Sustainable Manure Management (Baltic MANURE) POMCERT
The Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project (Bioenergy Promotion) POMCERT
The Baltic 21 Eco Region Project, EcoRegion Wydział Ekonomiczny
Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM) Wydział Oceanografii i Geografii
Economic Crises: Resilience of Regions (ECR2) Wydział Oceanografii i Geografii
South Baltic Offshore Wind Energy Regions (OFFER) POMCERT
Sustainable RES-CHAINS in the South Baltic Region POMCERT
Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project (WAB) POMCERT
Re-vitalisation of the European Route in the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James (RECREATE) Wydział Ekonomiczny
Catching the Future - Business and Development Exchange in the South Baltic Region Wydział Ekonomiczny
Capacity Building Project (CBP) POMCERT
TROLLEY - Promote Clean Public Transport Wydział Ekonomiczny
Polish-Romanian initiative to test a shared teaching module in diagnostics of environment (PRIDE) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju przybrzeżnych obszarów miejskich Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea: the European context Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
Cooperation between borderland universities in the application of video techniques  - VIDEOCOM Akademicka Telewizja Edukacyjna
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych - DIAG-DYS Wydział  Nauk Społecznych
The German Hanse as a Distant Mirror Wydział Filologiczno - Historczyny
InterMareC - Baltic enviroment for aquaculture development (BEAD) Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
BaSiM - Baltic Sea Information MoBaSiM - Baltic Sea Information Motorwaystorways Wydział Ekonomiczny
AGORA - networt Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region Wydział Ekonomiczny
Scan Balt Campus - europejski model współpracy międzynarodowej i międzysektorowej w budowaniu wspólnej platformy edukacyjnej, naukowej i innowacyjnej Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region / ESPON BSR TeMo Wydział Ekonomiczny
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2014-2020:
Growth potential of Archaeological Cultural heritage in the South Baltic Wydział Historyczny
Wzrost błękitnej gospodarki poprzez kursy e-learning wykorzystujące produkty badawczo-rozwojowe i mobilność wirtualną Wydział Oceanografii i Geografii
SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance (nr umowy STHB.04.01.00-22-S104/17) Wydział Prawa i Administracji
SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance (nr umowy STHB.04.01.00-22-0111/17) Wydział Prawa i Administracji
Baltic Science Network Rektorat UG
Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów Morza Bałtyckiego (NonHazCity) Wydział Chemii
Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area Wydział Ekonomiczny
Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku (InnoAquaTech) Wydział Oceanografii i Geografii
Stworzenie trwałej podstawy dla innowacyjnej Archeoturystyki - nowa ”zielona” trasa archeologiczna w południowym regionie Morza Bałtyckiego (ArcheoBalt) Wydział Historyczny
Przygotowanie opcji zarządzania w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych  poprzez transport morski w Regionie Morza Bałtyckiego Wydział Oceanografii i Geografii
Opracowanie oraz transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii dotyczących akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku ((InnoAquaTech)) Wydział Oceanografii i Geografii
Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region - a platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects Wydział Oceanografii i Geografii
Bałtycka Sieć Naukowa-Potęga Naukowa/ Baltic Science Network - A Science Powerhouse Wydział Zarządzania
AquaVIP – Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku Wydział Oceanografii i Geografii
Wzmocnienie transportu kombinowanego w regionie Morza Bałtyckiego Wydział Ekonomiczny
Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL) Wydział Oceanografii i Geografii
Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi Wydział Chemii
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Absolwent w pomorskim przedsiębiorstwie - program stażowy dla Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego - APoP Biuro Programów Europejskich
Uniwersyteckie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowo - Dydaktyczne w Sopocie Wydział Zarządzania
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Wydział Ekonomiczny
System Gospodarki Elektronicznej Pomorza dla MSP Wydział Zarządzania
Program stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zajmujących się badaniami nad rozwojem gospodarki innowacyjnej Pomorza Wydział Zarządzania
Stypendia dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na prowadzenie badań naukowych Wydział Chemii
Erasmus+
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Promoting LLL  in HE by implementing innovative practices in RPL (EDUPRO) Wydział Nauk Społecznych
Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practises (INDOPED ) Wydział Nauk Społecznych
Achieving Resilience Through Play and Drama (ARTPAD) (Profilaktyka dla dzieci przez ustrukturyzowaną zabawę i dramę) Wydział Nauk Społecznych
Innowacyjna koncepcja blended learning do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (RELeCo) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2014-2015 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2015-2016 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2016-2017 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2017-2018 Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2018-2019 Biuro Współpracy Miedzynarodowej
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (Rosja), 2015-2017 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (Serbia), 2016-2017 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie). Edycja 2016-2018 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie). Edycja 2017-2019 Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie). Edycja 2018-2020 Biuro Współpracy Miedzynarodowej
Edukacja przyrodnicza dla lepszego życia – wsparcie nauczycieli i uczniów (Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature) Wydział Biologii
Kształcenie dla holistycznej, relacyjnej i inkluzywnej edukacji dzieci i młodszych uczniów Wydział Nauk Społecznych
Energy for the Future. European studies to challenges in the  European Union - Eunergy Wydział Nauk Społecznych
Kolory Inkluzji Młodzieży Metropolitalnej (COMIN) Wydział Nauk Społecznych
deutsch.info - vocational courses of the German language / Zawodowy język niemiecki Wydział Filologiczny
SENSE in transnational transport in the EU Wydział Prawa i Administracji
Europejski Uniwersytet Morski/ European University of the Seas Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia
Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi 2017 Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi 2018 Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu 2017 Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu 2018 Biuro Współpracy Międzynarodowej
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Budowanie świadomości studentów Wydziału Nauk Społecznych dotyczących środowiska i zmian klimatycznych - EKOSTUDENT Wydział Nauk Społecznych
Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii Wydział Nauk Społecznych
Wizyta przygotowawcza Wydział Nauk Społecznych
Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS Wydział Filologiczny
W trosce o jakość w ilości - program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (IQ) Wydział Filologiczny
Rozwój projektu filmu studenckiego Niewidzialne powiązania jako poszerzenie współpracy UG – NTNU oraz przygotowanie bazy pod kolejne działania Wydział Filologiczny
Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Islandzką Filmoteką Narodową Wydział Filologiczny
Infect-ERA
Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby (hepBccc) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
TANGO ERA-NET CO-FOUND:
Systemy trolejbusowe dla inteligentnych miast / Trolley Systems4 Smart Cities - Trolley 2.0 Wydział Ekonomiczny
JUSTICE
Efektywne prawo do obrony w procesie karnym: europejskie i komparatystyczne studium środków kontroli sądowej Wydział Prawa i Administracji
ACURIA - Sądy wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre pratyki oraz bariery w pięciu państwach UE Wydział Prawa i Administracji
COST
Metody pomyślnego badania cyjanobakterii w wielu jeziorach Wydział Oceanografii i Geografii
Nostoc edaphicum bogatym źródłem biologicznie aktywnych peptydów Wydział Oceanografii i Geografii
EXIL - EXchange on Ionic Liquids Wydział Chemii
NCN - POLONEZ POLONEZ:
Podejście obliczeniowe do badania interakcje białek i glycozaminoglycanów  Wydział Chemii
Strategie życiowe młodzieży tubylczej w erze globalizacji: mobilność, wiedza, tożsamość Filologiczny
Oszczędne próbkowanie i kwantowa teoria wielu ciał Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
„Nie tylko debata "centrum-peryferia". Nowe państwa członkowskie w procesie budowy Unii Europejskiej” Wydział Oceanografii i Geografii
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Egzosomy jako nośniki informacji pomiędzy komórkami epitelialnymi oraz prezentującymi antygen w celu zapewnienia miejscowej, efektywnej bariery immunologicznej Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Program Leonardo da Vinci
System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych Wydział Chemii
System e-duk@cji w Regionie Pomorskim Wydział Ekonomiczny
FOCUS ALFA Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
EUROPRACA - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy poprzez udział w praktykach zawodowych organizowanych w krajach Europy Dział Kształcenia UG
RePro - Real life Business Projects in Multicultural Student Centered Learning Wydział Zarządzania
CONNECT Wydział Ekonomiczny
EUROPRACA II - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy Dział Kształcenia UG
EUROPRACA 3 - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Students’ Training in Tourism by a Transnational Consortium at the Eastern Border of the EU witd a View to the Specialized Vocational Training Dział Kształcenia UG
Wędrowne ptaki nie znają granic - zaawansowane szkolenie z zakresu metod badania wędrówek ptaków Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
INCLUDE Wydział Nauk Społecznych
Hands-on approach to analytical chemistry for vocational school II - Faculty of Chemistry and Chemical Technology Wydział Chemii
PHARE
Wirtualny Kampus Bałtycki Wydział Filologiczno - Historyczny
Rozwój regionalny w obszarze transgranicznym północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Zagrożenia pasożytami dla węgorza Anguilla anguilla w obszarze transgranicznym Zalewu Wiślanego Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Manager środowiska - przeszkolenie zawodowe absolwentów wyższych uczelni w zakresie ochrony środowiska POMCERT
EMBO
EMBO AWARD Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Strukturalne podstawy naprawy DNA w ludzkich mitochondriach Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UNESCO
The Aplication of Ecohydrology Metdods for the Restoration and Sustainable management of Coastal Zones Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii; Stacja Morska w Helu
  Bilateral Cooperation in Science and Technology:
ScanBalt Campus Molecular Life Sciences Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Socrates-Erasmus
IICEE - Interpersonal and Intercultural Competence Wydział Ekonomiczny
SOCRATES ERASMUS Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
ODL - Diagnostic of plant patdogenic bacteria Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
ODL - Diagnostic of plant patdogenic bacteria Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Future skills for Biotechnology (FS-BIOTHECH) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Socrates-Comenius
Education for Change Wydział Nauk Społecznych
Good ID in schools - Good Intercultural Dialogue in school Wydział Nauk Społecznych
Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (DICE) Wydział Nauk Społecznych
Erasmus Mundus
Promoting Baltic Sea Region Higher Education Worldwide - BalticStudyNet Wydział Filologiczny
Erasmus Mundus Doctoral programme in Marine Ecosystem Health and Conversion - MARES Wydział Oceanografii i Geografii
Erasmus
Klaipeda International Summer School: Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BAREGIS) Wydział Filologiczny
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2010 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2011 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2012 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2013 (EILC) Studium Języków Obcych
OPTIMALE Wydział Filologiczny
Działanie typu Mobilność-Szkoły Wyższe Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą
Developing New Distribution Skills for SMEs and HEI Students (DNDS) Wydział Ekonomiczny
Socrates Accompanying Measures
International Conference Globalisation and the Future of Economic, Social and Cultural Rights Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Life Long Learning Programme - Grundtvig
Nowe klucze do kompetencji kluczowych Wydział Nauk Społecznych
Jean Monnet
European Integration. Poland’s membership in the European Union Wydział Ekonomiczny; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Centre of European Law Wydział Prawa i Administracji; Centrum Prawa Europejskiego
The European Economic Integration - Electronic Platform Wydział Ekonomiczny
Specialized courses within the EU Economic Studies at the Faculty of Economics of the University of Gdansk Wydział Ekonomiczny
European Union Determinants and challenges of the Polish Presidency in 2011 Wydział Ekonomiczny
Children's University for Europe Wydział Nauk Społecznych
The Wellcome Trust
The role of molecular chaperones in the maintenance and transmission of mitochondrial DNA Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
A novel transcription activation mechanism in bacteria: DNA-protein and protein-protein interactions at the bacteriophage lambda pR promoter Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich
Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska POMCERT
Pomorski program Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska PPDKOŚ POMCERT
E-pracownik. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych Wydział Zarządzania
Efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego Centrum Europejskie
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu (Edycja I) Wydział Filologiczno - Historyczny
Przygotowanie nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplomowych (Edycja I) Wydział Nauk Społecznych
Specjalistka ds. zarządzania środowiskiem POMCERT
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (EDYCJA II) Dział Kształcenia UG
Szkolny doradca zawodowy Dział Kształcenia UG
EQUAL
Agenda Bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na rynek Pracy Wydział Nauk Społecznych
EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego Wydział Zarządzania
EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (działanie 3) Wydział Zarządzania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kampania edukacyjno-informacyjna "Czemu znakujemy ryby" Wydział Oceanografii
i Geografii
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Innowacyjna perspektywa transportu i logistyki Wydział Ekonomiczny
Młodzież w Działaniu
Moving Baltic Sea Akademickie Centrum Kultury
Cyrkolika - kreatywni cyrkiem Akademickie Centrum Kultury
Eureka
Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniącego śluzówkę przed infekcjami Wydział Chemii
Współpraca Polsko-Tajwańska
Emitujące w wąskich pasmach luminofory do diod świecących do oświetleń i podświetleń Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nowe luminofory dla białych diod świecących (NOPLID) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 NATO Science Programmes
Molecular Modelling Studies of the Mechanism of Familial Amyloidosis Caused by Mutations of Native Gelsolin Wydział Chemii
Przetargi Komisji Europejskiej
Przetargi Komisji Europejskiej:
Expert Review of the TREMOVE transport model dataset in Poland Wydział Ekonomiczny
Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term implementation of the White Paper on the European Transport policy for 2010 Wydział Ekonomiczny
An impact assessment of the internalisation of the external costs of transport Wydział Ekonomiczny
Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Granty na granty Granty na granty:
Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej - Sieć naukowa pomiędzy specjalistami w zakresie fotokatalizy teoretycznej i stosowanej (Building web between specialists in theoretical and applied photocatalysis. Wydział Chemii
Ból i stany afektywne: mechanizmy neurobiologiczne, genetyczne oraz innowacyjne farmaceutyki (Pain and affect: neurobiological mechanisms, genetic vulnerabilities and novel theraupeutic targets) Wydział Biologii
Współpraca Polska-RPA Współpraca Polska-RPA:
System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu (Building an Early Warning System for Biodiversity in the Face of Climate Change) Wydział Biologii
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów (Novel biocontrol agent for use in organic/IPM citrus cultivation: biology, phylogeny and biopesticide activity) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
PBS Program Badań Stosowanych:
Otrzymywanie wysokowydajnych tlenoazotkowych luminoforów dla potrzeb przemysłu oświetleniowego Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Opracowanie komercyjnej metody produkcji podłoży SERS do ultra-czułych i szybkich analiz biomedycznych Wydział Biologii
Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej  Wydział Zarządzania
Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu Wydział Ekonomiczny
Szczepionka przeciw grypie - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowychalnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opracowanie innowacyjnej syntezy oraz formy farmaceutycznej genisteiny i sprawdzenie jej aktywności przeciwłuszczycowej in vivo Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Wydział Biologii
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
Czynna ochrona halofitów astra solnego i babki nadmorskiej w województwie pomorskim - etap I  Wydział Biologii
Ochrona in situ gatunków w kompleksie Dactylorhiza incarnata / maculata na terenie województwa pomorskiego Wydział Biologii
Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Referencyjny pomiar właściwości optycznych atmosfery, dystrybucji energii w atmosferze, właściwości aerozoli  Wydział Oceanografii i Geografii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów Wydział Oceanografii i Geografii
Czy nasze codzienne działania mogą wpłynąć na zachowanie różnorodności ekosystemów i siedlisk na Ziemi?   Wydział Biologii
Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej Wydział Chemii
Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich Wydział Zarządzania
Biologia rozmnażania i żywotność nasion elismy wodnej (Luronium natans) jako podstawa reintrodukcji tej rośliny na terenie województwa pomorskiego Wydział Biologii
Promowanie kształcenia ekologicznego zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania surowców Wydział Chemii
Wybrane grupy roślin jako promotorzy idei zachowania i ochrony różnorodności gatunkowej oraz siedliskowej Wydział Biologii
Organizacja warsztatów „Wykorzystanie Organizmów Roślinnych w Monitoringu Ekosystemów Wodnych” towarzyszących konferencji międzynarodowej “Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats” /Use of Plants for Monitoring Aquatic Environments Wydział Oceanografii i Geografii
Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Pomiar koncentracji ozonu w przyziemnej warstwie troposfery Wydział Oceanografii i Geografii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów - edycja 2017 Wydział Oceanografii i Geografii
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów/edycja 2016 Wydział Biologii
Ocena zmienności genetycznej i sukcesu rozrodczego gatunków z rodzaju Gagea Salisb. jako model ochrony geofitów przed antropopresją na terenie województwa pomorskiego Wydział Chemii
Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego Wydział Biologii
Dofinansowanie studiów podyplomowych pt. "Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych", prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Biologii
Stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2 Wydział Chemii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów Wydział Biologii
Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Badawcze Rozwojowe:
Opracowanie technologii przemysłowego otrzymywania rekombinowanych cholinoesteraz na podstawie klonowania molekularnego genów kodujących enzymy  Wydział Chemii
Rozbudowa Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA) Wydział Oceanografii i Geografii  
Opracowanie i testowanie zintegrowanego systemu obserwacji zjawisk epizodycznych w Morzu Bałtyckim - wykrywania i ostrzeganie przed zagrożeniem zakwitami glonów Wydział Oceanografii i Geografii  
LIDER LIDER:
Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. I Dickeya spp. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii Wydział Biologii
Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wiruso-podobne jako szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Terapia z zastosowaniem flawonoidów jako innowacyjne podejście w leczeniu mukopolisacharydoz Wydział Biologii
Nowy test diagnostyczny umożliwiający kompleksową identyfikację patogenów odkleszczowych Wydział Biologii
Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (OVAIVP) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Szczepionka przeciwko wirusowi ZIKA - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
RID Rozwój Innowacji Drogowych:
Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Wydział Prawa i Administracji
STRATEGMED STRATEGMED:
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) (TARGATTELO) Wydział Chemii
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (REGENNOVA) Wydział Chemii
GEKON Generator Koncepcji Ekologicznych (GEKON):
Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza Wydział Chemii
Program Innowacje Społeczne Program Innowacje Społeczne:
Innowacyjny model społeczno - ekonomiczny korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych Wydział Zarządzania
Pilotażowe wdrożenie modelu "Community Sourt" w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce Wydział Nauk Społecznych
TANGO TANGO:
Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczenia farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem technik GC i GC-MS Wydział Chemii
Program Patent+ Program Patent Plus:
Międzynarodowa ochrona wynalazku ”Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy”(zgł.P-399993) oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
NCN - Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane:
Badanie zmienności genetycznej cyanobakterii z wykorzystanie metody sekwencjonowania wielu genów - MLST (MLSTCYANO) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Możliwosć wykorzystania bakterii antagonistycznych, roślinnych matabolitów wtórnych oraz syntetycznego peptydu CAMEL w ochronie pestkowych drzew owocowych przed patogenamiz gatunków Pseudomonas syringae pv. morsprunorum i ps. S. pv. syringae Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Udoskonalenie taksonomii cyanobakterii z wykorzystaniem metody sekwencjonowania wielu genów -MLTS na przykładzie rodzaju Arthrospira Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Fundacja Sanfilippo Fundacja Sanfilippo:
CoQ10 w chorobie Sanfilippo Wydział Biologii
Wpływ eksperymentalnej terapii z użyciem kurkuminy, kapsaicyny i resweratrolu na zmiany behawioralne, poziom GAG oraz obwodowe i ośrodkowe procesy zapalne w mysim modelu mukopolisacharydozy IIIB Wydział Biologii
Zmiany w cytoszkielecie w komórkach MPS III praz autofagia i zahamowanie syntezy glikozoaminoglikanów w leczeniu choroby Sanfilippo Wydział Biologii
NCN - UWERTURA UWERTURA:
Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych Wydział Chemii
NCN - BEETHOVEN BEETHOVEN 2
Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico Wydział Chemii
Korelacje kwantowe - od kilku do wielu cząstek Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Nadmorska leśniczówka

Wydział Oceanografii i Geografii
Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II MOST Wiedzy II Wydział Oceanografii i Geografii
Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe Wydział Biologii
Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Wydział Oceanografii i Geografii
KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania /powiat chojnicki Wydział Nauk Społecznych
KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania /powiat starogardzki Wydział Nauk Społecznych

https://nawa.gov.pl/

 
Uniwersytet Gdański Przyjazny Cudzoziemcom Biuro Współpracy Międzynarodowej
Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej Projekt Ogólnouczelniany
TANGO GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych:
Obywatele Decydują Wydział Prawa i Administracji      

https://www.visegradfund.org/
 
International Visegrad Fund:
Wychodźstwo z Europy Środkowo-Wschodniej: wzorce migracji transatlantyckich Wydział Historyczny
Tożsamość, migracja, międzynarodowość i interkulturowość w literaturach Europy Środkowej Wydział Filologiczny
  Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM):
Polish Law on Controlling Emissions of Nutrients in the Baltic Sea Region jako fragment projektu Legal Approaches to Controlling Emissions of Nutrients in the Baltic Sea Region; a Comparative Study of National Laws Wydział Prawa i Administracji
  Cooperation with natural and engineering scientists in Central and Eastern Europe
Control of viral development by the cell cycle regulator: a role for the Escherichia coli SeqA protein in the control of bacteriophage λ DNA replication and gene expression  Wydział Biologii
  Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"
Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół wyższych poprzez rozwój działalności Biur Karier w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca Biuro Karier UG
  Projekt badawczy polsko-hiszpański
Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffic between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdańsk Wydział Ekonomiczny

 
CHIST-ERA:CHIST-ERA:
Quantum States: Analysis and Realizations (QUASAR) Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki
http://www.bip.nauka.gov.pl/przedsiewziecie-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza/ Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza:
Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni badawczej Wydział Chemii
Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (PNFN):
Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga Wydział Oceanografii i Geografii
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI-EC-AMR):
Zwalczanie superbakterii opornych na antybiotyki nakierowane na odpowiedź ścisłą za pomocą związków "anty-persister"/ Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response Wydział Biologii
TANGO TECHMATSTRATEG:
Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej Wydział Chemii
Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach Wydział Chemii
https://fqxi.org/grants/large/initial An international request for proposals for research and outreach projects of the Foundational Questions Institute (FQXi):
The Emergence of Agents from Causal Order/ The Emergence of Agents from Causal Order ICTQT - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (MCTTK)
https://iwc.int/sorp IWC- SOUTHERN OCEAN RESEARCH PARTNERSIP:

Stan populacji i ekologia finwali półkuli południowej

Wydział Oceanografii i Geografii
https://www.copernicus.eu/pl Copernicus:
Copernicus User Uptake Wydział Oceanografii i Geografii
NCN - BEETHOVEN SHENG:
Opracowanie i analiza wysoce wydajnych dwufunkcyjnych związków przeciwbakteryjnych kompleksujących jon galu o właściwościach fotouczulających Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Zastosowanie nowych podejść eksperymentalnych w celu scharakteryzowania równowagi między pomocniczymi limfocytami T (Th17) i limfocytami T regulatorowymi (Treg), niezbędnej do przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej  Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (MCBSP)
Ku prostszym testom kwantowości Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (MCTTK)
Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje, w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wojciech Sasak
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 stycznia 2020 roku, 6:34