Projekty rozwojowe w UG | Serwis główny UG

Projekty rozwojowe w UG

Program Nazwa projektu Jednostka UG
Kapitał Ludzki. Narodowa Strategis Spójności
"Studia podyplomowe "Etyka" Wydział Nauk Społecznych
"Analiza trendów rozwojowych firm województwa pomorskiego w zakresie eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych" Wydział Ekonomiczny
Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim" Dział Kształcenia UG
Zajęcia Praktyczno - Badawcze w powiecie elbląskim. Pilotażowy program wdrożenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydział Chemii
"Case Simulator - włączenie symulacji biznesowych i studiów przypadku do nauczania przedsiębiorczości studentów ostatniego roku studiów Wydział Ekonomiczny
Kształcimy profesjonalistów - kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego" Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
"Innowacyjny czujnik do wykrywania wirusa grypy" Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
"Opracowanie podstaw technologii produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg" Wydział Oceanografii i Geografii
"Inkubator Talentów Biotechnologicznych" Wydział Oceanografii i Geografii
"Ekologiczna alternatywa dla nadmiernej chemizacji środowiska - poszukiwanie i scharakteryzowanie naturalnych wrogów szkodników upraw leśnych" Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
"Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego" Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
"Stanowisko archeologiczne live & online" Wydział Historyczny
"Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego" Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
"Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania w Uniwersytecie Gdańskim  (MODEL UG)" Zastępca Kwestor
"Uniwersytet jutra - umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Downtown Houston" Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany, Wydział Biotechnologii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Historyczny
"Menadżer Jutra - wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość" Wydział Zarządzania
"Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy" Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
"Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOŚ)" Wydział Chemii
"Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)" Dział Kształcenia UG
Zmysłowa chemia - pomóż mi odkryć to samemu Wydział Chemii
Nowoczczesna szczepionka przeciwko chorobie Newcastle Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości Wydział Prawa i Administracji
Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia z woj. Pomorskiego Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiekszanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS) Wydział Chemii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż "Matematyka Ekonomiczna" Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
2
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2014-2015 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2015-2016 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2016-2017 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2017-2018 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego Wydział Ekonomiczny
Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym Wydział Chemii
Interdyscyplinarny Program Stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż' Wydział Oceanografii i Geografii
Pozytywne Biuro Karier , Pozytywne Biuro Karier-Facebook Biuro Karier UG
W szkole Sokratesa Wydział Nauk Społecznych
Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim (CHEMFIZ) Wydział Chemii
infrastruktura i Środowisko. Narodowa Strategia Spójności
Wsparcie restytucji i ochrony ssaków w Polsce (SSAKI BAŁTYKU) Wydział Oceanografii i Geografii
Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Inwestycji i Rozwoju
Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich Wydział Oceanografii i Geografii
Budowa Budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Inwestycji i Rozwoju
infrastruktura i Środowisko. Narodowa Strategia Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:
Ochrona ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk Wydział Oceanografii i Geografii
Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności
Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk Centrum Inwestycji i Remontów
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni Wydział Biologii
Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach Wydział Prawa i Administracji
Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Centrum Inwestycji i Remontów
Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym Centrum Inwestycji i Remontów
Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności
Rozbudowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie: Centrum Komputerowe wraz z łącznikiem i windą dla osób niepełnosprawnych Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Centrum Inwestyci i Remontów
„Fizyka dla przyszłości” Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fizyka dla Medycyny - przebudowa pomieszczeń i wyposażenie pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu Kanclerz/ Stacja Morska w Helu
Pomorska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka UG
Centrum zaawansowanych technologii POMORZE Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej Wydział Oceanografii i Geografii
Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności
Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Wydział Chemii
Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rola białek opiekuńczych w funkcjonowaniu komórki Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Wykorzystanie zmienności naturalnej Arabidopsis thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal storage diseases Wydział Biologii
New Families of Tight Bell Inequalities Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA) Wydział Oceanografii i Geografii
UCZEŃ - NAUKOWIEC! Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rola niekodującego RNA w metylacji chromatyny i inwazyjności raka prostaty - udział w konkursie Undergraduate Student Caucus and Poster Competition i prestiżowej konferencji American Assocation for Cancer Research Annual Meeting Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Znaczenie kliniczne badań gnomicznych i proteomicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne, predykcyjne Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Poszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami Wydział Chemii
Exploring new immune evasion mechanisms of herpesviruses - the search for improvement strategies of anti-herpesviral vaccines and virus-based therapeutics Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru nowotworu - p53 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Zastosowanie kannabidiolu w celu hamowania przyrostu masy ciała, pobierania pokarmu i gromadzenia tkanki tłuszczowej Wydział Biologii
Praktyczne wykorzystanie mutacji w genach relA i spoT Escherichia coli do skonstruowania wysokowydajnego systemu do klonowania Wydział Biologii
Zastosowanie sRNA w terapii kierowanej przeciw zakażeniom enterokrwotocznymi szczepami bakterii Escherichia coli Wydział Biologii
Zastosowanie badań nad procesem replikacji fagów lambdoidalnych, niosących geny toksyn Shiga (stx), w opracowaniu skutecznych metod ich wykrywania, efektywnej terapii lub uniknięciu efektów infekcji Wydział Biologii
Electron-Driven Molecular Transformations in Systems with Intra- and Intermolecular Hydrogen Bonds     Wydział Chemii
Badanie możliwości wykorzystania tkanki łyka do produkcji białek rekombinowanych Wydział Biologii
Quantum Macroscopic Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych (NEW LOKS) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to protein structure-function relationships (MPD) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Physics of future quantum based information technologies Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Literatura i Sztuka Holocaustu w szkole ponadgimnazjalnej Wydział Filologiczny
Satelitarna kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBAŁTYK Wydział Oceanografii i Geografii
Akademickie Centrum Kreatywności Wydział Oceanografii i Geografii
Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Wydział Oceanografii i Geografii
Cellular functions of molecular chaperones Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
3
Kryptografia z samotestującymi urządzeniami kwantowymi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kwantowa informacja z ograniczonymi zasobami: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania do kryptografii i sensingu Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Inkubator Innowacyjności+ Centrum Transferu Technologii (CTT UG)
Egzosomy produkowane przez komórki naskórka (keratynocyty) w indukcji alergii i tolerancji na alergeny środowiskowe Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Badanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi  
Logo Life+
Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich (SAMBAH) Wydział Oceanografii i Geografii
4
Opracowanie metod grupowania dla nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego projektowania Wydział Chemii
5
Nutrient COcktail in COAstal zones of the Baltic Sea (COCOA) Wydział Oceanografii i Geografii
Hypoxia mitigation for Baltic Sea ecosystem restoration (HYPER) Wydział Oceanografii i Geografii
Environmental Risk Governance of the Baltic Sea (RISKGOV) Wydział Oceanografii i Geografii

Znalezione obrazy dla zapytania logo granty norweskie

 

Znalezione obrazy dla zapytania loga fundusze norweskie

Climate Change Impact on Ecosystem Health - Marine Sediment Indicators (CLISED) Wydział Oceanografii i Geografii
Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych - NORWET POMCERT Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000 (HABITAT MAPPING) Wydział Oceanografii i Geografii
Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce - związki między fizycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich ptaków - ALLEKONGE Wydział Oceanografii i Geografii
Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure (CO2MARINE)                                               Wydział Oceanografii i Geografii
Socio-cultural and Psychological Predictors od Work-Life Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families (WLB_GE) Wydział Nauk Społecznych
Potato pathogen population in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host (POTPAT) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia (GLAERE) Wydział Biologii i Wydział Oceanografii i Geografii
Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment  (PHOTOAIR) Wydział Chemii
Nauczanie języka norweskiego Wydział Filologiczno - Historyczny
Wizyta przygotowawcza na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim Wydział Filologiczny
Wizyta przygotowawcza na Arktycznym Uniwersytecie w Tromso Wydział Filologiczny
Wizyta studyjna w Islandzkiej Filmotece Narodowej Wydział Nauk Społecznych
Wizyta studyjna w Norwegian University of Science and Technology Wydział Nauk Społecznych
Wizyta studyjna na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bergen w Norwegii Wydział Nauk Społecznych
Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Islandii Wydział Filologiczny
Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Katedry Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Norwegii Wydział Filologiczny
Wizyta Studyjna- National Hearing and Speech Institute of Iceland Wydział Filologiczny
Rozwój projektu filmu studenckiego Niewidzialne powiązania jako poszerzenie współpracy UG – NTNU oraz przygotowanie bazy pod kolejne działania Wydział Filologiczny
Cross-national  gender  research: What  comparisons  of  different cultural contexts can tell us about gender and gender roles (GENCUL) Wydział Nauk Społecznych
http://cordis.europa.eu/fp5/
Structural and functional studiem of hepatitis C wirus glycoproteins: identyfication of targets for antiviral therapy (ENHCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Quantum Properties of Distributed Systems - QUPRODIS Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Center of Excellence for Baltic Development, Education and Research  - BALTDER Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Center of Excellence in Bio-Safety and Molecular Biomedicine (BioMoBiL) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rapid identification of immunoprotective PRV antigens and optimal antigen delivery systems (ELI) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Zastosowanie nowych narzędzi do badań epidemiologicznych, diagnostyki i monitorowania odporności na leki powstających odmian wirusa zapalenia wątroby typu B (HEPVAR) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Biological effects of environmental pollution in marine coastal ecosystems (BEEP) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Stacja Bilogiczna
Costing tde impact of demersal fishing on marine ecosystem processes and biodiversity (COST IMPACT) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Ecophysiological performance of tde dominant bivalve species from the sub-Arctic region (Icelandic coastal waters) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal Areas of Europe (HIPOCAS) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Electric DNA chips for bioprocess control Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Dynamics of forest tree biodiversity: linking genetic, palaeogenetic and plant historical approaches (FOSSILVA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
The Impact of Biodiversity Changes in Costal Marine Bentdic Ecosystems on Coastal Ecosystems (BIOCOMBE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Conservation of genetic diversity in exploited marine fish and shellfish populations in Northern Europe (COGENE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Comparative Research on Endocrine Disrpters-Phylogenetic Approach and Common Principles focusing on Androgenic/Atiandrogenic Compounds (COMPRENDO) Wydział Chemii
Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures (SPECTRUM) Wydział Ekonomiczny
The Baltic Sea Area Studies – Northern Dimension of Europe Wydział Filologiczno - Historczyny
Resources for quantum information (RESQ) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Entanglement in Quantum Information Processing and Communication (EQUIP) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Students as "Journeymen" between communities of higher education and work Wydział Nauk Społecznych
Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage (EUROFAMCARE) Wydział Nauk Społecznych
Coastal Sands as biocatalytical filters (COSA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
6
Hamowanie wnikania wirusa do komórek jako forma terapii przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (EI-HCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uczelniany Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim Rektorat UG
Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C(HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy - HEPACIVAC Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C(HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wniosek o dofinansowanie w 2004 r. Uczelnianego Branżowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim Rektorat UG
Qubit Applications - QAP Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Alokacja kosztów infrastruktury transportowej (CATRIN) Wydział Ekonomiczny
Science and Policy Integration for Coastal System Assessment (SPICOSA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Rozwój rodzajowej diagnostyki molekularnej w terenie dla Unii Europejskiej w zakresie kwarantanny szkodników i patogenów PORTCHECK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Nietoksyczne powłoki przeciwporostowe dla jachtów (CERTOL) Wydział Chemii
Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizospere QUORUM-QUENCHING Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Quantum information processing and communication in Europe - QUROPE Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Europejski operacyjny system obserwacji i prognoz dla mórz szelfowych – ECOOP Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Marine biodiversity and ecosystem functioning (MARBEF) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Electrical Bio Sensor Arrays for Analyses of Harmful Micro Organisms and Microbial Toxins (eBIOSENSE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
From Sex to Asex: a case study on interactions between sexual and asexual reproduction (SEXASEX) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Scalable Quantum Computing witd Light and Atoms (SCALA) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Regional Innovation Strategy for Pomerania Region (RISP) Biuro Programów Europejskich
Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Poilitical Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation (EUDIMENSIONS) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
European Supersites for Atmospheric Aerosol Research (EUSAAR) Wydział Oceanografii i Geografii
Generalization of research on accounts and cost estimation (GRACE) Wydział Ekonomiczny
6
Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure Network - ACTRIS Wydział Oceanografii i Geografii
Quantum Interfaces, Sensors, and Communication based on Entanglement (Q-ESSENCE) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Mechanizm oddziaływań nowoczesnych smarowych cieczy jonowych z powierzchniami funkcjonalnymi w nano-skali (MINILUBES) Wydział Chemii
Industrial Crops producing added value Oils for Novel chemicals (ICON) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
In vitro culturing of lichen-forming fungi and changes in DNA methylation level of the mycobiont (INVITROLICHEN) Wydział Biologii
Exgenome Molecular Enzymes (EXGENOMES) Wydział Biologii
Optimised co-modal passenger transport for reducing carbon emissions (COMPASS) Wydział Ekonomiczny
Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications - (MAREX) Wydział Biologii, Prorektor ds. Nauki
Impact of Transport Infrastructure on Interanational Competitiveness of Europe (I-C-EU) Wydział Ekonomiczny
Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials (Nanobridges) Wydział Chemii
Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces (ORIGAMI) Wydział Ekonomiczny
Interconnection between short and long-distance transport networks (INTERCONNECT) Wydział Ekonomiczny
Modelling properties, interactions, toxicity and environmental behaviour of engineered nanoparticles (NanoPuzzles) Wydział Chemii
Transforming European transport through an Active Actors Forum  (TRANSFORUM) Wydział Ekonomiczny
Dynamic citizens active for sustainable Mobility (Dyn@mo) Wydział Ekonomiczny
Transport Innovation Deployment for Europe (TIDE) Wydział Ekonomiczny
Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life  (MOBI4health) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ 2) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World (EUBORDERSCAPES) Wydział Oceanografii i Geografii
Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems (ECO2) Wydział Oceanografii i Geografii
Quantum resOurces: conceptuaLs and APplicationS (QOLAPS) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies (QCAT) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Randomness and Quantum Entanglement (RAQUEL) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
6
Elektryfikacja transportu publicznego w miastach (ELIPTIC) Wydział Ekonomiczny
Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks — NanoREG II Wydział Chemii
Virus-X: Viral Metagenomics for Innovation Value Wydział Biologii
Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych (STARBIOS 2) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Stowarzyszenie Europejskich Laboratoriów Biologii Morza Plus (Assemble) Wydział Oceanografii i Geografii
Znalezione obrazy dla zapytania europejska współpraca terytorialna logo
Planowanie przestrzenne w ramach Regionu Bałtyckiego - ECO REGION Wydział Ekonomiczny
Baltic Forum for Inventive Technologies for Sustainable Manure Management (Baltic MANURE) POMCERT
The Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project (Bioenergy Promotion) POMCERT
The Baltic 21 Eco Region Project, EcoRegion Wydział Ekonomiczny
Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM) Wydział Oceanografii i Geografii
Economic Crises: Resilience of Regions (ECR2) Wydział Oceanografii i Geografii
South Baltic Offshore Wind Energy Regions (OFFER) POMCERT
Sustainable RES-CHAINS in the South Baltic Region POMCERT
Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project (WAB) POMCERT
Re-vitalisation of the European Route in the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James (RECREATE) Wydział Ekonomiczny
Catching the Future - Business and Development Exchange in the South Baltic Region Wydział Ekonomiczny
Capacity Building Project (CBP) POMCERT
TROLLEY - Promote Clean Public Transport Wydział Ekonomiczny
Polish-Romanian initiative to test a shared teaching module in diagnostics of environment (PRIDE) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Standarization method for the identification of fish parasites (2nd CEI) Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju przybrzeżnych obszarów miejskich Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea: the European context Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
Cooperation between borderland universities in the application of video techniques  - VIDEOCOM Akademicka Telewizja Edukacyjna
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych - DIAG-DYS Wydział  Nauk Społecznych
The German Hanse as a Distant Mirror Wydział Filologiczno - Historczyny
InterMareC - Baltic enviroment for aquaculture development (BEAD) Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
BaSiM - Baltic Sea Information MoBaSiM - Baltic Sea Information Motorwaystorways Wydział Ekonomiczny
AGORA - networt Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region Wydział Ekonomiczny
Scan Balt Campus - europejski model współpracy międzynarodowej i międzysektorowej w budowaniu wspólnej platformy edukacyjnej, naukowej i innowacyjnej Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area - InnoAquaTech Wydział Oceanografii i Geografii
Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region / ESPON BSR TeMo Wydział Ekonomiczny
Znalezione obrazy dla zapytania europejska współpraca terytorialna logo Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2014-2020:
Growth potential of Archaeological Cultural heritage in the South Baltic Wydział Historyczny
Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies Wydział Prawa i Administracji
Wzrost błękitnej gospodarki poprzez kursy e-learning wykorzystujące produkty badawczo-rozwojowe i mobilność wirtualną Wydział Oceanografii i Geografii
SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance Wydział Prawa i Administracji
Baltic Science Network Rektorat UG
Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów Morza Bałtyckiego (NonHazCity) Wydział Chemii
BALTICPRIDE. Rozwój infrastruktury turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym w obszarze południowego Bałtyku Wydział Ekonomiczny
4
Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL) Wydział Oceanografii i Geografii
Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi Wydział Chemii
1
Absolwent w pomorskim przedsiębiorstwie - program stażowy dla Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego - APoP Biuro Programów Europejskich
Uniwersyteckie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowo - Dydaktyczne w Sopocie Wydział Zarządzania
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Wydział Ekonomiczny
System Gospodarki Elektronicznej Pomorza dla MSP Wydział Zarządzania
Program stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zajmujących się badaniami nad rozwojem gospodarki innowacyjnej Pomorza Wydział Zarządzania
Stypendia dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na prowadzenie badań naukowych Wydział Chemii
1
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu) Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie) Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Promoting LLL  in HE by implementing innovative practices in RPL (EDUPRO) Wydział Nauk Społecznych
Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practises (INDOPED ) Wydział Nauk Społecznych
Achieving Resilience Through Play and Drama (ARTPAD) (Profilaktyka dla dzieci przez ustrukturyzowaną zabawę i dramę) Wydział Nauk Społecznych
Innowacyjna koncepcja blended learning do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (RELeCo) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2014-2015 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2015-2016 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2016-2017 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2017-2018 Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie - Rosja) Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie - Serbia) Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Edukacja przyrodnicza dla lepszego życia – wsparcie nauczycieli i uczniów (Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature) Wydział Biologii
Kształcenie dla holistycznej, relacyjnej i inkluzywnej edukacji dzieci i młodszych uczniów Wydział Nauk Społecznych
SENSE in transnational transport in the EU Wydział Prawa i Administracji
1
Budowanie świadomości studentów Wydziału Nauk Społecznych dotyczących środowiska i zmian klimatycznych - EKOSTUDENT Wydział Nauk Społecznych
Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii Wydział Nauk Społecznych
Wizyta przygotowawcza Wydział Nauk Społecznych
Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS Wydział Filologiczny
W trosce o jakość w ilości - program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (IQ) Wydział Filologiczny
Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Islandzką Filmoteką Narodową Wydział Filologiczny
1
Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby (hepBccc) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Quantum States: Analysis and Realizations (QUASAR) Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki
1
Efektywne prawo do obrony w procesie karnym: europejskie i komparatystyczne studium środków kontroli sądowej Wydział Prawa i Administracji
ACURIA - Sądy wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre pratyki oraz bariery w pięciu państwach UE Wydział Prawa i Administracji
1
Metody pomyślnego badania cyjanobakterii w wielu jeziorach Wydział Oceanografii i Geografii
Cyanobacterial oligopeptides – isolation and structure - activity studies Wydział Oceanografii i Geografii
Nostoc edaphicum bogatym źródłem biologicznie aktywnych peptydów Wydział Oceanografii i Geografii
EXIL - EXchange on Ionic Liquids Wydział Chemii
NCN POLONEZ:
Podejście obliczeniowe do badania interakcje białek i glycozaminoglycanów Wydział Chemii
Strategie życiowe młodzieży tubylczej w erze globalizacji: mobilność, wiedza, tożsamość Filologiczny
Oszczędne próbkowanie i kwantowa teoria wielu ciał Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nie tylko debata "centrum-peryferia". Nowe państwa członkowskie w procesie budowy Unii Europejskiej Wydział Oceanografii i Geografii
Unraveling the molecular basis of DNA damage recognition and processing in human mitochondria
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Egzosomy jako nośniki informacji pomiędzy komórkami epitelialnymi oraz prezentującymi antygen w celu zapewnienia miejscowej, efektywnej bariery immunologicznej Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
1
System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych Wydział Chemii
System e-duk@cji w Regionie Pomorskim Wydział Ekonomiczny
FOCUS ALFA Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
EUROPRACA - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy poprzez udział w praktykach zawodowych organizowanych w krajach Europy Dział Kształcenia UG
RePro - Real life Business Projects in Multicultural Student Centered Learning Wydział Zarządzania
CONNECT Wydział Ekonomiczny
EUROPRACA II - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy Dział Kształcenia UG
EUROPRACA 3 - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Students’ Training in Tourism by a Transnational Consortium at the Eastern Border of the EU witd a View to the Specialized Vocational Training Dział Kształcenia UG
Wędrowne ptaki nie znają granic - zaawansowane szkolenie z zakresu metod badania wędrówek ptaków Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
INCLUDE Wydział Nauk Społecznych
Hands-on approach to analytical chemistry for vocational school II - Faculty of Chemistry and Chemical Technology Wydział Chemii
1
Wirtualny Kampus Bałtycki Wydział Filologiczno - Historyczny
Rozwój regionalny w obszarze transgranicznym północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Zagrożenia pasożytami dla węgorza Anguilla anguilla w obszarze transgranicznym Zalewu Wiślanego Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Manager środowiska - przeszkolenie zawodowe absolwentów wyższych uczelni w zakresie ochrony środowiska POMCERT
1
EMBO AWARD Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
1
The Aplication of Ecohydrology Metdods for the Restoration and Sustainable management of Coastal Zones Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii; Stacja Morska w Helu
  Bilateral Cooperation in Science and Technology:
ScanBalt Campus Molecular Life Sciences Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
1
IICEE - Interpersonal and Intercultural Competence Wydział Ekonomiczny
SOCRATES ERASMUS Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
ODL - Diagnostic of plant patdogenic bacteria Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Future skills for Biotechnology (FS-BIOTHECH) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
1
Education for Change Wydział Nauk Społecznych
Good ID in schools - Good Intercultural Dialogue in school Wydział Nauk Społecznych
Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (DICE) Wydział Nauk Społecznych
1
Promoting Baltic Sea Region Higher Education Worldwide - BalticStudyNet Wydział Filologiczny
Erasmus Mundus Doctoral programme in Marine Ecosystem Health and Conversion - MARES Wydział Oceanografii i Geografii
1
Klaipeda International Summer School: Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BAREGIS) Wydział Filologiczny
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2010 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2011 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2012 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2013 (EILC) Studium Języków Obcych
OPTIMALE Wydział Filologiczny
Developing New Distribution Skills for SMEs and HEI Students (DNDS) Wydział Ekonomiczny
1
International Conference Globalisation and the Future of Economic, Social and Cultural Rights Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
1
Nowe klucze do kompetencji kluczowych Wydział Nauk Społecznych
1
European Integration. Poland’s membership in the European Union Wydział Ekonomiczny; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Centre of European Law Wydział Prawa i Administracji; Centrum Prawa Europejskiego
The European Economic Integration - Electronic Platform Wydział Ekonomiczny
Specialized courses within the EU Economic Studies at the Faculty of Economics of the University of Gdansk Wydział Ekonomiczny
European Union Determinants and challenges of the Polish Presidency in 2011 Wydział Ekonomiczny
Children's University for Europe Wydział Nauk Społecznych
1
The role of molecular chaperones in the maintenance and transmission of mitochondrial DNA Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
A novel transcription activation mechanism in bacteria: DNA-protein and protein-protein interactions at the bacteriophage lambda pR promoter Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
1
Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska POMCERT
Pomorski program Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska PPDKOŚ POMCERT
E-pracownik. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych Wydział Zarządzania
Efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego Centrum Europejskie
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu (Edycja I) Wydział Filologiczno - Historyczny
Przygotowanie nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplomowych (Edycja I) Wydział Nauk Społecznych
Specjalistka ds. zarządzania środowiskiem POMCERT
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (EDYCJA II) Dział Kształcenia UG
Szkolny doradca zawodowy Dział Kształcenia UG
1
Agenda Bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na rynek Pracy Wydział Nauk Społecznych
EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego Wydział Zarządzania
EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (działanie 3) Wydział Zarządzania
1
Kampania edukacyjno-informacyjna "Czemu znakujemy ryby" Wydział Oceanografii
i Geografii
1
Innowacyjna perspektywa transportu i logistyki Wydział Ekonomiczny
1
Moving Baltic Sea Akademickie Centrum Kultury
Cyrkolika - kreatywni cyrkiem Akademickie Centrum Kultury
1
Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniącego śluzówkę przed infekcjami Wydział Chemii
1
Nowe luminofory dla białych diod świecących (NOPLID) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
1
Molecular Modelling Studies of the Mechanism of Familial Amyloidosis Caused by Mutations of Native Gelsolin Wydział Chemii
Przetargi Komisji Europejskiej:
Expert Review of the TREMOVE transport model dataset in Poland Wydział Ekonomiczny
Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term implementation of the White Paper on the European Transport policy for 2010 Wydział Ekonomiczny
An impact assessment of the internalisation of the external costs of transport Wydział Ekonomiczny
Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
1 Granty na granty:
Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej - Sieć naukowa pomiędzy specjalistami w zakresie fotokatalizy teoretycznej i stosowanej (Building web between specialists in theoretical and applied photocatalysis. Wydział Chemii
Ból i stany afektywne: mechanizmy neurobiologiczne, genetyczne oraz innowacyjne farmaceutyki (Pain and affect: neurobiological mechanisms, genetic vulnerabilities and novel theraupeutic targets) Wydział Biologii
1 Współpraca Polska - RPA:
System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu (Building an Early Warning System for Biodiversity in the Face of Climate Change) Wydział Biologii
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów (Novel biocontrol agent for use in organic/IPM citrus cultivation: biology, phylogeny and biopesticide activity) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
PBS Program Badań Stosowanych:
Otrzymywanie wysokowydajnych tlenoazotkowych luminoforów dla potrzeb przemysłu oświetleniowego Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Opracowanie komercyjnej metody produkcji podłoży SERS do ultra-czułych i szybkich analiz biomedycznych Wydział Biologii
Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej  Wydział Zarządzania
Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu Wydział Ekonomiczny
Szczepionka przeciw grypie - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowychalnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opracowanie innowacyjnej syntezy oraz formy farmaceutycznej genisteiny i sprawdzenie jej aktywności przeciwłuszczycowej in vivo Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Wydział Biologii
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
Czynna ochrona halofitów astra solnego i babki nadmorskiej w województwie pomorskim - etap I  Wydział Biologii
Ochrona in situ gatunków w kompleksie Dactylorhiza incarnata / maculata na terenie województwa pomorskiego Wydział Biologii
Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Referencyjny pomiar właściwości optycznych atmosfery, dystrybucji energii w atmosferze, właściwości aerozoli  Wydział Oceanografii i Geografii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów Wydział Oceanografii i Geografii
Czy nasze codzienne działania mogą wpłynąć na zachowanie różnorodności ekosystemów i siedlisk na Ziemi?   Wydział Biologii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów Wydział Biologii
1 Projekty Badawcze Rozwojowe:
Opracowanie technologii przemysłowego otrzymywania rekombinowanych cholinoesteraz na podstawie klonowania molekularnego genów kodujących enzymy  Wydział Chemii
Rozbudowa Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA) Wydział Oceanografii i Geografii  
Opracowanie i testowanie zintegrowanego systemu obserwacji zjawisk epizodycznych w Morzu Bałtyckim - wykrywania i ostrzeganie przed zagrożeniem zakwitami glonów Wydział Oceanografii i Geografii  
1 LIDER:
Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. I Dickeya spp. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii Wydział Biologii
Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wiruso-podobne jako szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Terapia z zastosowaniem flawonoidów jako innowacyjne podejście w leczeniu mukopolisacharydoz Wydział Biologii
Nowy test diagnostyczny umożliwiający kompleksową identyfikację patogenów odkleszczowych Wydział Biologii
Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Szczepionka przeciwko wirusowi ZIKA - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
RID Rozwój Innowacji Drogowych:
Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Wydział Prawa i Administracji
1 STRATEGMED:
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) (TARGATTELO) Wydział Chemii
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (REGENNOVA) Wydział Chemii
GEKON Generator Koncepcji Ekologicznych (GEKON):
Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza Wydział Chemii
1 Program Innowacje Społeczne:
Innowacyjny model społeczno - ekonomiczny korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych Wydział Zarządzania
Pilotażowe wdrożenie modelu "Community Sourt" w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce Wydział Nauk Społecznych
1 TANGO:
Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczenia farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem technik GC i GC-MS Wydział Chemii
patent Program Patent Plus:
Międzynarodowa ochrona wynalazku ”Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy”(zgł.P-399993) oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
ncn Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane:
Badanie zmienności genetycznej cyanobakterii z wykorzystanie metody sekwencjonowania wielu genów - MLST (MLSTCYANO) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Udoskonalenie taksonomii cyanobakterii z wykorzystaniem metody sekwencjonowania wielu genów -MLTS na przykładzie rodzaju Arthrospira Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
http://sanfilippo.org.pl/pl/home-2/ Fundacja Sanfilippo:
Zmiany w cytoszkielecie w komórkach MPS III praz autofagia i zahamowanie syntezy glikozoaminoglikanów w leczeniu choroby Sanfilippo Wydział Biologii
ncn UWERTURA:
Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych Wydział Chemii

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wojciech Sasak
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 stycznia 2018 roku, 8:03