fbpx 2013 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

2013

Projekty dla Młodych Naukowców i Doktorantów

Wydziały

Projekty

L.p. nr zadania kierownik zadania badawczego kwota
(w zł)
tytuł 2013 2013/2014

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMed

 
1 538-M035-B130-13 Rafał Banasiuk     13 800,00 zł Opracowanie metody oczyszczania ekstraktów uzyskanych z tkanek roślinnych ukierunkowane na usunięcie chlorofili  
2 538-M022-B131-13 Maciej Baranowski     15 000,00 zł Modyfikacja w polu siłowym UNRES potenjału oddziaływania łańcuchów bocznych, która uwzględnia oddziaływania elektrostatyczne i wpływ rozpuszczalnika  
3 538-M041-B132-13 Elżbieta Chruściel     11 250,00 zł Poszukiwanie naturalnych substratów oraz białek regulujących aktywność Hsp90 z Escherichia coli  
4 538-M033-B133-13 Kamil Demski     15 000,00 zł Względny udział enzymów typu PDAT (acylotransferazy fosfolipid:diacyloglicerol) w akumulacji triacylogliceroli w nasionach rzepaku bezerukowego  
5 538-M053-B134-13 Natalia Derewońko-Kamińska     11 250,00 zł Konstrukcja serii fluorescencyjnych mutantów bydlęcego herperswirusa typu I (BHV-1)  
6 538-M000-B135-13 Martyna Filipska     11 250,00 zł Analiza mikroRNA wydzielanych w egzosomach przez komóki płaskonabłonkowego raka płuca oraz badanie indukcji odpowiedzi prozapalnej w kmórkach U937 i THP-1  
7 538-M045-B136-13 Grzegorz Gołuński       9 830,00 zł Analiza oddziaływań heterocyklicznej aminy aromatycznej - AαC z wybranymi metyloksantynami  
8 538-M021-B137-13 Dominika Jankowska     11 250,00 zł Określenie charakteru i mechanizmu aktywności enzymatycznej białka aiiO bakterii Ochrobactrum przy użyciu metody QM/MM  
9 538-M042-B138-13 Anna Karłowicz     11 250,00 zł Trójwymiarowa rekonstrukcja czwartorzędowej struktury proteazy Lon Escherichia coli przy użyciu kriomikroskopii elektronowej pojedynczych cząsteczek  
10 538-M036-B139-13 Monika Kossakowska       7 410,00 zł Optymalizacja metody i uzyskanie wysokiej jakości prób cDNA bakterii poddanych inaktywacji fotodynamicznej  
11 538-M054-B140-13 Krzysztof Łepek     15 000,00 zł Przygotowanie elementów immunosensora wykrywającego wirusa grypy A/H1N1  
12 538-M044-B141-13 Mateusz Manicki     14 000,00 zł Opracowanie metod analizy oddziaływań pomiędzy białkiem Yfh1 i jego partnerami zaangażowanymi w syntezie centrów FeS  
13 538-M053-B142-13 Mirosława Panasiuk       8 250,00 zł Badanie funkcji białka Us3 i glikoproteiny gE wirusa GHV-1 w komórkach neuroblastomy  
14 538-M054-B143-13 Łukasz Rąbalski       9 900,00 zł Badanie zależności filogenetycznych bakulowirusów motyli brudnicowatych oraz poznanie sekwencji bakulowirusa szczotecznicy szarawki (Dasychira pudibunda) DapuMNPV  
15 538-M036-B144-13 Magda Rybicka       8 250,00 zł Opracowanie metody wykrywania oraz oznaczania ilościowego cccDNA wirusa HBV w surowicy oraz bioptatach wątroby osób zakażonych. Analiza ekspresji receptorów NTCP oraz TDP2 jako czynników warunkujących podatność gospodarza na infekcję  
16 538-M031-B145-13 Joanna Siwińska       8 250,00 zł Analiza funkcjonalna genów zaangażowanych w pobieranie oraz metabolizm żelaza i manganu u Arabidopsis thaliana  
17 538-M000-B146-13 Grzegorz Stasiłojć       9 900,00 zł Wpływ izotiocyjanianu benzylu (BITC) na wystąpienie nietypowej morfologii oraz na przebieg efektorowej fazy apoptozy w komórkach U937  
18 538-M000-B147-13 Małgorzata Stasiłojć       9 900,00 zł Adjuwanty jako czynniki podnoszące skuteczność doustnej szczepionki przeciwko Helicobacter pylori  
19 538-M000-B148-13 Łukasz Turczyk       9 900,00 zł Analiza udziału tetraspaniny CD151 w regulacji ekspresji izoform FGFR2 w komórkach nieinwazyjnego raka przewodowego piersi  
20 538-M000-B264-13 Aleksandra Markiewicz      4 500,00 zł Wykorzystanie narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce nowotworów  
21 538-M000-B285-13 Anna Supernat     Rola markerów mezenchymalnych w guzie pierwotnym w kontekście przerzutowania raka piersi    

WYDZIAŁ BIOLOGII

 
1 538-L114-B049-13 Alicja Alwin        9 423,60 zł Kuczmany (Diptera: Ceratoponidae) Bliskiego Wschodu  
2 538-L150-B050-13 Przemysław Baranow       9 423,60 zł Filogeneza i klasyfikacja Sobralia Ruiz & Pav. (Orchidaceae) w oparciu o badania morfologiczne i molekularne  
3 538-L140-B051-13 Sylwia Bloch       9 923,60 zł Zależności pomiędzy zmianami ekspresji genów położonych w rejonie exo-xis a rozwojem fagów niosącychgeny toksyn Shiga  
4 538-L114-B052-13 Piotr Cuber       9 423,60 zł Wpływ wybranych czynników środowiskowyh na aktywność kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) na wybranych obszarach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  
5 538-L160-B053-13 Daria Czaplejewicz       9 923,60 zł Ultrastruktura i cytochemia wieszadełka zarodkowego u Sedum album L. i S. sediforme (Jacq.) Pau. - analiza porównawcza(Crassulaceae)  
6 538-L114-B054-13 Patrycja Dominiak       9 423,60 zł Rewizja systematyczna europejskich gatunków kuczmanów z rodzaju Mallochohelea wirth (Diptera: Ceratopogonidae)  
7 538-L140-B055-13 Agnieszka Felczykowska       9 423,60 zł Analiza aktywnosci cytotoksycznej ekstraktów z cyjanobakterii pochodzenia morskiego względem linii komórek nowotworowych PC3 oraz HeLa  
8 538-L130-B056-13 Donata Figaj       9 423,60 zł Wstępne badania protezy HtrA jako potencjalnego czynnika wirulencji fitopatogennych bakterii ziemniaka  
9 538-L145-B057-13 Joanna Gadziszewska       9 423,60 zł Chronologiczne podstawy rekonstrukcji wczesno- i środkowoholoceńskich zmian środowiska w rejonie Wrześnicy (Polska północno-zachodnia) / rozprawa doktorska: Rola czynnikow naturalnych i antropogenicznych w postglacjalnych przemianach środowiska przyrodniczego w rejonie Wrześnicy (Polska północno-zachodnia)  
10 538-L130-B058-13 Przemysław Glaza       9 423,60 zł Biochemiczna charakterystyka proteazy serynowej HtrA3 człowieka należącej do rodziny HtrA. Rola HtrA3 w onkogenezie  
11 538-L155-B059-13 Agnieszka Górska       8 923,60 zł Struktura genetyczna populacji okonia (Perca fluviatis) z rejonu Pomorza Zachodniego i strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego  
12 538-L111-B060-13 Krzysztof Grabski       9 923,60 zł Identyfikacja czynnika wzrostowego produkowanego przez glony planktonowe  
13 538-L130-B061-13 Jarząb Mirosław      9 423,60 zł Molekularny mechanizm aktywacji HtrA2 - monitorowanie zmian strukturalnych przy pomocy metody pomiaru indukowanego tryptofanem wygaszania flourescencji (TrlQ)  
14 538-L140-B062-13 Kaczyńska Angelika       9 923,60 zł Analiza potencjału cytotoksycznego izotiocyjanianów w terapii łączonej z użyciem Lapatinibu w lekoopornych komórkach raka piersi charakteryzujących się nadprodukcją receptora HER-2  
15 538-L120-B063-13 Dorota Kidawa       9 423,60 zł Fizjologiczne oraz behawioralne podstawy konfliku dotyczącego alokacji zasobów pomiędzy pisklętami oraz rodzicami alczyka Alle alle  
16 538-L140-B064-13 Wioletta Kobiela       8 923,60 zł Opracowanie metody uzyskania hodowli pierwotnej hepatocytówz wątroby myszy chorych na MPS I  
17 538-L150-B065-13 Marta Kolanowska       9 923,60 zł Migracja storczykowatych (Orchidaceae) przez przesmyk Darien  
18 538-L160-B066-13 Agnieszka Kowalkowska       9 923,60 zł Analiza filogenetyczna wybranych gatunków z rodzaju Bulbophyllum (Orchidaceae) w oparciu o cechy molekularne - kontynuacja badań  
19 538-L150-B067-13 Magdalena Lazarus       9 423,60 zł Zasoby i rozmieszczenie gatunków halofitów Aster tripolium L. i Plantago maritima L. na wybrzeżu Bałtyku w granicach Polski  
20 538-L120-B068-13 Brygida Manikowska-Ślepowrońska       9 732,43 zł Czynniki determinujące lokalizację i wielkość kolonii lęgowych czapli siwej Ardea cinerea w północnej Polsce / Interakcje środowiskowe kręgowców wyższych w różnych siedliskach i strefach klimatycznych  
21 538-L140-B069-13 Marta Moskot       9 923,60 zł Analiza transkryptomiczna genów kodujacych enzymy matabolizmu glikozoaminoglikanów fibroblastów linii HDFa pod wpływem działania flawonoidów  
22 538-L165-B070-13 Aleksandra Naczk       9 423,60 zł Zjawisko hybrydyzacji i przepływ genów w sympatrycznych populacjach przedstawicieli kompleksu Dactylorhiza incarnata/maculata (Orchidaceae)  
23 538-L165-B071-13 Natalia Niedźwiedzka       9 923,60 zł Specyficzność tkankowa kinazy kreatynowej (CK) w tkankach śledzia bałtyckiego Clupea harengus  
24 538-L140-B072-13 Dariusz Nowicki     10 925,55 zł Zastosowanie naturalncyh substancji pochodzenia roślinnego o działaniu bakteriobójczym oprzeciw enterokrwotocznym szczepom bakterii Escherichia coli  
25 538-L150-B073-13 Magdalena Oset       9 923,60 zł Zróżnicowanie morfologiczne, anatomiczne i chemiczne rodzaju Pertusaria w Polsce na tle powiązań filogenetycznych  
26 538-L124-B074-13 Magdalena Podlacha     10 923,60 zł Rola receptorów glutaminergicznych przegrody przyśrodkowej (medial septum) w regulacji aktywnosci behawioralnej i immunologicznej, związanej z procesami pamięciowymi w teście podniesionego labiryntu krzyżowego u szczurów  
27 538-L145-B075-13 Alicja Robionek       9 423,60 zł Wpływ zaburzeń hydrodynamicznych na plastyczność klonalnej rośliny Ranunculus reptans L.  
28 538-L135-B076-13 Aleksandra Stefańska       8 923,60 zł Optymalizacja reakcji multiplex PCR z zastosowaniem białek termostabilnych  
29 538-L130-B077-13 Karolina Stojowska       9 923,60 zł Wpływ trehalozy i glikogenu w procesie acetylacji białek i powstawaniu komórek typu persisters u Escherichia coli  
30 538-L155-B078-13 Lidia Sworobowicz       9 423,60 zł Struktura i ewolucja genomu mitochondrialnego Isopoda na przykladzie przedstawicieli rodzajów Proasellus i Asellus (Asellidae)  
31 538-L150-B079-13 Emilia Święczkowska     10 116,16 zł Epipogium aphyllum Sw.- analiza porównawcza cech mikromorfologicznych oraz histologicznych kwiatu u formy typowej i albinotycznej oraz próba potwierdzenia występowania zjawiska autogamii  
32 538-L114-B080-13 Aleksandra Urbanek       9 423,60 zł Budowa morfologiczna i ultrastruktura przewodu pokarmowego kuczmanów z rodzaju Culicoides (Latr.) (Diptera: Ceratopogonidae)  
33 538-L120-B081-13 Katarzyna Wojczulanis-Jakubas     10 423,60 zł Inwestycje rodzicielskie samic i samców u monogamicznych ptaków w warunkach środowiska morskiego, na przykładzie najmniejszego spośród rurkonosych - nawałnika burzowego (Hydrobates pelagicus) / Interakcje środowiskowe kręgowców wyższych w różnych siedliskach i strefach klimatycznych  
34 538-L120-B082-13 Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek       9 923,60 zł Znaczenie materii przenoszonej przez ptaki morskie dla litoralu morskiego Arktyki  

WYDZIAŁ  CHEMII

 
1 538-8221-B001-13 Lidia Chomicz      8 000,00 zł Bromonukleotydy pirymidynowe – wpływ pozycji podstawienia atomu bromu na podatność nici DNA na indukowane przyłączeniem elektronu pęknięcia.  
2 538-8150-B002-13 Kinga Marszewska      8 000,00 zł Określenie struktury jednostki powtarzalnej O-polisacharydu bakterii Cronobacter malonaticus NTU 681  
3 538-8210-B003-13 Elżbieta Wnuk       8 000,00 zł Synteza, badania elektrochemiczne, spektroskopowe oraz badanie aktywności przeciwnowotworowej pochodnych 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu  
4 538-8220-B004-13 Beata Zadykowicz      8 000,00 zł Studia obliczeniowe nad strukturą, oddziaływaniami molekularnymi i właściwościami fizykochemicznymi w pochodnych chromenu  
5 538-8232-B005-13 Krzysztof Żamojć      8 000,00 zł Badania nad potencjalnymi biocensorami stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego  
1 538-8451-B006-13 Karol Sikora      8 000,00 zł Opracowanie warunków syntezy tosylanów N-(1,4-anhydro-6-deoksy-D,L-galaktitol-6-ilo)aminiowych  
3 538-8290-B007-13 Dawid Dębowski      8 000,00 zł Metoda izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego jako suplement i potencjalny substytut metody spektroskopowej w procesie charakterystyki inhibitorów proteinaz serynowych  
4 538-8150-B008-13 Aleksandra Fabiańska      8 000,00 zł Zastosowanie elektrochemicznego utleniania do rozkładu wybranych leków przeciwnowotworowych  
5 538-8372-B009-13 Ewa Gołaś      8 000,00 zł Badania in silico nowego biopolimeru opartego na białkach jedwabiu  
6 538-8150-B010-13 Łukasz Haliński      8 000,00 zł Analiza chemotaksonomiczna odpornych na żerowanie owadów gatunków pomidora (Solanum sekcja Lycopersicon)  
7 538-8440-B011-13 Emilia Iłowska      8 000,00 zł Badanie wpływu reszt aminokwasowych na własciwości agregacyjne fragmentu ludzkiej cystatyny C(55-60)  
8 538-8171-B012-13 Joanna Jeżewska-Frąckowiak      8 000,00 zł Chemiczna stymulacja aktywności mutantów enzymów restrykcyjnego TspGWI  
9 538-8454-B013-13 Beata Łubkowska      8 000,00 zł Badania przenikalności peptydów przeprowadzane in vitro na komorach dyfuzyjnych typu Franza  
10 538-8440-B014-13 Natalia Maciejewska      8 000,00 zł Próba wyznaczenia struktury przestrzennej nukleazy pochodzącej z zimnolubnego mikroorganizmu Psychromonas ingrahamii 37 metodą rentgenografii strukturalnej  
11 538-8291-B015-13 Małgorzata Pieszko      8 000,00 zł Synteza monomerów triazolowych kwasów nukleinowych (TNA) z wykorzystaniem kwasu 5-aminopent-3-ynowego  
12 538-8453-B016-13 Dariusz Sobolewski       8 000,00 zł Badanie zależności struktura-aktywnośc analogów bradykininy acylowanych na N-końcu grupami o róznym charakterze chemicznym  
13 538-8290-B017-13 Magdalena Wysocka      8 000,00 zł Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania enzymatyczne nowych niskocząsteczkowych sond molekularnych ludzkiego proteasomu 20S  
14 538-8232-B018-13 Joanna Makowska      5 000,00 zł Komputerowe modelowanie dynamiki fragmentu białka amyloidowego (Ab1-42) i jego oddziaływania z ligandem pochodzenia naturalnego: trygoneliną.  
15 538-8371-B019-13 Marzena Marchaj       5 000,00 zł Nowe spojrzenie na jonizację klasterów  wody  
16 538-8210-B020-13 Paweł Niedziałkowski       5 000,00 zł Synteza i właściwosci peptydowych dendronów zawierające układy redoks aktywne  
17 538-8451-B021-13 Dominik Walczak       5 000,00 zł Synteza i badania konformacyjne rybofuranozydów usztywnionych w pozycji C2 i C3  
18 538-8210-B022--13 Anna Wcisło      5 000,00 zł Badania właściwości kwasowo-zasadowych i kompleksotwórczych pochodnych aminoantrachinonu z podstawnikami polieterowymi  
19 538-8150-B023-13 Dorota Wirkus      8 000,00 zł Opracowanie metod zatężania i izolacji witamin rozpuszczalnych w wodzie z ultrafiltratów otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji oraz ocena stopnia adsorpcji tych witamin na powierzchni hemofiltrów  
20 538-8221-B024-13 Magdalena Zdrowowicz      5 000,00 zł Kinetyczne badania procesu aktywacji metabolicznej analogów nukleozydów/zasad nukleinowych o własciwościach radiosensybilizujacych  
21 538-8451-B025-12 Magdalena Cyman      5 000,00 zł Hydroksyimino-D-alditole jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybicze  
22 538-8131-B026-13 Grażyna Krasińska      5 000,00 zł Nagromadzanie radiocezu przez Leccinum versipelle  
23 538-8453-B027-13 Monika Lewandowska      5 000,00 zł Projektowanie i chemiczna synteza potencjalnych inhibitorów furyny  
24 538-8120-B028-13 Grzegorz Olszewski      5 000,00 zł Oznaczenie aktywności 234U, 235U i 238U oraz określenie wartości stosunku aktywności (234U/238U i 235U/238U) w próbkach gleb z województwa pomorskiego.  
25 538-8440-B029-13 Joanna Rosecka      5 000,00 zł Synteza nowych peptydomimetyków o działaniu hamującym proces osteoklastogenezy  
26 538-8371-B030-13 Iwona Sieradzan      5 000,00 zł Jaki wpływ na stabilność elektronową anionów PF6– i BF4– ma wymiana atomów fluoru na podstawniki węglowodorowe?  
27 538-8232-B031-13 Dorota Uber      5 000,00 zł Badania struktury oraz własciwości fizykochemicznych peptydów - fragmentu białka G(1/GD) i jego pochodnych  
28 538-8291-B032-13 Monika Wojciechowska       5 000,00 zł Synteza fragmentów PNA(18) komplementarnych do mRNA STAT1  
29 538-8171-B033-13 Olga Żołnierkiewicz      5 000,00 zł Optymalizacja nadekspresji rekmbinatowego białka TaqII uzyskanego na matrycy genu o zaprojektowanej sekwencji oraz genetyczna transformacja termofilnej bakterii Thermus aquaticus YT-1  
30 538-8150-B034-13 Marta Borecka      4 000,00 zł Skład wody morskiej a stabilność hydrolityczna wybranych farmaceutyków  
31 538-8150-B035-13 Magdalena Cerkowniak      5 000,00 zł Optymalizacja i zastosowanie metody SPME-GC/MS do analizy lotnych związków wytwarzanych przez wybrane gatunki owadów z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), mogących wykazywać aktywność biologiczną  
32 538-8290-B036-13 Magdalena Filipowicz      4 000,00 zł Projektowanie, chemiczna synteza oraz badania biologiczne analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, o potencjalnych walorach aplikacyjnych  
33 538-8290-B037-13 Natalia Gruba      4 000,00 zł Badanie specyficzności substratowej podjednostki chymotrypsynowej ludzkiego proteasomu 20S metodami chemii kombinatorycznej  
34 538-8221-B038-13 Justyna Miloch       4 000,00 zł Indukowane solwatowanymi elektronami uszkodzenia bromowanych trinukleotydów  
35 538-8440-B039-13 Izabela Behrendt      4 000,00 zł Badanie powinowactwa monospecyficznych przeciwciał poliklonalnych w stosunku do ludzkiej cystatyny C i jej fragmentów  
36 538-8372-B040-13 Paweł Krupa      4 000,00 zł Modelowanie oddziaływań analogu dermorfiny [Dmt1]DALDA z receptorami opioidowymi  
37 538-8453-B041-13 Izabela Małuch      4 000,00 zł Poszukiwania silnego i selektywnego inhibitora PACE4 poprzez  modyfikacje pozycji P7 i P8 analogu „multi-Leu-Amba” preferowanymi resztami aminokwasowymi  
38 538-8291-B042-13 Anna Miszka      4 000,00 zł Synteza monomerów triazolowych kwasów nukleinowych (TKN) o ograniczonej swobodzie konformacyjnej  
39 538-8372-B043-13 Magdalena Mozolewska      4 000,00 zł Modelowanie molekularne ludzkiego receptora oksytocyny i jego oddziaływań z analogami oksytocyny zawierającymi resztę cis-Apc  
40 538-8131-B044-13 Svietlana Pankavec      4 000,00 zł Opracowanie metodyki analitycznej ilościowego oznaczania litu w materiale grzybowym i glebie  
41 538-8290-B045-13 Jadwiga Popow      4 000,00 zł Charakterystyka specyficzności substratowej proapoptotycznej proteazy HtrA2 metodami chemii kombinatorycznej  
42 538-8443-B046-13 Małgorzata Wierzbicka      4 000,00 zł Określenie energii wiązań wodorowych w stanie podstawowym i wzbudzonym pomiędzy grupą aminową oraz karbonylową i cząsteczkami rozpuszczalnika   
43 538-8372-B047-13 Tomasz Wirecki       4 000,00 zł Wprowadzenie algorytmu Separable Shadow Hybrid Monte Carlo do gruboziarnistego pola siłowego UNRES  
44 538-8372-B048-13 Bartłomiej Zaborowski      4 000,00 zł Wprowadzenie metody dynamicznego składania fragmentów (DFA) do symulacji dynamiki molekularnej (MD) dla białek z wykorzystaniem pola siłowego UNRES  
45 538-8210-B319-13 Elżbieta Wnuk       1 800,00 zł Potencjalne chemioterapeutyki w leczeniu nowotworów - synteza, badanie aktywności przeciwproliferacyjnej i cytotoksycznej in vitro nowych pochodnych 9,10-antrachinonu  
46 538-8450-B320-13 Paweł Niedziałkowski       1 800,00 zł Synteza i właściwości pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających ugrupowania fenyloborownowe  
47 538-8232-B321-13 Patrycja Zięba      1 800,00 zł Modyfikacja powierzchni elektrod diamentowych BDD (boron doped diamond) dla potrzeb elektrochemii  
48 538-8710-B322-13 Marta Lubos         830,00 zł Chemiczna synteza koniugatów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej  
49 538-8710-B323-13 Magdalena Wysocka      1 800,00 zł Okjreślanie specyficzności sybstratowej ludzkiej proteazy HTRA3 metodami chemii kombinatorycznej  
50 538-8710-B324-13 Natalia Gruba      1 800,00 zł Badanie specyficzności substratowej podjednostki kaspazowej ludzkiego proteasomu 20S metodami chemii kombinatorycznej.  
51 538-8710-B325-13 Natalia Karna      1 800,00 zł Badanie mechanizmu splicingu peptydowego przy użyciu analogów peptydów składających się z dwóch  fragmentów SFTI-1  
52 538-8710-B326-13 Agata Gitlin      1 800,00 zł Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2  
53 538-8710-B327-13 Jadwiga Popov-Stelmaszyk      1 800,00 zł Charakterystyka porównawcza specyficzności substratowej mysiej i ludzkiej czwartej neutrofilnej proteinazy serynowej metodami chemii kombinatorycznej  
54 538-8710-B328-13 Małg Pieszko      1 800,00 zł Synteza N1-(2-azydoetylo)pochodnych cytozyny i tyminy oraz kwasu 5-aminopent-3-ynowego - substratów reakcji „click”  
55 538-8710-B329-13 Magdalena Alenowicz       1 800,00 zł Synteza znakowanego europem peptydu oraz wykorzystanie go do oznaczania powinowactwa ligandów peptydowych do receptorów galaniny z wykorzystaniem fluorescencji czasowo-rozdzielczej  
56 538-8710-B330-13 Anna Miszka      1 800,00 zł Projektowanie, synteza i charakterystyka fragmentów PNA jako narzędzi do izolacji i selekcji plazmidów  
57 538-8220-B331-13 Beata Zadykowicz      3 782,33 zł Poszukiwanie nowych fluoroforów na bazie chromonu – studia obliczeniowe  
58 538-8220-B332-13 Kinga Marszewska       2 800,00 zł Badania strukturalne O-Antygenu bakterii Cronobacter sakazakii ntu 984  
59 538-8220-B333-13 Lidia Chomicz      1 800,00 zł Rodnik urydylowy w reakcji z wodą - źródłem genotoksycznych rodników hydroksylowych?  
60 538-8220-B334-13 Magdalena Zdrowowicz      2 800,00 zł Enzymatyczna synteza badania foto- i radioczułości fragmentu DNA zawierającego 5-TIOCYJANIANO-2’-DEOKSYURYDYNĘ   
61 538-8220-B335-13 Justyna Wiczk      2 800,00 zł Badania zależności foto- i radio uszkodzeń DNA znakowanego bromopochodnymi zasad nukleinowych.   
62 538-8720-B336-13 Przemysław Karpowicz      2 800,00 zł Badania wpływu allosterycznych modulatorów proteasomu 20S na profil degradacji substratów białkowych przy pomocy spektrometrii mas  
63 538-8720-B337-13 Julia Witkowska         830,00 zł Oczyszczanie i próby krystalizacji proteasomu 20S z Saccharomyces cerevisiae  
64 538-8720-B338-13 Joanna Rosecka      1 800,00 zł Synteza peptydomimetyków o działaniu hamującym proces osteoklastogenezy oraz badania genotoksyczności aktywnych pochodnych  
65 538-8720-B339-13 Marta Sosnowska         830,00 zł Rola reszt aromatycznych w procesie fibrylizacji N-terminalnego fragmentu białka SAA (1-12).  
66 538-8720-B340-13 Marta Spodzieja      2 800,00 zł Projektowanie inhibitorów procesu agregacji amyloidu β o strukturze opartej na C-końcowym fragmencie ludzkiej cystatyny C  
67 538-8720-B341-13 Irena Bylińska      1 800,00 zł Wykorzystanie barwników LysoTracker, LysoSensor oraz oranzu akrydyny do monitorowania pH wewnatrz lizosomów z zastosowaniem techniki FLIM  
68 538-8232-B342-13 Krzysztof Żamojć      2 800,00 zł Nowa pośrednia metoda ilościowego oznaczania poziomu stresu komórkowego  
69 538-8232-B343-13 Joanna Pranczk      1 800,00 zł Badania fizykochemiczne diglikolanowych związków koordynacyjnych kobaltu(II), niklu(II) oraz wanadylu.   
70 538-8232-B344-13 Dorota Uber      2 800,00 zł Badania właściwości kompleksotwórczych fragmentów białka FBP28 i jego pochodnych z jonami Cu2+ i Zn2+  
71 538-8232-B345-13 Agnieszka Chylewska      2 800,00 zł Synteza, korelacja pomiędzy strukturą, właściwościami fizykochemicznymi, aktywnością mikrobiologiczną i cytotoksycznością nowych kompleksów Co(III)/(II)  
72 538-8450-B346-13 Monika Lewandowska      2 830,00 zł Chemiczna synteza analogów inhibitora furyny modyfikowanych w pozycji P8 kodowanymi resztami aminokwasowymi  
73 538-8450-B347-13 Izabela Małuch      2 830,00 zł Identyfikacja wpływu wydłużenia łańcucha peptydowego analogu multi-Leu-Amba na zmianę jego zdolności hamowania aktywności PACE4  
74 538-8450-B348-13 Karol Sikora      1 800,00 zł Czwartorzędowe sole aminiowe i diaminiowe pochodne 1,4:3,6-dianhydro-d-glukitolu - opracowanie warunków syntezy  
75 538-8450-B349-13 Dominik Walczak       2 800,00 zł Furanozydy usztywnione w pozycji C2 i C3 o konfiguracji D-manno – synteza i badania konformacyjne  
76 538-8370-B350-13 Paweł Krupa      1 800,00 zł Nanotoksyczność – oddziaływanie nanocząstek z białkami  
77 538-8370-B351-13 Agnieszka Lipska      1 800,00 zł Oddziaływania hydrodynamiczne w gruboziarnistym polu siłowym UNRES do symulacji białek  
78 538-8370-B352-13 Magdalena Mozolewska      1 800,00 zł Badanie mechanizmu toksyczności  nanorurek w organizmach żywych  
79 538-8370-B353-13 Marzena Marchaj       2 800,00 zł Superhalogeny jako efektywne utleniacze węglowodorów  
80 538-8640-B354-13 Joanna Żebrowska      1 800,00 zł Projektowanie i chemiczna synteza analogów S-adenozylometioniny (SAM) oraz badanie ich wpływu na kinetykę termostabilnych  endonukleaz restrykcyjnych z rodziny Thermus sp.  
81 538-8640-B355-13 Ewa Sulecka         830,00 zł Mutageneza ukierunkowna i ekspresja w bakterii Escherichia coli genów zmodyfikowanych na drodze syntezy chemicznej, kodujących termostabilne endonukleazo-metylotransferazy należące do rodziny Thermus sp.  
82 538-8610-B356-13 Łukasz Haliński      2 800,00 zł Wpływ niedoboru wody na skład wybranych grup metabolitów w liściach bakłażana (Solanum melongena L.)  
83 538-8610-B357-13 Anna Białk-Bielińska      1 800,00 zł Opracowanie metod oznaczania wybranych leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów  
84 538-8610-B358-13 Dorota Wirkus         830,00 zł Opracowanie metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy wybranych mikroelementów (np. Fe, Se, Zn, Cu, Cr) w ultrafiltratach otrzymywanych po ciągłych terapiach nerkozastępczych  
85 538-8610-B359-13 Marta Borecka      1 800,00 zł Obecność farmaceutyków w wodach morskich oraz ocena ich ryzyka ekotoksykologicznego  
86 538-8370-B360-13 Katarzyna Mioduszewska         830,00 zł Badania mechanizmu sorpcji wybranych leków przeciwnowotworowych w układzie woda-gleba z wykorzystaniem statycznego testu sorpcji - BATCH TEST  
87 538-8610-B361-13 Magdalena Caban      1 800,00 zł Synteza ciekłych jonowych matryc MALDI  
88 538-8610-B362-13 Paulina Łukaszewicz         830,00 zł Opracowanie procedury wydzielania wybranych tetracyklin z próbek gleb przy zastosowaniu ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym (MAE).  
89 538-8620-B363-13 Aleksandra Fabiańska      2 800,00 zł Zastosowanie  utleniania fotokatalistycznego z wykorzystaniem modyfikowanego ditlenku tytanu do rozkładu wybranych leków przeciwnowotworowych  
90 538-8630-B364-13 Grzegorz Romańczyk      1 800,00 zł Polon 210 Po w moczu mieszkańców województwa pomorskiego  
91 538-8630-B365-13 Małgorzata Drewnowska      1 800,00 zł Radiocez (137Cs) i radiopotas (40K) w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius)  
92 538-8630-B366-13 Svietlana Pankavec          830,00 zł Oznaczenie zawartości rtęci w pieczarce dwuzorodnikowej (Agaricus bisporus) oraz wpływ kulinarnego przetwarzania na ją redukcje.  

WYDZIAŁ  EKONOMICZNY

 
1 538-3300-B300-13 Joanna Adamska-Mieruszewska       3 000,00 zł Zarządzanie ryzykiem długowieczności za pomocą instrumentów pochodnych  
2 538-3440-B301-13 Elżbieta Babula       3 500,00 zł Zagregowany popyt i konsumpcja w aspekcie kształtowania dobrobytu społecznego  
3 538-3300-B302-13 Katarzyna Bałandynowicz-Panfil       3 500,00 zł Modele komunikacji marketingowej w perspektywie starzenia się konsumentów  
4 538-3300-B303-13 Tomasz Bieliński       3 000,00 zł Rozwój i innowacyjność sektora Internetu i technologii telekomunikacyjnych w Chinach i ich wpływ na możliwości rozwoju europejskich producentów oprogramowania  
5 538-3450-B304-13 Aleksandra Borowicz       3 000,00 zł Ewolucja handlu zagranicznego Polski w latach 1994-2012 a integracja Polski   
6 538-3440-B305-13 Marcin Brycz       4 000,00 zł Mechanizm transmisji kredytowej a pułapka płynności  
7 538-3300-B306-13 Łukasz Dopierała       2 500,00 zł Znaczenie funduszy emerytalnych we włoskim systemie emerytalnym w dobie kryzysu euro  
8 538-3300-B307-13 Anna Fornalska       3 500,00 zł Międzynarodowa wrażliwość studentów na przykładzie studentów Wydziału Ekonomicznego korzystających z programu ERASMUS  
9 538-3230-B308-13 Aleksandra Gus-Puszczewicz       3 000,00 zł Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych jako infrastruktury transportu zapleczowego Portu Gdańsk  
10 538-3300-B309-13 Magdalena Jażdżewska-Gutta       3 000,00 zł Znaczenie zarządzania bezpieczeństwem dla uczestników międzynarodowych łańcuchów dostaw  
11 538-3440-B310-13  Marek Koladka,                         Agata Olechnowicz       4 618,83 zł Wybór międzokresowy - anomalie, zniekształcenia oraz wpływ kryzysu finansowego. Analiza teoretyczna i praktyczna   
12 538-3300-B311-13 Monika Kowalska       4 000,00 zł Diagnoza systemu gospodarowania kapitałem ludzkim w instytucjach Unii Europejskiej  
13 538-3230-B312-13 Maria Matusiewicz       4 000,00 zł Logistyka miejska w miastach o historycznej zabudowie na przykładzie Starego Miasta w Gdańsku  
14 538-3300-B313-13 Monika Szmelter      3 500,00 zł Ryzyko kontrahenta na rynkach finansowych   
15 538-3430-B314-13 Paulina Szulc       3 000,00 zł Przykłady wdrażania koncepcji klastrowych w Polsce oraz w wybranych krajach świata – praca doktorska rozdział III   
16 538-3220-B315-13 Joanna Schomburg       3 500,00 zł Systemy informacyjno-decyzyjne przedsiębiorstw  
17 538-3220-B316-13 Michał Suchanek       2 500,00 zł Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w Polsce  
18 538-3420-B317-13 Agnieszka Ważna       3 000,00 zł Ekonomiczna wartość czasu w transpocie pasażerskim - przegląd aparatury i analiza teoretyczna   
19 538-3440-B318-13 Małgorzata Zielenkiewicz      4 500,00 zł Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój społeczno-gospodarczy w kontekście procesów globalizacji i integracji europejskiej    
20 538-3300-B606-13 Joanna Adamska-Mieruszewska          500,00 zł Systemy emerytalne w świetle zmian demograficznych  
21 538-3300-B607-13 Tomasz Bieliński          500,00 zł Wpływ rozwoju kapitału ludzkiego na wzrost sektorów nowoczesnych technologii w Chińskiej Republice Ludowej  
22 538-3440-B608-13 Marcin Brycz          500,00 zł Fundusze emerytalne a kryzys finansowy  
23 538-3300-B609-13 Łukasz Dopierała          500,00 zł Efektywność inwestycyjna funduszy udostępnianych w zakładach ubezpieczeń w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych w świetle klasycznych i nieklasycznych metod oceny ryzyka inwest.   
24 538-3300-B610-13 Anna  Fornalska         500,00 zł Bariery internacjonalizacji oraz analiza potencjału konkurencyjnego przedsięciorstwa z województwa pomorskiego ,prowadzących obrót towarowy i zatrudniających  do 50 osób  
25 538-3230-B611-13 Aleksandra Gus-Puszczewicz          500,00 zł Obszar Natura 2000 a kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły  
26 538-3300-B612-13 Magdalena Jażdżewska-Gutta          500,00 zł Bezpieczeństwo łańcuchu dostaw jako nowy obszar usług B2B  
27 538-3440-B613-13 Marek Kolatka         500,00 zł Zegar koniunktury jako narzędzie do optymalizacji stóp zwrotu z inwestycji w poszczególne grupy aktywów  
28 538-3440-B618-13 Agata Olechnowicz           26,50 zł Skłonność do zadłużenia się - poznawczo behawieralnie determinaty oraz psychologicznie konserwacje  

WYDZIAŁ  FILOLOGICZNY

 
1 538-F000-B170-13        Anna                            Adamczyk Śliwińska      3 050,00 zł Mit, baśń w twórczości J.R.R. Tolkiena  
2 538-F000-B171-13       Natalia                  Badiyan-Siekierzycka      7 000,00 zł Edith Durham – widzenie, rozumienie oraz interpretacja inności  
3 538-F000-B172-13       Katarzyna Błażewska      6 000,00 zł Czarodziejska góra w literaturze polskiej  
4 538-F000-B173-13       Roksana Blech      5 000,00 zł Wokół Faraona Bolesława Prusa  
5 538-F750-B174-13     Jadwiga                  Bodzińska-Bobkowska      8 000,00 zł Terytorium podrzutka: Druno Durocher, próba monografii  
6 538-F000-B175-13        Marcin Borchardt      3 000,00 zł Nowojorskie kino transgresji a teoria i praktyka działań transgresyjnych  
7 538-F750-B176-13        Barbara Brzezicka      9 000,00 zł Metodologia badań terminologicznych w przekładzie filozoficznym  
8 538-F000-B177-13      Małgorzata Ciepłuch      3 500,00 zł Narodziny i ewolucja amerykańskiej kultury prawnej  
9 538-F000-B178-13      Irena Chawrilska      8 500,00 zł Ku poetyce dzieła hybrydycznego  
10 538-F000-B179-13    Marzena Chojnowska      4 840,00 zł Wyjazd na konferencję The 2013 Metaphor Festiwal i Impolitenes and Interaction  
11 538-F000-B180-13   Marta Crickmar      9 000,00 zł Tłumacząc Polskę: współczesna literatura polska w angielskich przekładach  
12 538-F000-B181-13    Stanisław Danielewicz      9 000,00 zł Jazzowisko Trójmiasta- trzecia zmiana. Obraz trójmiejskich środowisk jazzowych w publikacjami prasowych w latach 2013-2013 - publikacja  
13 538-F000-B182-13   Wanda Dittrich      8 000,00 zł Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowe Wstręt i obrzydzenie  
14 538-F000-B183-13    Izabela Dixon      9 000,00 zł Strach jest zabójcą umysłu i inne metafory: kulturowe i społeczne źródła strachu  
15 538-F000-B184-13    Maja Dziedzic      1 500,00 zł Musica domestica. Epifanie Tadeusza Różewicza  
16 538-F601-B185-13   Justyna                                   Giczela-Pastwa      8 000,00 zł Metodologia badań i charakterystyka wybranych gatunków polskiego języka prawniczego...  
17 538-F601-B186-13   Paula Gorszczyńska      9 000,00 zł Merytoryczna ocena transkrybowanego tłumaczenia w vista i przekładu pisemnego w ślepej próbie przez niezależnych redaktorów/korektorów  
18 538-F000-B187-13    Martyna Groth      3 200,00 zł Kabaret To Tu i Teatr Galeria – zebranie materiałów  
19 538-F100-B188-13    Anna Filipowicz      9 000,00 zł Poza kulturą. Ciało urzeczowione w polskiej poezji współczesnej - publikacja  
20 538-F800-B189-13  Barbara Forysiewicz      4 330,00 zł Witkacy i muzyka; Twórca – dzieło - recepcja  
21 538-F100-B190-13   Magdalena Horodecka      8 000,00 zł Reportaż. Poetyka kulturowa  
22 538-F200-B191-13    Tatiana Jankowska      3 000,00 zł Analiza twórczości Ch. Dickensa i F. Dostojewskiego  
23 538-F030-B192-13   Joanna Jatkowska      6 000,00 zł Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji językowej...  
24 538-F750-B193-13   Katarzyna Kotowska      8 000,00 zł Doświadczenie ciała przez tekst, tekst w doświadczeniu ciała; strategie narracyjne we współczesnej kobiecej prozie francuskojęzycznej  
25 538-F000-B194-13    Krzysztof Karnicki      8 000,00 zł Sacrum w poezji Janusa St. Pasierba  
26 538-F000-B195-13   Grażyna Król         600,00 zł Kwerenda biblioteczna  
27 538-F000-B196-13    Iwona Lepka      2 500,00 zł Miejsce autobiografii w amerykańskiej literaturze gejowskiej  
28 538-F000-B197-13   Agata Lisek      1 300,00 zł Nowe kino w Turcji: Od tożsamości do podmiotowości  
29 538-F200-B198-13    Joanna Mampe      8 000,00 zł Konstruktywny potencjał językowych form a dyskurs  
30 538-F200-B199-13    Diana Oboleńska      5 620,00 zł Światło i ciemność. Ezoteryzm rosyjski i europejski w XX i XXI wieku t. 5 - publikacja  
31 538-F300-B200-13    Izabela Olszewska      8 000,00 zł Tożsamość kulturowa Żydów zachodnio- i wschodnioeuropejskich w ujęciu etnolingwistycznym  
32 538-F000-B201-13   Alicja Rudnicka      9 000,00 zł Szamanizm chakaski i buriacki w rosyjskiej kulturze  
33 538-F000-B202-13    Adriana Ruta      7 000,00 zł Analiza zasobów The Iris Murdoch Collection  
34 538-F000-B203-13    Agnieszka                           Sienkiewicz-Charlish      6 000,00 zł Polimorfizm gatunkowy w prozie Iana Rankina  
35 538-F200-B204-13   Tatiana                         Siniawska-Sujkowska      8 000,00 zł Bezosobowość i intertekstualność jako podstawowe kategorie tekstowe dyskursu naukowego  
36 538-F400-B205-13   Ewa Stawczyk      9 000,00 zł Słowo, język, tekst – narzędzia literackiej (re)kreacji  
37 538-F000-B206-13    Katarzyna Stępińska      8 000,00 zł Kwiaty w językowym i kulturowym obrazie świata w polszczyźnie i serbszczyźnie  
38 538-F100-B207-13    Katarzyna Szalewska      8 000,00 zł Palimpsesty, heterotropie, nie-miejsca. Wokół teorii spacjalnych we współczesnych praktykach interpretacyjnych  
39 538-F601-B208-13    Monika Szuba      8 000,00 zł Badania nad twórczością Johna Bergera  
40 538-F000-B209-13    Joanna Szarek      3 780,00 zł Rola nazw własnych w kreowaniu kulturowo-językowego obrazu świata w literaturze pięknej na przykładzie powieści Margaret Mitchell Gone with the wind...  
41 538-F000-B210-13   Agata Świąder      1 500,00 zł Świat wartości we współczesnej edukacji polonistycznej  
42 538-F000-B211-13    Marcin Trendowicz      7 000,00 zł Mit bohatera – agenta wywiadu w języku rosyjskim i kulturze Rosji - Stirlitz  
43 538-F100-B212-13   Maja Wojciechowska      9 000,00 zł Pomiar, ochrona i modele zarządzania niematerialnymi wartościami organizacyjnymi  w polskich bibliotekach...  
44 538-F000-B213-13    Joanna Wróbel      4 000,00 zł Badania jakościowe odbiorczyń polskich seriali codziennych  
45 538-F000-B624-13 Elwira Komola       6 540,00 zł Od wychowania do nauczania, red. K. Eremus, T. Linkner  
46 538-F000-B625-13 Bartosz Lutostański     10 000,00 zł „Teatralność” prozy Samuela Becketta.   
47 538-F000-B626-13 Krystyna Rybińska       5 391,00 zł The Critical Reconstruction of Absurd in Beckett’s Oeuvre as Inner Dialectics of Form  
48 538-F000-B627-13 Łukasz Rybiński      4 953,48 zł The Origins and Meaning of Adorno’s Dialectical Image in Literature  
49 538-F000-B628-13 Małgorzata Major      1 360,00 zł Krajowe wyjazdy konferencyjne oraz zakup literatury  
50 538-F000-B629-13 Marcin Romanowski       5 000,00 zł Biograf i jego bohater. Podmiotowość biografa w pisarstwie Jerzego Ficowskiego i Joanny Olczak-Ronikier  
51 538-F000-B630-13 Michał Wróblewski       1 451,00 zł Polskie reprezentacje Junga: Prokopiuk, Posacki, Dudek  
52 538-F000-B631-13 Filip Szałasek      5 400,00 zł Jak pisać o muzyce? Monografia poświęcona krytyce współczesnej muzyki rozrywkowej  
53 538-F000-B646-13 Marta Ceberta      4 500,00 zł Teatr telewizji Aleksandry Śląskiej  
54 538-F000-B647-13 Maria Dąbrowska - Czoch       5 000,00 zł Poezja domu. Oblicza rodziny w wierszach Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Anny Janko i Mileny Wieczorek  
55 538-F000-B648-13 Wanda Dittrich      1 000,00 zł Wzbogacenie bibliografii przedmiotowej w zakresie badań komparatystycznych poświęconych kategorii „Innego”  
56 538-F000-B649-13 Kinga Kuczyńska       5 000,00 zł Redakcja „Leksykon u komiksów kobiecych” – etap I  
57 538-F000-B650-13 Marta Maciejewska      3 600,09 zł Dialektyka formy. Pełnometrażowe filmy fabularne Jana Svankmajera  

WYDZIAŁ  HISTORYCZNY

 
1 538-H201-B215-13 Joanna Dąbal       3 000,00 zł Badania archeologiczne na stanowisku Twierdza Wisłoujście w Gdańsku - Fort Carré  
2 538-H201-B216-13 Marcin Paszke       2 000,00 zł Materiały archeologiczne ze stanowiska Haftavan Tepe i Yanik Tepe (północno-zachodni Iran) w zbiorach Uniwersytetu Gdańskiego: stan zachowania, potrzeba konserwacji i perspektywy badawcze  
3 538-H201-B217-13 Kamil Niedziółka          950,00 zł Przemiany osadniczo-kulturowe na Pomorzu Wschodnim u schyłku epoki brązu i na początku epoki żelaza  
4 538-H201-B218-13 Jacek Splisgart       6 500,00 zł Tożsamość kulturowa mniejszości etnicznych w homogenicznym społeczeństwie na przykładzie grup koreańskiej i chińskiej zamieszkujacych Japonię  
5 538-H201-B219-13 Tonasz Galewski       1 000,00 zł Ceramika pradziejowa ze stanowiska 4 w Miechęcinie, pow. Kołobrzeg w swietle badań typologicznych i fizykochemicznych  
6 538-H201-B220-13 Karolina Czonstke       5 000,00 zł Stanowisko Åbo, Østerlars (Bornholm) na tle kontaktów słowiańsko-skandynawskich w rejonie Morza Bałtyckiego w okresie wczesnego średniowiecza  
7 538-H201-B221-13 Alicja Kujawska       5 500,00 zł Mikroregion Salino na tle sieci osadniczej wczesnośredniowiecznego Pomorza  
8 538-H201-B222-13 Ewa Starczewska          700,00 zł Rozpoznanie obiektów turystyki archeologicznej w Polsce  
9 538-H201-B223-13 Bartosz Świątkowski       2 000,00 zł "Slawizacja" warsztatów garncarskich na wyspie Bornholm  
10 538-H301-B224-13 Natalia Lewko          795,00 zł Architektura średniowiecznych kościołów miejskich na Pomorzu Zachodnim oraz Przednim (niem. Vorpommern)  
11 538-H301-B225-13 Irina Gavrash       2 756,42 zł Kontekst polityczny w kontaktach artystycznych pomiedzy Związkiem Radzieckim a Polską Republiką Ludową w okresie liberalizacyjnych przemian w polityce kulturalnej w 50-60-ch latach XX wieku  
12 538-H301-B226-13 Aleksandra Gromnicka       2 756,42 zł Architektura rekreacyjno-wypoczynkowa czasów PRL-u na obszarze Pomorza. Kwerenda archiwalna  
13 538-H301-B227-13 Beata Oracz       2 062,91 zł Architektura socrealistyczna Gdańska. Kwerenda biblioteczna  
14 538-H301-B228-13 Magdalena Staręga       2 756,42 zł Architektura gdańskiego klasycyzmu. Kwerenda archiwalna i biblioteczna  
15 538-H301-B229-13 Katarzyna Wojtczak       2 756,42 zł Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) - życie i twórczość architekta na tle przemian miejskich Gdańska w II połowie XIX wieku  
16 538-H301-B230-13 Jagoda Załęska-Kaczko       2 756,42 zł Gdańsko-berlińskie relacje architektoniczne w latach 1939-1945  
17 538-H301-B231-13 Maja Baran       2 756,42 zł Nowożytny kościelny mecenat artystyczny na Warmii w świetle źródeł znajdujących się w Riksarkivet w Sztokholmie  
18 538-H100-B232-13 Jan Daniluk       2 488,00 zł Garnizon Gdańsk 1939-1945 (etap III)  
19 538-H100-B233-13 Piotr Syczak       1 020,00 zł Kontrola Państwowa w województwie gdańskim w latach 1980-1990  
20 538-H100-B234-13 Krzysztof Dziadziuszko       2 488,00 zł Powszechna Organizacja "Służba Polsce" i Związek Młodzieży Polskiej na terenie b. woj. gdańskiego 1948-1955  
21 538-H100-B235-13 Michał Hinc       2 488,00 zł Między oporem a przystosowaniem. Chłopi wobec polityki rolnej na Ziemi Puckiej w latach 1945-1972  
22 538-H100-B236-13 Kamil Kaliszuk        2 488,00 zł Demograficzne aspekty funkcjonowania wojewódzkiej organizacji PZPR w woj. gdańskim w latach 1954-1965  
23 538-H100-B237-13 Marcin Kłodziński       2 488,00 zł Aparat władzy i społeczeństwo powiatu tczewskiego w latach 1945-1956  
24 538-H100-B238-13 Aleksandra Girsztowt       2 488,00 zł Rzemiosło malborskie w okresie średniowiecza  
25 538-H100-B239-13 Krzysztof Wroński       2 488,00 zł Warowność komandorii joannickich Baliwatu Brandenburskiego. Analiza i ocena  
26 538-H100-B240-13 Marta Dziedzic       2 488,00 zł Stare Inflanty w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII - poczatek XX wieku)  
27 538-H100-B241-13 Wojciech Podjacki       2 488,00 zł Ideologia Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933  
28 538-H100-B242-13 Paweł Beczek       2 932,86 zł Publicystyka katolicka w Drugiej Rzeczypospolitej wobec wybranych problemów laicyzacji
29 538-H100-B243-13 Cezary Wołodkowicz       2 488,00 zł Struktura organizacyjna wojsk napoleońskich w Gdańsku w latach 1807-1814  
30 538-H100-B244-13 Paweł Sadłoń       2 488,00 zł Kontakty morskie Gdańska z państwami skandynawskimi w latach 1466-1570  
31 538-H100-B245-13 Marcin Adamiak       2 488,00 zł Rząd polski na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej (30 listopada 1939 - 13 marca 1940)  
32 538-H100-B246-13 Andrzej Kuliński       2 488,00 zł Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez Polaków w Szkocji w latach 1945-1951 w swietle szkockiej dokumentacji sądowej  
33 538-H100-B247-13 Dariusz Szymczyk       2 504,00 zł Żołnierskie drogi do 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Władysława Maczka 1939-1945  
34 538-H100-B248-13 Michał Prykaszczyk       2 488,00 zł Tomasz Łubieński. Działalność społeczno-gospodarcza w latach 1825-1842  
35 538-H100-B249-13 Bianca Sadowska       2 488,00 zł Między polityka a nauką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga  
36 538-H100-B250-13 Piotr Pacynko       2 488,00 zł Korporacja akademicka Konwent Polonia w Wilnie w latach 1919-1939  
37 538-H100-B251-13 Piotr Giziński       2 488,00 zł Badania Gmerków na terenie Pomorza  
38 538-H100-B252-13 Grzegorz Płotka       2 488,00 zł Dzieje i uposażenie klasztoru cysterskiego w Eldenie  
39 538-H100-B253-13 Jędrzej Szerle       2 488,00 zł Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w świetle anglo-normańskich kronik z XI i XII w.  
40 538-H100-B635-13 Dominika Hempel       1 605,12 zł Polityka USA wobec chilijskiej drogi do socjalizmu w latach 1952-1973 - kwerenda biblioteczna i archiwalna w Wielkiej Brytanii   

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 
1 538-5100-B149-13 Rafał Lutowski       3 433,72 zł Symetrie płaskich rozmaitości
2 538-5100-B150-13 Piotr Karwasz      4 502,46 zł (a,b)-moduły i symetria lustrzana
3 538-5100-B151-13 Monika Wrzosek          Maria Ziemlańska      3 709,53 zł Metoda prostych i metoda Newtona dla stochastycznych równań cząstkowych różniczkowo-funkcyjnych
4 538-5100-B152-13  Adrian Karpowicz      3 109,00 zł Zagadnienie Z. Szmydt dla hiperbolicznych równań różniczkowo funkcyjnych  
5 538-5100-B153-13 Elżbieta Mrożek      3 359,90 zł Zastosowanie metody konstruktywistycznej do nauczania matematyki
6 538-5100-B154-13 Nikodem Mrożek      4 228,53 zł Zbieżność równo-ideałowa ciągów funkcyjnych
7 538-5100-B155-13   Michał Jabłonowski      3 800,00 zł Monoid singularnych warkoczy powierzchniowych  
8 538-5100-B156-13 Milena Matusik          Elżbieta Puźniakowska - Gołuch      5 402,00 zł Metoda prostych dla zagadnień dyfuzji oraz równania różniczkowe typu Fredholma  
9 538-5100-B157-13 Hanna Wojewódka                            Izabela Zdunowska      5 442,00 zł Stochastyczne układy dynamiczne i ich zastosowanie  
10 538-5200-B158-13 Patryk  Kamiński    10 285,68 zł Pomiar stopnia polaryzacji linii widmowej atomów He+  indukowanych zderzeniami z jonami HE+ w zakresie energii pośrednich
11 538-5200-B159-13 Sebastian Mahlik    10 000,00 zł Spektroskopia wysokociśnieniowa wybranych materiałów domieszkowanych jonami Pr3+  
12 538-5200-B160-13 Baran Anna      7 850,00 zł Badania fosforanów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+  
13 538-5200-B214-13 Szczodrowski Karol      7 850,00 zł Badanie wpływu domieszek w postaci Al3+ oraz Zr4+ na strukturę i właściwości spektralne ortokrzemianu strontu aktywowanego Eu2+  
14 538-5300-B161-13 Janusz Dybizbański      2 300,00 zł Ciągi niezawierające podciągów arytmetycznych     
15 538-5300-B162-13  Karol Horodecki      3 500,00 zł Badania układów nielokalnych i kontekstualnych  
16 538-5300-B163-13  Grzegorz Madejski      5 200,00 zł Języki z permutacjami - badanie pod kątem mocy ekspresyjnej  
17 538-5300-B164-13  Monika Rosicka      3 450,00 zł Dominowanie  w grafach  
18 538-5300-B165-13  Maciej Dziemiańczuk      9 200,00 zł Badania w ramach rozprawy doktorskiej   
19 538-5400-B166-13  Krzysztof Szczygielski      6 500,00 zł Zastosowanie kompletnie dodatnich odwzorowań w opisie termodynamiki otwartych układów kwantowych   
20 538-5400-B167-13 Dorota Wejer      3 500,00 zł Wpływ edycji zaburzeń w sygnale RR na liniowe i nieliniowe indeksy zmienności serca  
21 538-5400-B168-13  Tomasz Tylec      4 500,00 zł Analiza struktury matematycznej  teorii niesygnalizujących z punktu widzenia formalizmu logik kwantowych  
22 538-5400-B169-13 Marcin Markiewicz      8 500,00 zł Stany MPS i PEPS w różnych zastosowaniach  kwantowej informacji oraz fizyki statystycznej  

WYDZIAŁ  NAUK  SPOŁECZNYCH

 
1 538-7119-B097-13  Agata Bachórz      7 035,43 zł Rosja w tekście i doświadczeniu. Współczesne polskie relacje podróżnicze w perspektywie postkolonialnej  
2 538-7104-B098-13  Krystyna Bembennek      4 700,00 zł Narracyjne oblicze antropologii filozoficznej Paula Ricoeura  
3 538-7101-B099-13 Monika Bokiniec      2 408,00 zł Humor w  perspektywie moralnej  
4 538-7119-B100-13  Karolina Ciechorska-Kulesza      2 304,00 zł Strategia i treści  konstruowania regionu przez lokalnych liderów. Przypadek Żuław i Mierzei Wiślanej  
5 538-7127-B101-13  Magdalena Gajewska      6 451,00 zł Społeczne reprezentacje, translacje i negocjacje ryzyka w narracjach  o porodach  
6 538-7127-B102-13  Anna Kłonkowska      4 301,50 zł Zjawisko transpłciowości w perspektywie rodzin i bliskich osób transpłciowych  
7 538-7106-B103-13  Radosław Kossakowski      3 560,00 zł Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania  
8 538-7106-B104-13  Arkadiusz Peisert      1 544,00 zł Postawy obywatelskie w Europie Środkowej z perspektywy procesu cywilizowania Norberta Eliasa  
9 538-7119-B105-13  Krzysztof  Stachura      5 177,51 zł Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa   
10 538-7302-B106-13  Mariusz Brodnicki      6 379,80 zł Nauczanie przyrodoznawstwa w Athenae Gedanenses w dobie Oświecenia  
11 538-7300-B107-13 Anna Kossobucka      4 249,80 zł Znaczenie moralne nadawane zagadnieniom bioetycznym poruszanym na lekcjach biologii przez uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru województwa pomorskiego  
12 538-7300-B108-13  Aleksandra Kurowska-Susdorf 5 580,00 zł Kaszubska Ars moriendi – edukacyjne znaczenie rytuałów i wierzeń dotyczących śmierci  
13 538-7300-B109-13  Julia Mielczarek      5 155,84 zł Rola przestrzeni kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego środowiska osób przyjeżdżających ze Szwecji i studiujących na kierunku anglojęzycznym na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
14 538-7303-B110-13  Wojciech Siegień      6 079,80 zł Szansa na sukces w atonicznej rzeczywistości Rosji. Zbiorowe studium publicznych pedagogii w działaniu  
15 538-7300-B111-13  Beata Simlat-Żuk      5 209,80 zł Pedagogika wobec norm Życiowych – normalizacja nienormatywność i  performatywność  
16 538-7316-B112-13  Piotr Stańczyk      6 379,80 zł Studium teoretyczności praktyki: Fredrowska filozofia wychowania w działaniu  
17 538-7302-B113-13  Paweł Śpica      5 579,80 zł Działalność Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”  w województwie gdańskim w latach 1948-1955. Edukacja – Wychowanie – Indoktrynacja  
18 538-7311-B114-13  Alicja Zbierzchowska      4 800,37 zł Przedwczesne narodziny i śmierć dziecka w życiu kobiety. Interdyscyplinarne studium niepunktualnego macierzyństwa  
19 538-7600-B115-13  Mateusz Babicki          500,00 zł Udział w międzynarodowej konferencji „Quo Vadis Europo? Integrująca się Europa           w procesie zmian” na Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie        w dniach  19-20 września 2013 r.   
20 538-7600-B116-13  Małgorzata Chruściel         500,00 zł Wybrane aspekty polityki regionalnej na przykładzie województwa pomorskiego  
21 538-7606-B117-13  Wojciech Grabowski     13 822,25 zł Procesy regionalizacji w subregionie Zatoki Perskiej   
22 538-7600-B118-13  Adam Majewski         500,00 zł Wpływ doniesień prasowych na postawy klientów domów maklerskich – badania ogólnopolskie   
23 538-7602-B119-13  Przemysław Sieradzan    16 125,64 zł Doktryny i ruchy separatystyczne w regionie białomorskim Federacji Rosyjskiej  
24 538-7601-B120-13  Paweł Trawicki    15 136,37 zł Społeczność kaszubska  jako podmiot unifikacji zjawisk politycznych w Kanadzie  
25 538-7422-B121-13  Paweł Atroszko      8 300,00 zł Związek uzależnienia od uczenia się studentów z poziomem doświadczanego stresu, sposobami radzenia sobie i funkcjonowaniem psychospołecznym  
26 538-7413-B122-13  Tomasz Besta      5 200,00 zł Rola procesu dehumanizacji w relacjach międzynarodowych  
27 538-7400-B123-13  Daria Bogucka      4 000,00 zł Prężność jako predykator adaptacji do zmian wynikających ze stanu zdrowia u dzieci i młodzieży ze zdiagnozowana choroba zapalenia jelit  
28 538-7421-B124-13  Anna Jankowska       8 300,00 zł Meta-umiejętności szkolne: Model zależności między poziomem rozwoju funkcji wykonawczych a komponentami samoregulacji uczenia się i strategiami radzenia sobie       u adolescentów z zaburzeniami rozwoju  
29 538-7413-B125-13  Michał Jaśkiewicz      5 200,00 zł Czynniki decydujące o spostrzeganej atrakcyjności elementów miejskiego krajobrazu Gdańska  
30 538-7413-B126-13  Maria Kaźmierczak      8 727,86 zł Regulacyjna funkcja empatii w radzeniu sobie ze zmianami w życiu rodzinnym  
31 538-7423-B127-13  Natasza Kosakowska-Berezecka      8 000,00 zł Rola kontekstu i kultury w procesach stereotypizowania kobiet i mężczyzn  
32 538-7416-B128-13  Marta Łockiewicz      8 300,00 zł Trudności polskich uczniów w uczeniu się czytaniu i poprawnej pisowni w języku angielskim  
33 538-7402-B129-13  Natalia Treder      5 200,00 zł Psychologiczne uwarunkowania zespołu Takotsubo  
34 538-7104-B437-13 Iwona Krupecka         130,00 zł Dysputa w Valladolid (1550/1551)  
35 538-7300-B445-13 Małgorzata Zielińska      1 191,17 zł Edukacja i całożyciowe uczenie się dorosłych migrantów  
36 538-7612-B448-13 Przemysław Sieradzan      1 125,50 zł Narody dalekiej Północy Federacji Rosyjskiej wobec procesów geopolitycznych  w Arktyce  
37 538-7416-B452-13 Magdalena Chrzan- Dętkoś      1 486,60 zł Międzypokoleniowy przekaz psychiczny trudności na przykładzie analizy związku depresji rodzica w pierwszym roku po narodzinach dziecka z trudnościami dziecka w pierwszych trzech latach życia – w poszukiwaniu mechanizmów transmisji   

WYDZIAŁ OCEANOGRAFI I GEOGRAFII

 
1 538-G120-B254-13 Delia Bar-Kołelis       6 000,00 zł  Rozwój turystyki zakupowej w polskich i rumuńskich obszarach granicznych sąsiadujących z Ukrainą  
2 538-G161-B255-13 Aleksandra Bartkowiak       2 000,00 zł Postawy mieszkańców terenów uprzemysłowionych wobec pro-ekologicznej działalności społecznej  
3 538-G120-B256-13 Tadeusz Bocheński       5 000,00 zł Towarowy transport kolejowy w wybranych korytarzach w Polsce i krajach sąsiadujących  
4 538-G110-B257-13 Alicja Bonk       4 200,00 zł Oznaczenie izotopów 210Pb i 137Cs jako metody weryfikacji kalendarzowej skali czasu osadów Jeziora Żabińskiego  
5 538-G240-B258-13 Marta Damaszke       6 100,00 zł Okrzemki jako wskaźniki zmian środowiska limnicznego w ostatnim stuleciu na przykładzie Jeziora Żabińskiego (Pojezierze Mazurskie)  
6 538-G215-B259-13 Wojciech Górski       4 000,00 zł Badanie reakcji fok na pułapki do ich odłowu w celu pozyskania zwierząt do badań nad stopniem wykorzystania zajmowanego siedliska a także prowadzonej w nim działalności człowieka  
7 538-G210-B260-13 Jakub Idczak       3 670,00 zł Badania właściwości rozpraszających ryb śledziowatych południowego Bałtyku (podobszar ICES 26) z uwzględnieniem naturalnego kształtu ich ciał i pęcherzy pławnych  
8 538-G220-B261-13 Magdalena Jakubowska       7 300,00 zł Wpływ zakwaszenia wody dwutlenkiem węgla i natlenienia na metabolizm i zachowani omułka jadalnego Mytilus edulis trossulus  
9 538-G235-B262-13 Anita Jasińska       5 400,00 zł Wpływ przezroczystych egzopolimerów (TEP) na transport związków krzemu z Zatoce Gdańskiej  
10 538-G115-B263-13 Joanna Jokiel       3 500,00 zł Przestrzenna zmienność parowania terenowego na obszarze rezerwatu przyrody Beka  
11 538-G215-B265-13 Justyna Kąpa       4 600,00 zł Relacje troficzne pomiędzy zamiennymi rolami ofiary i drapieżnikami na przykładzie ciernika (Gasterosteus aculeatus) i będącej w rozrodczej fazie życia belony (Belone belone) w warunkach Zatoki Puckiej  
12 538-G235-B266-13 Joanna Kiełczewska       4 900,00 zł Stężenie siarki całkowitej w osadach dennych  
13 538-G210-B267-13 Natalia Kniaź-Kubacka       4 000,00 zł Pogłębianie wiedzy o charakterystykach rozpraszania zooplanktonu Bałtyckiego  
14 538-G205-B268-13 Krzysztof Koszarowski       4 050,00 zł Skład gatunkowy oraz zmiany sezonowe w występowaniu ichtiofauny w wodach przybrzeżnych Zatoki Puckiej  
15 538-G210-B269-13 Ewa Kowalska-Duda       5 400,00 zł Opracowanie modelu rozpraszania fal akustycznych na osobnikach omułka Mytilus edulis trossulus  
16 538-G125-B270-13 Monika Kwidzińska       9 500,00 zł Funkcje jezior w systemach hydrograficznych typowych dla krajobrazu pojeziornego  
17 538-G235-B271-13 Joanna Maciak       4 800,00 zł Udział mikrowarstwy powierzchniowej w procesie transportu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) do Zatoki Gdańskiej  
18 538-G250-B272-13 Paweł Maruszak       4 200,00 zł Rola przedstawicieli Euphausiaceae w diecie pingwinów Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe) podczas lata polarnego 2012  
19 538-G115-B273-13 Łukasz Pietruszyński       6 600,00 zł Rola oczek w transporcie substancji biogenicznych na obszarze młodoglacjalnym  
20 538-G140-B274-13 Michał Pilarski       5 000,00 zł Metodyka weryfikacji meteorologicznych prognoz sezonowych otrzymanych technikąstatystycznego downscalingu  
21 538-G120-B275-13 Marcin Połom       5 973,48 zł Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Europie Środkowo-Wschodniej  
22 538-G235-B276-13 Maria Skauradszun       5 600,00 zł Zmienność przestrzenna stężeń pentachlorofenolu (prekursora dioksyn) w osadach dennych Basenu Gdańskiego  
23 538-G235-B277-13 Emilia Szumiło       5 200,00 zł Metylortęć i rtęć nieorganiczna w tkankach i organach wewnętrznych oraz guanie ptaków z rodziny Laridae przebywających nad Zatoką Gdańską w latach 2010-2012  
24 538-G235-B278-13 Jerzy Szydłowski       6 500,00 zł Biodegradacja syntetycznego estrogenu doustnych środków antykoncepcyjnych w wybranych wodach naturalnych z obszaru Pomorza Gdańskiego  
25 538-G245-B279-13 Sylwia Śliwińska       6 700,00 zł Określenie oddziaływania allelopatycznego pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. Na Navicula perminuta w wybranych warunkach światła, temperatury i zasolenia  
26 538-G110-B280-13 Dawid  Weisbrodt       9 850,00 zł Zapis wczesnoholoceńskich zmian klimatycznych w osadach Jeziora Raduńskiego w świetle analiz paleoekologicznych o wysokiej rozdzielczości  
27 538-G120-B281-13 Tomasz Wiskulski       5 000,00 zł Determinanty ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych w roku 2013  
28 538-G220-B282-13 Monika Wiśniewska       4 000,00 zł Wpływ związków zaburzających gospodarkę hormonalną na przykładzie 17α-etynyestriadiolu na rozród osobników z gatunku Gammarus tigrinus (Sexton, 1939)  
29 538-G235-B283-13 Agnieszka Witkowska       4 500,00 zł Oszacowanie strumieni węgla miedzy morzem a atmosferą  
30 538-G210-B284-13 Bożena Wojtasiewicz       4 600,00 zł Pomiary widm współczynnika absorpcji światła przez zawiesiny zawarte w wodach naturalnych  
31 538-G220-B286-13 Dagmara Wójcik      5 700,00 zł Różnice miedzypopulacyjne w morfologii, składzie pokarmu i faunie występującej w wyrostkach kutykularnych u kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis z wód polskich (Zalew Wiślany) i portugalskich (EstuariumTagu).  
32 538-G115-B568-13 Joanna Jokiel       3 095,47 zł Zróżnicowanie fizyczno - chemiczne wód podziemnych na obszarze rezerwatu Beka    
33 538-G145-B569-13 Paweł Wiśniewski       6 437,54 zł Stan i potrzeby ochrony zasobów globalnych i wodnych w kształtowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich w województwie pomorskim na podstawie wskaźnikowej oceny  ładu   

WYDZIAŁ  PRAWA  I  ADMINISTRACJI 

 
1 538-6320-B083-13 Monika                           Adamczak-Retecka      8 500,00 zł Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne
2 538-6110-B084-13 Radosław Giętkowski      8 500,00 zł Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim  
3 538-6130-B085-13 Maciej Nyka      7 400,00 zł  
4 538-6210-B086-13 Anna Stępień  - Sporek      7 400,00 zł Harmonizacja prawa majątkowego małżeńskiego   
5 538-6170-B087-13 Tomasz Widłak      7 400,00 zł Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego  - mapa problematyki cz.II  
6 538-6160-B088-13 Anna Klimaszewska      6 300,09 zł Proces cywilny – francuski punkt widzenia  
7 538-6120-B089-13 Łukasz Karczyński      6 300,00 zł Prawo podatkowe jako stymulator rozwoju kultury narodowej
8 538-6320-B090-13 Magdalena Konopacka      6 300,00 zł Dialog sędziów w Kulturze Zachodu: Sądy w okresie transformacji
9 538-6110-B091-13 Jakub Szlachetko                              Karol  Ważny      6 300,00 zł Udział  podmiotów eksperckich w procesie legislacji administracyjnej  
10 538-6110-B092-13 Michał Miłosz                    Paulina Glejt                       Adam Bochentyn         5 900,00 zł Jurysdykcja administracyjna podmiotów spoza systemu administracji publicznej  
11 538-6210-B093-13 Maja                           Maciejewska-Szałas      4 500,00 zł „Akt notarialny w formie elektronicznej, elektroniczne poświadczenia notarialne. Czas i miejsce złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej. Studium prawnoporównawcze”.  
12 538-6000-B094-13 Marta Dargas         942,00 zł Konstytucjonalizm w Chińskiej Republice Ludowej  
13 538-6160-B095-13 Piotr Kitowski         942,00 zł Praktyka prawa miejskiego w zakresie dziedziczenia w Prusach Królewskich ( XVI- XVIII w. )    
14 538-6110-B096-13 Dominika                  Tykwińska-Rutkowska         942,00 zł Znaczenie rezolucji Rady Europy 1763 ( 2010 ) w sprawie prawa korzystania z klauzuli sumienia przy przeprowadzeniu aborcji    
15 538-6110-B532-13 Paulina Glejt                         Karol Ważny         102,53 zł Udostępnienie informacji publicznej w krajach systemu hiszpańskiego i latynoamerykańskiego   

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA 

 
1 538-2110-B287-13 Paweł Antonowicz   9 200,00 zł  Analiza spektakularnych upadłości przedsiębiorstw                     w Polsce - studia przypadków  
2 538-2130-B288-13  Wioleta Dryl    10 077,32 zł Konsument jako piąte P marketingu mix dóbr luksusowych. Identyfikacja zależności pomiędzy determinantami zachowań konsumentów dóbr luksusowych i strategiami marketingowymi firm działających na rynku produktów luksusowych
3 538-2310-B289-13 Michał Kuciapski   7 400,00 zł  Adaptacja procesów organizacji dla efektywnej realizacji przedsięwzięć e-learningowych  
4 538-2125-B290-13 Małgorzata Rymarzak   7 200,00 zł  Wykorzystanie rachunku efektywności w zarządzaniu nieruchomościami szkół wyższych
5 538-2125-B291-13 Anna Wojewnik-Filipkowska   7 500,00 zł  Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w ocenie efektywności inwestycji publicznych w procesie rozwoju miast
6 538-2320-B292-13 Damian Gajda   8 000,00 zł  Uwarunkowania korzystania z ubezpieczeń przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2012          – analiza wielowymiarowa
7 538-2125-B293-13 Krzysztof Kowalke   8 000,00 zł  Efektywność informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
8 538-2320-B294-13 Arkadiusz Kozłowski   6 100,00 zł  Wpływ imputacji i kalibracji na ocenę współzależności cech w badaniach ankietowych z brakami danych
9 538-2125-B295-13 Ewelina Nawrocka   8 500,00 zł  Analiza cen transakcyjnych na lokalnym rynku nieruchomości w latach 2008-2013
10 538-2000-B296-13 Anna Góra   2 569,00 zł  Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku natychmiastowym  
11 538-2000-B297-13 Jarosz Paulina  7 400,00 zł  Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw kreatywnych
12 538-2000-B298-13 Rafał Kramer   2 000,00 zł   Rozwój społecznego Budownictwa mieszkaniowego w Polsce i Republice Turcji  
13 538-2000-B299-13 Małgorzata Siemionek   8 000,00 zł   Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania miastem  
14 538-2420-B653-13 Karol Śledzik  5 935,37 zł  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 lutego 2017 roku, 10:37