fbpx 2014 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

2014

Projekty dla Młodych Naukowców i Doktorantów

Wydziały

Projekty

L.p. nr zadania kierownik zadania badawczego kwota w zł tytuł 2014  2014/2015

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i GUMed

 
1 538-M044-B451-14 Anna  Błeńska 12 000,00 zł Analiza in vitro procesu biosyntezy centrów Fe-S z zastosowaniem oczyszczonych komponentów białkowych termofilnych grzybów Chaetomium thermophilum  
2 538-M000-B416-14 Czaplińska  Dominika 9 500,00 zł Analiza udziału FGFR2-regulowanej kinazy RSK2 w progresji raka gruczołu piersiowego  
3 538-M000-B417-14 Filipska  Martyna  15 350,54 zł Oznaczenie i lokalizacja białka CDC42BPG w komórkach płaskonabłonkowego raka płuca
4 538-M045-B418-14 Gołuński Grzegorz  9 500,00 zł Modulacja aktywności genotoksycznej doksorubicyny  
5 538-M053-B419-14 Graul Monika 14 000,00 zł Analiza roli motywów lokalizacyjnych glikoproteiny M bydlęcego herpeswirusa 1.  
6 538-M041-B420-14 Gumowski Krzysztof  8 000,00 zł Specyficzność substratowa białka Hsp104 z drożdży S. cerevisiae  
7 538-M054-B421-14 Hoffmann  Weronika  8 000,00 zł Badanie wpływu cząsteczek microRNA kodowanych przez wirusa PRV na produktywną infekcję wirusową.  
8 538-M033-B422-14 Jasieniecka Katarzyna 14 000,00 zł Rola acylotransferaz lizofosfolipid:acylo-CoA (LPLAT) w remodelowaniu fosfolipidów i modyfikowaniu puli wolnego acylo-CoA.  
9 538-M054-B423-14 Krejmer  Martyna  7 000,00 zł Poznanie sekwencji genomu bakulowirusa brudnicy mniszki (Lymantria monacha) LmNPV oraz jego pokrewieństwa filogenetycznego z innymi bakulowirusami. zakażającymi brudnicowate  
10 538-M035-B424-14 Krychowiak  Marta 9 500,00 zł Identyfikacja nowych metabolitów wtórnych zawartych w tkankach Dionaea muscipula o właściwościach bakteriobójczych wobec Pseudomonas aeruginosa  
11 538-M000-B425-14 Mieszkowska Magdalena 8 000,00 zł Analiza funkcjonalna zależności SOX9/SLUG/HER2/CD151 w rozwoju inwazyjnego raka gruczołu piersiowego  
12 538-M031-B426-14 Misztak Agnieszka 7 000,00 zł Analiza ekspresji genów zaangażowanych w odpowiedź na stres termiczny i związany ze zwiększonym zasoleniem u cyjanobakterii z rodzaju Arthrospira  
13 538-M000-B427-14 Negrii  Alessandro 12 000,00 zł Enhancement of immune response against C. difficile in murine model by administration of recombinant B. subtilis spores presenting FliD and IL-1
14 538-M034-B428-14 Ossowicki  Adam 12 000,00 zł Analiza szlaku syntezy cyjanowodoru izolatu glebowego Pseudomonas sp. P482  
15 538-M053-B429-14 Panasiuk  Mirosława  12 000,00 zł Konstrukcja białka fuzyjnego Us3-mCherry oraz badanie jego oddziaływań z cytoszkieletem komórkowym w komórkach różnego typu
16 538-M036-B430-14 Rapacka - Zdończyk Aleksandra 8 000,00 zł Inaktywacja fotodynamiczna drobnoustrojów sprzężona z antybiotykami jako alternatynwa opcja terapeutyczna w leczeniu zakażeń Staphylococcus aureus  
17 538-M053-B431-14 Solarz  Karolina  9 500,00 zł Badanie zależności pomiędzy wzorem N-glikozylacji różnych wariantów glikoproteiny E2 wirusa HCV, a profilem odpowiedzi na terapię u pacjentów leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybaviryną
18 538-M000-B432-14 Turczyk Łukasz  7 000,00 zł Analiza udziału form splicingowych FGFR2 IIIB i FGFR2 IIIC w progresji nowotworowej komórek epitelialnych gruczołu piersiowego  
19 538-M042-B433-14 Zabrocka Elżbieta 14 000,00 zł Identyfikacja miejsc wiązania białka TrfA z DNA przy użyciu analiz in silico oraz in vitro  

WYDZIAŁ BIOLOGII

 
1 538-L150-B570-14 Baranow Przemysław 8 956,00 zł Klasyfikacja wewnątrzrodzajowa Sobralia Ruiz & Pav. (Orchidaceae) w oparciu o wyniki badań morfologicznych i molekularnych  
2 538-L140-B571-14 Bloch  Sylwia  8 456,00 zł Rola genów położonych w rejonie exo-xis w regulacji rozwoju bakteriofagów kodujących toksyny Shiga  
3 538-L140-B572-14 Boss Lidia 9 456,00 zł Molekularne mechanizmy inicjacji replikacji DNA bakteriofagów kodujących toksyny Shiga
4 538-L140-B573-14 Bruhn - Olszewska Bożena 8 456,00 zł Analiza sekwencji mRNA kodujących białka OPG, RANKL i RANK w poszukiwaniu wariantów występujących u chorych na atropatię Charcota
5 538-L140-B574-14 Cech Grzegorz 8 456,00 zł Analiza fenomiczna rozwoju bakteriofaga P1 w mutancie dksA bakterii Escherichia coli
6 538-L160-B575-14 Czaplejewicz Daria 8 956,00 zł Ultrastrukturalna i cytochemiczna analiza porównawcza haustorialnego wieszadełka zarodkowego u wybranych przedstawicieli rodzaju Sedum (Crassulaceae) 
7 538-L145-B576-14  Gałka - Kozak Agnieszka 8 456,00 zł Biologia i ekologia roślin wodnych oraz struktura ich populacji i zbiorowisk  
8 538-L111-B577-14 Grabski  Krzysztof 7 956,00 zł Identyfikacja substancji potencjalnie użytecznych produkowanych i wydzielanych przez glony planktonowe 
9 538-L140-B578-14 Juchniewicz  Patrycja 8 456,00 zł Kliniczna i genetyczna analiza kobiet z objawami choroby Farby'ego
10 538-L140-B579-14 Kaczyńska Angelika  8 956,00 zł Mechanizm wrażliwości komórek nowotworu piersi na lapatinib po podaniu izotiocyjanianów z roślin krzyżowych 
11 538-L160-B580-14 Kapusta Małgorzata 9 024,42 zł Androgeneza in vitro u wybranych gatunków roślin okrytozalążkowych 
12 538-L140-B581-14 Kloska Anna 9 956,00 zł Charakterystyka właściwości biologicznych flawonoidów - badania na mysim komórkowym modelu mukopolisacharydozy typu I  
13 538-L120-B582-14 Knitter Małgorzata 8 456,00 zł Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim
14 538-L150-B583-14 Kolanowska Małgorzata 9 456,00 zł Wstępne badania nad florą storczykowatych Nowej Gwinei  
15 538-L140-B584-14 Konieczna  Aleksandra 8 956,00 zł Rola centralnego metabolizmu węgla w  regulacji replikacji DNA w komórkach eukariotycznych
16 538-L130-B585-14 Koper Tomasz 9 961,74 zł Regulacja aktywności proteolitycznej HtrA Escherichia coli.
17 538-L160-B586-14 Kowalkowska Agnieszka 9 456,00 zł Kwiatowe struktury wydzielnicze u wybranych gatunków Orchidaceae 
18 538-L114-B587-14 Kozina  Paulina 8 456,00 zł Struktura taksonomiczna i topiczna wszy z rodzaju Hoplopleura u wybranych gatunków gryzoni
19 538-L130-B588-14 Krajewska Joanna 8 456,00 zł Analiza funkcjonalna i biochemiczna dezagregazy ClpB(Hsp100) bakterii z rodzaju Leptospira  
20 538-L120-B589-14 Kulaszewicz  Izabela 8 956,00 zł Wpływ cech biometrycznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskiego alczyka (Alle alle)  
21 538-L140-B590-14 Malinowska Marcelina 10 525,76 zł Ocena bezpieczeństwa stosowania różnych dawek flawonoidów w doświadczeniach in vivo
22 538-L120-B591-14 Manikowska - Ślepowrońska Brygida 8 956,00 zł Czynniki wpływające na sukces reprodukcyjny i wielkość kolonii czapli siwej Ardea cinerea  
23 538-L165-B592-14 Michalik Oliwia  7 956,00 zł Introdukcja androgenetycznego rozwoju ryb z rodzajów Salmo, Salvelinus i Oncorhynchus (Salmonidae).
24 538-L111-B593-14 Miklaszewska Magdalena 8 456,00 zł Identyfikacja substancji potencjalnie użytecznych produkowanych i wydzielanych przez glony planktonowe 
25 538-L165-B594-14 Naczk Aleksandra 7 956,00 zł Hybrydyzacja międzygatunkowa 
26 538-L150-B595-14 Nowak Sławomir 8 456,00 zł Badania taksonomiczne i biogeograficzne Prescottinae Dressler  (Orchidaceae) z obszaru Kolumbii  
27 538-L150-B596-14 Oset Magdalena 8 456,00 zł Rewizja taksonomiczna porostów z rodzaju Pertusaria w Polsce
28 538-L124-B597-14 Podlacha Magdalena 9 456,00 zł Wpływ iniekcji antagonisty receptorów glutaminergicznych (D-AP7) do przegrody przyśrodkowej (medial septum) na aktywność behawioralną i immunologiczną, związaną z uczeniem i zapamiętywaniem u szczurów o odmiennej charakterystyce bahawioralnej
29 538-L124-B598-14 Ptaszek Kacper 8 956,00 zł Aktywacja układu serotoninergicznego w zwierzęcym modelu zaburzeń ze spektrum autyzmu
30 538-L114-B599-14 Skrzypczak Michał 8 456,00 zł Zróżnicowanie parazytofauny dobijakowatych południowego Bałtyku
31 538-L120-B600-14 Trzeciak Marta 8 456,00 zł Zmienność parametrów hematologicznych u łabędzia niemego (Cygnus olor) poza okresem rozrodczym
32 538-L140-B601-14 Tymecka - Mulik Joanna 7 956,00 zł Molekularne mechanizmy inicjacji replikacji DNA bakteriofagów kodujących toksyny Shiga
33 538-L114-B602-14 Urbanek Aleksandra 8 456,00 zł Badania narządów zmysłów hematofagicznych muchówek długoczułkich
34 538-L130-B603-14 Wenta Tomasz 8 456,00 zł Analiza molekularnego mechanizmu działania eukariotycznych proteaz HtrA człowieka  
35 538-L114-B604-14 Zakrzewska Marta 8 952,78 zł Nowe taksony wśród najstarszych fosylnych Tanytarsini i ich pozycja w systemie klasyfikacji plemienia (Diptera: Chironomidae) 
36 538-L120-B605-14 Zmudczyńska - Skarbek Katarzyna 8 956,00 zł Wpływ biogenów kumulowanych przez ptaki morskie w sąsiedztwie kolonii na sieci troficzne strefy litoralu morskiego Spitsbergenu

WYDZIAŁ CHEMII

 
1 538-8210-B319-14 Wnuk Elżbieta 6 000,00 zł Potencjalne chemioterapeutyki w leczeniu nowotworów - synteza, badanie aktywności przeciwproliferacyjnej i cytotoksycznej in vitro nowych pochodnych 9,10-antrachinonu  
2 538-8450-B320-14 Niedziałkowski Paweł 6 000,00 zł Synteza i właściwości pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających ugrupowania fenyloborownowe  
3 538-8232-B321-14 Zięba Patrycja 6 000,00 zł Modyfikacja powierzchni elektrod diamentowych BDD (boron doped diamond) dla potrzeb elektrochemii  
4 538-8710-B322-14 Lubos Marta 4 000,00 zł Chemiczna synteza koniugatów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej  
5 538-8710-B323-14 Wysocka Magdalena 6 000,00 zł Okjreślanie specyficzności sybstratowej ludzkiej proteazy HTRA3 metodami chemii kombinatorycznej  
6 538-8710-B324-14 Gruba Natalia 6 000,00 zł Badanie specyficzności substratowej podjednostki kaspazowej ludzkiego proteasomu 20S metodami chemii kombinatorycznej.  
7 538-8710-B325-14 Karna Natalia 6 000,00 zł Badanie mechanizmu splicingu peptydowego przy użyciu analogów peptydów składających się z dwóch  fragmentów SFTI-1  
8 538-8710-B326-14 Gitlin Agata 6 000,00 zł Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2  
9 538-8710-B327-14 Popov-Stelmaszyk Jadwiga 6 000,00 zł Charakterystyka porównawcza specyficzności substratowej mysiej i ludzkiej czwartej neutrofilnej proteinazy serynowej metodami chemii kombinatorycznej  
10 538-8710-B328-14 Pieszko Małgorzata 6 000,00 zł Synteza N1-(2-azydoetylo)pochodnych cytozyny i tyminy oraz kwasu 5-aminopent-3-ynowego - substratów reakcji „click”  
11 538-8710-B329-14 Alenowicz Magdalena  6 000,00 zł Synteza znakowanego europem peptydu oraz wykorzystanie go do oznaczania powinowactwa ligandów peptydowych do receptorów galaniny z wykorzystaniem fluorescencji czasowo-rozdzielczej  
12 538-8710-B330-14 Miszka Anna 6 000,00 zł Projektowanie, synteza i charakterystyka fragmentów PNA jako narzędzi do izolacji i selekcji plazmidów  
13 538-8220-B331-14 Zadykowicz Beata 10 000,00 zł Poszukiwanie nowych fluoroforów na bazie chromonu – studia obliczeniowe  
14 538-8220-B332-14 Marszewska Kinga  8 000,00 zł Badania strukturalne O-Antygenu bakterii Cronobacter sakazakii ntu 984  
15 538-8220-B333-14 Chomicz Lidia 6 000,00 zł Rodnik urydylowy w reakcji z wodą - źródłem genotoksycznych rodników hydroksylowych?  
16 538-8220-B334-14 Zdrowowicz Magdalena 8 000,00 zł Enzymatyczna synteza badania foto- i radioczułości fragmentu DNA zawierającego 5-TIOCYJANIANO-2’-DEOKSYURYDYNĘ   
17 538-8220-B335-14 Wiczk Justyna 8 000,00 zł Badania zależności foto- i radio uszkodzeń DNA znakowanego bromopochodnymi zasad nukleinowych.   
18 538-8720-B336-14 Karpowicz Przemysław 8 000,00 zł Badania wpływu allosterycznych modulatorów proteasomu 20S na profil degradacji substratów białkowych przy pomocy spektrometrii mas  
19 538-8720-B337-14 Witkowska Julia 4 000,00 zł Oczyszczanie i próby krystalizacji proteasomu 20S z Saccharomyces cerevisiae  
20 538-8720-B338-14 Rosecka Joanna 6 000,00 zł Synteza peptydomimetyków o działaniu hamującym proces osteoklastogenezy oraz badania genotoksyczności aktywnych pochodnych  
21 538-8720-B339-14 Sosnowska Marta 4 000,00 zł Rola reszt aromatycznych w procesie fibrylizacji N-terminalnego fragmentu białka SAA (1-12).  
22 538-8720-B340-14 Spodzieja Marta 8 000,00 zł Projektowanie inhibitorów procesu agregacji amyloidu β o strukturze opartej na C-końcowym fragmencie ludzkiej cystatyny C  
23 538-8720-B341-14 Bylińska Irena 6 000,00 zł Wykorzystanie barwników LysoTracker, LysoSensor oraz oranzu akrydyny do monitorowania pH wewnatrz lizosomów z zastosowaniem techniki FLIM  
24 538-8232-B342-14 Żamojć Krzysztof 8 000,00 zł Nowa pośrednia metoda ilościowego oznaczania poziomu stresu komórkowego  
25 538-8232-B343-14 Pranczk Joanna 6 000,00 zł Badania fizykochemiczne diglikolanowych związków koordynacyjnych kobaltu(II), niklu(II) oraz wanadylu.   
26 538-8232-B344-14 Uber Dorota 8 000,00 zł Badania właściwości kompleksotwórczych fragmentów białka FBP28 i jego pochodnych z jonami Cu2+ i Zn2+  
27 538-8232-B345-14 Chylewska Agnieszka 8 000,00 zł Synteza, korelacja pomiędzy strukturą, właściwościami fizykochemicznymi, aktywnością mikrobiologiczną i cytotoksycznością nowych kompleksów Co(III)/(II)  
28 538-8450-B346-14 Lewandowska Monika 4 000,00 zł Chemiczna synteza analogów inhibitora furyny modyfikowanych w pozycji P8 kodowanymi resztami aminokwasowymi  
29 538-8450-B347-14 Małuch Izabela 4 000,00 zł Identyfikacja wpływu wydłużenia łańcucha peptydowego analogu multi-Leu-Amba na zmianę jego zdolności hamowania aktywności PACE4  
30 538-8450-B348-14 Sikora Karol 6 000,00 zł Czwartorzędowe sole aminiowe i diaminiowe pochodne 1,4:3,6-dianhydro-d-glukitolu - opracowanie warunków syntezy  
31 538-8450-B349-14 Walczak Dominik  8 000,00 zł Furanozydy usztywnione w pozycji C2 i C3 o konfiguracji D-manno – synteza i badania konformacyjne  
32 538-8370-B350-14 Krupa Paweł 6 000,00 zł Nanotoksyczność – oddziaływanie nanocząstek z białkami  
33 538-8370-B351-14 Lipska Agnieszka 6 000,00 zł Oddziaływania hydrodynamiczne w gruboziarnistym polu siłowym UNRES do symulacji białek  
34 538-8370-B352-14 Mozolewska Magdalena 6 000,00 zł Badanie mechanizmu toksyczności  nanorurek w organizmach żywych  
35 538-8370-B353-14 Marchaj Marzena  8 000,00 zł Superhalogeny jako efektywne utleniacze węglowodorów  
36 538-8640-B354-14 Żebrowska Joanna 6 000,00 zł Projektowanie i chemiczna synteza analogów S-adenozylometioniny (SAM) oraz badanie ich wpływu na kinetykę termostabilnych  endonukleaz restrykcyjnych z rodziny Thermus sp.  
37 538-8640-B355-14 Sulecka Ewa 4 000,00 zł Mutageneza ukierunkowna i ekspresja w bakterii Escherichia coli genów zmodyfikowanych na drodze syntezy chemicznej, kodujących termostabilne endonukleazo-metylotransferazy należące do rodziny Thermus sp.  
38 538-8610-B356-14 Haliński Łukasz 8 000,00 zł Wpływ niedoboru wody na skład wybranych grup metabolitów w liściach bakłażana (Solanum melongena L.)  
39 538-8610-B357-14 Białk-Bielińska Anna 6 000,00 zł Opracowanie metod oznaczania wybranych leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów  
40 538-8610-B358-14 Wirkus Dorota 4 000,00 zł Opracowanie metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy wybranych mikroelementów (np. Fe, Se, Zn, Cu, Cr) w ultrafiltratach otrzymywanych po ciągłych terapiach nerkozastępczych  
41 538-8610-B359-14 Borecka Marta 6 000,00 zł Obecność farmaceutyków w wodach morskich oraz ocena ich ryzyka ekotoksykologicznego  
42 538-8370-B360-14 Mioduszewska Katarzyna 4 000,00 zł Badania mechanizmu sorpcji wybranych leków przeciwnowotworowych w układzie woda-gleba z wykorzystaniem statycznego testu sorpcji - BATCH TEST  
43 538-8610-B361-14 Caban Magdalena 6 000,00 zł Synteza ciekłych jonowych matryc MALDI  
44 538-8610-B362-14 Łukaszewicz Paulina 4 000,00 zł Opracowanie procedury wydzielania wybranych tetracyklin z próbek gleb przy zastosowaniu ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym (MAE).  
45 538-8620-B363-14 Fabiańska Aleksandra 8 000,00 zł Zastosowanie  utleniania fotokatalistycznego z wykorzystaniem modyfikowanego ditlenku tytanu do rozkładu wybranych leków przeciwnowotworowych  
46 538-8630-B364-14 Romańczyk Grzegorz 6 000,00 zł Polon 210 Po w moczu mieszkańców województwa pomorskiego  
47 538-8630-B365-14 Drewnowska Małgorzata 6 000,00 zł Radiocez (137Cs) i radiopotas (40K) w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius)  
48 538-8630-B366-14 Pankavec Svietlana 4 000,00 zł Oznaczenie zawartości rtęci w pieczarce dwuzorodnikowej (Agaricus bisporus) oraz wpływ kulinarnego przetwarzania na ją redukcje.  
49 538-8450-B632-14 Łepek Teresa 4 000,00 zł Optymalizacja warunków syntezy inhibitorów konwertaz zawierających w pozycji P1 4 - amidynobenzyloaminy .  
50 538-8232-B633-14 Ogryzek Małgorzata 4 000,00 zł Analiza zależnosci struktura aktywno biologiczna nowej grupy związków stanowiących połączenia koordynacyjne  jonu Fe ( II ) / ( III ) z wybranymi pochodnymi  pirazyny  
51 538-8232-B634-14 Wiśniewska Matra 4 000,00 zł Opracowanie teoretycznego modelu do opisu procesu asocjascji  w rospuszczalniku metodami dynamiki molekularnej  
52 538-8725-B657-14 Behrendt Izabela 3 700,00 zł Ocena zawartości immunoglobulin IgA w przeciwciałach króliczych przeciwko fragmentom ludzkiej cystatyny C  
53 538-8725-B658-14 Prądzińska Martyna 3 700,00 zł Charakterystyka monoklonalnego przeciwciała Cyst10 za pomocą spektrometrii mas  
54 538-8237-B659-14 Barabaś Anna  3 700,00 zł Wykorzystanie metod analizy instrumentalnej do badania właściwości fizykochemicznych N-, O- donorowych bioligandów cukrowych z jonami metali.  
55 538-8236-B660-14 Bartosik Angelika 3 700,00 zł Eksperymentalno – teoretyczne badania wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego występującego w pirazyno-2-amidoksymie  
56 538-8457-B661-14 Bednarko Justyna 1 700,00 zł Badania konformacyjne kwasu treonukleinowego z wykorzystaniem metod chemii teoretycznej  
57 538-8716-B662-14 Brzezińska Magdalena 3 700,00 zł Określenie specyficzności substratowej nowo odkrytej peptydazy YabG z Thermoanaerobacter tengcongensis z zastosowaniem metod chemii kombinatorycznej  
58 538-8236-B663-14 Chylewska Agnieszka 2 100,00 zł Optymalizacja warunków badań i zakresów pomiarowych z udziałem połączeń koordynacyjnych jonów Ni(II) i Cu(II) z witaminą B6 wykorzystywanych w testach mikrobiologicznych  
59 538-8215-B664-14 Cirocka Anna 2 100,00 zł Synteza i badanie właściwości powierzchniowych szkieł modyfikowanych diamentami dla potrzeb elektrochemicznych.  
60 538-8645-B665-14 Czajkowska Edyta 2 100,00 zł Analiza fizykochemiczna wybranych wariantów białka TaqII.  
61 538-8375-B666-14 Czapla Marcin 1 695,65 zł Wybrane superkwasy i supersole w ujęciu teoretycznym  
62 538-8226-B667-14 Czechowska-Kryszk Justyna 2 100,00 zł Optymalizacja emisji promieniowania akrydyniowych indykatorów luminescencyjcnych  
63 538-8626-B668-14 Fabiańska Aleksandra 2 100,00 zł Badanie mechanizmu elektrochemicznego utleniania ifosfamidu, cyklofosfamidu, 5-fluorouracylu, oraz metotreksatu w przepływowym reaktorze jedno- i dwukomorowym  
64 538-8715-B669-14 Filipowicz Magdalena 2 100,00 zł Badania aktywności analogów SFTI-1 zawierających w sekwencji fragment GRGDNP  
65 538-8375-B670-14 Fiszka-Borzyszkowska Agnieszka 2 100,00 zł Badania mechanizmu fotokatalitycznego utleniania cytostatyków przy zastosowaniu fotokatalizatora ditlenku tytanu modyfikowanego borem i bizmutem  
66 538-8725-B671-14 Giżyńska Małgorzata 2 100,00 zł Synteza oraz badanie aktywności biologicznej peptydu PA-101MG  
67 538-8227-B672-14 Golon Łukasz 1 500,00 zł Badanie reakcji enzymatycznej fosforylacji tymidyny i jej analogów będących potencjalnymi radio- i fotosensybilizatorami  
68 538-8716-B673-14 Gruba Natalia 2 100,00 zł Poszukiwanie aktywatorów HtrA3 metodami chemii kombinatorycznej  
69 538-8617-B674-14 Haliński Łukasz 2 100,00 zł Wpływ zasolenia gleby na rozwój i metabolizm wtórny siewek pomidora jadalnego (Solanum lycopersicum L.)  
70 538-8236-B675-14 Jakubus Aleksandra 2 100,00 zł Zastosowanie nanorurek węglowych jako innowacyjnego sorbentu w technice ekstrakcji do fazy stałej do izolacji wybranych farmaceutyków z próbek wodnych   
71 538-8215-B676-14 Jelińska Zofia 2 100,00 zł Otrzymywanie i modyfikacja węglowych elektrod pastowych dla potrzeb analizy biomedycznej.  
72 538-8725-B677-14 Jurczak Przemysław 2 100,00 zł Nadprodukcja i oczyszczanie mutanta V57G ludzkiej cystatyny C.  
73 538-8725-B678-14 Kalejta Katarzyna 2 100,00 zł Badanie oddziaływań pomiędzy białkami HVEM oraz CD160, uczestniczących w powstawaniu czerniaka złośliwego  
74 538-8376-B679-14 Karczyńska Agnieszka 1 500,00 zł Ocena rozdzielczości pola siłowego UNRES wzbogaconego o informacje z baz danych strukturalnych  
75 538-8715-B680-14 Karna Natalia 2 100,00 zł Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej  
76 538-8725-B681-14 Karska Natalia 2 100,00 zł Badania konformacyjne analogu RRG N-końcowego fragmentu białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa (BHV-1)  
77 538-8226-B682-14 Kawecka Alicja 2 100,00 zł Synteza, fizykochemia i ocena przydatności nowych połączeń akrydyny zdolnych do chemiluminescencji.  
78 538-8717-B683-14 Kozłowska Agnieszka 2 100,00 zł Synteza Tat(47-57) i jego analogów jako narzędzi do badań penetracji błony komórkowej  
79 538-8645-B684-14 Krefft Daria  2 100,00 zł Koekspresja genu tthHB27IRM wraz z genami kodującymi białka chaperonowe, w celu podwyższenia biosyntezy enzymu  
80 538-8725-B685-14 Kropidłowska Magdalena 2 100,00 zł Synteza białek metodą natywnej chemicznej ligacji z wykorzystaniem grupy bis(2-sulfanyloetylo)aminowej na C-końcu peptydu.  
81 538-8377-B686-14 Krupa Paweł 1 500,00 zł Opracowanie narzędzi i protokołu umożliwiającego wydajne przeprowadzanie stymulacji dokowania molekularnego białek w polu siłowym UNRES  
82 538-8456-B687-14 Lewandowska-Goch Monika 2 100,00 zł Projektowanie i chemiczna synteza dziewięciu inhibitorów furyny modyfikowanych w pozycjach P5-P8  
83 538-8376-B688-14 Lipska Agnieszka 1 500,00 zł Nowe wkłady korelacyjne do pola siłowego UNRES na przykładzie seryny  
84 538-8715-B689-14 Lubos Marta 2 100,00 zł Hamowanie aktywności proteolitycznej ludzkiego proteasomu 20S za pomocą aldehydów peptydowych modyfikowanych na N-końcu   
85 538-8456-B690-14 Łepek Teresa 2 100,00 zł Chemiczna synteza potencjalnych inhibitorów konwertaz probiałkowych modyfikowanych w pozycji P4 analogu referencyjnego (Ac-Leu-Leu-Leu-Leu-Arg-Val-Lys-NH2)  
86 538-8456-B691-14 Małuch Izabela 2 100,00 zł Synteza inhibitorów PACE4 zaprojektowanych w celu zbadania wpływu połączonych modyfikacji łańcucha peptydowego na zachowanie efektów farmakologicznych oraz zmianę selektywności hamowania aktywności dwóch wybranych PCs  
87 538-8615-B692-14 Mazierski Paweł 2 100,00 zł Nowe nanostruktury 3D GdVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego  
88 538-8637-B693-14 Mikołajczyk Alicja 1 500,00 zł Opracowanie metod in silico wspomagających projektowanie układów Men/MeOx w nanoskali, w oparciu o zasadę „build-by-design”  
89 538-8717-B694-14 Miszka Anna 2 100,00 zł Synteza 1,4 i 1,5 dipodstawionych triazolowych aminokwasów oraz ich oligoamidotriazoli, jako nowej klasy ligandów rozpoznających kwasy nukleinowe  
90 538-8376-B695-14 Mozolewska Magdalena 1 500,00 zł Rozwinięcie pola siłowego UNRES o możliwość symulowania białek zawierających mostki węglowo-siarkowe na przykładzie Turincyny H  
91 538-8216-B696-14 Nakonieczna Sandra 2 100,00 zł Właściwości cyklicznych pochodnych antrachinonu jako nowych receptorów molekularnych  
92 538-8626-B697-14 Ofiarska Aleksandra 2 100,00 zł Badanie procesu fotolizy wybranych leków przeciwnowotworowych w środowisku wodnym  
93 538-8236-B698-14 Ogryzek Małgorzata 2 100,00 zł Określenie parametrów fizykochemicznych połączeń koordynacyjnych witaminy B6 z jonem Cu(II) wykorzystywanych w badaniach biologicznych  
94 538-8715-B699-14 Olkiewicz Katarzyna 2 100,00 zł Opracowanie metody syntezy koniugatów peptydowych zawierających cząsteczkę tamoxifenu  
95 538-8727-B700-14 Ossowska Karolina 2 100,00 zł Izolacja i określenie I-rzędowej struktury chemicznej O-antygenu bakterii Dickeya solani CH 99  
96 538-8635-B701-14 Ostachowska Aleksandra 2 100,00 zł Wpływ infekcji grzybiczej na skład związków kutykularnych i wewnętrznych Tenebrio molitor (Mącznik młynarek)  
97 538-8455-B702-14 Pallach Mateusz 2 100,00 zł Wyizolowanie oraz określenie struktury chemicznej polisacharydów wchodzących w skład grzybów z grupy Basidiomycetes  
98 538-8636-B703-14 Pankavec Svietlana 2 100,00 zł Oznaczenie zawartości rtęci w Borowiku szlachetnym (Boletus edulis) oraz wpływ kulinarnego przetwarzania na ją redukcje  
99 538-8645-B704-14 Papkov Aliaksei 2 100,00 zł Mutageneza ukierunkowana kluczowych motywów mających wpływ na aktywność enzymatyczną endonukleazo-metylotransferazy TthHB27I oraz określenie właściwości biochemicznych uzyskanych form enzymu  
100 538-8717-B705-14 Pieszko Małgorzata 2 100,00 zł Wykorzystanie reakcji RuACC do syntezy tripodstawionych triazoli zawierających w pozycji N1 nukleozasadę  
101 538-8716-B706-14 Popow-Stellmaszyk Jadwiga 2 100,00 zł Projektowanie i synteza chemiczna sond typu Activity-Based Probes dla ludzkiej czwartej neutrofilnej proteinazy serynowej (hNSP4)  
102 538-8235-B707-14 Pranczk Joanna 2 100,00 zł Synteza, badanie trwałości w roztworze wodnym oraz właściwości antyoksydacyjnych iminodioctanowych związków koordynacyjnych wanadylu  
103 538-8615-B708-14 Puckowski Alan 2 100,00 zł Ocena sorpcji farmaceutyków weterynaryjnych na powierzchni mikroplastików  
104 538-8725-B709-14 Rafalik Monika 2 100,00 zł Badanie powinowactwa fragmentów CDR-L1, CDR-L2 i CDR-L3 lekkiego łańcucha przeciwciała HCC3 z ludzką cystatyną C  
105 538-8625-B710-14 Reszczyńska Joanna 2 293,87 zł Nanorurki TiO2 otrzymywane za pomocą metody elektrochemicznej z wykorzystaniem cieczy jonowych  
106 538-8635-B711-14 Romańczyk Grzegorz 2 100,00 zł Izotopy uranu (234U i 238U) w moczu mieszkańców aglomeracji gdańskiej  
107 538-8725-B712-14 Rosecka Joanna 2 100,00 zł Synteza krótkich peptydomimetyków o potencjalnym działaniu hamującym proces osteoklastogenezy.  
108 538-8455-B713-14 Samaszko-Fiertek Justyna 2 100,00 zł Wstępne badania  wpływu długości  łańcucha peptydowego na siłę wiązania z wankomycyną z wykorzystaniem podstawowych technik analitycznych  
109 538-8725-B714-14 Sawicka Justyna 2 100,00 zł Synteza i badania konformacyjne fragmentu 32-37 hormonu tymopeotyny (imunofan).  
110 538-8725-B715-14 Smużyńska Maria 2 100,00 zł Badanie wpływu związku Cystapep 1 oraz jego analogów na wybrane enzymy z rodziny kaspaz  
111 538-8646-B716-14 Sobocińska Małgorzata 2 100,00 zł Wpływ wybranych modyfikacji reszty glutaminy w sialorfinie na jej aktywność przeciwbólową  
112 538-8725-B717-14 Spodzieja Marta 2 100,00 zł Charakterystyka kompleksu surowiczego białka amyloidu A (SAA) z amyloidemβ(Aβ)  
113 538-8716-B718-14 Strzelecka Paulina 2 100,00 zł Optymalizacja strategii cyklizacji i utleniania makrocyklicznych peptydów zawierających mostki disulfidowe na przykładzie analogu teta-defensyny RTD-2  
114 538-8645-B719-14 Sulecka Ewa 2 100,00 zł Izolowanie różnych wariantów białka TaqII, uzyskanych w wyniku ekspresji rekombinowanego genu taqIIRM w bakteriach Escherichia coli i Thermus aquaticus.  
115 538-8727-B720-14 Szulta Sylwia 2 100,00 zł Określenie struktury chemicznej O-polisacharydu bakterii Cronobacter helveticus 1975  
116 538-8635-B721-14 Szymańska Karolina 2 100,00 zł Izotopy 210Po, 210Pb, 234U i 238U w owocnikach grzybów borowikowatych oraz podłożu glebowym  
117 538-8235-B722-14 Tesmar Aleksandra 2 100,00 zł Charakterystyka fizykochemiczna związków koordynacyjnych wanadylu z wybranymi ligandami aminopolikarboksylanowymi  
118 538-8650-B723-14 Topolewska Anna 2 100,00 zł Walidacja metody oznaczania tomatyny w materiale roślinnym za pomocą chromatografii gazowej  
119 538-8227-B724-14 Tyma Magdalena 2 100,00 zł Określenie przydatności CNTs jako potencjalnych adsorbentów w dozymetrii pasywnej do izolacji β-blokerów z próbek wodnych  
120 538-8235-B725-14 Uber Dorota 2 100,00 zł Badania właściwości fizykochemicznych oraz kompleksotwórczych Argireliny - peptydu wykorzystywanego w kosmetologii oraz jej pochodnej  
121 538-8456-B726-14 Walewska Aleksandra 2 100,00 zł Chemiczna synteza oraz badania stabilności dwumostkowych analogów ludzkiej β – defensyny 3  
122 538-8215-B727-14 Wcisło Anna 2 100,00 zł Badania spektroskopowe i elektrochemiczne pochodnych 1-chloro-8-aminoantrachinonu  
123 538-8227-B728-14 Westphal Kinga 2 100,00 zł Indukowane solwatowanymi elektronami uszkodzenia trinukleotydów znakowanych jodopochodnymi zasad nukleinowych  
124 538-8457-B729-14 Wielińska Justyna 1 500,00 zł Zastosowanie metod DFT do badania równowag kwasowo-zasadowych 5-fluorouracylu, cyklofosfamidu oraz ifosfamidu  
125 538-8726-B730-14 Wierzbicka Małgorzata 2 100,00 zł Synteza i badania spektroskopowe znakowanych fluorescencyjnie pochodnych sulforafanu  
126 538-8375-B731-14 Wileńska Dorota 1 500,00 zł Stabilizowanie jonów obojnaczych wybranych aminokwasów solami MAlF4 (M=Li, Na, K)  
127 538-8377-B732-14 Wirecki Tomasz 1 500,00 zł Wyznaczanie parametrów kinetycznych z symulacji zwijania białek dynamiki molekularnej z wymianą replik w polu siłowym UNRES  
128 538-8236-B733-14 Wiśniewska Marta 1 500,00 zł Badanie asocjacji hydrofobowej dimerów węglowodorów liniowych w wodzie w zależności od temperatury, kształtu i długości łańcucha alifatycznego  
129 538-8725-B734-14 Witkowska Julia 2 100,00 zł Określenie  miejsca wiązania peptydu PR z proteasomem 20S za pomocą rentgenografii strukturalnej  
130 538-8227-B735-14 Wityk Paweł  2 100,00 zł Właściwości fizyko-chemiczne modyfikowanego układu peptyd/DNA - poszukiwanie układu modelowego.  
131 538-8215-B736-14 Wnuk Elżbieta 2 100,00 zł Synteza nowych pochodnych 1-hydroksy-9,10-antrachinonu i piperazyny - jako potencjalne chemioterapeutyki w leczeniu onkologicznym  
132 538-8716-B737-14 Wojtysiak Anna 2 100,00 zł Projektowanie i synteza niskocząsteczkowych inhibitorów katepsyny G  
133 538-8226-B738-14 Zadykowicz Beata 2 100,00 zł Nowe chemiluminogeny akrydyniowe  
134 538-8717-B739-14 Załuska Izabela 2 100,00 zł Poszukiwanie substratów peptydowych specyficznych dla metaloproteinaz aktywnych w procesie regeneracji  
135 538-8227-B740-14 Zdrowowicz Magdalena 2 100,00 zł Badania nad cytotoksycznością i stopniem inkorporacji 5-tiocyjaniano-2’-deoksyurydyny do genomu komórek nowotworowych  
136 538-8215-B741-14 Zięba Patrycja 2 100,00 zł Chemiczna i elektrochemiczna modyfikacja elektrod diamentowych.  
137 538-8235-B742-14 Żamojć Krzysztof 2 100,00 zł Badania ilościowe nad określeniem oddziaływań pomiędzy 1,3-difenyloizobenzofuranem a nadtlenkiem wodoru  
138 538-8645-B743-14 Żebrowska Joanna 2 100,00 zł Klonowanie syntetycznego genu kodującego mezofilą endonukleazę restrykcyjną RpaI należącą do rodziny enzymów Thermus.  
139 538-8725-B744-14 Żyndul Michał 2 100,00 zł Synteza 5-cyjanianouracylu potencjalnego radiosensybilizatora uszkodzeń DNA.  

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 
1 538-3300-B606-14 Adamska-Mieruszewska Joanna 2 500,00 zł Systemy emerytalne w świetle zmian demograficznych  
2 538-3300-B607-14 Bieliński Tomasz 1 500,00 zł Wpływ rozwoju kapitału ludzkiego na wzrost sektorów nowoczesnych technologii w Chińskiej Republice Ludowej 
3 538-3440-B608-14 Brycz Marcin 2 500,00 zł Fundusze emerytalne a kryzys finansowy  
4 538-3300-B609-14 Dopierała Łukasz 2 500,00 zł Efektywność inwestycyjna funduszy udostępnianych w zakładach ubezpieczeń w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych w świetle klasycznych i nieklasycznych metod poceny ryzyka inwestycyjnego
5 538-3300-B610-14 Fornalska Anna 2 500,00 zł Bariery internacjonalizacji oraz analiza potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, prowadzących obrót towarowy i zatrudniających do 50 osób  
6 538-3230-B611-14 Gus-Puszczewicz Aleksandra 1 500,00 zł Obszar Natura 2000 a kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły
7 538-3300-B612-14 Jażdżewska-Gutta Magdalena 2 500,00 zł Bezpieczeństwo łańcuchu dostaw jako nowy obszar usług B2B
8 538-3440-B613-14 Kolatka Marek 3 065,32 zł Zegar koniunktury jako narzędzie do optymalizacji stóp zwrotu z inwestycji w poszczególne grupy aktywów
9 538-3300-B614-14 Krupska Joanna 3 000,00 zł Zasady gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego  
10 538-3300-B615-14 Magdalena Mosionech-Schweda 4 000,00 zł Transfer spółek z rynku NewConnect na główny parkiet GPW S.A. - przyczyny, koszty i korzyści oraz wpływ na płynność i kurs akcji  
11 538-3230-B616-14 Matusiewicz Maria 3 500,00 zł Logistyka miejska w miastach o historycznej zabudowie na przykładzie Głównego Miasta w Gdańsku - drugi etap badań 
12 538-3430-B617-14 Neumann Lilia 2 500,00 zł Kształtowanie modeli bankowości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów świata   
13 538-3440-B618-14 Olechnowicz Agata 2 365,22 zł Skłonność do zadłużania się - poznawczo-behawioralne determinanty oraz psychologiczne konsekwencje 
14 538-3220-B619-14 Suchanek Michał 2 000,00 zł Entropijność systemu ochrony zdrowia w Polsce  
15 538-3250-B620-14 Szmelter Agnieszka  3 000,00 zł Wpływ współczesnych uwarunkowań rynkowych na kształtowanie strategii logistycznych globalnych łańcuchów dostaw  
16 538-3430-B621-14 Szulc-Fischer Paulina 3 500,00 zł Ocena skuteczności polityki wspierania rozwoju klastrów gospodarczych w Polsce na tle wybranych krajów świata – praca doktorska rozdział IV   
17 538-3300-B622-14 Wardyn Kamila 3 000,00 zł Pomiar efektów działań public relations w mediach społecznościowych  
18 538-3240-B623-14 Ważna Agnieszka 3 500,00 zł Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim - przegląd literatury i analiza teoretyczna (2)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 
1 538-F000-B367-14 Aleksandrowicz – Wojtyna Marta 10 000,00 zł Opowiadania Nadine Gordimer w świtle narratologii feministycznej
2 538-F000-B368-14 Chawrilska Irena 10 000,00 zł Literatura totalna czy dzieło hybrydyczne?  
3 538-F000-B369-14 Karaś Kamil 3 920,00 zł Postać w perspektywie gatunkowej w twórczości Terry’ego Pratcheta  
4 538-F000-B370-14 Lubowicka Agata 9 868,00 zł Przekraczanie granic w grenlandzkiej przestrzeni litrackiej  
5 538-F000-B371-14 Rutecka Karolina 10 000,00 zł Światło i ciemność, tom VI, Ciemność. Ezoteryzm rosyjski i europejski w kulturze XX i XXI wieku  
6 538-F000-B372-14 Sienkiewicz-Charlish Agnieszka 7 650,00 zł Polimorfizm gatunkowy w prozie Iana Rankina  
7 538-F000-B373-14 Stawczyk Ewa 10 000,00 zł Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej – ostateczne przygotowanie edytorskie i druk publikacji oraz wyjazdy na konferencje naukowe  
8 538-F000-B374-14 Szalewska Katarzyna 3 336,93 zł Ecrihere melancolique, schizofazja, języki depresji – dyskursy doświadczeń psychicznych we współczesnej literaturze atubiograficznej cz. I  
9 538-F000-B375-14 Wódkowska Alicja 7 630,00 zł Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości (monografia)  
10 538-F000-B376-14 Wrona Aleksandra 1 000,00 zł Wyjazd na III edycję konferencji Dritte Tagung Deutsche Polenforschung w Giessen  
11 538-F000-B377-14 Dziedzic Marta 3 640,00 zł Musca domestica. Epifanie Tadeusza Różewicza - publikacja  
12 538-F000-B378-14 Wojtyna Miłosz 8 300,00 zł Retoryka opowiadania  
13 538-F000-B379-14 Zawrotny Przemysław 3 000,00 zł Opowieści o religii w twórczości mistrzów komiksu współczesnego (kontynuacja)  
14 538-F000-B380-14 Dixon Izabela 6 000,00 zł Udział metafor w językowym obrazie świata – podejście kognitywne  
15 538-F000-B381-14 Rudnicka Alicja 7 000,00 zł Szamanizm tuwiński w rosyjskiej kulturze  
16 538-F000-B382-14 Wojciechowska Maja  7 500,00 zł Budowanie kapitału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych. Pomiar i modele zarządzania  
17 538-F000-B383-14 Zegarlińska Magdalena 6 061,00 zł Analiza seksualności zbrodni oraz prezentacja wewnętrznej i zewnętrznej apokalipsy w filmach w reżyserii Davida Lyncha.  
18 538-F000-B384-14 Biliński Paweł 2 000,00 zł Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym  
19 538-F000-B385-14 Stępińska Katarzyna 5 813,00 zł Bałkańska różnorodność – skarb czy przekleństwo?  
20 538-F000-B386-14 Wróbel Joanna 3 500,00 zł Badania jakościowe odbiorczyń polskich seriali codziennych  
21 538-F000-B387-14 Bieszke Łukasz 5 500,00 zł Lingwistyczne i socjologiczne aspekty przemian w kibicowaniu polskim sportowcom pod koniec XX i na początku XXI wieku  
22 538-F000-B388-14 Borchardt Marcin 8 000,00 zł Awangarda muzyki końca XX wieku. Przewodnik dla początkujących (tom I). Kwerenda materiałów ikonograficznych i fonograficznych oraz ich komputerowe opracowanie na potrzeby publikacji przygotowywanej do druku  
23 538-F000-B389-14 Crickmar Marta 6 000,00 zł Tłumaczenie tradycji z języka peryferyjnego na centralny  
24 538-F000-B390-14 Giczela-Pastwa Justyna 10 000,00 zł Badanie korpusowe międzygatunkowego zróżnicowania angielskiego prawa i metajęzyka prawniczego  
25 538-F000-B391-14 Lisek Agata 669,00 zł Gromadzenie literatury przedmiotu do rozprawy doktorskiej Nowe kino Turcji. Od tożsamości do podmiotowości  
26 538-F000-B392-14 Mampe  Joanna 8 000,00 zł Analiza strategii dialogu a dyskurs  
27 538-F000-B393-14 Siniawska-Sujkowska Tatiana 6 000,00 zł Stylistyczna gramatyka porównawcza (polsko-rosyjska) w aspekcie translatorycznym: podstawy teoretyczne i metodologia  
28 538-F000-B394-14 Skiba Tymoteusz 2 000,00 zł Sztuczni ludzie w twórczości P.K. Dicka  
29 538-F000-B395-14 Trendowicz Marcin 6 000,00 zł Analiza pola sematyczno-asocjacyjnego działalność szpiegowsko-wywiadowcza we współczesnym języku rosyjskim  
30 538-F000-B396-14 Bałżewska Katarzyna 6 000,00 zł Józef Mackiewicz – Czesław Miłosz. Dzieje relacji  
31 538-F000-B397-14 Bodzińska-Bobkowska Jadwiga 7 500,00 zł Terytorium podrzutka – tożsamość jednostkowa na pograniczu języków, kultur i religii. Casus Bronisława Kamińskiego. Bruno Durocher.  
32 538-F000-B398-14 Brzezicka Barbara 6 000,00 zł Językowy obraz ciała – od etymologii do współczesnej prasy europejskiej  
33 538-F000-B399-14 Iwanowska Anna 3 410,00 zł Furia. Literatura-kultura-film-tanslatoryka  
34 538-F000-B400-14 Jeziorska Ada 2 500,00 zł Zakup literatury dotyczącej wpływów orientalnych na języki i kulturę Słowian Południowych  
35 538-F000-B401-14 Elias Urszula 9 800,00 zł Międzynarodowy interdyscyplinarny projekt naukowy Ogród sztuk – publikacja pokonferencyjna, tłumaczenia angolojęzyczne
36 538-F000-B402-14 Lisiewicz Joanna 10 000,00 zł Międzynarodowy interdyscyplinarny projekt naukowy Ogród sztuk – dofinansowanie organizacji konferencji ekspertów i młodych badaczy (doktorantów i studentów); warsztaty  
37 538-F000-B403-14 Wirski Mariusz 8 000,00 zł Ogólnopolska Interdycyplinarna Konferencja Naukowa Dla Studentów I Doktorantów Wykluczeni: Definicja-Odmiany-Recepcja  
38 538-F000-B404-14 Antuszewicz Małgorzata 500,00 zł Tradycja romantyczna a szkoła gimnazjalna, wokół problemów recepcji  
39 538-F000-B405-14 Adamiec Anna 1 000,00 zł Wizerunek nauczycielki w twórczości E. Orzeszkiewej i B. Prusa  
40 538-F000-B406-14 Badiyan-Siekierzycka Natalia 4 000,00 zł Edith Durnham – widzenie, rozumienie oraz interpretacja  
41 538-F000-B407-14 Blech Roksana 3 000,00 zł W kręgu Faraona Bolesława Prusa  
42 538-F000-B408-14 Dębowska Anna  1 000,00 zł Robert Redford – aktor reżyser i animator kultury  
43 538-F000-B409-14 Rusakow Jakub 800,00 zł Kwerenda biblioteczna w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie  
44 538-F000-B410-14 Makurat Hanna 5 000,00 zł Analiza języka kaszubskojęzycznego czasopisma „Odroda”. Przebadanie fonetyki i ortografii  
45 538-F000-B411-14 Kaczmarek Bogumiła 1 000,00 zł Konsekwencje edukacji kobiet na przykładzie twórczości Gabrieli Zapolskiej  
46 538-F000-B412-14 Groth Martyna 2 500,00 zł Międzynarodowa recepcja twórczości Jerzego Krechowicza (teatr)  
47 538-F000-B413-14 Król Grażyna 770,00 zł Wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej w Białymstoku W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze.Odwiedzenie Babina- stron rodzinnych Andrzeja Babińskiego .  
48 538-F000-B414-14 Wójcicki Jerzy 700,00 zł Udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz w gdańskim festiwalu teatralnym Wybrzeże Sztuki VII edycja  
49 538-F000-B651-14 Nowicka Marta 10 000,00 zł Literackie zjawy - duchy w brytyjskich i irlandzkich opowiadaniach 1939-1945  
50 538-F000-B652-14 Sitkiewicz Paweł  10 000,00 zł Małe formy filmowe . Teoria i praktyka.  
51 538-F000-B820-14 Stępińska Katarzyna 8 000,00 zł Językowy obraz kwiatów w polszczyżnie i serbszczyźnie  
52 538-F000-B822-14 Tarasewicz Paulina 9 338,48 zł Colette Peignot: mit, literatura i zaangażowanie  
53 538-F000-B823-14 Wojciechowska Maja 10 000,00 zł System komunikowania organizacyjnego instytucji bibliotecznych jako składnik kapitału intelektualnego  
54 538-F000-B841-14 Ginter Joanna 10 000,00 zł Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej  

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

 
1 538-H201-B460-14 Bloch Marta 2 967,33 zł Pozostałości rzymskiej willi w Plumpton, Wielka Brytania, w kontekście romanizacji w I i II w.n.e.  
2 538-H201-B461-14 Czonstke Karolina 2 967,33 zł Stanowisko Skovsholm par. Ibsker, jako przyczynek do rozważań nad przemianami osadniczymi w okresie XI-XII w. na Bornholmie  
3 538-H201-B462-14 Dąbal Joanna 2 968,15 zł Badania archeologiczne na Placu Stoczniowym w Gdańsku, opracowanie wyników  
4 538-H201-B463-14 Dubasiewicz Małgorzata 2 967,33 zł Religijność "żywa". Wędrówki świętych figur i obrazów: perspektywa antropologiczna  
5 538-H201-B464-14 Janczyński Mateusz 2 967,33 zł Rozpoznanie powierzchniowe i sondażowe terenu Żuław Wiślanych  
6 538-H201-B465-14 Jaworska Marta 2 967,33 zł Budowanie siebie wobec Innego. Tożsamość narodowa i regionalna wyrażana w zwyczajach i świętach na przykładzie Japońskich matsuri  
8 538-H201-B466-14 Kujawska Alicja 2 967,33 zł Problematyka wczesnośredniowiecznych grodów pomorskich w świetle badań interdyscyplinarnych  
9 538-H201-B467-14 Michalak Katarzyna 2 967,33 zł Import czy naśladownictwo? Weryfikacja pochodzenia naczyń z osady wczesnoneolitycznej w Małopolsce  
10 538-H201-B468-14 Niedziółka Kamil 2 967,33 zł Wykorzystanie oprogramowania opartego na Systemie Informacji Geograficznej (GIS) w badaniach przemian osadniczo-kulturowych na Pomorzu Wschodnim u schyłku epoki brązu oraz we wczesnej epoce żelaza  
11 538-H201-B469-14 Pogodziński Paweł 2 967,33 zł Zabytki szkutnicze z Gdańska (badania archeologiczne 2010-2013)  
12 538-H201-B470-14 Połczyński Łukasz 2 967,33 zł Wczesnoneolityczne garncarstwo a relacje społeczne we wsi pierwszych rolników  
13 538-H201-B471-14 Świątkowski Bartosz 2 967,33 zł Relacje kulturowe w rejonie południowego Bałtyku w świetle źródeł ceramicznych  
14 538-H301-B472-14 Baran Maja 3 004,00 zł Badania archiwalne i bibliograficzne do rozprawy dokorskiej na temat nowożytnych kościelnych fundacji artystycznych na Warmii  
15 538-H301-B473-14 Baumann Hubert 2 462,00 zł Rezydencje rodu zu Dohna na terenie dawnych Prus Wschodnich  
16 538-H301-B474-14 Bladowska Aurelia 1 954,00 zł Architektura szkolna Wrzeszcza w l.1814-1820  
17 538-H301-B475-14 Gavrash Irina, mgr 3 434,00 zł Oficjalne i nieoficjalne środowiska artystyczne w ZSRR w latach 50.-60. XX wieku  
18 538-H301-B476-14 Gromnicka Aleksandra 2 117,00 zł Nadmorska architektura wypoczynkowa w powojennej Polsce (1956 - 1989). Kwerenda w archiwach i muzeach regionalnych Pomorza oraz w zbiorach prywatnych  
19 538-H301-B477-14 Perz Anna 3 200,00 zł Przekształcenie śródmieścia Gdańska w latach 1878 - 1914  
20 538-H301-B478-14 Staręga Magdalena 4 270,00 zł Architektura porozbiorowa w Gdańsku. Kwerenda w Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz w Berlinie  
21 538-H301-B479-14 Wojtczak Katarzyna 3 896,00 zł Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) - życie i twórczość architekta na tle przemian miejskich Gdańska w II połowie XIX wieku - kontynuacja  
22 538-H301-B480-14 Załęska-Kaczko Jagoda 2 370,00 zł Środowisko architektoniczne w Gdańsku w latach 1933 - 1945  
23 538-H100-B481-14 Adamiak Marcin 3 310,00 zł Rząd polski na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej (30 listopada 1939 - 13 marca 1940)  
24 538-H100-B482-14 Badowicz Maciej 3 310,00 zł Ludolf Konig - szalony wielki mistrz czy "kozioł ofiarny"? Interdyscyplinarne studium przypadku.  
25 538-H100-B483-14 Beczek Paweł 1 900,00 zł Laicyzacja społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej w świetle wybranej prasy katolickiej  
26 538-H100-B484-14 Daniluk Jan 3 227,00 zł Struktury Powszechnej SS (Allgemaine-SS) na tzw. Ziemiach wcielonych do Rzeszy  
27 538-H100-B485-14 Dziadziuszko Krzysztof 2 743,00 zł Młodzież Trójmiasta wobec realiów Polski Ludowej 1945-1956
28 538-H100-B486-14 Dziedzic Marta 3 267,00 zł "Stare Inflanty" w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII - poczatek XX wieku)  
29 538-H100-B487-14 Girsztowt Aleksandra 3 267,00 zł Rzemiosło w państwie zakonnym ze szczególnym uwzględnieniem Malborka  
30 538-H100-B488-14 Górecka Małgorzata 3 310,00 zł Analiza jakości funkcjonowania muzeów archeologicznych w Polsce na przykładzie wybranych placówek  
31 538-H100-B489-14 Kaliszuk Kamil 3 237,00 zł Zarys dziejów rolnictwa na terenach gminy Tolkmicko-wieś w latach 1945 - 1956  
32 538-H100-B490-14 Kirdzik Krzysztof 3 267,00 zł Wielka Brytania wobec przemian politycznych w Jugosławii w latach 60. XX wieku  
33 538-H100-B491-14 Koszałka Łukasz 3 227,00 zł Francuskie badania nad gnozą i manicheizmem u schyłku starożytności  
34 538-H100-B492-14 Kulczykowski Wacław 3 267,00 zł Hydrotechnika zamkowa na terenie dominium warmińskiego  
35 538-H100-B493-14 Kuliński Andrzej 3 310,00 zł Polacy w Szkocji 1945-1951. Przestępstwa i wykroczenia przez nich popełniane w świetle szkockiej dokumentacji sądowej.  
36 538-H100-B494-14 Leśniewska Dominika 3 227,00 zł Akcesoria stroju dawnych mieszkańców Gdańska w okresie późnego sredniowiecza i nowożytności  
37 538-H100-B495-14 Nastrożny Paweł 3 227,00 zł Badania fortyfikacji z XIX i pocz. XX wieku na obszarze Dowództwa Okregu Korpusu nr VIII w okresie międzywojennym  
38 538-H100-B496-14 Pacynko Piotr 3 310,00 zł Korporacja akademicka Konwent Polonia w Wilnie w latach 1919-1939 - kontynuacja  
39 538-H100-B497-14 Pasewicz-Rybacka Magdalena 2 000,00 zł Polityczny wymiar mody w PRL - ubiór jako element podporządkowania lub buntu przeciwko systemowi  
40 538-H100-B498-14 Podjacki Wojciech 3 227,00 zł Oblicze ideowo-polityczne Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927-1933).  
41 538-H100-B499-14 Sadłoń Paweł 3 227,00 zł Kaperstwo i rozbój morski w kontaktach Gdańska z państwami skandynawskimi w 2. poł. XV i 1. poł. XVI w.  
42 538-H100-B500-14 Sadowska Bianca 3 310,00 zł Między polityka a nauką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga  
43 538-H100-B501-14 Syczak Piotr 2 000,00 zł Kontrola Państwowa na terenie województwa gdańskiego w latach 1980-1990 - wybrane zagadnienia  
44 538-H100-B502-14 Szerle Jędrzej 3 267,00 zł Anglonormańskie źródła do dziejów Europy Środkowo-Wschodniej z czasów Wilhelma Zdobywcy i jego synów  
45 538-H100-B503-14 Szymczyk Dariusz 3 315,00 zł Żołnierskie drogi do 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka 1939-1947  
46 538-H100-B504-14 Wiśniewski Tomasz 2 000,00 zł Polacy wyznania prawosławnego i grekokatolickiego w II RP  
47 538-H100-B505-14 Woliński Grzegorz 2 000,00 zł Eksploracja terenowa terenu dawnego komturstwa tucholskiego  
48 538-H100-B506-14 Wołodkowicz Cezary 3 367,00 zł Garnizony wojskowe w Gdańsku w latach 1806-1814  
49 538-H100-B507-14 Zieliński Patryk 2 000,00 zł Mariawici w świetle wybranych tytułów prasy konserwatywno-prawicowej Królestwa Polskiego w latach 1906-1915
50 538-H100-B916-14 Pasewicz-Rybacka Magdalena 3 767,00 zł Moda w systemie totalitarnym na przykładzie Polski Ludowej 1948-1956  
51 538-H100-B917-14 Sadowska Bianca 656,26 zł Działalność naukowa i polityczna A. F. Hilferdinga a kwestia polska  

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 
1 538-5100-B508-14 Justyna Bobowik 1 300,00 zł Punkty krytyczne odwzorowań wielomianowych z IRn  
2 538-5100-B509-14  Piotr Karwasz 2 600,00 zł (a,b) – moduły i symetria zwierciadlana.  
3 538-5100-B510-14  Paweł Klinga 4 500,00 zł Własności ideałów w topologii gęstości oraz ideałów podzbiorów zbioru liczb naturalnych.   
4 538-5100-B511-14  Milena Matusik 5 000,00 zł Zagadnienia dyfuzji i równania ewolucyjne.  
5 538-5100-B512-14  Elżbieta Mrożek 2 300,00 zł Rozumienie pojęć matematycznych przez przyszłych nauczycieli.  
6 538-5100-B513-14 Nikodem Mrożek 3 300,00 zł Klasy Baire’a generowane przez równą ideałowi zbieżność.  
7 538-5100-B514-14  Hanna Wojewódka 4 000,00 zł Stochastyczne układy dynamiczne i ich zastosowanie.  
8 538-5200-B515-14 Patryk Kamiński 10 000,00 zł Analiza zmian elektrycznego momentu dipolowego atomu helu powstałego w wyniku przechwytu elektronu przez jon helu w czasie zderzenia jonu He+ z atomem helu w zakresie energii pośrednich  
9 538-5200-B516-14  Sebastian Mahlik 16 000,00 zł Spektroskopia wysokociśnieniowa materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami Tb3+  
10 538-5200-B517-14  Baran Anna 10 903,15 zł Spektroskopia optyczna materiałów domieszkowanych różnowartościowymi jonami europu
11 538-5200-B518-14  Szczodrowski Karol 11 000,00 zł Badanie wpływu zmiany stężenia i rodzaju prekursora kodomieszki Al3+ oraz wpływu strategii syntezy na właściwości spektralne otrokrzemianu strontu i baru aktywowanych Eu2+ i Eu3+  
12 538-5300-B519-14  Janusz Dybizbański 4 900,00 zł Zorientowana liczba chromatyczna  
13 538-5300-B520-14  Monika Rosicka 3 702,17 zł Dominowanie w grafach  
14 538-5300-B521-14  Maciej Dziemiańczuk 10 250,00 zł Badania własne w ramach rozprawy doktorskiej.  
15 538-5400-B522-14  Dorota Wejer 9 000,00 zł Analiza przepływu informacji pomiędzy sygnałami fizjologicznymi z wykorzystaniem metod fizyki statystycznej.
16 538-5400-B523-14  Krzysztof Rosołek 6 000,00 zł Wpływ geometrycznej fazy kwantowej na łamanie nierówności Bella  
17 538-5400-B524-14  Anna Przysiężna 8 000,00 zł Stany o nietrywialnej topologii struktury pasmowej w fotonowych i atomowych symulatorach kwantowych.  

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 
1 538-7119-B434-14  Agata Bachórz 4 435,78 zł Transmisja wiedzy a praktyki codzienności. Przypadek kulinariów  
2 538-7104-B435-14  Krystyna Bembennek 1 140,00 zł Dialektyczny charakter filozofii Paula Ricoeura – ku tożsamości narracyjnej  
3 538-7127-B436-14  Anna Kłonkowska 7 259,67 zł Transgender embodiment  
4 538-7104-B437-14  Iwona Krupecka 2 510,00 zł Dysputa w Valladolid (1550/1551)  
5 538-7106-B438-14  Bartosz Mika 5 414,99 zł Ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej na przykładzie trójmiejskich stoczniowców  
6 538-7119-B439-14  Krzysztof  Stachura 4 991,00 zł Towarzyskość jako forma uspołecznienia w epoce cyfrowej  
7 538-7300-B440-14 Anna Kot 2 882,35 zł Etyczne aspekty uczniowskich konceptualizacji zagadnień bioetycznych – badania oparte na schemacie fenomenograficznym  
8 538-7300-B441-14 Aleksandra Kurowska - Susdorf 13 941,95 zł Pusta noc na Kaszubach; liminalność, communitas, i edukacyjny wymiar rytuału   
9 538-7300-B442-14  Magdalena Prusinowska 2 000,00 zł Praca socjalna w ośrodkach dla cudzoziemców -  analiza pedagogiczna  
10 538-7305-B443-14  Katarzyna Stankiewicz 3 022,91 zł Ukryty program nauczania języka niemieckiego jako obcego. Od badań do praktyki dydaktycznej  
11 538-7309-B444-14  Karolina Starego 9 829,48 zł Styl życia jako forma kapitału symbolicznego społecznym procesie budowania dystynkcji klasowej  
12 538-7300-B445-14  Małgorzata Zielińska 3 174,32 zł Edukacja i całożyciowe uczenie się dorosłych migrantów  
13 538-7600-B446-14  Małgorzata Chruściel 600,00 zł Analiza i ocena założeń i realizacji polityki  regionalnej województwa pomorskiego w okresie programowania 2007-2013  
14 538-7612-B447-14  Wojciech Grabowski  8 616,08 zł Procesy regionalizacji w subregionie Zatoki Perskiej  
15 538-7612-B448-14  Przemysław Sieradzan 10 500,00 zł Narody dalekiej Północy Federacji Rosyjskiej wobec procesów geopolitycznych w Arktyce  
16 538-7613-B449-14  Paweł Trawicki 13 214,01 zł Rola społeczności lokalnych w procesach unifikacji współczesnego świata  
17 538-7422-B450-14  Paweł Atroszko 5 400,00 zł Normalizacja autorskiego Wielowymiarowego Inwentarza. Profil osoby uczącej się oraz dalsza walidacja narzędzia  
18 538-7413-B451-14  Tomasz Besta 2 550,00 zł Wyjazd na konferencje międzynarodową stowarzyszenia EASP w Amsterdamie  
19 538-7416-B452-14  Magdalena Chrzan-Dętkoś 5 784,28 zł Międzypokoleniowy przekaz psychiczny trudności na przykładzie analizy związku depresji rodzica w pierwszym roku po narodzinach dziecka z trudnościami dziecka w pierwszych trzech latach życia – w poszukiwaniu mechanizmów transmisji   
20 538-7421-B453-14  Anna Jankowska 4 000,00 zł Postawy rodzicielskie, umiejscowienie poczucia kontroli oraz strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych u matek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym  
21 538-7400-B454-14  Jacek Kowalczyk 900,00 zł Psychologiczne korelaty stresu pacjentów kardiologicznych a ich metody radzenia sobie  
22 538-7423-B455-14  Natasza Kosakowska-Berezecka 3 900,00 zł Rola kontekstu w procesach stereotypizowania kobiet i mężczyzn - kontynuacja  
23 538-7416-B456-14  Marta Łockiewicz 5 110,87 zł Trudności polskich uczniów w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni w języku angielskim – opracowanie nowej metody diagnostycznej  
24 538-7423-B457-14  Paulina Pawlicka 7 200,00 zł Realizacja zmian standardów okołoporodowych w polskich szpitalach jako odzwierciedlenie zmian kulturowych zachodzących w Polsce – psychologia kulturowa na rzecz psychologii perinatalnej  
25 538-7402-B458-14  Natalia Treder 5 350,00 zł Rodzina w percepcji chorego na stwardnienie rozsiane i jego współmałżonka  
26 538-7402-B459-14 Marta Witkowska 7 300,00 zł Funkcjonowanie poznawcze profesjonalnych graczy w gry komputerowe  
27 538-7119-B898-14 Krzysztof  Stachura 550,94 zł Re-edycja Ja online – jak młodzi ludzie korzystają z nowych technologii komunikacyjnych   
28 538-7300-B901-14 Aleksandra Kurowska-Susdorf 740,42 zł Pamięć kulturowa zawarta w rekonstrukcjach kaszubskiej pustej nocy. Edukacyjny wymiar praktyki społecznej  
29 538-7612-B905-14 Kornel Bielawski 699,61 zł Przemoc polityczna w Azji Połudnuiowo-Wschodniej  
30 538-7402-B915-14 Marta Witkowska 924,06 zł Funkcjonowanie poznawcze osób grających w różne gatunki gier komputerowych   

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 

 
 OCEANOGRAFIA
1 538-G210-B541-14 Dąbrowska Marcelina 6 100,00 zł Wyznaczenie funkcji generacyjnej aerozolu morskiego dla obszaru Morza Bałtyckiego  
2 538-G215-B543-14 Górski Wojciech 6 035,75 zł Modyfikacja prototypu pułapki do odłowu fok celem pozyskania zwierząt do badań nad ich migracją  
3 538-G220-B544-14 Jakubowska Magdalena 6 600,00 zł Różnorodność epibentosu w Porcie Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem gatunków obcych - porównanie różnych technik zbioru  
4 538-G235-B546-14 Jędruch Agnieszka 8 000,00 zł Reemisja rtęci z makrofitobentosu jako dodatkowe źródło metalu w morskiej strefie brzegowej  
5 538-G250-B547-14 Kalarus Marcin 4 000,00 zł Zmienność przestrzenna Appendicularia w Cieśninie Drake'a w okresie lata polarnego 2010  
6 538-G215-B548-14 Kąpa Justyna 3 000,00 zł Analiza diety i struktury populacji tarłowej oraz próba optymalizacji warunków rozrodu belony (Belone belone) z Zatoki Puckiej. 
7 538-G205-B549-14 Koszarowski Krzysztof 4 000,00 zł Modyfikacja parametrów eksploatacyjnych narzędzi połowowych w celu lepszego zbadania składu gatunkowego oraz zmian sezonowych w występowaniu ichtiofauny w wodach przybrzeżnych w zachodniej części Zatoki Gdańskiej  
8 538-G245-B551-14 Kujawska Natalia 6 522,30 zł Wybór metody ekstrakcji EPS z hodowli okrzemek bałtyckich, określenie wpływu czynników ekstrakcyjnych na poziom powyższych zwiazków oraz integralność komórek  
9 538-G235-B552-14 Maciak Joanna 5 000,00 zł Udział całkowitego węgla organicznego (TOC) w procesie transportu Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych do Zatoki Gdańskiej
10 538-G210-B553-14 Mazur Aleksandra 8 000,00 zł Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczości
11 538-G250-B555-14 Musialik Maja 3 100,00 zł Dynamika populacji wybranych gatunków Copepoda z Zatoki Gdańskiej w 2012 roku  
12 538-G245-B556-14 Pniewski Filip 6 500,00 zł Zróznicowanie genetyczne szczepów Fistulifera saprofila i Navicula perminuta z różnych obszarów geograficznych  
13 538-G210-B557-14 Podrażka Olga 6 100,00 zł Analiza sił pochodzących od fal załamujacych się w strefie płytkowodnej, działających na struktury kratowe podporowe morskich turbin wiatrowych  
14 538-G220-B559-14 Rozenbajgier Alicja 6 364,25 zł Wykorzystanie BTA-Biological Traits Analysis-nowej metody analizy różnorodności biologicznej na przykładzie zespołów makrozoobentosowych Zatoki Gdańskiej
15 538-G235-B560-14 Skauradszun Maria 5 200,00 zł Pentachlorofenol (Prekursor polichlorowanowanychdibenzo P-doksyn i dibenzofuranów) w warstwie powierzchniowej wody morskiej i rzecznej  
16 538-G235-B561-14 Szydłowski Jerzy 5 700,00 zł Wpływ fotodegradacji na fluorescencję materii organicznej rozpuszczonej w wodach Wisły i Zatoki Gdańskiej  
17 538-G245-B562-14 Śliwińska Sylwia 6 300,00 zł Wpływ dostępności soli biogenicznych na oddziaływanie alleopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. I nodularia spumigena  
18 538-G245-B563-14 Talbierz Szymon 6 700,00 zł Zbadanie wpływu steżenia tlenu jako czynnika stresogennego w wysoko lipidowej hodowli mikroalg z zastosowaniem do produkcji biopaliw III generacji  
19 538-G235-B566-14 Witkowska Agnieszka 3 139,00 zł Procesy oczyszczania atmosfery w zurbanizowanej strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej  
20 538-G220-B567-14 Wójcik Dagmara 6 800,00 zł Czy krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis jest stałym składnikiem bentosu południowego Bałtyku? Badania w oparciu o dane z lat 1998-2014  
21 538-G240-B894-14 Tylmann Karol 6 059,36 zł Zastosowanie testów młotkiem Schmidta w ocenie zwietrzenia i erozji  powierzchni głazów narzutowych wschodniej  części Pojezierza Pomorskiego.  
GEOGRAFIA
1 538-G120-B539-14 Bar - Kołelis  Delia 3 000,00 zł Rozwój trans-granicznej turystyki zakupowej wzdłuż wschodniej zewnętrznej granicy Uni Europejskiej w Polsce i w Rumunii.  
2 538-G120-B540-14 Bocheński Tadeusz 3 000,00 zł Towarowy transport kolejowy w Polsce.  
3 538-G115-B542-14 Duda Filip 10 000,00 zł Wpływ warunków litologicznychna zasieg zasilania atmosferycznego na Łebskim Bagnie.
4 538-G120-B545-14 Jaźwiecka Marta 3 000,00 zł Uwarunkowania organizacji grupowych spotkań biznesowych na przykładzie Polski i Niemiec.
5 538-G120-B550-14 Kruszewski Jan 3 000,00 zł Stan kolei wąskotorowych w Polsce i ich współczesna funkcja transportowa.  
6 538-G110-B554-14 Moskalewicz Damian 900,00 zł Rozpoznanie obszarów osadów sztormowych na nizinach nadmorskich województwa pomorskiego jako źródło informacji o zagrożeniach zalewami morskimi w przyszłości.  
7 538-G120-B558-14 Połom Marcin  6 000,00 zł Nowe tendencje w kształtowaniu transportu publicznego na przykładzie stolic krajów nadbałtyckich.  
8 538-G110-B564-14 Weisbrodt Dawid 10 000,00 zł Zapis zmian środowiska w ciagu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie).
9 538-G120-B565-14 Wiskulski Tomasz 3 000,00 zł Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji.
10 538-G110-B893-14 Moskalewicz Damian 4 500,00 zł Weryfikacja hipotezy o możliwosci identyfikacji osadów sztormowych na wybrzezach województwa Pomorskiego - klucz do poznania przebiegu i skutków historycznych katastrof.    

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 
1 538-6210-B525-14 Maciejewska-Szałas Maja 7 500,00 zł Wady oświadczenia woli, ze szczególnym uwzględnieniem czynności prawnych dokonywanych online. Akt notarialny w formie elektronicznej, elektroniczne poświadczenia notarialne. Czas i miejsce złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej. Studium prawnoporównawcze
2 538-6170-B526-14 Widłak Tomasz 6 500,00 zł Rządy prawa w przestrzeni ponadnarodowej
3 538-6120-B527-14 Karczyński Łukasz 4 000,00 zł Sposób istnienia instytucji prawnych na podstawie systemu ontologicznego Romana Ingardena
4 538-6320-B528-14 Warylewska Krystyna 10 000,00 zł Wymiar zewnętrzny Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości  
5 538-6210-B529-14 Ruszkiewicz Beata 10 000,00 zł Konstrukcja prawna zasiedzenia w systemie prawa kontynentalnego anglosaskiego
6 538-6161-B530-14 Michalak Marcin 6 400,00 zł Jak czerpać z bogatych wzorców. Historyczny rozwój odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej na gruncie systemu prawnego Stanów Zjednoczonych Ameryki, a problem odpowiedzialności lekarzy za błąd w sztuce w prawie polskim.  
7 538-6110-B531-14 Tykwińska - Rutkowska Dominika 10 000,00 zł Badania nad wybranymi prawnymi uwarunkowaniami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w prawie polskim i unijnym  
8 538-6110-B532-14 Glejt Paulina ,Ważny Karol 8 624,62 zł Udostępnianie informacji publicznej w krajach systemu hiszpańskiego i latynoamerykańskiego
9 538-6161-B533-14 Lewandowicz Maria 4 823,00 zł Geneza i znaczenie szwajcarskiego kodeksu zobowiązań (Schweizerisches Obligationenrecht) dla rozwoju prawa cywilnego i handlowego w Europie
10 538-6161-B534-14 Tarkowski Mikołaj  4 000,00 zł Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939  
11 538-6161-B535-14 Wałdoch Jacek 7 000,00 zł Kwerenda do pracy doktorskiej na temat samorządu miejskiego Wilna w latach 1919-1939  
12 538-6110-B536-14 Bochentyn Adam 8 850,00 zł Partycypacja społeczna i ekspercka w gospodarce przestrzennej  
13 538-6110-B537-14 Szlachetko Jakub 8 050,00 zł O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej
14 538-6110-B538-14 Brzeski Marcin 1 350,00 zł Podstawy prawne realizacji powierzonego samorządowi terytorialnemu zadania „określenie ustroju wewnętrznego jednostki samorządu terytorialnego”  
15 538-6320-B654-14 Warylewska Krystyna 3 000,00 zł Konstytucjonalizacja a Europeizacja Prawa Unii Europejskiej
16 538-6281-B655-14 Fingas Maciej 3 000,00 zł Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim prawie karnym - opublikowanie wyników badań
17 538-6000-B656-14 Capierzyński Michał  946,57 zł Prawne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami w wybranych krajach Unii Europejskiej – wizyta studyjna w KULeuven Research & Development (Belgia)
18 538-6120-B757-14 Drywa Anna 2 174,55 zł Analiza problemu minimalizowania ciężarów podatkowych przez podatników  

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 
1 538-2125-B635-14 Bulczak Grzegorz 8 500,00 zł Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian rynku nieruchomości w Polsce
2 538-2130-B636-14 Dryl Wioleta 5 800,00 zł Kiedy zaczyna się luksus? – względność pojęcia produktu luksusowego. Identyfikacja istoty pojęcia luksusu oraz strategii marketingowych firm działających na rynku produktów luksusowych
3 538-2125-B637-14 Kowalke Krzysztof 5 000,00 zł Prognozy finansowe biur maklerskich a rzeczywiste  wyniki finansowe spółek giełdowych  
4 538-2310-B638-14 Kuciapski Michał 9 520,00 zł Modele akceptacji i dyfuzji technologii informatycznych w uczelniach wyższych i organizacjach gospodarczych  
5 538-2310-B639-14 Marcinkowski Bartosz 9 890,60 zł Zaawansowane techniki i narzędzia inżynierii oprogramowania  
6 538-2520-B640-14 Siemionek Anna 8 000,00 zł Analiza stopnia rozwoju controllingu w przedsiębiorstwach polskich na tle rozwiązań istniejących w Niemczech oraz Hiszpanii
7 538-2320-B641-14 Gajda Damian 9 200,00 zł Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
8 538-2320-B642-14 Gierusz Anna  7 302,50 zł Ocena rozwiązań stosowanych w pracowniczych programach emerytalnych w Wielkiej Brytanii i w Polsce w aspekcie zwiększania udziału pracowników w tych programach
9 538-2320-B643-14 Kozłowski Arkadiusz 5 500,00 zł Wykorzystanie informacji spoza próby w badaniach ankietowych na przykładzie badania exit poll
10 538-2110-B644-14 Nogal Paulina  8 152,86 zł Ekonomiczne i prawne aspekty występowania nieuczciwej konkurencji
11 538-2000-B645-14 Siemionek Małgorzata 3 500,00 zł Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania miastem na przykładzie Polski i Hiszpanii  
12 538-2420-B653-14 Śledzik Karol 4 573,17 zł „Macierz Generatorów Wartości” jako narzędzie wielowymiarowej oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 12:46