fbpx 2015 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

2015

Projekty dla Młodych Naukowców i Doktorantów

 

L.p. nr zadania kierownik zadania badawczego kwota w zł tytuł 2015 2015/2016
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i GUMed  
1 538-M035-B782-15 Banasiuk Rafał     10 500,00 zł Stymulacja produkcji metabolitów wtórnych w tkankach Drosera adelae z wykorzystaniem elicytacji i odwracalnej permeabilizacji błon komórkowych  
2 538-M041-B783-15 Chruściel Elżbieta     10 500,00 zł Badanie skuteczności nadaktywnego wariantu białka opiekuńczego Hsp 100 jako narzędzia do produkcji aktywnych białek rekombinowanych  
3 538-M000-B784-15 Czaplińska Dominika    13 000,00 zł Znaczenie kliniczne ekspresji RSK1, RSK2 i FGFR2 w guzach pierwotnych chorych na raka piersi  
4 538-M044-B785-15 Delewski Wojciech     13 000,00 zł Molekularny mechanizm specjalizacji mitochondrialnego białka Hsp70   
5 538-M054-B786-15 Drelich Aleksandra    13 000,00 zł Analiza struktury białka rdzenia wirusa dengue pod kątem zdolności do tworzenia cząstek nukleokapsydopodobnych  
6 538-M033-B787-15 Głąb Bartosz      9 500,00 zł Charakterystyka biochemiczna i specyficzność substratowa acylotranferazy acylo-CoA: glicerofosforylocholina (Gpcat) z Arabidopsis thaliana   
7 538-M045-B788-15 Gołuński Grzegorz      9 500,00 zł Analiza modulacji toksyczności idarubicyny przez pentoksyfilinę  
8 538-M000-B789-15 Grela Anna    11 500,00 zł Analiza ekspresji genu gerAA oraz obecności białka GerAA w dojrzałych przetrwalnikach dwóch wariantów szczepu Bacillus subtilis 168 o zmniejszonej kinetyce kiełkowania w odpowiedzi na L-alaninę  
9 538-M053-B790-15 Hoffman Weronika      9 200,00 zł Wykorzystanie ludzkiej rybonukleazy Dicer do badań nad cząsteczkami microRNA wirusa PRV  
10 538-M043-B791-15 Kadziński Leszek      9 200,00 zł Wpływ kserożeli krzemionkowych modyfikowanych polidimetylosiloksanami na proces agregacji płytek krwi   
11 538-M054-B792-15 Krejmer Martyna    11 500,00 zł Konstrukcja bakmidu na bazie LdMNPV, w celu łatwego wprowadzania mutacji w genomie bakulowirusa  
12 538-M036-B793-15 Meller Katarzyna       9 200,00 zł Opracowanie metody wykrywania aneuploidii w populacji indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (ang. iPSC- Induced Pluripotent Steam Cells) z zastosowaniem techniki IPLEX®MALDI-TOF MS (ang. matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry)  
13 538-M000-B794-15 Mieszkowska Magdalena    10 500,00 zł Rola oddziaływań pomiędzy kompleksem HER2/HER3 i tetraspaniną CD151 w rozwoju raka gruczołu piersiowego  
14 538-M031-B795-15 Motyka Agata    11 500,00 zł Ocena przeżywalności bakteryjnych patogenów roślin z rodzaju Dickeya i Pectobacterium w wodach o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia   
15 538-M021-B796-15 Pikora Mateusz    10 500,00 zł Folding simulation of short polypeptides and proteins using torsion angle based Molecular Dynamice in an implicit solvent  
16 538-M034-B797-15 Rajewska Magdalena    13 000,00 zł Analiza zdolności tworzenia biofilmu oraz kolonizacji korzeni roślin przez szczep Pseudomonas sp.P482  
17 538-M042-B798-15 Węgrzyn Katarzyna    11 500,00 zł Influence of secondary structures formation within DUE region of plasmid origin on nucleoprotein complexes formation and plasmid replication activity  
18 538-M053-B799-15 Zimmer Karolina      9 500,00 zł Badanie powinowactwa różnych wariantów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) do limfocytów T  
19 538-M022-B800-15 Żmudzińska Wioletta      9 500,00 zł Struktura i potencjalna charakterystyka ATPazowa konserwowanych fragmentów pętli-P  
WYDZIAŁ BIOLOGII
1 538-L114-B604-15 Zakrzewska Marta      9 587,00 zł Różnorodność faunistyczna ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) w świetle badań paleontologicznych   
2 538-L130-B918-15 Augustynowicz Mateusz      9 087,00 zł Rola acetylacji białek u bakterii E.coli  
3 538-L150-B919-15 Baranow Przemysław      8 587,00 zł Rewizja taksonomiczna rodzaju Sobralia Ruiz & Pav. (Orchidaceae) w oparciu o wyniki badań morfologicznych i molekularnych  
4 538-L150-B920-15 Dudek Magdalena      9 087,00 zł Filogeneza i klasyfikacja neotropikalnego podplemienia Elleanthinae (Orchidaceae, Epidemdroideae)  
5 538-L130-B921-15 Glaza Przemysław      9 587,00 zł Badanie roli oddziaływań domeny PDZ z pętlą LB domeny proteazowej na aktywność proteolityczną i stopień oligomeryzacji białka HtrA3  
6 538-L140-B922-15 Hać Aleksandra    10 092,31 zł Badanie wpływu izotiocyjanianów na biologię komórek nietransformowanych nowotworowo  
7 538-L160-B923-15 Kapusta Małgorzata      9 549,21 zł Badania nad przebiegiem podwójnego zapłodnienia u wybranych gatunków chronionych geofitów (Convallaria majalis, Galanthus nivalis)    
8 538-L120-B924-15 Kidawa Dorota    10 092,30 zł Interakcje między rodzicami a potomstwem u ptaków morskich w Arktyce   
9 538-L111-B925-15 Kluczyńska Kamila      8 087,00 zł Opracowanie przejściowej transformacji wybranych gatunków roślin użytkowych  
10 538-L150-B926-15 Kolanowska Marta      9 087,00 zł Zróżnicowanie taksonomiczne oraz ekologiczne w obrębie kosmopolitycznego podplemienia Habenariinae (Orchidaceae)  
11 538-L160-B927-15 Koszycka Katarzyna      8 087,00 zł Rozwój, cytochemia i ultrastruktura endospermowego haustorium chalazalnego u wybranych przedstawicieli rodzaju Sedum (Crassulaceae).  
12 538-L114-B928-15 Kozina Paulina      8 087,00 zł Struktura taksonomiczna i topiczna wszy z rodzaju Hoplopleura u wybranych gatunków gryzoni.  
13 538-L130-B929-15 Krajewska Joanna      9 587,00 zł Analiza funkcjonalna i biochemiczna dezagregazy ClpB(Hsp100) bakterii z rodzaju Leptospira  
14 538-L120-B930-15 Kulaszewicz Izabela      9 087,00 zł Wpływ cech biometrycznych, biochemicznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskiego (alczyka)   
15 538-L140-B931-15 Licznerska Katarzyna

   10 031,09 zł

Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych  
16 538-L120-B932-15 Manikowska-Ślepowrońska Brygida      8 087,00 zł Czynniki wpływające na rozród i zerowanie ptaków wodno-błotnych  
17 538-L111-B933-15 Miklaszewska Magdalena      8 087,00 zł Optymalizacja warunków transformacji wybranych gatunków mikroglonów i makrofitów  
18 538-L155-B934-15 Mioduchowska Monika      8 587,00 zł Struktura genetyczna metapopulacji zadychry pospolitej Branchipus schaefferi (Crustacea: Anostraca)  
19 538-L135-B935-15 Morzywołek Agnieszka      9 587,00 zł Analiza strukturalna i funkcjonalna białek litycznych wykazujących podobieństwo do eukariotycznych białek rozpoznających peptydoglikan  
20 538-L140-B936-15 Mozolewski Paweł      8 087,00 zł Ocena skuteczności działania flawonoidów w modelu komórkowym i zwierzęcym  
21 538-L165-B937-15 Naczk Aleksandra       8 587,00 zł Pochodzenie lokalnych populacji allotetraploidalnych w kompleksie gatunków Dactylorhiza (Orchidaceae) na niemieckim i polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.   
22 538-L155-B938-15 Olszewski Paweł      9 587,00 zł Testowanie molekularnych mechanizmów adaptacji u wybranych organizmów  
23 538-L150-B939-15 Oset Magdalena      8 587,00 zł Rewizje taksonomiczne wybranych rodzajów porostów   
24 538-L124-B940-15 Podlacha Magdalena      9 087,00 zł Aktywność behawioralna i immunologiczna w warunkach aktywacji jądra przyśrodkowej przegrody (medial septum) i zmienności indywidualnej u szczurów  
25 538-L124-B941-15 Ptaszek Kacper      9 587,00 zł Mechanizm ośrodkowych dysfunkcji układu serotonergicznego w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu  
26 538-L108-B942-15 Redlisiak Michał      8 087,00 zł System czasowo-przestrzenny oraz zróżnicowanie parametrów migracji i zimowania w nadbałtyckich populacjach śpiewaka Turdus philomelos (temat rozprawy)  
27 538-L135-B943-15 Rezulak Monika      9 087,00 zł Analiza udziału wyspecjalizowanego białka kontrolującego w regulacji ekspresji systemu restrykcyjnomodyfikacyjnego Csp231I z Citrobacter sp.  
28 538-L155-B944-15 Sworobowicz Lidia      8 587,00 zł Analiza genetycznej dywergencji gatunków kiełży w endemicznym kompleksie Ochridagammarus (Amphipoda) z Jeziora Ochrydzkiego  
29 538-L140-B945-15 Tymecka-Mulik Joanna      8 087,00 zł Molekularne mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych  
30 538-L114-B946-15 Urbanek Aleksandra    10 092,30 zł Badania narządów zmysłów hematofagicznych muchówek długoczułkich  
31 538-L160-B947-15 Wiśniewska  Natalia       8 087,00 zł Bioróżnorodność obszarów tropikalnych na przykładzie Orchidales  
32 538-L140-B948-15 Wosinski Anna      9 087,00 zł Molekularne mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych  
33 538-L120-B949-15 Zmudczyńska - Skarbek  Katarzyna      9 587,00 zł Wpływ ptaków morskich na lądową część ekosystemu arktycznego  
34 538-L130-B996-15 Zarzecka Urszula      9 587,00 zł Rola proteaz w wirulencji bakterii Helicobacter pylori, związanej z chorobą wrzodową żołądka   
WYDZIAŁ   CHEMII
1 538-8236-B663-15 Chylewska Agnieszka      1 600,00 zł Optymalizacja warunków badań i zakresów pomiarowych z udziałem połączeń koordynacyjnych jonów Ni(II) i Cu(II) z witaminą B6 wykorzystywanych w testach mikrobiologicznych  
2 538-8215-B664-15 Cirocka Anna      1 600,00 zł Synteza i badanie właściwości powierzchniowych szkieł modyfikowanych diamentami dla potrzeb elektrochemicznych.  
3 538-8645-B665-15 Czajkowska Edyta      1 600,00 zł Analiza fizykochemiczna wybranych wariantów białka TaqII.  
4 538-8375-B666-15 Czapla Marcin         226,09 zł Wybrane superkwasy i supersole w ujęciu teoretycznym  
5 538-8226-B667-15 Czechowska-Kryszk Justyna      1 600,00 zł Optymalizacja emisji promieniowania akrydyniowych indykatorów luminescencyjcnych  
6 538-8626-B668-15 Fabiańska Aleksandra      1 600,00 zł Badanie mechanizmu elektrochemicznego utleniania ifosfamidu, cyklofosfamidu, 5-fluorouracylu, oraz metotreksatu w przepływowym reaktorze jedno- i dwukomorowym  
7 538-8715-B669-15 Filipowicz Magdalena      1 600,00 zł Badania aktywności analogów SFTI-1 zawierających w sekwencji fragment GRGDNP  
8 538-8375-B670-15 Fiszka-Borzyszkowska Agnieszka      1 600,00 zł Badania mechanizmu fotokatalitycznego utleniania cytostatyków przy zastosowaniu fotokatalizatora ditlenku tytanu modyfikowanego borem i bizmutem  
9 538-8725-B671-15 Giżyńska Małgorzata      1 600,00 zł Synteza oraz badanie aktywności biologicznej peptydu PA-101MG  
10 538-8227-B672-15 Golon Łukasz         200,00 zł Badanie reakcji enzymatycznej fosforylacji tymidyny i jej analogów będących potencjalnymi radio- i fotosensybilizatorami  
11 538-8716-B673-15 Gruba Natalia      1 600,00 zł Poszukiwanie aktywatorów HtrA3 metodami chemii kombinatorycznej  
12 538-8617-B674-15 Haliński Łukasz      1 600,00 zł Wpływ zasolenia gleby na rozwój i metabolizm wtórny siewek pomidora jadalnego (Solanum lycopersicum L.)  
13 538-8236-B675-15 Jakubus Aleksandra      1 600,00 zł Zastosowanie nanorurek węglowych jako innowacyjnego sorbentu w technice ekstrakcji do fazy stałej do izolacji wybranych farmaceutyków z próbek wodnych   
14 538-8215-B676-15 Jelińska Zofia      1 600,00 zł Otrzymywanie i modyfikacja węglowych elektrod pastowych dla potrzeb analizy biomedycznej.  
15 538-8725-B677-15 Jurczak Przemysław      1 600,00 zł Nadprodukcja i oczyszczanie mutanta V57G ludzkiej cystatyny C.  
16 538-8725-B678-15 Kalejta Katarzyna      1 600,00 zł Badanie oddziaływań pomiędzy białkami HVEM oraz CD160, uczestniczących w powstawaniu czerniaka złośliwego  
17 538-8376-B679-15 Karczyńska Agnieszka         200,00 zł Ocena rozdzielczości pola siłowego UNRES wzbogaconego o informacje z baz danych strukturalnych  
18 538-8715-B680-15 Karna Natalia      1 600,00 zł Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej  
19 538-8725-B681-15 Karska Natalia      1 600,00 zł Badania konformacyjne analogu RRG N-końcowego fragmentu białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa (BHV-1)  
20 538-8226-B682-15 Kawecka Alicja      1 600,00 zł Synteza, fizykochemia i ocena przydatności nowych połączeń akrydyny zdolnych do chemiluminescencji.  
21 538-8717-B683-15 Kozłowska Agnieszka      1 600,00 zł Synteza Tat(47-57) i jego analogów jako narzędzi do badań penetracji błony komórkowej  
22 538-8645-B684-15 Krefft Daria      1 600,00 zł Koekspresja genu tthHB27IRM wraz z genami kodującymi białka chaperonowe, w celu podwyższenia biosyntezy enzymu  
23 538-8725-B685-15 Kropidłowska Magdalena      1 600,00 zł Synteza białek metodą natywnej chemicznej ligacji z wykorzystaniem grupy bis(2-sulfanyloetylo)aminowej na C-końcu peptydu.  
24 538-8377-B686-15 Krupa Paweł         200,00 zł Opracowanie narzędzi i protokołu umożliwiającego wydajne przeprowadzanie stymulacji dokowania molekularnego białek w polu siłowym UNRES  
25 538-8456-B687-15 Lewandowska-Goch Monika      1 600,00 zł Projektowanie i chemiczna synteza dziewięciu inhibitorów furyny modyfikowanych w pozycjach P5-P8  
26 538-8376-B688-15 Lipska Agnieszka         200,00 zł Nowe wkłady korelacyjne do pola siłowego UNRES na przykładzie seryny  
27 538-8715-B689-15 Lubos Marta      1 600,00 zł Hamowanie aktywności proteolitycznej ludzkiego proteasomu 20S za pomocą aldehydów peptydowych modyfikowanych na N-końcu   
28 538-8456-B690-15 Łepek Teresa      1 600,00 zł Chemiczna synteza potencjalnych inhibitorów konwertaz probiałkowych modyfikowanych w pozycji P4 analogu referencyjnego (Ac-Leu-Leu-Leu-Leu-Arg-Val-Lys-NH2)  
29 538-8456-B691-15 Małuch Izabela      1 600,00 zł Synteza inhibitorów PACE4 zaprojektowanych w celu zbadania wpływu połączonych modyfikacji łańcucha peptydowego na zachowanie efektów farmakologicznych oraz zmianę selektywności hamowania aktywności dwóch wybranych PCs  
30 538-8615-B692-15 Mazierski Paweł      1 600,00 zł Nowe nanostruktury 3D GdVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego  
31 538-8637-B693-15 Mikołajczyk Alicja         200,00 zł Opracowanie metod in silico wspomagających projektowanie układów Men/MeOx w nanoskali, w oparciu o zasadę „build-by-design”  
32 538-8717-B694-15 Miszka Anna      1 600,00 zł Synteza 1,4 i 1,5 dipodstawionych triazolowych aminokwasów oraz ich oligoamidotriazoli, jako nowej klasy ligandów rozpoznających kwasy nukleinowe  
33 538-8376-B695-15 Mozolewska Magdalena         200,00 zł Rozwinięcie pola siłowego UNRES o możliwość symulowania białek zawierających mostki węglowo-siarkowe na przykładzie Turincyny H  
34 538-8216-B696-15 Nakonieczna Sandra      1 600,00 zł Właściwości cyklicznych pochodnych antrachinonu jako nowych receptorów molekularnych  
35 538-8626-B697-15 Ofiarska Aleksandra      1 600,00 zł Badanie procesu fotolizy wybranych leków przeciwnowotworowych w środowisku wodnym  
36 538-8236-B698-15 Ogryzek Małgorzata      1 600,00 zł Określenie parametrów fizykochemicznych połączeń koordynacyjnych witaminy B6 z jonem Cu(II) wykorzystywanych w badaniach biologicznych  
37 538-8715-B699-15 Olkiewicz Katarzyna      1 600,00 zł Opracowanie metody syntezy koniugatów peptydowych zawierających cząsteczkę tamoxifenu  
38 538-8727-B700-15 Ossowska Karolina      1 600,00 zł Izolacja i określenie I-rzędowej struktury chemicznej O-antygenu bakterii Dickeya solani CH 99  
39 538-8635-B701-15 Ostachowska Aleksandra      1 600,00 zł Wpływ infekcji grzybiczej na skład związków kutykularnych i wewnętrznych Tenebrio molitor (Mącznik młynarek)  
40 538-8455-B702-15 Pallach Mateusz      1 600,00 zł Wyizolowanie oraz określenie struktury chemicznej polisacharydów wchodzących w skład grzybów z grupy Basidiomycetes  
41 538-8636-B703-15 Pankavec Sviatlana      1 600,00 zł Oznaczenie zawartości rtęci w Borowiku szlachetnym (Boletus edulis) oraz wpływ kulinarnego przetwarzania na ją redukcje  
42 538-8645-B704-15 Papkov Aliaksei      1 600,00 zł Mutageneza ukierunkowana kluczowych motywów mających wpływ na aktywność enzymatyczną endonukleazo-metylotransferazy TthHB27I oraz określenie właściwości biochemicznych uzyskanych form enzymu  
43 538-8717-B705-15 Pieszko Małgorzata      1 600,00 zł Wykorzystanie reakcji RuACC do syntezy tripodstawionych triazoli zawierających w pozycji N1 nukleozasadę  
44 538-8716-B706-15 Popow-Stellmaszyk Jadwiga      1 600,00 zł Projektowanie i synteza chemiczna sond typu Activity-Based Probes dla ludzkiej czwartej neutrofilnej proteinazy serynowej (hNSP4)  
45 538-8235-B707-15 Pranczk Joanna      1 600,00 zł Synteza, badanie trwałości w roztworze wodnym oraz właściwości antyoksydacyjnych iminodioctanowych związków koordynacyjnych wanadylu  
46 538-8615-B708-15 Puckowski Alan      1 600,00 zł Ocena sorpcji farmaceutyków weterynaryjnych na powierzchni mikroplastików  
47 538-8725-B709-15 Rafalik Monika      1 600,00 zł Badanie powinowactwa fragmentów CDR-L1, CDR-L2 i CDR-L3 lekkiego łańcucha przeciwciała HCC3 z ludzką cystatyną C  
48 538-8625-B710-15 Reszczyńska Joanna      1 600,00 zł Nanorurki TiO2 otrzymywane za pomocą metody elektrochemicznej z wykorzystaniem cieczy jonowych  
49 538-8635-B711-15 Romańczyk Grzegorz      1 600,00 zł Izotopy uranu (234U i 238U) w moczu mieszkańców aglomeracji gdańskiej  
50 538-8725-B712-15 Rosecka Joanna      1 600,00 zł Synteza krótkich peptydomimetyków o potencjalnym działaniu hamującym proces osteoklastogenezy.  
51 538-8455-B713-15 Samaszko-Fiertek Justyna      1 600,00 zł Wstępne badania  wpływu długości  łańcucha peptydowego na siłę wiązania z wankomycyną z wykorzystaniem podstawowych technik analitycznych  
52 538-8725-B714-15 Sawicka Justyna      1 600,00 zł Synteza i badania konformacyjne fragmentu 32-37 hormonu tymopeotyny (imunofan).  
53 538-8725-B715-15 Smużyńska Maria      1 600,00 zł Badanie wpływu związku Cystapep 1 oraz jego analogów na wybrane enzymy z rodziny kaspaz  
54 538-8646-B716-15 Sobocińska Małgorzata      1 600,00 zł Wpływ wybranych modyfikacji reszty glutaminy w sialorfinie na jej aktywność przeciwbólową  
55 538-8725-B717-15 Spodzieja Marta      1 600,00 zł Charakterystyka kompleksu surowiczego białka amyloidu A (SAA) z amyloidemβ(Aβ)  
56 538-8716-B718-15 Strzelecka Paulina      1 600,00 zł Optymalizacja strategii cyklizacji i utleniania makrocyklicznych peptydów zawierających mostki disulfidowe na przykładzie analogu teta-defensyny RTD-2  
57 538-8645-B719-15 Sulecka Ewa      1 600,00 zł Izolowanie różnych wariantów białka TaqII, uzyskanych w wyniku ekspresji rekombinowanego genu taqIIRM w bakteriach Escherichia coli i Thermus aquaticus.  
58 538-8727-B720-15 Szulta Sylwia      1 600,00 zł Określenie struktury chemicznej O-polisacharydu bakterii Cronobacter helveticus 1975  
59 538-8635-B721-15 Szymańska Karolina      1 600,00 zł Izotopy 210Po, 210Pb, 234U i 238U w owocnikach grzybów borowikowatych oraz podłożu glebowym  
60 538-8235-B722-15 Tesmar Aleksandra      1 600,00 zł Charakterystyka fizykochemiczna związków koordynacyjnych wanadylu z wybranymi ligandami aminopolikarboksylanowymi  
61 538-8650-B723-15 Topolewska Anna      1 600,00 zł Walidacja metody oznaczania tomatyny w materiale roślinnym za pomocą chromatografii gazowej  
62 538-8227-B724-15 Tyma Magdalena      1 600,00 zł Określenie przydatności CNTs jako potencjalnych adsorbentów w dozymetrii pasywnej do izolacji β-blokerów z próbek wodnych  
63 538-8235-B725-15 Uber Dorota      1 600,00 zł Badania właściwości fizykochemicznych oraz kompleksotwórczych Argireliny - peptydu wykorzystywanego w kosmetologii oraz jej pochodnej  
64 538-8456-B726-15 Walewska Aleksandra      1 600,00 zł Chemiczna synteza oraz badania stabilności dwumostkowych analogów ludzkiej β – defensyny 3  
65 538-8215-B727-15 Wcisło Anna       1 600,00 zł Badania spektroskopowe i elektrochemiczne pochodnych 1-chloro-8-aminoantrachinonu  
66 538-8227-B728-15 Westphal Kinga      1 600,00 zł Indukowane solwatowanymi elektronami uszkodzenia trinukleotydów znakowanych jodopochodnymi zasad nukleinowych  
67 538-8457-B729-15 Wielińska Justyna         200,00 zł Zastosowanie metod DFT do badania równowag kwasowo-zasadowych 5-fluorouracylu, cyklofosfamidu oraz ifosfamidu  
68 538-8726-B730-15 Wierzbicka Małgorzata      1 600,00 zł Synteza i badania spektroskopowe znakowanych fluorescencyjnie pochodnych sulforafanu  
69 538-8375-B731-15 Wileńska Dorota         200,00 zł Stabilizowanie jonów obojnaczych wybranych aminokwasów solami MAlF4 (M=Li, Na, K)  
70 538-8377-B732-15 Wirecki Tomasz         200,00 zł Wyznaczanie parametrów kinetycznych z symulacji zwijania białek dynamiki molekularnej z wymianą replik w polu siłowym UNRES  
71 538-8236-B733-15 Wiśniewska Marta         200,00 zł Badanie asocjacji hydrofobowej dimerów węglowodorów liniowych w wodzie w zależności od temperatury, kształtu i długości łańcucha alifatycznego  
72 538-8725-B734-15 Witkowska Julia      1 600,00 zł Określenie  miejsca wiązania peptydu PR z proteasomem 20S za pomocą rentgenografii strukturalnej  
73 538-8227-B735-15 Wityk Paweł      1 600,00 zł Właściwości fizyko-chemiczne modyfikowanego układu peptyd/DNA - poszukiwanie układu modelowego.  
74 538-8215-B736-15 Wnuk Elżbieta      1 600,00 zł Synteza nowych pochodnych 1-hydroksy-9,10-antrachinonu i piperazyny - jako potencjalne chemioterapeutyki w leczeniu onkologicznym  
75 538-8716-B737-15 Wojtysiak Anna      1 600,00 zł Projektowanie i synteza niskocząsteczkowych inhibitorów katepsyny G  
76 538-8226-B738-15 Zadykowicz Beata      1 600,00 zł Nowe chemiluminogeny akrydyniowe  
77 538-8717-B739-15 Załuska Izabela      1 600,00 zł Poszukiwanie substratów peptydowych specyficznych dla metaloproteinaz aktywnych w procesie regeneracji  
78 538-8227-B740-15 Zdrowowicz Magdalena      1 600,00 zł Badania nad cytotoksycznością i stopniem inkorporacji 5-tiocyjaniano-2’-deoksyurydyny do genomu komórek nowotworowych  
79 538-8215-B741-15 Zięba Patrycja      1 600,00 zł Chemiczna i elektrochemiczna modyfikacja elektrod diamentowych.  
80 538-8235-B742-15 Żamojć Krzysztof      1 600,00 zł Badania ilościowe nad określeniem oddziaływań pomiędzy 1,3-difenyloizobenzofuranem a nadtlenkiem wodoru  
81 538-8645-B743-15 Żebrowska Joanna      1 600,00 zł Klonowanie syntetycznego genu kodującego mezofilą endonukleazę restrykcyjną RpaI należącą do rodziny enzymów Thermus.  
82 538-8725-B744-15 Żyndul Michał      1 600,00 zł Synteza 5-cyjanianouracylu potencjalnego radiosensybilizatora uszkodzeń DNA.  
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
1  538-3440-B613-15  Kołatka Marek         504,35 zł Zegar koniunktury jako narzędzie do optymalizacji stóp zwrotu z inwestycji w poszczególne grupy aktywów  
2  538-3300-B766-15  Adamska-Mieruszewska Joanna      4 000,00 zł Zmiany demograficzne i ich znaczenie dla polskiego systemu emerytalnego  
3  538-3300-B767-15  Bieliński Tomasz      3 000,00 zł Innowacyjność jako główne źródło konkurencyjności chińskiej gospodarki    
4  538-3440-B768-15  Brycz Marcin      3 000,00 zł Kryzysy finansowe z perspektywy zmian demograficznych – opracowanie literatury światowej  
5  538-3300-B769-15  Dopierała Łukasz      4 000,00 zł Efektywność inwestycyjna ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych  
6  538-3300-B770-15  Fornalska-Skurczyńska Anna      3 500,00 zł Determinanty działalności eksportowej w świetle teorii handlu zagranicznego  
7  538-3230-B771-15  Gus-Puszczewicz Aleksandra      4 000,00 zł Wpływ kompleksowego zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych na rozwój województwa pomorskiego  
8  538-3220-B772-15  Jarocka Małgorzata      3 500,00 zł Koncepcje rozwoju systemów transportowych Polski po 2004 r. i znaczenie dla nich programów inwestycji innowacyjnych    
9  538-3300-B773-15  Jażdżewska-Gutta Magdalena      4 000,00 zł Zadania uczestników łańcuchów dostaw w zakresie bezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń  
10  538-3220-B774-15  Krupska Joanna       3 500,00 zł Ekonomika i funkcjonowanie przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego  
11  538-3230-B775-15  Matusiewicz Maria      3 500,00 zł Logistyka miejska w miastach o historycznej zabudowie na przykładzie Głównego Miasta w Gdańsku – trzeci etap badań    
12  538-3430-B776-15  Neumann Lilia      4 000,00 zł Modele bankowości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – praca doktorska rozdział 2  
13  538-3440-B777-15  Olechnowicz Agata      4 000,00 zł  Skłonność do korzystania z instrumentów inżynierii finansowej przez małe i średnie przedsiębiorstwa  
14  538-3220-B778-15  Suchanek Michał      4 000,00 zł Interaktywny model zintegrowanego sterowania systemem ratownictwa medycznego w Aglomeracji Trójmiasto  
15  538-3250-B779-15  Szmelter Agnieszka      3 000,00 zł Współczesne trendy w zarządzaniu logistyką w przemyśle motoryzacyjnym  
16  538-3430-B780-15  Szulc-Fischer Paulina      4 000,00 zł Ocena skuteczności polityki wspierania rozwoju klastrów gospodarczych w Polsce na tle wybranych krajów świata  
17  538-3240-B781-15  Ważna Agnieszka      4 000,00 zł Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim – przegląd literatury i analiza teoretyczna (3)  

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

1 538-F000-B801-15 Aleksandrowicz-Wojtyna Marta      8 000,00 zł Nowelistyka afrykańska w świetle narratologii feministycznej  
2 538-F000-B802-15 Badiyan- Sienkiewicz Natalia      6 000,00 zł Kraje bałkańskie w relacjach Edith Durham  
3 538-F000-B803-15 Bieszke Łukasz      5 500,00 zł Perswazyjne aspekty użycia języków obcych i cytatów na flagach kibiców piłkarskiej ekstraklasy oraz angielskiej  
4 538-F000-B804-15 Bodzińska Bobkowska Jadwiga      9 506,00 zł Terytorium podrzutka – Bruno Durocher  
5 538-F000-B805-15 Brzezicka Barbara      4 000,00 zł Tadeusz Boy-Żeleński jako tłumacz filozofii  
6 538-F000-B806-15 Chawrilska Irena      7 870,00 zł Eliberatura – termin oksymoroniczny?  
7 538-F000-B807-15 Cebera Marta         400,00 zł Powrót do źródeł, czyli Kraków Aleksandry Śląskiej  
8 538-F000-B808-15 Janus Dominika      6 000,00 zł Niemieckojęzyczne teksty o śmierci  
9 538-F000-B809-15 Karaś Kamil      7 000,00 zł Dziecko i kategoria dzieciństwa w twórczości Terry’ego Pratchetta  
10 538-F000-B810-15 Korczyńska-Partyka Dobrosława      3 000,00 zł Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku  
11 538-F000-B811-15 Lutostański Bartosz      5 800,00 zł Dramatyczny model prozy w XX wieku  
12 538-F000-B812-15 Makurat Hanna    10 609,00 zł Konotacje obcości w poetyckich przekładach tekstów z języka polskiego na kaszubski  
13 538-F000-B813-15 Mampe Joanna      6 000,00 zł Współzależność form językowych na przykładzie dialogu  
14 538-F000-B814-15 Nowicka E. Marta      4 400,00 zł Opowiadania nadprzyrodzone w czasopismach brytyjskich i irlandzkich  
15 538-F000-B815-15 Rudnicka Alicja      8 000,00 zł Szamanizm jakucki w rosyjskiej kulturze  
16 538-F000-B816-15 Rybińska Krystyna      4 900,00 zł Studium pararelnych aspektów dyskursów estetycznych Witkacego i Adorno  
17 538-F000-B817-15 Rybiński Łukasz Krzysztof      6 000,00 zł The Origin and Meaning of Walter Benjamin’s „Darstellung” in Literature  
18 538-F000-B818-15 Siniawska-Sujkowska Tatiana      8 500,00 zł Przekład specjalistyczny w Rosji i w Polsce z historii i metodologii badań  
19 538-F000-B819-15 Słyszewska Aleksandra       9 595,00 zł Sakramenty w angielskiej powieści katolickiej  
20 538-F000-B821-15 Szalewska Katarzyna      4 550,00 zł Estetyka melancholijna w XX-wiecznej literaturze polskiej  
21 538-F000-B824-15 Wojciechowska-Orszulak Marzena      4 500,00 zł Badanie momentu transgresyjnego w działaniach teatralnych o charakterze terapeutycznym  
22 538-F000-B825-15 Wojdyło Marta      6 430,00 zł Dystopijna wizja społeczeństwa postindustrialnego  
23 538-F000-B826-15 Wróbel Joanna      3 300,00 zł The 9th European Feminist Research Conference  
24 538-F000-B827-15 Zgierska Roksana      7 900,00 zł Obszary rozczarowania – Intertekstualność jako akt komunikacyjny  między autorem/narratorem a czytelnikiem....  
25 538-F000-B828-15 Borchart Marcin      5 000,00 zł Awangarda muzyki końca XX wieku.  
26 538-F000-B829-15 Czemplik Karolina      1 500,00 zł Nazwiska mieszkańców parafii Osie na podstawie ksiąg chrztu  
27 538-F000-B830-15 Giczela-Pastwa      9 000,00 zł Nienatywny przekład prawny  
28 538-F000-B831-15 Hałas Beata      5 500,00 zł Gry z czytelnikiem w utworach Mrs. Molesworth  
29 538-F000-B832-15 Iwanowska Anna      1 800,00 zł Dowcip językowy w tekstach z polskiego kabaretu  
30 538-F000-B833-15 Lisek Agata      1 300,00 zł Nowe kino Turcji  
31 538-F000-B834-15 Skiba Tymoteusz      3 000,00 zł Golem, homunkulus – droga do sztucznej inteligencji  
32 538-F000-B835-15 Zawrotny Przemysław      1 500,00 zł Opowieść o religii w twórczości mistrzów komiksu współczesnego  
33 538-F000-B836-15 Biliński Paweł      5 420,00 zł Orson Welles. Twórczość – recepcja - dziedzictwo  
34 538-F000-B837-15 Maciejewska Marta      5 420,00 zł Orson Welles. Twórczość – recepcja - dziedzictwo  
35 538-F000-B838-15 Blech Roksana      5 450,00 zł To i owo... Szkice o Bolesławie Prusie  
36 538-F000-B839-15 Ciepłuch Małgorzata      4 900,00 zł Monografia wieloautorska „Doktowykłady”  
37 538-F000-B840-15 Forysiewicz Barbara      9 080,00 zł Miasto przestrzeń performatywna  
38 538-F000-B842-15 Hybiak Mariusz    10 000,00 zł Ciało i ponowoczesność  
39 538-F000-B843-15 Wirski Mariusz    10 000,00 zł Ciało i ponowoczesność  
40 538-F000-B844-15 Jaroń Łukasz      9 540,00 zł Krajobraz po bitwie. Losy Żydów polskich w PRL i po 89 roku  
41 538-F000-B845-15 Kamola Elwira      9 800,00 zł Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku  
42 538-F000-B846-15 Kuczyńska Kinga      8 500,00 zł Komiksy kobiet - Leksykon  
43 538-F000-B847-15 Wielewska-Baka Martyna      9 790,00 zł Reportaż literacki Pogranicza. „Jednak Książki” nr 5  
44 538-F000-B848-15 Wróblewski Michał      2 250,00 zł Polskie reprezentacje Junga na konferencjach krajowych  
45 538-F000-B849-15 Zelent Magdalena      8 440,00 zł Shakespeare po polsku  
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
1 538-H100-B481-15 Adamiak Marcin      3 767,00 zł Rząd polski na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej (30 listopada 1939 - 13 marca 1940)  
2 538-H100-B495-15 Nastrożny Paweł      3 767,00 zł Badania fortyfikacji z XIX i pocz. XX wieku na obszarze Dowództwa Okregu Korpusu nr VIII w okresie międzywojennym (kontynuacja).  
3 538-H100-B496-15 Pacynko Piotr      3 767,00 zł Korporacja akademicka Konwent Polonia w Wilnie w latach 1919-1939 - kontynuacja  
4 538-H100-B498-15 Podjacki Wojciech      3 778,00 zł Oblicze ideowo-polityczne Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927-1933).  
5 538-H100-B503-15 Szymczyk Dariusz       3 567,00 zł Żołnierskie drogi do 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka 1939-1947  
6 538-H100-B917-15 Sadowska Bianca      3 110,74 zł Działalność naukowa i polityczna A. F. Hilferdinga a kwestia polska.  
7 538-H201-B950-15 Czonstke Karolina      5 000,00 zł  Przemiany osadnicze oraz kontakty interregionalne w okresie XI-XII w. na Bornholmie na przykładzie stanowiska Ahlesminde par. Vestermarie.  
8 538-H201-B951-15 Dąbal Joanna      5 300,00 zł Badania archeologiczne przy ul. Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku, opracowanie wyrobów ceramicznych  
9 538-H201-B952-15 Dubasiewicz Małgorzata       3 000,00 zł Recepcja sakralnych wizerunków przez homo religiosus. Wędrówka rzeźb i obrazów: perspektywa antropologiczna.  
10 538-H201-B953-15 Grabowski Michał      4 000,00 zł XVII wieczne wraki z podwójnym poszyciem z akwenu Zatoki Gdańskiej. Przykład adaptacji tradycji szkutniczych do lokalnych warunków ukształtowania linii brzegowej  
11 538-H201-B954-15 Kujawska Alicja      1 000,00 zł Funkcje gospodarcze wczesnośredniowiecznych grodów pomorskich  
12 538-H201-B955-15 Michalak Katarzyna      2 800,00 zł Ceramika naczyniowa z wczesnoneolitycznej osady kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) w Brzeziu stan. 40.  
13 538-H201-B956-15 Niedziółka Kamil      5 000,00 zł Wykorzystanie danych cyfrowych w badaniach procesów osadniczych południowego wybrzeza Bałtyku w kontekście szerszych przemian kulturowych w Europie w okresie halsztackim  
14 538-H201-B957-15 Paszke Marcin      5 000,00 zł Tepe Ziviyeh - fort z późnej epoki żelaza w irańskim Kurdystanie  
15 538-H201-B958-15 Pogodziński Paweł      4 000,00 zł Zabytki szkutnicze z Gdańska (badania archeologiczne 2008-2009)  
16 538-H201-B959-15 Połczyński Łukasz      2 900,00 zł Półziemianki w strukturze zagród kultury ceramiki wstęgowej rytej  
17 538-H201-B960-15 Ronowska Bożena      2 400,00 zł Wierzenia i praktyki magiczne w Prusach Królewskich w świetle procesów o czary (XVII-XVIII w.)  
18 538-H201-B961-15 Świątkowski Bartosz      2 000,00 zł Ceramika z półziemianki ze stanowiska Baggaard (BMR891), jako przyczynek do rozważań nad obecnością Słowian i ich roli na Bornholmie  
19 538-H301-B962-15 Andrzejewska-Zając Alicja      1 867,00 zł Badania bibliograficzne i archiwalne do rozprawy doktorskiej na temat kolekcjonerstwa duchowieństwa polskiego w XIX i XX wieku  
20 538-H301-B963-15 Baran Maja      4 694,00 zł Kwerenda i badania archiwalne do rozprawy dokorskiej na temat kościelnego mecenatu artystycznego na Warmii w XVII w. - Tajne Archiwum Watykańskie  
21 538-H301-B964-15 Baumann Hubert      6 162,00 zł Architektura i dzieje rezydencji rodu zu Dohna w Prusach Wschodnich  
22 538-H301-B965-15 Bladowska Aurelia      4 222,00 zł Architektura willowa Wrzeszcza 1814-1820  
23 538-H301-B966-15 Czapska Monika      1 999,00 zł Badania terenowe i bibliograficzne do rozprawy doktorskiej na temat związków artystycznych Czech z Prusami  w 2 poł. XIV i 1 poł. XV wieku.  
24 538-H301-B967-15 Gavrash Irina      3 171,17 zł Kontakty artystyczne pomiędzy ZSRR a PRL w okresie powojennym  
25 538-H301-B968-15 Grochowska Weronika      4 578,00 zł Badania archiwalne i bibliograficzne do rozprawy doktorskiej na temat gotyckich nastaw ołtarzowych z terenów państwa krzyżackiego  
26 538-H301-B969-15 Kulawczuk-Szostek Dorota         889,00 zł Rola Lecha Kadłubowskiego w odbudowie głównego miasta w Gdańsku  
27 538-H301-B970-15 Oracz Beata         444,00 zł Architektura socrealistyczna Gdańska. Kwerenda w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.  
28 538-H301-B971-15 Wojtczak Katarzyna      3 838,00 zł Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) - gdański architekt miejski  
29 538-H301-B972-15 Załęska-Kaczko Jagoda      4 889,00 zł Michael Fleischer jako architekt i urbanista w Gdańsku w latach 1940 - 1945  
30 538-H301-B973-15 Zbirohowska Kościa Gabriela      2 667,00 zł Pielgrzymi, pielgrzymki i miejsca pielgrzymkowe w średniowiecznych Prusach w świetle ówczesnych świadectw materialnych.  
31 538-H100-B974-15 Badowicz Maciej      3 567,00 zł Problem opieki medycznej nad wielkim mistrzem Ludolfem Konigiem (1342-1345). Interdyscyplinarne studium przypadku.  
32 538-H100-B975-15 Bielecki Tomasz      3 567,00 zł Służba mieszkańców Kresów Zachodnich II Rzeczypospolitej w Waffan SS.  
33 538-H100-B976-15 Chalimoniuk  Krzysztof      3 767,00 zł Czechosłowacka sieć konsularna. Powstanie i działalność w latach 1918-1939.  
34 538-H100-B977-15 Girsztowt Aleksandra      3 667,00 zł Organizacja produkcji rzemieślniczej w sredniowiecznym Malborku.  
35 538-H100-B978-15 Giziński Piotr      2 200,00 zł Badania nad rolą gmerków w środowisku hanzeatyckim.  
36 538-H100-B979-15 Górecka Małgorzata      3 667,00 zł Stan i perspektywy edukacji w muzeach archeologicznych w Polsce.  
37 538-H100-B980-15 Hempel Dominika      3 567,00 zł Polityka USA wobec chilijskiej drogi do socjalizmu, 1952-1973 - kwerenda biblioteczna i archiwalna w Chile.  
38 538-H100-B981-15 Kempiński Tomasz      3 567,00 zł Życie, podróże i twórczość Arkadego Fiedlera w kontekście władzy i polityki.  
39 538-H100-B982-15 Krzywdzińska Agnieszka      2 000,00 zł Artefakty filokartystyczne jako źródła historyczne do poznania dawnej kultury korespondencyjnej. W kregu badań nad grafiką, epistolografią, sfragistyką i filatelistyka karty pocztowej.  
40 538-H100-B983-15 Kulczykowski Wacław      3 767,00 zł Średniowieczne obiekty hydrotechniczne w dolinie dolnej Wisły.  
41 538-H100-B984-15 Leśniewska Dominika      3 567,00 zł Stylistyczne i technologiczne podobieństwa gdańskich akcesoriów stroju z akcesoriami pozyskanymi w innych miastach hanzeatyckich.  
42 538-H100-B985-15 Łyziński Paweł      3 567,00 zł Jan hr. Szembek - człowiek i dyplomata.  
43 538-H100-B986-15 Prykaszczyk Michał      2 300,00 zł Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca.  
44 538-H100-B987-15 Sadłoń Paweł      3 667,00 zł Gdańsko-duńskie kontakty żeglugowe na początku XVI w.  
45 538-H100-B988-15 Syczak Piotr      2 500,00 zł Kontrola Państwowa na terenie województwa gdańskiego w latach 1980-1990.  
46 538-H100-B989-15 Szerle Jędrzej      3 567,00 zł Normańskie i angielskie źródła historiograficzne z X-XII wieku - twórcy, inspiracje oraz wzmianki o Europie Środkowo-Wschodniej.  
47 538-H100-B990-15 Węglińska Wirginia      3 767,00 zł Losy polskich więźniarek KL Stutthof  
48 538-H100-B991-15 Wiśniewski Tomasz      3 767,00 zł Polacy grekokatolicy i prawosławni w międzywojennej Polsce.  
49 538-H100-B992-15 Woliński Grzegorz      1 225,00 zł Kwerenda archiwalna w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (oraz zakup artykułów biurowych i pomocy naukowych)  
50 538-H100-B993-15 Wołodkowicz Cezary      3 567,00 zł Gdańsk jako element napoleońskiej Wielkiej Armii 1807-1812  
51 538-H100-B994-15 Wroński Krzysztof      3 567,00 zł Budownictwo obronne joannitów w baliwacie brandenburskim od drugiej połowy XIV w. do 1648 r.  
52 538-H100-B995-15 Zieliński Patryk      2 200,00 zł Mariawici  i kościół mariawicki w świetle wybranych tytułów prasy liberalnej Królestwa Polskiego w latach 1906-1915  
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
1 538-5100-B514-15 Hanna Wojewódka      3 000,00 zł Stochastyczne układy dynamiczne i ich zastosowanie  
2 538-5400-B850-15 Anna Przysiężna  9 500,00 zł  Charakteryzacja mieszanin zimnych atomów o statystyce Fermiego-Diraca z uwzględnieniem indukowanych oddziaływaniem  
3 538-5400-B851-15 Oksana  Voronych  6 000,00 zł  Investigation of localized waves in polaritonic Bose-Einstein condensates  
4 538-5400-B852-15 Dorota  Wejer      9 500,00 zł Miary złożoności i przyczynowości oparte na wzorcach porządkowych dla sygnałów fizjologicznych  
5 538-5100-B853-15 Aneta Gospodarczyk

     4 521,74 zł

 

Badanie krzywych quasi – konforemnych i  nie AC – usuwalnych mających strukturę fraktalną.  
6 538-5100-B854-15 Michał Jabłonowski      4 000,00 zł Związek pomiędzy słowami monoidu SSB a typami zawęźlonych powierzchni.  
7 538-5100-B855-15 Adrian Karpowicz      2 400,00 zł Hiperboliczne równania różniczkowo-funkcyjne drugiego rzędu.  
8 538-5100-B856-15 Piotr Karwasz      4 000,00 zł Symetria lustrzana rozmaitości pfaffianowych i płaskich.  
9 538-5100-B857-15 Iwona Krzyżanowska      3 100,00 zł Badanie osobliwości odwzorowań wielomianowych.  
10 538-5100-B858-15 Adam Kwela      4 000,00 zł Różne rodzaje rozbieżności ideałowych.  
11 538-5100-B859-15 Elżbieta Mrożek      3 000,00 zł Wybrane zagadnienia edukacji matematycznej oczami dzieci i przyszłych nauczycieli.  
12 538-5100-B860-15 Nikodem Mrożek      4 000,00 zł Uogólnienia zbiorów mikroskopijnych.  
13 538-5100-B861-15 Monika Wrzosek      4 000,00 zł Metoda Newtona dla równania falowego i dla równań z ułamkowym ruchem Browna.  
14 538-5300-B862-15 Janusz Dybizbański      7 077,00 zł Problemy turanowskie w hiperkostkach  
15 538-5300-B863-15 Moniki Rosicka       4 000,00 zł Iloczyny permutacyjne grafów  
16 538-5300-B864-15 Omer Sakarya      5 500,00 zł Zastosowanie algorytmu klasteryzacji do kolorowej  segmentacji obrazu.                
17 538-5300-B865-15 Radosław  Ziemann      5 423,00 zł Badania w ramach rozprawy doktorskiej  
18 538-5200-B866-15 Anna Baran    10 769,38 zł Badanie własności optycznych oraz procesów kompensacji ładunku w materiałach domieszkowanych jonami europu  
19 538-5200-B867-15 Patryk Kamiński    10 769,38 zł Analiza pików antykrzyżowania się poziomów w przypadku atomów helu powstałych na skutek przechwytu elektronu przez jon helu w zakresie energii pośrednich  
20 538-5200-B868-15 Marta Miotke      8 974,47 zł Badanie chłonności oraz uwalniania substancji czynnych z hydrożelowych nanokompozytów polimerowych  
21 538-5200-B869-15 Łukasz Sobolewski

   11 233,24 zł

Precyzyjne wyznaczanie parametrów spektroskopowych w widmach metali ciężkich  
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
1 538-7612-B447-15 Wojciech Grabowski       7 500,00 zł Procesy regionalizacji w subregionie Zatoki Perskiej  
2 538-7104-B895-15 Krystyna Bembennek      5 242,02 zł Tożsamość narracyjna jako tożsamość jednostkowa i narodowa  
3 538-7106-B896-15 Bartosz Mika      5 240,00 zł Społeczne uwarunkowania wyników egzaminacyjnych studentów socjologii  
4 538-7109-B897-15 Witold Płotka      5 935,00 zł Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda
Husserla a problem wiedzy
 
5 538-7119-B898-15 Krzysztof  Stachura      5 240,00 zł Re-edycja Ja online – jak młodzi ludzie korzystają z nowych technologii
komunikacyjnych 
 
6 538-7300-B899-15 Bartosz Atroszko      1 500,00 zł Rekonstrukcja znaczeń nadawanych przez nauczycieli szkół  ponadpod-
stawowych barierom zmiany dominującego modelu kształcenia 
 
7 538-7315-B900-15 Joanna Jezierska       4 000,00 zł Wpływ wybranych programów resocjalizacji i czasu trwania izolacji więźniów na zmiany ich obrazu samego siebie i samooceny  
8 538-7300-B901-15 Aleksandra Kurowska-Susdorf    12 200,00 zł Pamięć kulturowa zawarta w rekonstrukcjach kaszubskiej pustej nocy. Edukacyjny wymiar praktyki społecznej  
9 538-7300-B902-15 Patrycja Łaga      4 700,00 zł Organizowanie się rodziców dzieci z autyzmem w ramach działalności
w organizacjach samopopmocowych
 
10 538-7315-B903-15 Małgorzata Piechowicz      3 600,00 zł Jakość życia bezdomnych kobiet a readaptacja społeczna  
11 538-7300-B904-15 Olga Sniezhko      3 105,20 zł Sudan Północny: Edukacja dla dziewcząt. Edukacja przeciw obrzezaniu  
12 538-7612-B905-15 Kornel Bielawski      9 000,00 zł Przemoc polityczna w Azji Połudnuiowo-Wschodniej  
13 538-7600-B906-15 Maciej Boryń      1 150,00 zł Współzależność między decyzjami politycznymi a zagrożeniami  i polityką bezpieczeństwa energetycznego UE. Kontekst, analiza, synteza    
14 538-7600-B907-15 Bartosz Duraj      1 200,00 zł Strategiczno-polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej  
15 538-7612-B908-15 Przemysław Sieradzan      7 500,00 zł Narody Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej
wobec procesów geopolitycznych 
 
16 538-7600-B909-15 Andrzej Skiba       1 150,98 zł Stosunki polityczne polsko-niemieckie po 1989 roku  
17 538-7422-B910-15 Paweł Atroszko      6 200,00 zł Uzależnienie od uczenia się i zaangażowanie w uczenie się a samoocena, narcyzm, osobowość typu D, wypalenie i funkcjonowanie  psychospołeczne wśród studentów  
18 538-7400-B911-15 Blanka Kondratowicz - Nowak       4 209,00 zł Nowe spojrzenie na pojęcie posiadania przekonania o posiadaniu wolnej woli w kontekście wydajności pracy oraz dobrostanu psychicznego pracownika  
19 538-7416-B912-15 Marta Łockiewicz      6 100,00 zł Trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni w języku
angielskim w zależności od transparentności L1
 
20 538-7421-B913-15 Agata Rudnik      5 700,00 zł Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w
przebiegu chorób ukłądu pokarmowego
 
21 538-7402-B914-15 Natalia Treder      5 100,00 zł Funkcjonowanie rodzin zmagających się z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego w klinicznej postaci paraplegii u jednego z współmałżonków
 
22 538-7402-B915-15 Marta Witkowska      9 015,20 zł Funkcjonowanie poznawcze osób grających w różne gatunki gier
komputerowych 
 
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
1 538-6271-B001-15 Bartosz Kędzierski      9 571,00 zł Dozór elektroniczny miejsca pobytu sprawcy czynu zabronionego w systemach prawnych państw obcych  
2 538-6281-B002-15 Marta Flis-Świeczkowska    10 146,63 zł Rola pełnomocnika procesowego w świetle zasad procesu karnego według nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wchodzącej w życie w   
3 538-6110-B003-15 Paulina Glejt      9 615,00 zł Powinność wierzyciela do podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w ujęciu prawnoporównawczym na przykładzie rozwiązań występujących w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej  
4 538-6200-B004-15 Maciej Łaga      7 692,00 zł Prawo pracy u małych pracodawców  
5 538-6210-B005-15 Paulina Ślufińska      5 769,00 zł Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy wykonywaniu aktywności sportowej  
6 538-6210-B006-15 Mateusz Kosmol      3 846,00 zł Instytucja Verkürzung über die Hälfte w austriackim prawie cywilnym jako czynnik wpływający na pewność obrotu gospodarczego  
7 538-6130-B745-15 Maciej Nyka    10 000,00 zł Rynkowe instrumenty regulacji handlu w międzynarodowym prawie środowiska  
8 538-6210-B746-15 Izabela Adrych-Brzezińska      5 000,00 zł Digest of European Tort Law III "Misconduct"  
9 538-6170-B747-15 Karol Gregorczuk    10 000,00 zł Aspekty prawne, etyczne i społeczne biobankowania  
10 538-6170-B748-15 Martyna Zimmermann - Pepol    10 000,00 zł Koncepcja prawdy w filozofii prawa  
11 538-6000-B749-15 Małgorzata Ciepluch      5 770,00 zł Dzieło muzyczne, utwór muzyczny, kompozytor i twórca w kulturze prawnej Polski i Stanów Zjednoczonych  
12 538-6110-B750-15 Katarzyna Borówka      5 000,00 zł Nadzór o charakterze zastępczym nad działalnością samorządu terytorialnego  
13 538-6110-B751-15 Jakub H. Szlachetko      9 850,00 zł Prawne uwarunkowania udział think tanków w formułowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych  
14 538-6161-B752-15 Piotr Kitowski      5 000,00 zł Prawo ziemskie Prus Królewskich XVI-XVIII w.  
15 538-6000-B753-15 Dominika Żurek      5 870,00 zł Zwrot wywłaszczonych nieruchomości i jego odmowa w kontekście przysługujących byłym właścicielom roszczeń o odszkodowania  
16 538-6161-B754-15 Marcin Michalak    11 000,00 zł Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Studium prawnohistoryczne.  
17 538-6161-B755-15 Jacek Wałdoch    10 700,00 zł Zarząd komisaryczny miast w Polsce w latach 1918-1939  
18 538-6161-B756-15 Maria Lewandowicz      7 400,00 zł Wpływ Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego na polski Kodeks Zobowiązań z 1933 roku  
19 538-6120-B757-15 Anna Drywa      2 700,00 zł Analiza problemu minimalizowania ciężarów podatkowych przez podatników  
20 538-6170-B758-15 Tomasz Widłak    19 000,00 zł Hansa Kelsena koncepcja prawa międzynarodowego  
21 538-6110-B759-15 Karol Ważny      7 150,00 zł Legislacja związków jednostek samorządu terytorialnego - teoria i praktyka  
22 538-6000-B760-15 Katarzyna Tymińska      3 284,00 zł Odpowiedzialność zawodowa lekarzy jako szczególny rodzaj postępowania penalnego  
23 538-6000-B656-15 Michał Capierzyński      1 642,00 zł Prawne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami w wybranych krajach Unii Europejskiej – wizyta studyjna w KULeuven Research & Development (Belgia)  
24 538-6115-B761-15 Adam Bochentyn      6 950,00 zł Udział podmiotów o charakterze eksperckim w procesie stosowania norm prawa administracyjnego  
25 538-6110-B762-15 Paulina Glejt      4 850,00 zł Uchwały abstrakcyjne Naczelnego Sądu Administracyjnego - jeszcze wykładnia czy już prawotwórstwo?  
26 538-6320-B763-15 Krystyna  Warylewska     10 000,00 zł Konstytucjonalizacja Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa  i Sprawiedliwości  
27 538-6210-B764-15 Maja Maciejewska - Szałas    10 000,00 zł Wady oświadczenia woli, ze szczególnym uwzględnieniem czynności prawnych dokonywanych online-studium prawnoporównawcze. Oświadczenia i zapewnienia w prawie państw common law i polskim  
28 538-6000-B765-15 Maciej  Siewert      1 500,00 zł Praktyczne zastosowanie analogii w procedurze karnej  
29 538-6210-B997-15 Beata Kowalczyk    13 515,35 zł Jurysprudencja rzymska i bizantyjska metoda stosowania prawa w kontekście unifikacji prawa prywatnego w Europie  
30 538-6161-B998-15 Dawid Michalski      8 000,00 zł Współczesny ustrój polityczno-prawny Finlandii  
31 538-6110-B999-15 Jakub H. Szlachetko      9 615,00 zł Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego  
WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 
1 538-G220-B870-15 Brzana Radosław      4 500,00 zł Wpływ zespołów bentosowych zasiedlających budowle morskie na zespoły bentosowe pobliskiego dna miękkiego  
2 538-G245-B871-15 Dublinowska Magda      5 300,00 zł Wykorzystanie fakultatywnych nekrofagów w zagadnieniach kryminalnych  
3 538-G115-B872-15 Duda Filip       2 580,00 zł Wpływ uwarunkowań morfologicznych na zróżnicowanie stosunków wodnych zmienionego antropogenicznie torfowiska wysokiego - czarne bagno w Pradolinie Łeby  
4 538-G235-B873-15 Grajewska Agnieszka       5 570,00 zł Transfer rtęci do kolejnego pokolenia - badania fok szarych (Halichoerus grypus) z hodowli stacji morskiej IO UG  
5 538-G120-B874-15 Jaźwiecka Marta      2 500,00 zł Mapa potencjału grupowych spotkań biznesowych w Polsce Północnej  
6 538-G235-B875-15 Kobusińska Marta       6 000,00 zł Bioakumulacja pentachlorofenolu (PCP) w organizmach planktonowych (fitoplankton, zooplankton) z rejonu Zatoki Gdańskiej  
7 538-G235-B876-15 Koniecko Iga       5 570,00 zł Ludzkie włosy, sierść foki szarej Halichoerus grypus oraz pióra mew Larus argentatus jako miejsce kumulacji bisfenolu A  
8 538-G120-B877-15 Kruszewski Jan       4 000,00 zł Rola kolei wąskotorowych w gospodarce lokalnej  
9 538-G125-B878-15 Kwidzińska Monika       2 580,00 zł Wpływ uwarunkowań przyrodniczych na obieg wody i materii w jednorodnych litologicznie zlewniach młodoglacjalnych  
10 538-G235-B879-15 Lewandowski Krzysztof       6 000,00 zł Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na proces sorpcji pentachlorofenolu (PCP) w morskich osadach dennych- model laboratoryjny  
11 538-G115-B880-15 Pietruszyński Łukasz      2 590,00 zł Rola lokalnego zróżnicowania stosunków wodnych w rozwoju torfowisk wysokich w środkowej części pradoliny Łeby  
12 538-G220-B881-15 Marszewska Lena      5 300,00 zł Czy Oligochaeta mogą być wykorzystane do oceny jakości wód i osadu w basenach portowych? Badania pilotażowe na przykładzie Portu Gdynia  
13 538-G105-B882-15 Nowicka Klaudia       2 500,00 zł Kreowanie produktu turystyki kulturowej w muzeach etnograficznych na przykładzie Mazowsza i Pomorza  
14 538-G245-B883-15 Pniewski Filip       5 400,00 zł Wykorzystanie wewnętrznych sekwencji transkrybowanych(ITS-1 i 2) w badaniach różnorodnosci genetycznej szczepów okrzemki Fistulifera saprophila  
15 538-G210-B884-15 Podrażka Olga       5 570,00 zł Analiza interakcji konstrukcji kratowej oraz działającej na nią fali załamującej się w strefie płytkowej  
16 538-G120-B885-15 Połom Marcin       7 000,00 zł Przestrzenne aspekty produkcji i sprzedaży trojlejbusów w Europie  
17 538-G250-B886-15 Słomska Angelika       5 300,00 zł Analiza porównawcza struktury gatunkowej Siphonophora (Cnidaria Hydrozoa) dwóch akwenów subtropikalnych (Morze Tyrreńskie i Czerwone)  
18 538-G245-B887-15 Sromek Ludmiła       5 400,00 zł Specjacja i hybrydyzacja w kompleksie europejskich gatunków Cerastoderma edule i Cerastoderma glaucum  
19 538-G245-B888-15 Sylwestrzak Zuzanna       4 500,00 zł Wpływ cieczy jonowej [BMIM]Cl na zbiorowiska mikrofitobentosu z Zatoki Gdańskiej  
20 538-G210-B889-15 Szuszkiewicz Justyna       3 406,11 zł Wpływ warunków hydrometeorologicznych na widmo szumów podwodnych w rejonie Zatoki Gdańskiej  
21 538-G245-B890-15 Śliwińska Sylwia      5 300,00 zł Określenie oddziaływania alleopatycznego występującego pomiedzy Synechoccus sp a wybranymi szczepami bałtyckich sinic  
22 538-G145-B891-15 Wiśniewski Paweł       9 750,00 zł Przeciwerozyjna funkcja lasów glebochronnych na przykładzie obszarów zarządzanych przez RDLP w Toruniu  
23 538-G220-B892-15 Wójcik Dagmara       6 496,80 zł Metabolizm całkowity kraba wełnistoszczypcego Paraericheir sinensis w wodzie i na lądzie  
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
1 538-2130-B007-15 Dryl Wioleta    12 000,00 zł Identyfikacja czynników determinujących postrzeganie luksusowego charakteru produktu – wielowymiarowa analiza zachowań konsumentów polskich i zagranicznych  
2 538-2125-B008-15 Kowalke Krzysztof    12 000,00 zł Analiza fundamentalna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji  
3 538-2320-B009-15 Kozłowski Arkadiusz    12 000,00 zł Estymacja kwantyli rozkładu cech w populacji z wykorzystaniem losowania zrównoważonego i kalibracji  
4 538-2310-B010-15 Kuciapski Michał      9 980,00 zł Modele akceptacji technologii mobilnych w organizacjach gospodarczych i uczelniach wyższych  
5 538-2310-B011-15 Marcinkowski Bartosz      8 855,00 zł IT w globalnych firmach z branży zarządzania obiektami  
6 538-2320-B012-15 Gajda Damian    11 500,00 zł Funkcjonowanie rynku ubezpieczeń sektora MSP w Polsce  
7 538-2320-B013-15 Gierusz Anna      9 200,00 zł Stopa zastąpienia i ryzyko w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych  
8 538-2000-B014-15 Siemionek-Ruskań Małgorzata    10 000,00 zł Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarzadzania miastem w krajach skandynawskich  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 listopada 2015 roku, 8:56