fbpx Zasady | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady

ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI BUDŻETOWYMI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

                                                 Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 47/R/15 ze zm.

 

ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI BUDŻETOWYMI

NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

tekst ujednolicony z dnia 3 lutego 2017 roku

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                                                                  & 1.

 1. Wniosek o przyznanie środków na działalność statutową sporządza, według zasad i wzoru określonych przez ministra właściwego ds. nauki, podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowana przez dziekana.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w wersji papierowej dziekan przedkłada w 2 egzemplarzach do weryfikacji przez Sekcję Rozwoju Kadr i Badań Naukowych oraz Kwestora, a następnie do akceptacji przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, najpóźniej do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

 1. Wersja elektroniczna wniosku może być przesłana do ministra właściwego ds. nauki wyłącznie po akceptacji wniosku przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

                                                                                                 & 2

 1. Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego gospodarują dotacjami budżetowymi, podmiotową  i celową, na działalność statutową przeznaczonymi na:

 

         1) utrzymanie potencjału jednostki naukowej, w tym:

a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej,

b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,

c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,

d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,

e) współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a,

f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, obejmującą zadania określone w art. 25 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki,

g) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji, 

h) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;

       2) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi        związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 1. Dotacje budżetowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są na sfinansowanie kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich, zgodnie z „Zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego” stanowiącymi załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 139/R/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Katalog kosztów bezpośrednich dotyczący wydatkowania dotacji budżetowej na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
 3. Katalog kosztów bezpośrednich dotyczący wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.

§ 3.

Z dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1, nie mogą być finansowane koszty utrzymania potencjału badawczego związane z działalnością dydaktyczną oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

& 4.

 1. Z dotacji podmiotowej na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego dziekan wydziału może wyodrębnić środki z przeznaczeniem na:

 

         1) zakup czasopism naukowych oraz baz danych ,

         2) współpracę naukową zagraniczną niezbędną do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych,

         3) realizację zadań badawczych.

 

 1. Informację o wydatkowaniu i rozliczeniu środków, o których mowa w ust. 1, przedkładają dziekanowi wydziału:

 

          1) dyrekcja Biblioteki UG – w odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

          2) Sekcja Rozwoju Kadr i Badań Naukowych - w odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

      & 5.

 1. Działalność statutowa – utrzymanie potencjału badawczego jest realizowana przez wydział w ramach wykonywanych zadań badawczych.
 2. Rada Wydziału uchwala zasady lub kryteria podziału środków, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 3.
 1. Dziekan, zgodnie z obowiązującymi zasadami lub kryteriami dokonuje podziału środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, na zadania badawcze, wskazując kierowników tych zadań.
 2. Informację pisemną o wysokości przyznanych środków z dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dziekan przekazuje kierownikom zadań badawczych, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Sekcji ds. Rozliczeń oraz Działowi Kontrolingu.
 3. Ze środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dziekan, w uzgodnieniu z Radą Wydziału, może wyodrębnić tzw. rezerwę wydziałową, a jej wydatkowanie jest możliwe wyłącznie w formie dofinansowania realizowanych zadań badawczych.
 4. „Instrukcja finansowa DS-UPB” dotycząca tworzenia i rozliczania zadań badawczych oraz opracowywania i obiegu dokumentów finansowych związanych z wydatkowaniem dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

 

III.DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – BADANIA NAUKOWE I PRACE

ROZWOJOWE MŁODYCH NAUKOWCÓW  ORAZ UCZESTNIKÓW

STUDIÓW DOKTORANCKICH

                             & 6.

 1. Działalność wydziałów polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich jest finansowana z dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w wewnętrznym trybie konkursowym.
 2. Procedury i kryteria konkursu, o którym mowa w ust. 1, określa stosowny regulamin uchwalony przez Radę Wydziału.
 3. W oparciu o regulamin, o którym mowa w ust. 2, podziału dotacji na zadania badawcze dokonuje dziekan, wskazując kierowników tych zadań.
 4. Informację pisemną o wysokości przyznanych środków z dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dziekan przekazuje kierownikom zadań badawczych, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy  z  Zagranicą,  Sekcji  ds.  Rozliczeń  oraz  Sekcji  Rozwoju  Kadr  i  Badań Naukowych.
 5. Środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, mogą być przeznaczone na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
 6. „Instrukcja finansowa DS-MNiD” dotycząca tworzenia i rozliczania zadań badawczych oraz opracowywania i obiegu dokumentów finansowych związanych z wydatkowaniem dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

IV.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                      § 7.

Zadania badawcze finansowane z dotacji, o których mowa § 2 ust. 1, otrzymują indywidualne numery z centralnego rejestru umów Uniwersytetu Gdańskiego, służące do właściwej ewidencji w księgach finansowych uczelni.

                                                                                                              & 8.

 1. Kierownicy zadań badawczych ponoszą odpowiedzialność za:

             1) merytoryczną realizację zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

             2) terminową realizację zadań,

             3) prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie przyznanych środków,

             4) przestrzeganie dyscypliny finansowej.

 1. Wydatki związane z zadaniami badawczymi, o których mowa w niniejszym regulaminie, mogą być realizowane pod warunkiem dysponowania środkami finansowymi na ten cel.
 2. Informacje o wpływach i wydatkach oraz wyniku finansowym opracowują i udostępniają:

            1) Dział Kontrolingu – w odniesieniu do dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,

            2) Sekcja Rozwoju Kadr i Badań Naukowych – w odniesieniu do dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

       4. Kierownicy zadań badawczych są zobowiązani do złożenia dziekanowi rocznych i końcowych sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji zadań   badawczych, w następujących terminach: 

             1) do 15 maja roku następnego – sprawozdanie roczne,

             2) w ciągu 90 dni od zakończenia realizacji zadania – sprawozdanie końcowe.

 

                                                                                                                & 9.

 1. Środki finansowe z dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1, należy wykorzystywać do 31 grudnia roku kalendarzowego na który zostały przyznane.
 2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki finansowe z dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1, pozostają do wykorzystania w roku następnym, jednak nie później niż do 30 września, z przeznaczeniem wyłącznie na kontynuację realizacji zadania badawczego, na które zostały przyznane.
 3. Informację dla dziekana wydziału o wysokości środków, o których mowa w ust. 2, stanowiącą rozliczenie:

           1) zadań  badawczych,  zakupu  czasopism  i  baz  danych,  zrealizowanej  współpracy

naukowej zagranicznej, narzutu kosztów pośrednich sporządza Dział Kontrolingu w uzgodnieniu z Działem Księgowości Finansowej;

     2) zadań badawczych, stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych sporządza  Sekcja  Rozwoju Kadr i Badań Naukowych w uzgodnieniu z Działem Księgowości Finansowej, do dnia 30 kwietnia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 lutego 2017 roku, 10:45