fbpx Zadania Biura | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zadania Biura

Zadania Biura

Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi

 1. Sekcja Przygotowywania i Wsparcia Projektów
 2. Sekcja Monitorowania Projektów


I. Ogólne zadania Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi:
Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi uczestniczy w zarządzaniu strategicznym projektami, to jest:

 • Przygotowuje, we współpracy z jednostkami Uniwersytetu i instytucjami zewnętrznymi, strategiczne projekty rozwojowe w ramach programów międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Przygotowuje materiały na posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Projektów UG, przedstawia propozycje zadań do aplikacji o środki z programów międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz propozycje wniosków projektowych przygotowywanych przez pracowników Uniwersytetu.
 • Inicjuje i stymuluje procesy dostosowawcze wewnętrznych przepisów i procedur Uniwersytetu do wymogów polskiego i wspólnotowego prawodawstwa w zakresie realizacji projektów rozwojowych.
 • Inicjuje szkolenia kierowników projektów i innych pracowników Uniwersytetu w zakresie dotyczącym projektów rozwojowych.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą udziału poszczególnych jednostek Uniwersytetu w programach rozwojowych.

II. Zadania Sekcji Przygotowywania i Wsparcia Projektów Rozwojowych:

 • Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników Uniwersytetu zainteresowanych realizacją projektów finansowanych ze środków międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
 • Współpracuje z pracownikami Uniwersytetu, organizacjami partnerskimi oraz wybranymi podmiotami doradczymi i konsultingowymi przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych, europejskich, strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Pozyskuje i rozpowszechnia informacje oraz organizuje spotkania informacyjne dotyczące programów i funduszy międzynarodowych, europejskich, strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz możliwości udziału w nich jednostek organizacyjnych UG.
 • Koordynuje podpisywanie umów o dofinansowanie projektów rozwojowych.
 • Wspiera pracowników UG w zakresie zgodności prowadzonych projektów z wytycznymi i zasadami programów.


III. Zadania Sekcji Monitorowania Projektów:

 • Prowadzi rejestr projektów rozwojowych składanych i realizowanych w Uniwersytecie.
 • Sprawuje nadzór formalny nad kierownikami projektów w zakresie zgodności realizacji projektów rozwojowych z powierzonymi obowiązkami, w szczególności z wytycznymi programowymi oraz warunkami zawartych umów o dofinansowanie.
 • Prowadzi monitoring realizacji projektów podlegających konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego i projektów międzynarodowych.
 • Sporządza sprawozdania zbiorcze dotyczące udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach rozwojowych.
 • Współpracuje z kierownikami projektów oraz jednostkami organizacyjnymi UG, w szczególności z Działem Finansowo-Księgowym Projektów, Centrum Inwestycji i Remontów oraz Centrum Transferu Technologii w zakresie monitoringu realizowanych projektów.
 • Prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną zewnętrznych kontroli, przeglądów okresowych i wizyt monitoringowych oraz zleconych audytów projektów krajowych i międzynarodowych.
 • Dostarcza dane analityczne dotyczące udziału Uniwersytetu w przedsięwzięciach finansowanych ze środków międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby wewnętrzne Biura oraz dla innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Prowadzi nadzór nad realizacją trwałości projektów wynikającą z umów o dofinasowanie projektów.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Weronis
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku, 8:34