nauka
Głównym założeniem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej na wsparcie wybitnie zdolnych studentów w uczelni. W ramach wdrożenia modelu tutoringu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez Uczelnię będzie: 1…
nauka
Dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG z Wydziału Chemii (Prodziekan ds. Nauki) jest kierownikiem czterech projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których celem jest uzyskanie przez Uniwersytet Gdański zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Zaplanowane akredytacje to: Eurobachelor Certification dla kierunku Biznes chemiczny…
społeczna odpowiedzialność nauki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła się ostatecznie ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”.  Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 108 wniosków o przyznanie dofinansowania, z…