fbpx Kanclerz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kanclerz

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego


mgr Marta Mularczyk
Kanclerz

Biuro Kanclerza
tel. +48 58 523 20 08, +48 58 523 24 04
fax +48 58 552 23 07
 

Obowiązki wynikają ze Statutu Uniwersytetu Gdańkiego.

Szczegółowy zakres obowiązków:
 1. Zarządzanie mieniem i gospodarką oraz podejmowanie decyzji dotyczących tych spraw w zakresie zwykłego zarządu.
 2. Zgłaszanie Rektorowi wniosków o wyrażenie zgody na powzięcie decyzji w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu. 
 3. Tworzenie materialnych warunków realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu.
 4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą Uniwersytetu w zakresie uzgodnionym z prorektorem właściwym do spraw finansowych.
 5. Uczestniczenie w przygotowaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych.
 6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i techniczną, organizowanie i koordynowanie tej działalności.
 7. Sprawowanie merytorycznego kierownictwa jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych.
 8. Ustalanie sposobu zabezpieczenia majątku Uczelni oraz wyznaczanie jednostek organizacyjnych odpowiadających za realizację określonych w tym zakresie zadań.
 9. Zarządzanie nieruchomościami i nadzorowanie spraw związanych z własnością terenów i obiektów należących do Uczelni.
 10. Przydzielanie składników majątku trwałego określonym kategoriom jednostek na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora.
 11. Organizowanie procesów inwestycyjnych i remontowych.
 12. Nadzorowanie gospodarki transportowo-zaopatrzeniowej Uczelni.
 13. Zapewnianie bezpieczeństwa, porządku oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Zapewnianie realizacji spraw socjalnych pracowników. 
 15. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.
 16. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 17. Zapewnianie obiegu informacji i dokumentacji.
 18. Wydawanie na piśmie zarządzeń i instrukcji w zakresie umożliwiającym realizację zadań określonych w Statucie UG oraz Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 19. Uczestnictwo w posiedzeniach Senatu UG z głosem doradczym. 
 20. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 października 2019 roku, 13:30