fbpx Studia podyplomowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe

Tworzenie studiów podyplomowych

Dokumentacja w sprawie utworzenia studiów podyplomowych albo zmiany programu studiów podyplomowych powinna zawierać:

1) wniosek dziekana w sprawie utworzenia studiów podyplomowych albo w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych;

2) opinię rady dziekana w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;

3) opinię rady dziekana w sprawie projektu programu studiów podyplomowych wraz ze wskazaniem kandydata na kierownika studiów podyplomowych;

4) dokument "Informacje ogólne o programie studiów podyplomowych", zawierający między innymi:

a) zasady rekrutacji i informację dotyczącą wymaganych dokumentów,

b) profil absolwenta,

c) informację o uprawnieniach, jakie dają studia podyplomowe oraz warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów;

5) opis zakładanych efektów uczenia się;

6) sylabusy przedmiotów - wzór sylabusa;

7) plan studiów podyplomowych;

8) kalkulację finansową - w przypadku wniosku o utworzenie studiów podyplomowych (Kalkulację finansową przygotowuje Dział Kontrolingu - Wnioskodawca powinien zgłosić konieczność przygotowania kalkulacji co najmniej 6 tygodni przed terminem złożenia wniosku o utworzenie studiów podyplomowych);

9) dodatkowo w przypadku studiów podyplomowych tworzonych wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami bądź organizacjami - projekt umowy określającej zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów (projekt musi zawierać akceptację Radcy Prawnego UG i Dyrektora Finansowego UG).

 

Akty prawne:

Zarządzenie nr 103/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie trybu tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 lutego 2020 roku, 22:14