fbpx Fundusz Innowacji Dydaktycznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Fundusz Innowacji Dydaktycznych

Edycja 2017/2018

Projekty dofinansowane z FID w roku akademickim 2017/2018
Projekt Dofinansowanie
WMFiI  Zajęcia pomostowe dla studentów I roku 4166,67
WB Fenotyp vs genotyp. Metody diagnostyki bakteriologicznej – zajęcia lab. 2666,67
WF Badania terenowe we współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej 1060,00
WB Elektroporacja w nowoczesnej biotechnologii 5666,67
MWB Zajęcia laboratoryjne w środowisku regulowanym zgodnie z ISO17025 8333,33
WB Gamifikacja przedmiotu „neurobiologia uzależnień” 3500,00
WB Tworzenie gier edukacyjnych z wykorzystaniem Design Thinking 6000,00
WF Innowacyjne warsztaty z przetwarzania języka naturalnego 5666,67
WPiA Symulacja sprawy gospodarczej przed międzynar. sądem arbitrażowym 9666,67
WMFiI Rozwiązania dydaktyczne ułatwiające wdrożenie studentów I roku fizyki 8476,67
MWB Laboratorium z wirusologii 4666,67
WCh Zajęcia praktyczne z działania i eksploatacji maszyn do transportu cieczy 4333,33
WE Europejski tydzień zrównoważonego rozwoju 6166,67
WF eTwinning UG 6333,33
WH „Argumenta Historica” – czasopismo naukowo-dydaktyczne doktorantów 4600,00
MWB Metodyka biologii molekularnej 6500,00
WPiA Metody badania prawa i przedstawiania wyników tych badań 7666,67
WMFiINowoczesne metody badawcze dla studentów kryminalistyki 5666,67
WCh Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia z pomiarów dozymetrycznych 5833,33

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Zieliński
Treść wprowadzona przez: Marcin Zieliński
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 marca 2018 roku, 10:46

Edycja 2017/2018

Projekty dofinansowane z FID w roku akademickim 2017/2018
Projekt Dofinansowanie
WMFiI  Zajęcia pomostowe dla studentów I roku 4166,67
WB Fenotyp vs genotyp. Metody diagnostyki bakteriologicznej – zajęcia lab. 2666,67
WF Badania terenowe we współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej 1060,00
WB Elektroporacja w nowoczesnej biotechnologii 5666,67
MWB Zajęcia laboratoryjne w środowisku regulowanym zgodnie z ISO17025 8333,33
WB Gamifikacja przedmiotu „neurobiologia uzależnień” 3500,00
WB Tworzenie gier edukacyjnych z wykorzystaniem Design Thinking 6000,00
WF Innowacyjne warsztaty z przetwarzania języka naturalnego 5666,67
WPiA Symulacja sprawy gospodarczej przed międzynar. sądem arbitrażowym 9666,67
WMFiI Rozwiązania dydaktyczne ułatwiające wdrożenie studentów I roku fizyki 8476,67
MWB Laboratorium z wirusologii 4666,67
WCh Zajęcia praktyczne z działania i eksploatacji maszyn do transportu cieczy 4333,33
WE Europejski tydzień zrównoważonego rozwoju 6166,67
WF eTwinning UG 6333,33
WH „Argumenta Historica” – czasopismo naukowo-dydaktyczne doktorantów 4600,00
MWB Metodyka biologii molekularnej 6500,00
WPiA Metody badania prawa i przedstawiania wyników tych badań 7666,67
WMFiINowoczesne metody badawcze dla studentów kryminalistyki 5666,67
WCh Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia z pomiarów dozymetrycznych 5833,33

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Zieliński
Treść wprowadzona przez: Marcin Zieliński
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 marca 2018 roku, 10:37

Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych

Dział Jakości Kształcenia ma zaszczyt zaprosić Wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych. Jest to cykl szkoleń prowadzonych w formie warsztatowej przez samych nauczycieli akademickich UG. Szkolenia będą poświęcone nieszablonowym rozwiązaniom dydaktycznym i nowoczesnym metodom kształcenia. Prowadzący będą kładli nacisk na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, co pozwoli Uczestnikom zaadaptować prezentowane dobre praktyki do własnych potrzeb, wynikających z charakterystyki prowadzonych przez nich przedmiotów.

Warsztaty mają być inspiracją do tworzenia własnych projektów dydaktycznych, których realizację ułatwią środki z FIDu, a udział w nich jest dodatkowo premiowany przy rozpatrywaniu wniosków. Warsztaty będą  połączone z instruktażem, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Uczestnicy Laboratorium mają również szanse na zdobycie Nagrody za podejmowanie Inicjatyw Dydaktycznych. NID będzie przyznawana na okres trzech lat. W tym czasie nazwisko wyróżnionego nauczyciela będzie – we wszystkich miejscach, w których się ono pojawia (strona www uczelni, sylabusy, plany zajęć itp.) – opatrzone adnotacją, iż jest on dydaktycznym liderem, aktywnie poszerzającym swój nauczycielski warsztat i podejmującym ambitne inicjatywy związane z kształceniem

 

Materiały do pobrania:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Zieliński
Treść wprowadzona przez: Marcin Zieliński
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 października 2015 roku, 12:35

Fundusz Innowacji Dydaktycznych

 


Czym jest?


Fundusz Innowacji Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 czerwca 2010.
Ma na celu wspieranie realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych w Uniwersytecie Gdańskim.

   Do czego służy?


FID zabezpiecza środki na pokrycie - w całości lub w części - kosztów realizacji innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, takich jak: nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego; zasady udostępniania, aktualizacji i popularyzacji oferty kształcenia UG; zasady dyplomowania (m.in. standardy prac i egzaminów dyplomowych), zasady oceniania i sposoby wykorzystywania ocen do poprawy jakości kształcenia; reguły tworzenia, oceny i rozwoju programów studiów; elastyczne ścieżki kształcenia; zajęcia eksperymentalne, próbne wdrożenia i pilotażowe cykle zastosowań nowych metod, form i jednostek organizacyjnych nauczania-uczenia się w ramach oferty kształcenia UG. 

  Kto może złożyć wniosek?


Wniosek w sprawie przyznania środków z FID, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 56/R/11 z dnia 8 lipca 2011, składać mogą doktoranci oraz kadra naukowo-dydaktyczna UG.

W jakim terminie złożyć wniosek?


 

  • Wnioski, składa się każdego roku do dnia 10 września w sekretariacie prorektora właściwego ds. kształcenia.
  • Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie z FID odbywa się do dnia 15 września każdego roku.

    Do pobrania

          Regulamin funkcjonowania funduszu innowacji dydaktycznych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominik Niklas
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Burda
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 marca 2015 roku, 11:26