fbpx Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej

Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Adres strony domowej

http://www.politologia.ug.edu.pl

Kontakt

Instytut Politologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

 

Kierownik szkolenia:

dr Małgorzata Leszczyńska, lemapol@wp.pl, tel.058 523 41 51 lub 608 671 397

 

Obsługa administracyjna (sekretariat szkolenia):

mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk; admkgk@ug.edu.pl, tel. 058 523 41 61 lub 605 118 618, p. D 419

 

Charakterystyka szkolenia

PODMIOT, UZYSKAŁ ZGODĘ MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

zgoda z dnia 14 stycznia 2015 r. - DPS-VI.51111.9926-135-MJ/14(23)

 wydana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) i  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081)

 

Charakterystyka:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej.

Tradycje szkolenia w zakresie organizacji pomocy społecznej sięga roku 1998, gdyż wówczas po raz pierwszy zostały uruchomione studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, których ostatnia edycja (27) była przeprowadzona w roku 2012.

 

Program:

Program szkolenia zawiera znowelizowane minimum programowe (265 godzin), opracowane przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej (zgodnie z  Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2012 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 22.09.2004 roku) w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Realizowane będą więc następujące zagadnienia:  współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej; elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, w tym: kadra menedżerska w pomocy społecznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, kierowanie i zarządzanie superwizyjne, zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej, kontrola zarządcza; elementy etyki; zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej; wybrane zagadnienia prawne; wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego; publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej; mediacje i negocjacje w pomocy społecznej; stres i wypalenie zawodowe (zgodnie z minimum programowym liczby godzin w Rozporządzeniu).

 

Czas trwania: 2 semestry (10 miesięcy) w trybie niestacjonarnym

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje merytoryczne przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Opłaty

3400 zł – całość szkolenia (można płacić w 3 ratach: 1400 zł, 1000 zł, 1000 zł)

Rekrutacja

Rekrutacja ciągła

 

Sylwetka kandydata: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz osób pragnących pracować na stanowiskach kierowniczych (po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych – konkursowych związanych z ubieganiem się o stanowisko kierownicze w instytucjach rządowych oraz organizacjach pozarządowych).

 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

 

Limit miejsc: minimalnie: 20 osób;    maksymalnie: 31 osób

 

Dokumenty rekrutacyjne

  1. Podanie o przyjęcie na szkolenie
  2. Ksero (poświadczone za zgodność z oryginałem w sekretariacie szkolenia) dokumentu o posiadanym wykształceniu
  3. Jedno zdjęcie legitymacyjne
  4. Ksero dowodu osobistego (poświadczone za zgodność z oryginałem w sekretariacie szkolenia)
  5. Krótki życiorys

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Bury
Treść wprowadzona przez: Magdalena Bury
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 września 2016 roku, 10:33