Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy można dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy na swoim stanowisku bez zastrzeżeń?

Odp. Nie można. Sprawę tę reguluje art. 229 Kodeksu pracy, a także zarządzenie Rektora UG Nr 42/R/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich pracowników UG.:

Zarządzenie nr 42/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

 1. Kto ponosi konsekwencje służbowe za dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań ?

Odp. Pracodawca i bezpośredni przełożony. 

 1. Co grozi pracownikowi za niewykonanie badań  i w terminie podanym w zarządzeniu Nr 42/R/18 Rektora UG, który otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez bezpośredniego przełożonego?
  Odp. Ponieważ jest to niewykonanie podstawowego obowiązku pracowniczego, może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 1 pkt 1 Kodeksu pracy ( z winy pracownika). Przypominamy, że Skierowanie wystawiane jest w 2 egz. przez bezpośredniego przełożonego, podpisane musi być przez niego i pracownika kierowanego na badania (podpis + data).
 2. Czy każdemu pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego należą się okulary na koszt pracodawcy?

Odp. Nie. Sprawę okularów reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Jeśli pracownikowi, który codziennie przez co najmniej 4 godziny wykonuje pracę przy monitorze ekranowym (nie dotyczy laptopów), lekarz okulista w czasie badań profilaktycznych stwierdzi konieczność stosowania okularów korygujących wzrok do pracy z komputerem, to pracownik otrzyma zwrot kosztów do 250 zł od UG, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej na Uniwersytet Gdański, opisanej przez bezpośredniego przełożonego i przesłanej do Działu Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych UG. 

 1. Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach szkodliwych?

Odp. Nie jest. Jest pracą uciążliwą. Przyjmujemy wymuszoną pozycję ciała, po pewnym czasie, jeśli stanowisko pracy stałej nie jest prawidłowo zorganizowane, (p. Dz.U. z 1998 r.; Nr 148, poz. 973), nasz układ mięśniowo-szkieletowy zaczyna reagować, odczuwać dolegliwości (ból karku, sztywność pleców i nóg, niewyraźne widzenie, drętwienie palców). Należy uciążliwości minimalizować, np. stosować pracę przemienną lub robić przerwy w pracy (co godzinę pracy 5 min. przerwy), dostosować elementy stanowiska pracy do pracownika.

 1. Czy w obiektach uczelni wolno palić tytoń?

Odp. Nie! Ustawa z dnia 9 lipca 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami użytkowania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 96 z dn. 30.01.1996 r. z późn. zm.) zabrania palenia tytoniu i e-papierosów a także nowatorskich wyrobów tytoniowych w obiektach Uczelni. Obiekty muszą być odpowiednio oznakowane zakazami palenia przez administratorów. Osoba paląca w obrębie oznakowania naraża się na grzywnę w wysokości 500 zł. Nie wolno palić przed wejściami do budynków, ani na klatkach schodowych itp. gdyż można narazić osoby niepalące na bierne palenie:

Zarządzenie Kanclerza UG nr 10/K/16 z 2016 roku.

 1. Czy Rektor (Dziekan) UG ma obowiązek przeznaczyć jakieś pomieszczenie w każdym budynku na tzw. palarnię?

Odp. Nie.

 1. Jak wypełnić skierowanie pracownika na badania profilaktyczne okresowe?
  Odp. Skierowanie na badania lekarskie należy wypełnić w dwóch egzemplarzach. Druk Skierowania dołączony jest jako załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG Nr 42/R/18 z dn. 05.04.2018r: 

     Zarządzenie nr 42/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Skierowanie – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności badań - wypełnia bezpośredni przełożony. Po wpisaniu danych osobowych pracownika (także PESEL), charakteryzuje jego stanowisko pracy i narażenie na czynniki: (m.in. fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz inne, w tym niebezpieczne), po czym, po zsumowaniu ilości czynników wpisuje liczbę w pozycji:” Łączna ilość czynników (…)” i podpisuje Skierowania. Pracownik kierowany na badanie obowiązany jest podpisać (+ data) obydwa egzemplarze Skierowania. Jedno ze Skierowań przedkłada w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy, drugie przechowywane jest w jednostce organizacyjnej. Pracownicy z niewłaściwie wypełnionym skierowaniem nie będą obsłużeni przez Rejestrację Poradni Medycyny Pracy.  Od stycznia 2019 r. – kserokopię Skierowania na badania lekarskie należy przesłać do CZZL Dział Kadr w sposób uwzględniający zabezpieczenie danych wrażliwych pracownika.

 1. Kto powinien zgłosić i komu, że wydarzył się wypadek przy pracy?

 Odp. Osoba kierująca pracownikami, bezpośredni przełożony, świadek zdarzenia, osoba poszkodowana powinni bezzwłocznie powiadomić Rektora / Kanclerza o zaistniałym zdarzeniu w miejscu pracy. W praktyce - najczęściej i najszybciej powiadamiany jest telefonicznie Inspektorat BHP. Pracownicy Inspektoratu BHP zawsze proszą o pisemne potwierdzenie zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu (jest to tzw. Notatka służbowa przełożonego z określeniem daty, godziny, miejsca i okoliczności zdarzenia, z podpisem i pieczątką imienną przełożonego). Jeśli jest to wypadek ciężki, zbiorowy bądź śmiertelny - Rektor / Kanclerz obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu właściwego terenowo inspektora pracy oraz prokuraturę. 

 1. Kiedy mówimy, że wydarzył się wypadek przy pracy?

Odp. Jeśli zdarzenie, do którego doszło w pracy spełnia wymogi definicji wypadku przy pracy - (od 1 stycznia 2003 r. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą) - sporządzony zostaje Protokół Ustalenia Okoliczności i Przyczyn Wypadku przy Pracy, który zatwierdzany jest przez Rektora / Kanclerza. Aby opracować ww. Protokół – zespół powypadkowy, powołany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku obowiązany jest zebrać dokumentację (protokoły przesłuchania poszkodowanego, świadka, notatki służbowej przełożonego, dokumentacji lekarskiej itp.) i na podstawie dokumentacji ustalić czy rzeczywiście wystąpiły jednocześnie: nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą i uraz.

Uwaga: uraz musi być udokumentowany przez lekarza, np. z  SOR.

 1.  Czy kobieta w ciąży może pracować przy monitorze ekranowym do 8 godzin na dobę?

Odp: Może - z zachowaniem następującego warunków: czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może przekroczyć jednorazowo 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Przerw tych nie można łączyć.

 1.  Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w pozycji stojącej powyżej 3 godzin w czasie zmiany roboczej?

Odp: Może jedynie wykonywać prace w pozycji stojącej w łącznym czasie nie przekraczającym 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Lipiec 3, 2020 - 10:49 by Monika Maciąg-Dorszyńska Changed on piątek, Lipiec 3, 2020 - 11:28 by Monika Maciąg-Dorszyńska