Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA  INFORMACYJNA

dla osób biorących udział w postępowaniu w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy/w drodze do i z pracy lub wystąpieniem podejrzenia choroby zawodowej, a także wobec uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych przez UG.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl .  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)  przeprowadzenia i udokumentowania postępowania powypadkowego mającego na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy lub wypadku związanego z pracą lub kształceniem w Uczelni,

b) dokumentowania i ewidencjonowania zachorowań na choroby zawodowe

c) dokumentowania szkoleń i warsztatów, których organizowanie wynika z obowiązujących przepisów, a także profilaktyki i zapobiegania chorobom zawodowym,

  

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w szczególności na podstawie:

  • Ustawy Kodeks Pracy,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych,
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności określone w art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,

5. Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – również przez okres określony w tych przepisach. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych   przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Państwowa Inspekcja Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inne podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  Ponadto odbiorcą Państwa danych osobowych może być również podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot świadczący usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Grudzień 6, 2019 - 09:54 by Aleksandra Radej Ostatnia zmiana: wtorek, Kwiecień 7, 2020 - 10:51; wprowadzający: Aleksandra Radej