fbpx Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych

Administrator  

Uniwersytet Gdański reprezentowany przez osobę Pana Rektora

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Uczelni

Lokalny Administrator Danych Osobowych (LADO) 

osoba, której Administrator powierzył uprawnienia i obowiązki wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

     ► Dziekani wydziałów - w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach wydziałów oraz osób i jednostek współpracujących,

     ► Kanclerz UG - w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach jednostek administracji Uczelni,

     ► Dyrektorzy/ kierownicy pozostałych jednostek UG (ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych) - w zakresie

      danych przetwarzanych w ramach tych jednostek oraz osób i podmiotów współpracujących.

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) 

osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych

Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych

osoba upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych osobowych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Zieleniewicz
Treść wprowadzona przez: Martyna Zieleniewicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku, 8:38