fbpx Obowiązek informacyjny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Obowiązek informacyjny

Przykładowa klauzula infromacyjna

 

WZÓR  KLAUZULI  INFORMACYJNEJ

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu……………………………………………………………………………………………..……

[należy wskazać cel przetwarzania danych osobowych np. realizacja procesu rekrutacji na studia, organizacja i przeprowadzenie konferencji lub konkursu, przyznanie i realizacja świadczeń socjalnych z ZFŚS, zarządzanie uprawnieniami wjazdu na teren UG itp.]

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………………………………………………………

[należy wskazać jedną z przesłanek prawnych legalizujących proces przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 RODO, np. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z ustawy…………………………………………………………………...................]

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest …………………………………………………………………………………………………

[należy wskazać, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych]

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ……………………………………………………………………..……………………...……………………....………………....……………................

[należy podać okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu]

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa /będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym: ………………………………………………………………..……………………...……………………...……………………...…………………….........

[należy wskazać podmioty zewnętrzne, którym dane zostają udostępniane]

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Ponadto – gdy ma to zastosowanie – w klauzuli informacyjnej należy uwzględnić dodatkowo następujące informacje

  1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  3. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
PRZYKŁADOWA KLAUZULA ZGODY

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym [np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, itp.]  przez Uniwersytet Gdański  z siedzibą w Gdańsku (00-309)) przy ul. Bażyńskiego 8, w celu [np. przesyłania informacji promocyjnych dotyczących działalności Uczelni, organizacji i przeprowadzenia konferencji, itp.]

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Zieleniewicz
Treść wprowadzona przez: Martyna Zieleniewicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 grudnia 2019 roku, 7:33