Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych | Serwis główny UG

Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO) 

Uniwersytet Gdański reprezentowany przez osobę Pana Rektora

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych

Lokalny Administrator Danych Osobowych (LADO) 

osoba, której Administrator Danych Osobowych powierzył uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy :

     ► Dziekani wydziałów - w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach wydziałów oraz osób i jednostek współpracujących,

     ► Kanclerz UG - w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach jednostek administracji uczelni,

     ► Dyrektorzy/ kierownicy pozostałych jednostek UG (ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych) - w zakresie

      danych przetwarzanych w ramach tych jednostek oraz osób i podmiotów współpracujących.

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) 

osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych

Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych

osoba upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Zieleniewicz
Treść wprowadzona przez: Martyna Zieleniewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 września 2016 roku, 12:47