Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych

Dział Spraw Socjalnych

 

Wewnętrzne akty prawne:

 

      

Harmonogram terminów przyznawania i realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
dla pracowników, emerytów i rencistów

Rodzaj świadczenia Rodzaj wymaganego dokumentu Wysokość świadczenia Termin składania Termin realizacji

Świadczenie socjalne -zapomogi losowe i inne pracownicy, emeryci i renciści

wniosek

Ustala UKSM w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w UG dla wszystkich uprawnionych

cały rok

cały rok

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników*

wniosek

Do 100% kwoty przeznaczonej w danym roku z Funduszu na ten cel zgodnie z Regulaminem gospodarowania ZFŚS rozdział V, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w UG

- 31 maja

- 31 sierpnia**

III kwartał

IV kwartał

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika do lat 18 nie dłużej niż do dnia ukończenia 25 roku życia, po przedłożeniu zaświadczenia ze szkoły*

wniosek

Ustala UKSM w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w UG w I kwartale każdego roku

- 31 maja

- 30 września***

II kwartał

IV kwartał

Pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników, emerytów i rencistów

wniosek

Ustala UKSM w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w I kwartale każdego roku

cały rok

marzec

czerwiec

październik

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym UG w Łączynie (ośrodek czynny od maja do września)

wniosek o przyznanie wczasów

Ustala UKSM w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w UG do końca kwietnia każdego roku

- 15 maja

Turnusy:

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

Dofinansowanie do wypoczynku i inne potrzeby socjalne emerytów i rencistów

wniosek

Ustala UKSM w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w UG.

- 30 kwietnia

II kwartał

   

_______________________________

*      dofinansowanie wypłacane w formie gotówki jest opodatkowane.

**   drugi termin składania ( odwoławczy) dla osób, które nie złożyły wniosków do końca maja.

*** ostateczny termin składania faktur za zorganizowany wypoczynek dzieci

 

                                     

 

 

TABELE DOFINANSOWAŃ

 

                 I. Wypoczynek

                 Tab. nr 1. Dofinansowanie do wypoczynku we własnym zakresie „wczasy pod gruszą”

Lp.

 

Średni miesięczny dochód na członka rodziny, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym – wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły

1

Progi dochodowe

 do 2000 zł

 2000 -3500 zł

 powyżej 3500 zł

2

Osoby uprawnione

                                              Dofinansowanie

3

Pracownicy

 

 do 2 200 zł*

 do 1 400 zł*

do 800 zł*

4

Emeryci, renciści

 do 2 200 zł*

 do 1400 zł*

 do 800 zł*

5

Osoba prowadząca gospodarstwo jednoosobowe i samotnie zamieszkująca

do 2400 zł*

do 1600 zł *

do 800 zł*

6

Dzieci

do 700 zł*

-

-

 

 

*Wysokość dofinansowania zgodnie z

 

                  II. Pożyczki   

                         Tab. nr 2.  Pożyczki na cele mieszkaniowe

 

Lp.

                Cel pożyczki

Kwota

Okres spłaty

Liczba poręczycieli

1.

Remont mieszkania 

do 10.000 zł

do 5 lat

2 pracowników

2.

Remont / modernizacja mieszkania

( z kosztorysem)

do 20.000 zł

do 5 lat

2 pracowników

3.

Remont / modernizacja domu

(z kosztorysem)

do 30.000 zł

do 5 lat

2 pracowników

4.

Zakup pierwszego mieszkania, budowa domu (jako pierwszego miejsca zamieszkania), spłata kredytu bankowego, odsetek bankowych na w/w, wykup mieszkania od gminy

 

 

do 80.000 zł

 

 

do 10 lat

 

 

2 pracowników

5.

Zakup drugiego mieszkania

do 50.000 zł

do 10 lat

2 pracowników

 

 

                 III.  Pomoc rzeczowa i finansowa

                         Tab. nr 3.  Zapomogi

 

Średni miesięczny dochód na członka rodziny, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym – wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły

 

 

Lp.

Progi dochodu

do 2000 zł

2000 do 3500 zł

Powyżej 3500 zł

 

 

                        Dofinansowanie

1.

Z tytułu zdarzenia losowego ( kradzież, zalanie, pożar)

do 1500 zł

do 1000 zł

do 500 zł

2.

Z tytułu trudnej sytuacji materialnej

do 1300 zł

do   900 zł

do 500 zł

3.

Związane z kosztami leczenia oraz długotrwała chorobą

do 2000 zł w zależności od przedstawionych dokumentów i decyzji Komisji

4.

Z tytułu urodzenia dziecka

do 1900 zł

do 1700 zł

do 1500 zł

5.

Z tytułu udziału w sanatoriach i wczasach profilaktycznych - nie więcej niż 50% poniesionych kosztów (podstawą wypłaty jest skierowanie na leczenie oraz imienny rachunek)

do 800 zł

do 500 zł

do 300 zł

6.

Z tytułu zgonu : pracownika , emeryta, współmałżonka, dziecka

rodziców

 

do 2000 zł

do 1500 zł

 

do 1500 zł

do 1000 zł

 

do 1000 zł

do    700 zł

 

   IV. Objaśnienie

W skład uzyskanego przychodu w szczególności wchodzą:

-        wynagrodzenie za pracę oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia ( nagrody i premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych),

-        stypendia,

-        renty i emerytury,

-        alimenty,

-        zasiłki wypłacane przez Urzędy Pracy i  ośrodki pomocy społecznej,

-        wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnym, zleceń o dzieło, najmu, dzierżawy itp.,

-        oraz inne przychody niewykazywane w zeznaniu podatkowym PIT.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
 1. Konta Bankowe UG
 2. Hotele Asystenckie
 3. Okulary korygujące
 4. Pranie fartuchów laboratoryjnych
 5. Emeryci i renciści UG

Konta Bankowe Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Wpłaty za czynsz hotelowy należy dokonywać:
  Bank PEKAO SA IV/O Gdańsk
  ul. Kołobrzeska 43 Gdańsk
  numer: 59124012711111001043682415
 2. Konto Socjalne, na które należy dokonywać spłaty rat pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  Bank PEKAO SA IV/O Gdańsk
  numer: 84124012711111000014925476

Hotele asystenckie Hotel Asystencki (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 52/R/09) przeznaczony jest na okresowe zakwaterowanie zatrudnionych w UG nauczycieli akademickich, zamieszkałych na stałe w miejscowościach położonych poza Trójmiastem, w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do pracy. Wszystkich zainteresowanych zakwaterowaniem w Hotelu Asystenckim UG informujemy, że Uczelnia posiada dwa hotele:

 • Hotel Asystencki Nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk-Oliwa tel. 058 523 27 01, wew. 27 01 - zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych, 2-osobowych, rodziny z dziećmi kwateruje się w segmentach 3-osobowych, kuchnia ogólnodostępna na piętrze.
 • Hotel Asystencki Nr 2 ul.gen.Hallera 241, Gdańsk-Brzeźno tel. 058 343 46 88, 058 343 46 87 - pokoje 2-osobowe z osobnym w.c. i prysznicem, kuchnia ogólnodostępna na piętrze, odpłatność za 2 miejsca. Obowiązuje druk podania o hotel (załącznik do wyżej wymienionego Zarządzenia) który można pobrać w Rektoracie UG, II piętro, pokój 226.

Okulary korygujące Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr148,poz.973):

 1. Uniwersytet Gdański obowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowisku z monitorem ekranowym okulary korygujące wzrok jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UG wykażą potrzebę ich stosowania,
 2. pod pojęciem pracownika zatrudnionego na stanowisku z monitorem ekranowym należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną w UG i użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, (art.128,129 Kodeksu pracy),
 3. jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG wykażą potrzebę stosowania takich okularów podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego - pracownikowi będzie przysługiwał zwrot kosztów w wysokości 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), ustalonej na podstawie średnich cen szkieł i oprawek dostępnych w usługowych zakładach optycznych Trójmiasta (w tym - w salonie Vision Express Polska),
 4. w celu ustalenia konieczności wykonania badania pomocniczego okulistycznego - w ramach okresowych badań lekarskich, o których mowa w Zarządzeniu Rektora UG NR 55/R/11 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego - bezpośredni przełożony kierujący podległego pracownika na badania okresowe - obowiązany jest umieścić w Skierowaniu do lekarza profilaktyka (Charakterystyce Stanowiska Pracy) pisemną adnotację o ilości godzin pracy dziennie przy monitorze ekranowym,
 5. Zwrot kosztów - kwota zwrotu- 250,00 zł. Na podstawie faktury vat przesłanej do Działu Spraw Socjalnych: wystawionej na Uniwersytet Gdański (ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk NIP: 584-020-32-39, REGON: 000001330) oraz zarejestrowanej w rejestrze dokumentów zakupu - https://pi.ug.edu.pl

         Dodatkowo na odwrocie faktury:

 • pisemna adnotacja bezpośredniego przełożonego o ilości godzin pracy przy monitorze ekranowym;
 • forma zwrotu: odbiór gotówki w kasie UG/przelew na rachunek bakowy (w przypadku zwrotu na rachunek proszę podać nr rachunku)
  Do każdej faktury (za wyjątkiem  gdy za fakturę zapłacono gotówką) należy dołączyć potwierdzenie zapłaty w formie paragonu, potwierdzenia z terminalu płatniczego  lub wyciągu bankowego;
 • niezbędne załączniki: kserokopia orzeczenia lekarskiego.

Uwaga! Dział Spraw Socjalnych honoruje faktury za okulary z datą do 3 miesięcy po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok.

 

Pranie fartuchów laboratoryjnych

Na pranie fartuchów jednostki organizacyjne otrzymują indywidualne zgody Działu Zamówień Publicznych.
Zarejestrowane w rejestrze zamówień publicznych faktury za pranie fartuchów należy dostarczać do Działu Spraw Socjalnych pokój 226 II piętro w Rektoracie.

Emeryci i renciści

Pracownicy odchodzący z naszej Uczelni na emeryturę lub rentę powinni zgłosić się do Działu Spraw Socjalnych pokój 226 w celu wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza. Informacji telefonicznej w powyższej sprawie można uzyskać pod nr. telefonu 523 24 02. Jednocześnie
informujemy, że przy naszej Uczelni działa Klub Seniora z siedzibą na Wydziale Chemii w Gdańsku Oliwie. Emeryci i renciści Uczelni zainteresowani działalnością kulturalną, oświatową lub turystyczną mogą zgłosić się do Klubu w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.00 - 13.00.

Ośrodek Wypoczynkowy Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie
Dokumenty do pobrania:
Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 11, 2014 - 09:47 by Changed on poniedziałek, Październik 25, 2021 - 13:38 by Julia Gaca