fbpx Pensum | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pensum

Pensum

1. Pensum dydaktyczne

Pensum dydaktyczne, dalej jako „pensum”, to określony wymiar zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do którego wykonania jest zobowiązany nauczyciel akademicki, będący pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym.

Pensum jest określone w godzinach dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od stanowiska oraz wymiaru etatu nauczyciela akademickiego:

Pensum pracownika badawczo-dydaktycznego
Jeśli nauczyciel akademicki pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

1. profesora,

jego pensum wynosi: 180 godzin dydaktycznych rocznie,

1. profesora uczelni,

2. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,

210 godzin dydaktycznych rocznie,

1. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora,

2. asystenta,

240 godzin dydaktycznych rocznie.

 

Pensum pracownika dydaktycznego
Jeśli nauczyciel akademicki pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

1. profesora,

2. profesora uczelni,

3. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,

4. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora,

5. asystenta,

6. wykładowcy,

7. starszego wykładowcy,

jego pensum wynosi: 360 godzin dydaktycznych rocznie,

1. lektora,

2. instruktora.

540 godzin dydaktycznych rocznie.

Zasady ustalania pensum, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.
Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wykonanie pensum w pełnym wymiarze ustalonym na dany rok akademicki.

Zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli akademickich, w tym godzin ponadwymiarowych, oraz wysokość stawek należnego wynagrodzenia określa regulamin wynagradzania.

2. Obniżenie wymiaru pensum

W przypadkach określonych w Regulaminie Pracy UG (§ 19 i § 20), istnieje możliwość obniżenia pensum ustalonego dla danego nauczyciela:

a)  Zgodnie z § 19 Regulaminu Pracy UG pensum nauczyciela akademickiego obniża się ze względu na pełnienie funkcji:

 1.   Rektora – o 120 godzin dydaktycznych rocznie;
 2.   prorektora – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
 3.   dziekana – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
 4.   prodziekana – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
 5.   dyrektora szkoły doktorskiej – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
 6.   dyrektora CJO i dyrektora CWFiS: o 60 godzin dydaktycznych rocznie.

      W powyższych przypadkach, obniżenie pensum nie wymaga złożenia wniosku przez nauczyciela pełniącego jedną z ww. funkcji.

b)  Zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego w przypadku gdy:

 1.   nauczycielowi zostało powierzone przez Rektora wykonywanie zadań ważnych dla Uniwersytetu (§ 20 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Pracy UG);
 2.  nauczyciel pełni funkcję kierowniczą w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach (§ 20 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Pracy UG).

W tych przypadkach, na wniosek dziekana, zakres obniżenia pensum nauczyciela (w godzinach dydaktycznych) określa Rektor, odrębnie dla każdego przypadku. Wniosek o obniżenie pensum danego nauczyciela dziekan składa w Dziale Kształcenia do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy wniosek, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w trakcie roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

  Wzór wniosku (link)

c)  Na podstawie przepisu § 20 ust. 2 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego realizującego projekt badawczy, badawczo-rozwojowy lub dydaktyczny  finansowany ze źródeł zewnętrznych.

Wniosek o obniżenie pensum nauczyciel składa w Dziale Kształcenia do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego ten wniosek dotyczy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w trakcie roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia nr 89/R/17 Rektora UG z dnia 5 września 2017 r. w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego*.

         Wzór wniosku (link)

3. Plany i sprawozdania

Dziekan oraz dyrektor CJO i CWFiS przydziela nauczycielowi akademickiemu zajęcia zgodnie z pensum określonym dla danego stanowiska (wynikającym z przepisów § 14 Regulaminu Pracy UG) oraz zasadami planowania zajęć, wynikającymi z przepisów § 17 ust. 1 Regulaminu, tj.:

 1.   koniecznością eliminacji występowania niedociążeń dydaktycznych;
 2.   kolejnością zaliczania zajęć do pensum (określoną w przepisach § 18 Regulaminu Pracy UG);
 3.   wymogami dotyczącymi liczebności grup obowiązującymi w UG (zarządzenie nr 103/R/13 Rektora UG z późn. zm.).

Jednostki UG sporządzają plany obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, wykonujących pracę w tych jednostkach, do dnia 10 października roku akademickiego, którego dotyczy plan, oraz składają w Dziale Kształcenia do dnia 31 października tego roku akademickiego (§ 13 ust.1 Regulaminu wynagradzania UG).

Po zakończeniu roku akademickiego, jednostki UG przygotowują rozliczenie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, które stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Sprawozdania z realizacji obciążeń dydaktycznych są składane w Dziale Kształcenia do dnia 31 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem sprawozdań obejmujących zajęcia terenowe, które są składane niezwłocznie po zakończeniu zajęć (§ 13 ust.2 Regulaminu wynagradzania UG). Listy wypłat za pracę w godzinach ponadwymiarowych składa się w Dziale Płac.

Akty prawne:

 1.   ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.85 z późn. zm.);
 2.   Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do zarządzenia nr 62/R/19 Rektora UG z dnia 28 czerwca 2019 r.);
 3.   Regulamin wynagaradzania Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 r.);
 4.   zarządzenie nr 89/R/17 Rektora UG z dnia 5 września 2017 r. w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego.

 

* Obecnie są prowadzone prace nad aktualizacją zarządzenia nr 89/R/17 Rektora UG z dnia 5 września 2017 roku.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kędziora
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 maja 2020 roku, 15:15