Akty prawne | Serwis główny UG

Akty prawne

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ DZIAŁU KSZTAŁCENIA
         
(stan prawny na dzień 1 lutego 2018 r.)
         
         
Lp. Tytuł aktu prawnego Rodzaj aktu prawnego (ustawa/rozporządzenie/uchwała/zarządzenie) oraz adres publikatora albo nr aktu i data wydania Akt pierwotny (w przypadku opublikowania tekstu jednolitego albo ujednoliconego aktu UG) Akty poprzednio obowiązujące – uchylone
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
1 Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.    
2 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 986    
3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 Dz. U. z 2016 r., poz. 1594   rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)
4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 z późn. zm.   rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370 z późn. zm.)
5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Dz. U. z 2017 r., poz. 279   rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167)
6 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  Dz. U. z 2012 r., poz. 131    
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz. U. z 2017 r., poz. 1575    
8 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich Dz. U. z 2017 r., poz. 1696   rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558)
9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie  kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych Dz. U. z 2017 r., poz. 256   rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169 z późn. zm.)
10 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 z późn. zm.   rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188 z późn. zm.)
11 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Dz. U. Nr 179, poz. 1065    
12 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501    
13 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia Dz. U. z 2015 r., poz. 1467    
14 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów Dz. U. z 2014 r., poz. 1301 z późn. zm.    
15 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Dz. U. z 2016 r., poz. 2063   rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571)
16 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych Dz. U. z 2016 r., poz. 1577    
17 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach Dz. U. z 2014 r., poz. 1302    
18 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dz. U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.    
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich Dz. U. z 2014 r., poz. 1144 z późn. zm.    
20       rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201, poz. 1187)
AKTY WEWNĘTRZNE 
UCHWAŁY SENATU
1 Statut UG t.j. zarządzenie nr 1/R/18 Rektora UG z dnia 8 stycznia 2018 r.  uchwała nr 42/06 Senatu UG z dnia 8 czerwca 2006 r.  
2 Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 Senatu UG z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchwała nr 20/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. uchylona uchwała nr 12/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r.
3 Uchwała Senatu w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego                                             t.j. zarządzenie nr 99/R/16 Rektora UG z dnia 14 października 2016 r. uchwała nr 17/16 Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2016 r.                                uchwała Senatu UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim (t.j. uchwała nr 34/14 Senatu UG z dnia 24 kwietnia 2014 r., ze zm.)
4 Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim t.j. zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. (ze zm.) uchwała nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r. uchylona uchwała nr 30/12 Senatu UG                           z dnia 26 kwietnia 2012 r.
5 Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim t.j. zarządzenie nr 90/R/15 Rektora UG z dnia                                         7 sierpnia 2015 r. uchwała nr 69/14 Senatu UG z dnia 30 października 2014 r.  
6 Uchwała Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego  i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich uchwała nr 53/16 Senatu UG z dnia 15 grudnia 2016 r.   uchylona uchwała nr 52/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r.
7 Uchwała Senatu UG w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego uchwała nr 28/14 Senatu UG z dnia 27 marca 2014 r.   uchylona uchwała nr 52/12 Senatu UG z dnia 31 maja 2012 r.
8 Uchwała Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach t.j. zarządzenie nr 83/R/15 Rektora UG z dnia 8 lipca 2015 r. uchwała nr 77/14 Senatu UG z dnia             27 listopada 2014 r. uchylona uchwała nr 27/14 Senatu UG z dnia 27 marca 2014 r.
9 Uchwała Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim uchwała nr 45/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 r.    uchylona uchwała nr 11/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r. (ze zm.)
10 Uchwała Senatu UG w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych uchwała nr 41/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 r.   uchylona uchwała nr 42/15 Senatu UG z dnia 28 maja 2015 r. (ze zm.)
11 Uchwała Senatu UG w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim uchwała nr 36/07 Senatu UG z dnia 24 maja 2007 r.   uchylona uchwała nr 81/02 Senatu UG z dnia 24 stycznia 2002 r.
12 Uchwała Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat t.j. zarządzenie nr 106/R/15 Rektora UG z dnia 6 listopada 2015 r. (ze zm.) uchwała nr 64/14 Senatu UG z dnia               25 września 2014 r. uchylona uchwała nr 56/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r.
13 Uchwała Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności uchwała nr 19/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. (ze zm.)    
14 Uchwała Senatu UG w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej uchwała nr 6/16 Senatu UG z dnia 25 lutego 2016 r.    
15 Uchwała Senatu UG w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r.   uchylona uchwała nr 71/10 Senatu UG                               z dnia 28 października 2010 r.
ZARZĄDZENIA
1 Zarządzenie Rektora UG w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów zarządzenie nr 134/R/16 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2016 r.    
2 Zarządzenie Rektora UG w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów zarządzenie nr 90/R/17 Rektora UG z dnia 6 września 2017 r.   uchylone: zarządzenie nr 26/R/14 Rektora UG z dnia 1 kwietnia 2014 r. (ze zm.); zarządzenie nr 1/R/14 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2014 r. 
3 Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim oraz uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą zarządzenie nr 4/R/17 Rektora UG z dnia 25 stycznia 2017 r. (ze zm.)   uchylone zarządzenie nr 30/R/13 Rektora UG z dnia 7 marca 2013 r.
4 Zarządzenie Rektora UG w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 98/R/13 Rektora UG z dnia 5 listopada 2013 r. (ze zm.)    
5 Zarządzenie Rektora UG w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej zarządzenie nr 74/R/14 Rektora UG z dnia 21 lipca 2014 r.    uchylone zarządzenie nr 37/R/13 Rektora UG z dnia 28 marca 2013 r.
6 Zarządzenie Rektora UG w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta zarządzenie nr 62/R/12 Rektora UG z dnia                                                           14 września 2012 r. (ze zm.)    
7 Zarządzenie Rektora UG w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 99/R/17 Rektora UG z dnia 10 października 2017 r.   uchylone zarządzenie nr 75/R/13 Rektora UG z dnia 15 lipca 2013 r. (ze zm.)
8 Zarządzenie Rektora UG w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST zarządzenie nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 8 lutego 2013 r. (ze zm.)    
9 Zarządzenie Rektora UG w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu FAST zarządzenie nr 74/R/13 Rektora UG z dnia 15 lipca 2013 r.    
10 Zarządzenie Rektora UG w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu zarządzenie nr 31/R/13 Rektora UG z dnia 8 marca 2013 r.    
11 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie prowadzenia w UG dokumentacji przebiegu studiów zarządzenie nr 12/R/96 Rektora UG z dnia 12 czerwca 1996 r. (ze zm.)    
12 Zarządzenie Rektora UG w sprawie certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego zarządzenie nr 126/R/17 Rektora UG z dnia 21 grudnia 2017 r.   uchylone zarządzenie nr 46/R/13 Rektora UG z dnia 10 maja 2013 r. 
13 Zarządzenie Rektora UG w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich zarządzenie nr 4/R/01 Rektora UG z dnia 15 marca 2001 r.    
14 Zarządzenie Rektora UG w sprawie organizacji, zarządzania i odpowiedzialności związanych z funkcjonowaniem w Uniwersytecie Gdańskim Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" zarządzenie nr 136/R/16 Rektora UG z dnia 21 grudnia 2016 r.   uchylone zarządzenie nr 96/R/14 Rektora UG z dnia 16 października 2014 r.
15 Zarządzenie Rektora UG w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego zarządzenie nr 70/R/15 Rektora UG z dnia 26 czerwca 2015 r.   uchylone zarządzenie nr 26/R/13 Rektora UG z dnia 15 lutego 2013 r. 
16 Zarządzenie Rektora UG w sprawie szczegółowego trybu postępowania wobec studenta UG naruszającego przepisy obowiązujące w Uniwersytecie lub zachowującego się w sposób uchybiający godności studenta zarządzenie nr 64/R/16 Rektora UG z dnia 26 lipca 2016 r.    
17 Zarządzenie Rektora UG w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 98/R/14 Rektora UG z dnia 23 października 2014 r.   uchylone zarządzenie nr 33/R/13 Rektora UG z dnia 20 marca 2013 r.
18 Zarządzenie Rektora UG w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 103/R/13 Rektora UG z dnia 8 listopada 2013 r. (ze zm.)   uchylone zarządzenie nr 42/R/08 Rektora UG z dnia 4 listopada 2008 r. 
19 Zarządzenie Rektora UG w sprawie e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 100/R/14 Rektora UG z dnia 31 października 2014 r. (ze zm.)   uchylone zarządzenie nr 23/R/06 Rektora UG z dnia 7 czerwca 2006 r.
20 Zarządzenie Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim t.j. zarządzenie nr 72/R/16 Rektora UG z dnia                            17 sierpnia 2016 r. (ze zm.) zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. uchylone zarządzenie nr 69/R/14 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2014 r. 
21 Zarządzenie Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim t.j. zarządzenie nr 70/R/16 Rektora UG z dnia                            17 sierpnia 2016 r. (ze zm.) zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. uchylone zarządzenie nr 68/R/14 Rektora UG z dnia 26 czerwca 2014 r. 
22 Zarządzenie Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim t.j. zarządzenie nr 71/R/16 Rektora UG z dnia                            17 sierpnia 2016 r. (ze zm.) zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. uchylone zarządzenie nr 70/R/14  Rektora UG z dnia 30 czerwca 2014 r. 
23 Zarządzenie Rektora UG w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 147/R/16 Rektora UG z dnia 28 grudnia 2016 r.   uchylone zarządzenie nr 75/R/15 Rektora UG z dnia 29 czerwca 2015 r.
24 Zarządzenie Rektora UG w sprawie wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczenia do minimum kadrowego na Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 58/R/15 Rektora UG z dnia 9 czerwca 2015 r.    
25 Zarządzenie Rektora UG w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego zarządzenie nr 89/R/17 Rektora UG z dnia 5 września 2017 r.   uchylone zarządzenie nr 46/R/12 Rektora UG z dnia 28 czerwca 2012 r. 
26 Zarządzenie Rektora UG w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem Gdańskim oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich zarządzenie nr 88/R/17 Rektora UG z dnia 25 sierpnia 2017 r.    
27 Zarządzenie Rektora UG w sprawie szczegółowego trybu postępowania wobec pracownika UG, będącego w stanie po użyciu alkoholu albo spożywającego alkohol w czasie pracy zarządzenie nr 45/R/16 Rektora UG z dnia 8 czerwca 2016 r.    
28 Zarządzenie Rektora UG w sprawie określenia wzorów wydawanych przez Uniwersytet Gdański decyzji administracyjnych zarządzenie nr 94/R/12 Rektora UG z dnia 6 grudnia 2012 r.   uchylone zarządzenie nr 25/R/04 Rektora UG z dnia 14 września 2004 r. 
29 Zarządzenie w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 131/R/16 Rektora UG z dnia 14 grudnia 2016 r. (ze zm.)    
30 Zarządzenie Kanclerza UG w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Gdańskim zarządzenie nr 4/K/11 Kanclerza UG z dnia 31 marca 2011 r.    
UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCE CZASOWO
1 Uchwała Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018  uchwała nr 25/17 Senatu UG z dnia 27 kwietnia 2017 r. (ze zm.)   poprzednio obowiązywała uchwała nr 18/16 Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim  w roku akademickim 2016/2017 (ze zm.)
2 Zarządzenie Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018  zarządzenie nr 43/R/17 Rektora UG z dnia 4 maja 2017 r.   poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 35/R/16 Rektora UG z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
3 Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018  zarządzenie nr 39/R/17 Rektora UG z dnia 25 kwietnia 2017 r. (ze zm.)   poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 25/R/16 Rektora UG z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017 (ze zm.)
4 Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018  zarządzenie nr 40/R/17 Rektora UG z dnia                                       25 kwietnia 2017 r. (ze zm.)   poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 26/R/16 Rektora UG z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla  cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017
5 Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 t.j. zarządzenie nr 74/R/17 Rektora UG z dnia 21 lipca 2017 r.   poprzednio obowiązywało zarządzenie  nr 58/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017 (ze zm.)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Justyna Kubicka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lutego 2018 roku, 15:23