Akty prawne | Serwis główny UG

Akty prawne

 

 

 

           
 

Akty prawne dotyczące zadań Działu Kształcenia (stan prawny na dzień 6 marca 2017 r.)

 
 

L.p.

Tytuł aktu prawnego

Rodzaj aktu prawnego (ustawa/rozporządzenie/uchwała/zarządzenie) oraz adres publikatora albo nr aktu i data wydania

Akt pierwotny (w przypadku opublikowania tekstu jednolitego albo ujednoliconego aktu UG)

Akty poprzednio obowiązujące – uchylone

Zmiany

Uwagi

 

1

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym

t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.

 

 

 

 

 

2

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dz. U. z 2016 r., poz. 64 z późn. zm.

 

 

 

 

 

3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8

Dz. U. z 2016 r., poz. 1594

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)

 

 

 

4

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Dz. U. z 2016 r., poz. 1596

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370 z późn. zm.)

 

 

 

5

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Dz. U. z 2017 r., poz. 279

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167)

 

uchylenie wynika z art. 101 pkt 4, art. 111 pkt 4 ustawy o Zintegrowanym systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r., poz. 64)

 

6

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Dz. U. z 2012 r., poz. 131

 

 

 

 

 

7

 

 

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201, poz. 1187)

 

uchylenie wynika z art. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 2016 r. zmieniającej p.s.w.; akt nie został zastąpiony

 

8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Dz. U. z 2016 r., poz. 558

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480 z późn. zm.)

 

 

 

9

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie  kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Dz. U. z 2017 r., poz. 256

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169 z późn. zm.)

 

uchylenie z dniem 15.01.2017 r. wynika z art. 101 pkt 5, art. 111 pkt 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U. z 2016 r., poz. 64

 

10

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Dz. U. z 2016 r., poz. 1554

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188 z późn. zm.)

 

 

 

11

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Dz. U. Nr 179, poz. 1065

 

 

 

 

 

12

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.

 

 

 

 

 

13

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

Dz. U. z 2015 r., poz. 1467

 

 

 

 

 

14

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Dz. U. z 2014 r., poz. 1301 z późn. zm.

 

 

 

 

 

15

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Dz. U. z 2016 r., poz. 2063

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571)

 

 

 

16

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Dz. U. z 2016 r., poz. 1577

 

 

 

 

 

17

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Dz. U. z 2014 r., poz. 1302

 

 

 

 

 

18

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dz. U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.

 

 

 

 

 

19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

Dz. U. z 2014 r., poz. 1144

 

 

 

 

 

20

Statut UG

t.j. zarządzenie nr 73/R/16 Rektora UG z dnia 17 sierpnia 2016 r. (ze zm.)

 

 

zm.: uchwała nr 50/16 Senatu UG z dnia 24 listopada 2016 r.

 

 

21

Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

uchwała nr 20/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r.

 

uchylona uchwała nr 12/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r.

 

 

 

22

Uchwała Senatu w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego                                           

t.j. zarządzenie nr 99/R/16 Rektora UG z dnia 14 października 2016 r.

uchwała nr 17/16 Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2016 r.                               

uchwała Senatu UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim (t.j. uchwała nr 34/14 Senatu UG z dnia 24 kwietnia 2014 r., ze zm.)

 

 

 

23

Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim

t.j. zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.

uchwała nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r.

uchylona uchwała nr 30/12 Senatu UG                           z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

 

 

24

Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim

t.j. zarządzenie nr 90/R/15 Rektora UG z dnia                                         7 sierpnia 2015 r.

uchwała nr 69/14 Senatu UG z dnia 30 października 2014 r.

 

 

 

 

25

Uchwała Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego  i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich

uchwała nr 53/16 Senatu UG z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

uchylona uchwała nr 52/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

 

 

26

Uchwała Senatu UG w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

uchwała nr 28/14 Senatu UG z dnia 27 marca 2014 r.

 

uchylona uchwała nr 52/12 Senatu UG                         z dnia 31 maja 2012 r.

 

 

 

27

Uchwała Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

t.j. zarządzenie nr 83/R/15 Rektora UG z dnia 8 lipca 2015 r.

uchwała nr 77/14 Senatu UG z dnia             27 listopada 2014 r.

uchylona uchwała nr 27/14 Senatu UG                        z dnia 27 marca 2014 r.

 

 

 

28

Uchwała Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim

uchwała nr 11/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r. (ze zm.)

 

 

zm.: uchwała nr 24/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r.; uchwała nr 57/13 Senatu UG z dnia 26 września 2013 r.; uchwała nr 72/12 Senatu UG z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

 

29

Uchwała Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

uchwała nr 18/16 Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2016 r. (ze zm.)

 

poprzednio obowiązywała uchwała nr 33/15 Senatu UG z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w Uniwersytecie Gdańskim  w roku akademickim 2015/2016

zm.: uchwała nr 29/16 Senatu UG z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

 

30

Uchwała Senatu UG w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków       (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych

uchwała nr 42/15 Senatu UG z dnia 28 maja 2015 r. (ze zm.)

 

uchylona uchwała nr 50/10 Senatu UG z dnia                                        24 czerwca 2010 r. oraz uchwała nr                                        49/06 Senatu UG z dnia 28 września 2006 r.

zm.: uchwała nr 43/16 Senatu UG z dnia 27 października 2016 r.

 

 

31

Uchwała Senatu UG w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim

uchwała nr 36/07 Senatu UG z dnia 24 maja 2007 r.

 

uchylona uchwała nr 81/02 Senatu UG z dnia             24 stycznia 2002 r.

 

 

 

32

Uchwała Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu                  i warunków zwalniania z tych opłat

t.j. zarządzenie nr 106/R/15 Rektora UG z dnia                         6 listopada 2015 r. (ze zm.)

uchwała nr 64/14 Senatu UG z dnia               25 września 2014 r.

uchylona uchwała nr 56/14 Senatu UG                          z dnia 26 czerwca 2014 r.

zm.:  uchwała nr 47/16 Senatu UG z dnia 24 listopada 2016 r.; uchwała nr 37/16 Senatu UG z dnia 29 września 2016 r.; uchwała nr 28/16 Senatu UG z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

 

33

Uchwała Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności

uchwała nr 19/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. (ze zm.)

 

 

zm.:  uchwała nr 5/16 Senatu UG z dnia 25 lutego 2016 r.; uchwała nr 30/15 Senatu UG z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 

 

34

Uchwała Senatu UG w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

uchwała nr 6/16 Senatu UG z dnia 25 lutego 2016 r.

 

 

 

 

 

35

Uchwała Senatu UG w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego

uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r.

 

uchylona uchwała nr 71/10 Senatu UG                               z dnia 28 października 2010 r.

 

 

 

36

Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 25/R/16 Rektora UG z dnia 8 kwietnia 2016 r. (ze zm.)

 

poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 22/R/15 Rektora UG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016 (ze zm.)

zm.: zarządzenie nr 76/R/16 Rektora UG z dnia 31 sierpnia 2016 r., zarządzenie nr 54/R/16 Rektora UG z dnia 29 czerwca 2016 r.

 

 

37

Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

zarządzenie nr 26/R/16 Rektora UG z dnia                                       8 kwietnia 2016 r.

 

poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 30/R/15 Rektora UG z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla  cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2015/2016

 

 

 

38

Zarządzenie Rektora UG w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów

zarządzenie nr 134/R/16 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

 

39

Zarządzenie Rektora UG w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów

zarządzenie nr 26/R/14 Rektora UG z dnia 1 kwietnia 2014 r. (ze zm.)

 

 

zm.: zarządzenie nr 101/R/15 Rektora UG z dnia             30 września 2015 r.

 

 

40

Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych                                                         w roku akademickim 2016/2017

t.j. zarządzenie nr 62/R/16 Rektora UG z dnia 18 lipca 2016 r.

zarządzenie nr 58/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.

zarządzenie  nr 69/R/15 Rektora UG z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 (ze zm.)

 

 

 

41

Zarządzenie Rektora UG w sprawie organizacji                              i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 98/R/13 Rektora UG z dnia 5 listopada 2013 r. (ze zm.)

 

 

zm.:  zarządzenie 81/R/16 Rektora UG z dnia 7 września 2016 r.; zarządzenie nr 80/R/14 Rektora UG z dnia 5 sierpnia 2014 r.

 

 

42

Zarządzenie Rektora UG w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej

zarządzenie nr 74/R/14 Rektora UG z dnia 21 lipca 2014 r.

 

uchylone zarządzenie nr 37/R/13 Rektora UG                                z dnia 28 marca 2013 r.

 

 

 

43

Zarządzenie Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

zarządzenie nr 35/R/16 Rektora UG z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 46/R/15 Rektora UG z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 (ze zm.)

 

 

 

44

Zarządzenie Rektora UG w sprawie zasad prowadzenia Księgi dyplomów oraz poświadczania odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 1/R/14 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2014 r.

 

uchylone zarządzenie nr 2/R/13 Rektora UG                    z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

 

 

45

Zarządzenie Rektora UG w sprawie certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

zarządzenie nr 46/R/13 Rektora UG z dnia 10 maja 2013 r.

 

uchylone zarządzenie nr 9/R/05 Rektora UG                z dnia 30 marca 2005 r.

 

 

 

46

Zarządzenie Rektora UG w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich                 w Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 75/R/13 Rektora UG z dnia 15 lipca 2013 r. (ze zm.)

 

uchylone zarządzenie nr 63/R/12 Rektora UG z dnia 14 września 2012 r.

zm.: zarządzenie nr 110/R/14 Rektora UG z dnia 4 grudnia 2014 r.; zarządzenie nr 97/R/13 Rektora UG z dnia 31 października 2013 r.

 

 

47

Zarządzenie Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

t.j. zarządzenie nr 72/R/16 Rektora UG z dnia                            17 sierpnia 2016 r.

zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r.

uchylone zarządzenie nr 69/R/14 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

 

48

Zarządzenie Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

t.j. zarządzenie nr 70/R/16 Rektora UG z dnia                            17 sierpnia 2016 r.

zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r.

uchylone zarządzenie nr 68/R/14 Rektora UG z dnia 26 czerwca 2014 r.

 

 

 

49

Zarządzenie Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego                  w Uniwersytecie Gdańskim

t.j. zarządzenie nr 71/R/16 Rektora UG z dnia                            17 sierpnia 2016 r.

zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r.

uchylone zarządzenie nr 70/R/14  Rektora UG z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

 

50

Zarządzenie Rektora UG w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta

zarządzenie nr 62/R/12 Rektora UG z dnia                                                           14 września 2012 r. (ze zm.)

 

 

zm.: zarządzenie nr 54/R/13 Rektora UG z dnia                     7 czerwca 2013 r.

 

 

51

Zarządzenie Rektora UG w sprawie obsługi                                          i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST

zarządzenie nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 8 lutego 2013 r. (ze zm.)

 

 

zm.: zarządzenie nr 85/R/13 Rektora UG                                        z dnia 18 września 2013 r.; zarządzenie nr                              80/R/13 Rektora UG z dnia 6 września 2013 r.

 

 

52

Zarządzenie Rektora UG w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu FAST

zarządzenie nr 74/R/13 Rektora UG z dnia 15 lipca 2013 r.

 

 

 

 

 

53

Zarządzenie Rektora UG w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu

zarządzenie nr 31/R/13 Rektora UG z dnia 8 marca 2013 r.

 

 

 

 

 

54

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego               w sprawie prowadzenia w UG dokumentacji przebiegu studiów

zarządzenie nr 12/R/96 Rektora UG z dnia 12 czerwca 1996 r. (ze zm.)

 

 

zm.: zarządzenie nr 21/R/96 Rektora UG z dnia 13 września 1996 r.

 

 

55

Zarządzenie Rektora UG w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich

zarządzenie nr 4/R/01 Rektora UG z dnia 15 marca 2001 r.

 

 

 

 

 

56

Zarządzenie w sprawie organizacji, zarządzania i odpowiedzialności związanych z funkcjonowaniem w Uniwersytecie Gdańskim Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"

zarządzenie nr 136/R/16 Rektora UG z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

uchylone zarządzenie nr 96/R/14 Rektora UG z dnia 16 października 2014 r.

 

 

 

57

Zarządzenie Rektora UG w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim oraz uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

zarządzenie nr 4/R/17 Rektora UG z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

uchylone zarządzenie nr 30/R/13 Rektora UG z dnia 7 marca 2013 r.

 

 

 

58

Zarządzenie Rektora UG w sprawie postępowania                       z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego

zarządzenie nr 70/R/15 Rektora UG z dnia 26 czerwca 2015 r.

 

uchylone zarządzenie nr 26/R/13 Rektora UG z dnia 15 lutego 2013 r.

 

 

 

59

Zarządzenie Rektora UG w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 98/R/14 Rektora UG z dnia                                               23 października 2014 r.

 

uchylone zarządzenie nr 33/R/13 Rektora UG z dnia 20 marca 2013 r.

 

 

 

60

Zarządzenie Rektora UG w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 103/R/13 Rektora UG z dnia 8 listopada 2013 r. (ze zm.)

 

uchylone zarządzenie nr 42/R/08 Rektora UG z dnia 4 listopada 2008 r.

zm.: zarządzenie nr 3/R/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

 

61

Zarządzenie Rektora UG w sprawie e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 100/R/14 Rektora UG z dnia 31 października 2014 r. (ze zm.)

 

uchylone zarządzenie nr 23/R/06 Rektora UG z dnia 7 czerwca 2006 r.

zm.: zarządzenie nr 115/R/16 z dnia 17 listopada 2016 r.

 

 

62

Zarządzenie Rektora UG w sprawie wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczenia do minimum kadrowego na Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 58/R/15 Rektora UG z dnia 9 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

63

Zarządzenie Rektora UG w sprawie ustalania szczegółowego wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich

zarządzenie nr 46/R/12 Rektora UG z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

 

 

 

 

64

Zarządzenie Rektora UG w sprawie określenia wzorów wydawanych przez Uniwersytet Gdański decyzji administracyjnych

zarządzenie nr 94/R/12 Rektora UG z dnia 6 grudnia 2012 r.

 

uchylone zarządzenie nr 25/R/04 Rektora UG z dnia 14 września 2004 r.

 

 

 

65

Zarządzenie w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 131/R/16 Rektora UG z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

 

zm.: zarządzenie nr 148/R/16 Rektora UG z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

 

66

Zarządzenie Kanclerza UG w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Gdańskim

zarządzenie nr 4/K/11 Kanclerza UG z dnia 31 marca 2011 r.

 

 

zm.: zarządzenie nr 8/K/12 Kanclerza UG z dnia 17 kwietnia 2012 r.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Justyna Kubicka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 marca 2017 roku, 12:25