Dyplom i suplement | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dyplom i suplement

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz uznawalności za granicą dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce można otrzymać w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą należy skontaktować się z Kierownikiem Dziekanatu Wydziału właściwego dla ukończonego kierunku studiów.

W sprawie uwierzytelnienia suplementu do dyplomu należy skontaktować się z Działem Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz. 279)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie (Dz. U. 2015, poz. 1467)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016, poz. 1554).

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie nr 27/R/18 Rektora UG z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku, 15:07