Dyplom i suplement | Serwis główny UG

Dyplom i suplement

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz uznawalności za granicą dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce można otrzymać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

W sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą należy skontaktować się z Kierownikiem Dziekanatu Wydziału właściwego dla ukończonego kierunku studiów.

W sprawie uwierzytelnienia suplementu do dyplomu należy skontaktować się z Działem Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz. 279)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na okreslonym poziomie (Dz. U. 2015, poz. 1467)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016, poz. 1554).

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie Rektora UG nr 26/R/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów.
  2. Zarządzenie Rektora UG nr 101/R/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/R/14 Rektora UG w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kędziora
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 lutego 2017 roku, 11:44

Dyplom i Suplement - dodatkowe wyjaśnienia

Zamieszczone poniżej informacje są odpowiedzią na liczne pytania, skierowane do Działu Kształcenia, w sprawie wypełniania dyplomu i suplementu:
 
W punkcie 5.2. Suplementu Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe - podajemy, jeśli dotyczy, czy dany dyplom daje uprawnienia do wykonywania określonego zawodu oraz pod jakimi warunkami i jaka instuytucja nadaje ten status zawodowy, lub czy nadaje prawo do prowadzenia praktyki zawodowej. Należy pamiętać, że tylko nieliczne dyplomy dają szczególne, specyficzne uprawnienia i tylko w tych sytuacjach należy szczegółowo wypełnić ten punkt. W przypadku braku ww. uprawnień wpisujemy: nie posiada.
 
W punkcie 6.1. Suplementu Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach - wpisujemyinformacje o zlaiczonych praktych ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach, np. nagrodach, wyróżnieniach i innych wybitnych osiągnięciach związanych z realizowaną dycypliną studiów. Jeżeli nie ma potrzeby umieszczania dodatkowych informacji wpisujemy słowo: brak.
 
W punkcie 7.3. Suplementu Stanowisko osoby wymienionej w pkt 7.2. - wpisujemy stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej uczelni, który podpisał suplement.

Jeśli student rozpoczynał studia jako wolny słuchacz, to nie zaznaczamy tego w suplemencie.

Jeśli student rozpoczynał studia na innej uczelni albo innym kierunku, to w tym pierwszym okresie zaliczeniowym wpisujemy mu wszystkie przedmioty, z których uzyskał zaliczenie.

Przedmioty wpisujemy w brzmieniu oryginalnym, np. jeśli student studiował
w Anglii, to zaliczone przedmioty wpisujemy po angielsku, nawet wtedy, gdy dysponujemy tłumaczeniem na język polski.

Jeśli student podszedł ponownie do rekrutacji i rozpoczął kolejny kierunek studiów
za zgodą dziekana od II-go roku (zgoda dziekana obejmuje zaliczenie I roku z poprzedniego kierunku), to wypisując suplement - na I rok przepisujemy wszystkie przedmioty zrealizowane przez studenta na poprzednim kierunku, z zaznaczeniem, że był to inny kierunek i inny rok akademicki.

Prodziekan może podpisać suplement, jeśli zostanie do tego upoważniony (tak jak do podpisania dyplomu!) – taka praktyka jest jednak traktowana jako wyjątek od reguły, ponieważ dokumenty podpisuje organ uczelni.

Seminarium dyplomowe musi mieć określony zakres.

W tabeli (punkt IV.2) nie stosuje się ocen negatywnych (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego)

Różnic programowych nie oznacza się w specjalny sposób, są to przedmioty dodatkowo zrealizowane w danym semestrze.

W przypadku zbiorowych prac dyplomowych w suplemencie w polu "tytuł pracy" : po wpisaniu  tytułu pracy należy postawić przecinek , a następnie napisać: praca zbiorowa - współautor: [wpisać imię i nazwisko współautora]

Tytuł pracy magisterskiej i licencjackiej w odpisie dyplomu na język obcy należy podać w języku oryginału (język polski) i w tłumaczeniu na język obcy. Sposób zapisu tytułu pracy dyplomowej w języku obcym (w nawiasie lub cudzysłowiu) pozostaje do decyzji Wydziału.

Uczelnia nie wydaje wersji elektronicznej suplementu ani w języku polskim ani w odpisie na język obcy.

Data wypisania dyplomu nie powinna być późniejsza niż 30 dni od daty zdania egzaminu dyplomowego (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uczelnia ma 30 dni na wystawienie dyplomu ukończenia studiów).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kędziora
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 14:22