fbpx Dyplom i suplement | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dyplom i suplement | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dyplom i suplement

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz uznawalności za granicą dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce można otrzymać w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poświadcza następujące dokumenty wydane przez Uniwersytet Gdański:

  • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
    • dyplomów ukończenia studiów,
    • suplementów do dyplomu;
  • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

W sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą należy skontaktować się z Kierownikiem Dziekanatu Wydziału właściwego dla ukończonego kierunku studiów.

 

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861).

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie nr 27/R/18 Rektora UG z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów (ze zm.).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 13:47