Pensum | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pensum

1. Pensum dydaktyczne

Pensum dydaktyczne to określona liczba godzin zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do której wykonania jest zobowiązany nauczyciel akademicki, będący pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym.

Wymiar rocznego pensum jest określony w godzinach dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od stanowiska oraz wymiaru etatu.

Zasady ustalania wymiaru pensum, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, określa Statut UG oraz uchwała nr 41/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 roku.

Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wykonanie pensum w pełnym wymiarze ustalonym na dany rok akademicki.

2. Obniżenie wymiaru pensum

W przypadkach określonych w Statucie UG (§ 102 – § 103), istnieje możliwość obniżenia wymiaru pensum ustalonego dla danego nauczyciela.

Zgodnie z § 102 Statutu UG obniża się wymiar pensum nauczyciela akademickiego ze względu na pełnienie funkcji:

 • Rektora: o 120 godzin dydaktycznych,  
 • prorektora: o 90 godzin dydaktycznych,
 • dziekana: o 90 godzin dydaktycznych,
 • prodziekana: o 60 godzin dydaktycznych,
 • dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu: o 30 godzin dydaktycznych,
 • dyrektora SJO i dyrektora SWFiS: o 60 godzin dydaktycznych.

W powyższych przypadkach, obniżenie wymiaru pensum nie wymaga złożenia wniosku.

Na podstawie § 103 Statutu UG Rektor może obniżyć wymiar pensum nauczyciela akademickiego ze względu na:

 • wykonywanie zadań ważnych dla UG lub realizowanie projektów badawczych (§ 103 ust. 1),
 • realizowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (§ 103 ust. 2) – zgodnie z zarządzeniem nr 89/R/17 Rektora UG z dnia 05 września 2017 roku,
 • pełnienie funkcji kierowniczych w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach (§ 103 ust. 3).

Na podstawie § 103 ust. 1 i 3 Statutu UG Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego (wzór wniosku), może obniżyć wymiar pensum nauczyciela akademickiego ze względu na:

 • wykonywanie zadań ważnych dla UG lub realizowanie projektów badawczych (§ 103 ust. 1),
 • pełnienie funkcji kierowniczych w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach (§ 103 ust. 3).

Na podstawie § 103 ust. 2 Statutu UG Rektor, na wniosek dziekana (wzór wniosku), może również obniżyć wymiar pensum nauczyciela akademickiego ze względu na realizowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W tych przypadkach, zakres obniżenia wymiaru pensum (w godzinach dydaktycznych) Rektor określa indywidualnie w odniesieniu do danego nauczyciela.

Wniosek o obniżenie wymiaru pensum należy składać w Dziale Kształcenia do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy wniosek, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w trakcie roku akademickiego.

3. Plany i sprawozdania

Dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej przydziela nauczycielowi akademickiemu zajęcia zgodnie z wymiarem pensum określonym dla danego stanowiska (wynikającym z § 4 ust. 1 uchwały nr 41/17 Senatu UG) oraz zasadami planowania zajęć, wynikającymi z § 6 uchwały, tj.:

1) ograniczeniem do niezbędnego minimum występowania niedociążeń dydaktycznych;

2) kolejnością zaliczania zajęć do pensum;

3) wymogami dotyczącymi liczebności grup obowiązującymi w UG (zarządzenie nr 103/R/13 Rektora UG z późn. zm.).

Jednostki UG sporządzają plany obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, wykonujących pracę w tej jednostce, do dnia 10 października roku akademickiego, którego dotyczy zestawienie, oraz składają w Dziale Kształcenia do dnia 31 października tego roku akademickiego.

Po zakończeniu roku akademickiego, jednostki UG przygotowują rozliczenie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, które stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Sprawozdania z realizacji obciążeń dydaktycznych są składane w Dziale Kształcenia do dnia 31 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem sprawozdań obejmujących zajęcia terenowe, które są składane niezwłocznie po zakończeniu zajęć. Listy wypłat za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz za realizację zajęć w soboty i niedziele składa się w Dziale Płac.

 

Akty prawne:

 1. Statut Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (t.j. załącznik do zarządzenia nr 22/R/17 Rektora UG z dnia 30 marca 2017 r.);
 2. Uchwała nr 41/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych;
 3. Zarządzenie nr 89/R/17 Rektora UG z dnia 05 września 2017 r. w sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 kwietnia 2019 roku, 11:46