Akty prawne | Serwis główny UG

Akty prawne

Uchwała Senatu UG nr 42/15 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objetych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbe godzin ponadwymiarowych.

Uchwała Senatu UG nr 64/14 ze zmian.z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat z późn. zm.;

Uchwała Senatu UG nr 5/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/15 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności;

Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych.

Zarządzenie nr 26/R/16 Rektora UG z dnia z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 58/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla sluchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 4/R/09 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań finansowych dla nowotworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania (tekst jednolity);

Zarządzenie Rektora UG nr 69/R/15 ze zm. z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016;

Zarządzenie Rektora UG nr 30/R/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie Rektora UG nr 19/R/11 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód;

Zarządzenie Rektora UG nr 19/R/13 z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST (ze zm.);

Zarządzenie Rektora UG nr 97/R/16 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie Rektora UG nr 93/R/16 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 listopada 2016 roku, 11:18