fbpx Inne akty prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Inne akty prawne

Inne akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.; zwłaszcza art. 160, art. 163, art. 323);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791);

 

Zarządzenie nr 26/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powoływania i odwoływania kierownika studiów podyplomowych;

Zarządzenie nr 103/R/19 Rektora UG z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie tworzenia, przekształcenia i likwidacji oraz zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 106/R/19 Rektora UG z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań finansowych dla nowo tworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania;

Zarządzenie nr 87/R/19 Rektora UG z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

Zarządzenie nr 34/R/19 Rektora UG z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 18/K/15 Kanclerza UG z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Uniwersytetu Gdańskiego, (ze zm.);

Zarządzenie nr 10/K/19 Kanclerza UG z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Gdańskiego;

Zarządzenie nr 37/R/21 Rektora UG z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.);

Zarządzenie nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST (ze zm.);

Zarządzenie nr 97/R/16 Rektora UG z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku, 13:23