Informacja o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

INFORMACJA O SPOSOBIE BEZPIECZNEGO I HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ UCZELNI I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU LUB AWARII

(Podst. pr. art. 51  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz rozp. MNiSW z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090; § 1 pkt 5 oraz § 2 pkt 2 a).

 

Obowiązki i odpowiedzialność kierowników jednostek organizacyjnych uczelni oraz uczestników zajęć:

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnikom zajęć. W szczególności obowiązany jest zapewnić nadzór nad:

 • utrzymywaniem urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi w stanie zapewniającym sprawność ich działania, a niesprawne  lub uszkodzone – zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia ich, w sposób przyjęty w uczelni (wyłączyć, oznakować napisem, m.in. „urządzenie uszkodzone, zgłoszone do naprawy” itp.,
 • umieszczeniem w widocznym miejscu w pracowni, laboratorium, warsztacie itp. pomieszczeniu, w którym prowadzi się zajęcia dydaktyczne  z użyciem urządzeń, sprzętu i narzędzi -  instrukcji bezpiecznej pracy z nimi,
 • umieszczeniem w widocznym miejscu pracowni, laboratorium, warsztacie itp. pomieszczeniu, w którym prowadzi się zajęcia dydaktyczne  - instrukcji postępowania na wypadek awarii,
 • zabezpieczeniem i odpowiednim oznakowaniem pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieupoważnionym,
 • umieszczeniem w każdym pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne informacji o przenośnych apteczkach pierwszej pomocy i telefonach alarmowych oraz o adresie poczty elektronicznej, na który można zgłaszać przypadki wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia,
 • prowadzeniem zajęć dydaktycznych przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • bezzwłocznym powiadamianiu Rektora o wypadku, do którego doszło w czasie zajęć (na terenie uczelni i poza terenem), organizowanych przez uczelnię w związku z realizacją programu kształcenia.

2. Uczestnicy zajęć dydaktycznych studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia obowiązani są do odbycia co najmniej 4 –godzinnego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. Szkolenia te odbywają się w oparciu o odrębne przepisy wewnętrzne UG. Ponadto, uczestnicy zajęć obowiązani są znać i przestrzegać treści instrukcji, regulaminów  i wskazówek udzielanych przez prowadzących zajęcia.

3. Prowadzący zajęcia w pracowniach, laboratoriach i warsztatach, sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczestnikami tych zajęć:

 • nie mogą dopuścić do zajęć uczestników nie posiadających ochron indywidualnych, przewidzianych do danego rodzaju zajęć. Ochrony indywidualne dla uczestników zajęć wydawane są w oparciu o odrębne przepisy wewnętrzne UG,
 • obowiązani są do sprawdzenia przed ich rozpoczęciem, czy stan techniczny urządzeń i sprzętu, instalacji elektrycznej, ogólny stan pracowni, laboratorium, warsztatu nie stwarza zagrożeń dla studentów, doktorantów itp.,
 • obowiązani są zapoznać uczestników zajęć przed ich rozpoczęciem i w razie innych potrzeb -  z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo uczestników zajęć podczas np. ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń technicznych i sprzętu (także sportowego) i czynników szkodliwych dla zdrowia, instrukcjami bezpiecznej pracy, a także z treścią kart charakterystyk substancji i mieszanin chemicznych stosowanych podczas zajęć (ćwiczeń), a w razie nieszczęśliwego zdarzenia – udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapewnienia właściwej opieki lekarskiej – jeśli będzie to konieczne w związku ze zdarzeniem i zawiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej o zdarzeniu,

4. Dokumentację powypadkową wypadku studenta, doktoranta i innego uczestnika zajęć organizowanych przez uczelnię opracowuje - w oparciu o przepisy dotyczące ustalania okoliczności u przyczyn wypadków przy pracy - zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik Inspektoratu BHP i społeczny inspektor pracy.

5. Inspektorat BHP prowadzi ewidencję wypadków uczestników zajęć dydaktycznych i sporządza analizy okoliczności i przyczyn wypadków uczestników zajęć  dydaktycznych, o wynikach których powiadamia Rektora i kierownika jednostki organizacyjnej, w której doszło do nieszczęśliwego zdarzenia.

6. Pozostałe informacje,  p. strona internetowa Inspektoratu BHP, m.in.:

 • druk zgłoszenia wypadku uczestnika zajęć,
 • jak sporządzić notatkę nt. wypadku pracownika,
 • informacje o postępowaniu z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia (chemicznymi, biologicznymi, promieniowania jonizującego, wzorami rejestrów, instrukcji bezpiecznych prac)
 • informacje o wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych osobach do udzielania pierwszej pomocy na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia oraz zadań w zakresie zwalczania pożarów,  ewakuacji lub innego zagrożenia znajdują się na stronie internetowej BHP: 

http://www2.ug.edu.pl/pl/info_dla_prac/?id_jedn=43           dostępne jedynie z domeny UG,

 • instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/84294/zarzadzenie_nr_84r17_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_11_sierpnia_2017_roku_w_sprawie

 • wzory instrukcji bezpiecznej pracy,
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy – wybrane przypadki.

 

 

Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii:

a)  udzielić pomocy osobie poszkodowanej, zabezpieczyć miejsce zagrożenia,

b)   ostrzec innych o zauważonym zagrożeniu,

c)   powiadomić odpowiednie służby (strażnik w portierni obiektu),

d)  zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub administratorowi obiektu o zaistniałym zdarzeniu,

e)  elektronicznie powiadomić odpowiednie służby UG o zdarzeniu: 

bhp@univ.gda.pl (wypadki w pracy, podczas zajęć itp.),

andrzej.urban@ug.edu.pl (bezpośrednie zagrożenia dla osób i mienia.)

Powiadomić osobiście: pokój  nr 215, 216 w Rektoracie UG oraz nr 114 budynek przy ul. Bażyńskiego 1a w Gd. Oliwie lub przy użyciu dowolnego środka łączności: nr tel.: 31-30, 21-12,25-86),

piotr.skoblik@ug.edu.pl  (zagrożenia związane z pożarem)

 

 

Telefony alarmowe

Policja:                          997      \

Straż pożarna:             998             112

Pogotowie:                  999      /

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Radej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 8:41