fbpx Ochrona Radiologiczna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ochrona Radiologiczna

Ochrona Radiologiczna

Ochrona Radiologiczna – zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom – ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań oraz bezpieczeństwem ochrony radiologicznej sprawuje inspektor ochrony radiologicznej.

W Polsce, w zakresie ochrony radiologicznej prawo reguluje Ustawa - Prawo atomowe.

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Określa w szczególności:

  1. działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego;
  2. obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej tę działalność;
  3. organy właściwe w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  4. zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe;
  5. zasady wypełniania zobowiązań międzynarodowych, w tym w ramach Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych i kontroli technologii jądrowych;
  6. Ustawa określa także kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz tryb ich nakładania;
  7. Ustawę stosuje się również do działalności wykonywanej w warunkach zwiększonego, w wyniku działania człowieka, narażenia na naturalne promieniowanie jonizujące;
  8. Ustawa ponadto określa zasady monitorowania skażeń promieniotwórczych i reguluje działania podejmowane w przypadku zdarzeń radiacyjnych, jak również w przypadku długotrwałego narażenia w następstwie zdarzenia radiacyjnego lub działalności wykonywanej w przeszłości;
  9. Ustawa określa również szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Radej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 8 września 2019 roku, 21:45