fbpx O nas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

O nas

Inspektorat BHP

Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Inspektorat BHP

Godziny pracy:           poniedziałek - piątek, godz. 700 – 1500

Tel.:                             (58) 523 24 20, 523 24 24, 523 33 60, 523 33 61, 523 20 28

e-mail:                        bhp@ug.edu.pl  

Inspektorat BHP UG mieści się na I piętrze w „starym” Rektoracie przy ul. Bażyńskiego 1a w Gd. Oliwie:

Kierownik:

 • mgr Aleksandra Radej                       I p.; pok. 107   (tel. 58 523 24 20)

Zastępca Kierownika:

 • mgr Iwona Jaworska                         I p.; pok. 105  (tel. 58 523 24 24)

Pracownicy:

 • mgr Wioleta Kardasińska                   I p.; pok.104   (tel. 58 523 33 60),
 • dr Monika Maciąg- Dorszyńska          I p.; pok.101   (tel. 58 523 20 28),
 • mgr Patrycja Pengiel                         I p.; pok.105   (tel. 58 523 24 24),
 • Roman Szynszecki                           I p.; pok.104   (tel. 58 523 33 60),
 • mgr Bożena Żórawska                       I p.; pok.106   (tel. 58 523 33 61).

 

Szkolenia wstępne bhp - instruktaż ogólny dla nowo zatrudnianych pracowników:

 

Sala szkoleń- I p.; pok. 115, ul. Bażyńskiego 1a  w Gd. Oliwie,

wtorek, środa  i  piątek: od godz. 730 (rozpoczęcie) do godz. 1000

 

Główne zadania:

 1. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i występuje z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp oraz na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 2. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy.
 3. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i remontów w Uczelni oraz odbiorach technicznych nowo budowanych oraz przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, z urządzeniami mającymi wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Bierze udział w zespołach powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 5. Kompletuje i przechowuje dokumentacje dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków studenckich, prowadzi rejestry wypadków pracowniczych i studenckich, a także zachorowań na choroby zawodowe.
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 7. Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych bhp oraz opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 8. Przygotowuje i wysyła dokumentację stanowiącą podstawę do ubiegania się w ZUS poszkodowanego pracownika o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu stwierdzonej choroby zawodowej i wypadku przy pracy.
 9. Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania przez laboratorium posiadające certyfikację, pomiarów i badań środowiska pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika, prowadzi kartoteki i rejestry wyników tych badań.
 10. Prowadzi szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uczelni oraz bierze udział przy organizowaniu okresowych szkoleń dla pracowników w zakresie bhp, udzielania pierwszej pomocy - wybrane zagadnienia, warsztatów z prawidłowej emisji głosu itp.
 11. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Inspektora Sanitarnego i innych organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 12. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 13. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i innych komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Prowadzi doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzuje zagadnienia dotyczące ochrony pracy.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy można dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy na swoim stanowisku bez zastrzeżeń?

Odp. Nie można. Sprawę tę reguluje art. 229 Kodeksu pracy, a także zarządzenie Rektora UG Nr 42/R/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich pracowników UG.:

Zarządzenie nr 42/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Kto ponosi konsekwencje służbowe za dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań ?

Odp. Pracodawca i bezpośredni przełożony. 

 1. Co grozi pracownikowi za niewykonanie badań  i w terminie podanym w zarządzeniu Nr 42/R/18 Rektora UG, który otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez bezpośredniego przełożonego?

  Odp. Ponieważ jest to niewykonanie podstawowego obowiązku pracowniczego, może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 1 pkt 1 Kodeksu pracy ( z winy pracownika). Przypominamy, że Skierowanie wystawiane jest w 2 egz. przez bezpośredniego przełożonego, podpisane musi być przez niego i pracownika kierowanego na badania (podpis + data).
 2. Czy każdemu pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego należą się okulary na koszt pracodawcy?

Odp. Nie. Sprawę okularów reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Jeśli pracownikowi, który codziennie przez co najmniej 4 godziny wykonuje pracę przy monitorze ekranowym (nie dotyczy laptopów), lekarz okulista w czasie badań profilaktycznych stwierdzi konieczność stosowania okularów korygujących wzrok do pracy z komputerem, to pracownik otrzyma zwrot kosztów do 250 zł od UG, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej na Uniwersytet Gdański, opisanej przez bezpośredniego przełożonego i przesłanej do Działu Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych UG. 

 1. Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach szkodliwych?

Odp. Nie jest. Jest pracą uciążliwą. Przyjmujemy wymuszoną pozycję ciała, po pewnym czasie, jeśli stanowisko pracy stałej nie jest prawidłowo zorganizowane, (p. Dz.U. z 1998 r.; Nr 148, poz. 973), nasz układ mięśniowo-szkieletowy zaczyna reagować, odczuwać dolegliwości (ból karku, sztywność pleców i nóg, niewyraźne widzenie, drętwienie palców). Należy uciążliwości minimalizować, np. stosować pracę przemienną lub robić przerwy w pracy (co godzinę pracy 5 min. przerwy), dostosować elementy stanowiska pracy do pracownika.

 1. Czy w obiektach uczelni wolno palić tytoń?

Odp. Nie! Ustawa z dnia 9 lipca 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami użytkowania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 96 z dn. 30.01.1996 r. z późn. zm.) zabrania palenia tytoniu i e-papierosów a także nowatorskich wyrobów tytoniowych w obiektach Uczelni. Obiekty muszą być odpowiednio oznakowane zakazami palenia przez administratorów. Osoba paląca w obrębie oznakowania naraża się na grzywnę w wysokości 500 zł. Nie wolno palić przed wejściami do budynków, ani na klatkach schodowych itp. gdyż można narazić osoby niepalące na bierne palenie. P. zarządzenie Kanclerza UG nr 10/K/16 z 2016 r:

Zarządzenie nr 10/K/16 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim

 1. Czy Rektor (Dziekan) UG ma obowiązek przeznaczyć jakieś pomieszczenie w każdym budynku na tzw. palarnię?

Odp. Nie.

 1. Jak wypełnić skierowanie pracownika na badania profilaktyczne okresowe?
  Odp. Skierowanie na badania lekarskie należy wypełnić w dwóch egzemplarzach. Druk Skierowania dołączony jest jako załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG Nr 42/R/18 z dn. 05.04.2018r.

  Zarządzenie nr 42/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

  Skierowanie – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności badań - wypełnia bezpośredni przełożony. Po wpisaniu danych osobowych pracownika (także PESEL), charakteryzuje jego stanowisko pracy i narażenie na czynniki: (m.in. fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz inne, w tym niebezpieczne), po czym, po zsumowaniu ilości czynników wpisuje liczbę w pozycji:” Łączna ilość czynników (…)” i podpisuje Skierowania. Pracownik kierowany na badanie obowiązany jest podpisać (+ data) obydwa egzemplarze Skierowania. Jedno ze Skierowań przedkłada w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy, drugie przechowywane jest w jednostce organizacyjnej. Pracownicy z niewłaściwie wypełnionym skierowaniem nie będą obsłużeni przez Rejestrację Poradni Medycyny Pracy.  Od stycznia 2019 r. – kserokopię Skierowania na badania lekarskie należy przesłać do CZZL Dział Kadr w sposób uwzględniający zabezpieczenie danych wrażliwych pracownika.
   
 2. Kto powinien zgłosić i komu, że wydarzył się wypadek przy pracy?

Odp. Osoba kierująca pracownikami, bezpośredni przełożony, świadek zdarzenia, osoba poszkodowana powinni bezzwłocznie powiadomić Rektora / Kanclerza o zaistniałym zdarzeniu w miejscu pracy. W praktyce - najczęściej i najszybciej powiadamiany jest telefonicznie Inspektorat BHP. Pracownicy Inspektoratu BHP zawsze proszą o pisemne potwierdzenie zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu (jest to tzw. Notatka służbowa przełożonego z określeniem daty, godziny, miejsca i okoliczności zdarzenia, z podpisem i pieczątką imienną przełożonego). Jeśli jest to wypadek ciężki, zbiorowy bądź śmiertelny - Rektor / Kanclerz obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu właściwego terenowo inspektora pracy oraz prokuraturę. 

 1. Kiedy mówimy, że wydarzył się wypadek przy pracy?

Odp. Jeśli zdarzenie, do którego doszło w pracy spełnia wymogi definicji wypadku przy pracy - (od 1 stycznia 2003 r. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą) - sporządzony zostaje Protokół Ustalenia Okoliczności i Przyczyn Wypadku przy Pracy, który zatwierdzany jest przez Rektora / Kanclerza. Aby opracować ww. Protokół – zespół powypadkowy, powołany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku obowiązany jest zebrać dokumentację (protokoły przesłuchania poszkodowanego, świadka, notatki służbowej przełożonego, dokumentacji lekarskiej itp.) i na podstawie dokumentacji ustalić czy rzeczywiście wystąpiły jednocześnie: nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą i uraz.

Uwaga: uraz musi być udokumentowany przez lekarza, np. z  SOR.

 1.  Czy kobieta w ciąży może pracować przy monitorze ekranowym do 8 godzin na dobę?

Odp: Może - z zachowaniem następującego warunków: czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może przekroczyć jednorazowo 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Przerw tych nie można łączyć.

 1.  Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w pozycji stojącej powyżej 3 godzin w czasie zmiany roboczej?

Odp: Może jedynie wykonywać prace w pozycji stojącej w łącznym czasie nie przekraczającym 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa.

     13.  Kto organizuje stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy?

Odp: Osoba kierująca pracownikami. (p.:  art. 212 Kodeksu pracy „ Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami    bezpieczeństwa i higieny pracy”  oraz art. 207 § 3: ”Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania na nich ciążących obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy”). Swoje działania w tym zakresie konsultują m.in. ze służbą BHP,służbami technicznymi, inspektorem ds. p.poż, a przede wszystkim z administracją obiektu.

    Poniżej link:

    https://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/231996,Organizacja-stanowisk-pracy.html

    oraz

    skan fragmentu rozdz. 7 "Ogólne wymagania dla stanowisk pracy"- z książki Bogdana Rączkowskiego - „BHP w praktyce” - str. 420-424 - Wyd. ODDK-Gdańsk; 2012  r.   (m.in.: co nazywamy stanowiskiem pracy, wymagania dla stanowiska biurowego, przy pracy z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  robotniczego, itp.).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Radej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 roku, 10:59