Ubezpieczenia morskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ubezpieczenia morskie

Ubezpieczenie morskie zawarte jest w:

PZU S.A.
Zespół Ubezpieczeń Morskich
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8

na podstawie zamówienia publicznego nr A120-211-178/15/PJ zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.01.2019r. i obejmuje swoim zakresem

 • jednostkę pływającą „Oceanograf-2” (ubezpieczenie do dnia 31.01.2017r.)
 • aparaturę naukowo-badawczą używaną do badań na statkach pływających po Morzu Bałtyckim i wodach śródlądowych, na podstawie wniosków użytkowników,
 • jacht casco jachtów i łodzi, OC i NNW, na podstawie wniosków użytkowników.

Ubezpieczenie aparatury naukowo–badawczej i sprzętu używanego na statkach pływających po Morzu Bałtyckim oraz po wodach śródlądowych obejmuje następujące ryzyka:

 • w czasie transportu lądowego lub morskiego i w czasie eksploatacji (pracy) w morzu lub w porcie, na statku lub w wodzie oraz w czasie prób eksploatacyjnych
 • stratę całkowitą lub szkody częściowe aparatury i sprzętu spowodowane przez ogień, sztorm, siłę wyższą, kolizję środka transportu lub kontakt z innymi przedmiotami lub obiektami, stratę całkowitą środka transportu, kradzież z włamaniem lub rozbój,
 • stratę całkowitą lub szkody częściowe aparatury powstałe podczas ich za i wyładunku na lub ze środka transportu, w tym również przy opuszczaniu do wody i wyciąganiu z niej, w czasie składowania na lądzie lub na statku w czasie postoju
 • od kradzieży z włamaniem
 • od ognia i innych żywiołów.

Ubezpieczenie jacht-casco dla jachtów i łodzi zawarte jest w zakresie pełnym obejmującym:

 • szkody powstałe w czasie pływania, postoju i przechowywania oraz szkody powstałe podczas transportu jak również wskutek kradzieży i rabunku.

Procedura zgłaszania wniosków ubezpieczeniowych na aparaturę naukowo-badawczą, jachty i łodzie

Użytkownicy aparatury naukowo-badawczej do badań wodnych, jachtów i łodzi używanych poza terenem UG zobowiązani są do składania wniosków o ubezpieczenie do Sekcji ds. Ubezpieczeń z podaniem n.wym. informacji n/t sprzętu:

 • nazwa,
 • rok zakupu,
 • nr inwentarzowy (w przypadku braku numeru inw. należy dołączyć dwustronną kopię faktury).
 • nr fabryczny,
 • wartość,
 • imię i nazwisko użytkownika
 • źródło finansowania składki

W przypadku aparatury do badań i pomiarów w wodzie należy określić jej przeznaczenie i podać miejsce (statek) oraz terytorium, na którym będzie użytkowana.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kruszyńska
Treść wprowadzona przez: Anna Kruszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 grudnia 2016 roku, 11:57