fbpx Ubezpieczenie majątku UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ubezpieczenie majątku UG

Ubezpieczenie majątku Uniwersytetu Gdańskiego

Majątek Uniwersytetu Gdańskiego ubezpieczony jest w:

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13

na podstawie zamówienia publicznego nr J711.291.1.26.2020.PJ realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 16.06.2020r. do dnia 15.06.2022r.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oparty jest na formule All Risks i obejmuje w szczególności ubezpieczenie:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, wandalizmu, graffiti,
 • szyb i gablot od stłuczenia,
 • kamer zewnętrznych, węży hydrantowych, armatury, sanitariatów od kradzieży zwykłej (bez oznak włamania i rabunku),
 • przenośnego sprzętu elektronicznego,
 • gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w budynku i w transporcie.

Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Uczelni z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte jest mienie własne Uniwersytetu Gdańskiego tj: budynki, budowle, pozostałe środki trwałe, wyposażenie, księgozbiory i czasopisma, nakłady inwestycyjne, gotówka.

Istnieje możliwość ubezpieczenia majątku przekazanego Uczelni w użytkowanie na podstawie umowy. W tym celu należy dokonać indywidualnego zgłoszenia podając wykaz mienia i jego wartość oraz treść umowy z której wynika obowiązek ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

(omówienie najistotniejszych zagadnień)

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje szkody powstałe wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych, nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej, śniegu oraz będących następstwem topnienia zalegających mas śniegu, dymu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu i huku ponaddźwiękowego wraz z kosztami rzeczoznawców, akcji ratowniczej oraz kosztami uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z włączeniem dewastacji, wandalizmu, graffiti, kradzieży zwykłej (urządzenia i wyposażenie tj. węże hydrantowe, gaśnice, armatura, sanitariaty, kamery zewnętrzne), szyb i gablot od stłuczenia

Kradzież z włamaniem obejmuje szkody spowodowane usiłowaniem lub dokonaniem zaboru mienia po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi lub otworzenia zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego lokalu lub w wyniku rabunku.

Rabunek - dokonanie zaboru mienia przez sprawcę z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych,
albo
-zmuszenie przez sprawcę, przy zastosowaniu siły lub groźby jej natychmiastowego użycia, osoby posiadającej klucze do otworzenia pomieszczeń lub otwarcie ich zrabowanymi kluczami.

Wandalizm – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, niekoniecznie powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego z rozszerzeniem na Świat

Ubezpieczeniem objęte są straty materialne (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie) w szczególności spowodowane w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
 • zdarzeń losowych (pożar, pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zalanie, dym),
 • upuszczenia.

Uwaga: sprzęt elektroniczny użytkowany do celów służbowych poza Uczelnią powinien być przechowywany w pomieszczeniach należycie zabezpieczonych przed kradzieżą (co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w drzwiach).
Kradzież sprzętu z samochodu jest objęta ochroną ubezpieczeniową, gdy

 • pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
 • został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu,
 • kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym),
 • ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje wszystkie zdarzenia pozostające w związku z określoną w umowie działalnością, gdy Ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników UG osobom trzecim czynem niedozwolonym (pozostającym w związku z określoną w umowie działalnością). Do omawianego ubezpieczenia jest włączona odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez doktorantów UG prowadzących zajęcia dydaktyczne, w tym laboratoryjne.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kruszyńska
Treść wprowadzona przez: Anna Kruszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 13:07