fbpx Ubezpieczenie NNW studentów na praktykach zawodowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ubezpieczenie NNW studentów na praktykach zawodowych

Ubezpieczenie NNW studentów na praktykach zawodowych

Ubezpieczenie NNW studentów na praktykach zawodowych zawarte jest w:

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13

na podstawie zamówienia publicznego nr A120-211-33/18/PJ realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ubezpieczenie obowiazuje od dnia 16.06.2018r. do dnia 15.06.2020r.

Ubezpieczenie NNW studentów na praktykach zawodowych - całodobowe, suma ubezpieczenia 15.000,-zł, składka za 1osobę – 3,00-zł za czas praktyki do 30 dni.

Zakres ubezpieczenia:
  • śmierć i trwałe inwalidztwo całkowite - 100% SU
  • częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu - 1% SU za 1% uszczerbku
  • zwrot kosztów nabycia protez - 25% SU
  • zakup wózka inwalidzkiego - 30% SU
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - 25% SU
  • zas. dzienny za każdy dzień niezdolności do wykonywania zadań związanych z odbywaniem praktyk - 0,1% SU za dzień
  • zwrot kosztów leczenia na terenie RP - 10% SU
  • jednorazowe świadczenie, gdy nie wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, a niezdolność całkowita do nauki trwała przez okres nie krótszy niż 21 dni - 2% SU
  • poparzenia II i III stopnia - 20% SU
  • wstrząśnienie mózgu - 10% SU

Zgłoszenia studentów do ubezpieczenia należy kierować do Sekcji ds. Ubezpieczeń najpóźniej do 3 dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu praktyki, na drukach wg wzoru rozesłanego do dziekanatów.

Ubezpieczenie to jest niezależne od ubezpieczenia NNW zawartego przez studentów dobrowolnie. Ubezpieczenie NNW studentów na czas praktyk jest zawarte w formie polisy bezimiennej, której koszt jest pokrywany z funduszu centralnego UG, a na koniec roku kalendarzowego rozliczany z funduszy wydziałowych przeznaczonych na praktyki.

W przypadku praktyk śródrocznych należy określić łączną ilość dni oraz wskazać ile razy w tygodniu będzie trwała praktyka.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kruszyńska
Treść wprowadzona przez: Anna Kruszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 10:43