fbpx Świadczenia związkowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Świadczenia związkowe

Wysokość składki członkowskiej emerytów i rencistów

Wyciąg z protokółu zebrania KZ NSZZ „S” UG w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Uchwała nr 5 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej emerytów i rencistów.

Komisja Zakładowa ustala zwiększony wymiar składki dla emerytów od 1 stycznia 2013 roku w wysokości 24 złote rocznie ( 2 złote miesięcznie) – płatne do 30 czerwca danego roku.

Głosowanie jawne: 16x tak, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Uchwałę zatwierdzono większością głosów.

Za zgodność:

Przewodniczący NSZZ „S” UG

prof. UG dr hab. Franciszek Makurat

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 maja 2014 roku, 9:42

Świadczenia statutowe

Wysokość zasiłków statutowych NSZZ Solidarność w UG

 • Zasiłek z tytułu narodzin dziecka: 500zł
 • Zasiłek z tytułu zgonu członka Związku: 300zł
 • Zasiłek z tytułu zgonu współmałżonka: 300zł
 • Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny: 200zł
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Roman Pająk
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 maja 2014 roku, 9:33

Zapomogi związkowe NSZZ Solidarność w Uniwersytecie Gdańskim

 • Zapomoga losowa z tytułu niezawinionego zwolnienia z pracy
 • Zapomoga losowa bezzwrotna
 • Zapomoga losowa zwrotna
Zapomogi związkowe przyznaje Prezydium Komisji Zakładowej na wniosek członka Związku. Wniosek musi być zaopiniowany przez Przewodniczącego Koła.
 • Zapomogi losowej z tytułu niezawinionego zwolnienia z pracy – wysokość wynosi 500zł
 • Zapomoga losowa bezzwrotna – przy przyznawaniu losowych zapomóg bezzwrotnych brane są pod uwagę następujące fakty:
  1. trudna losowa sytuacja wnioskodawcy (choroba, wypadek, nieprzewidziane zdarzenia),
  2. sytuacja rodzinna i materialna członka Związku,
  3. maksymalna wysokość zapomogi nie może przekroczyć 1/4 aktualnej średniej krajowej płacy brutto.
 • Zapomoga zwrotna – zapomogi zwrotne są przyznawane na podstawie następującego regulaminu:
  1. zapomogi zwrotne są przyznawane w uzasadnionych przypadkach, gdy członek Związku musi w trybie pilnym uregulować zobowiązania finansowe,
  2. pierwsza rata musi zostać wpłacona w następnym miesiącu po przyznaniu zapomogi,
  3. wysokość raty spłacanej zapomogi nie może być niższa niż 100zł,
  4. wysokość zapomogi zwrotnej nie może przekraczać 50% aktualnej średniej krajowej płacy brutto,
  5. zapomogi zwrotne nie ulegają umorzeniu,
  6. osoby gwarantujące zwrot zapomóg nie mogą być jednocześnie gwarantem dla innych osób oraz nie mogą być dłużnikami wobec związku.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 maja 2014 roku, 9:34